e LEMES l TUYN'S 118 BÏPOTHEEOII IJ. 1 LEMES TüYS'S lertieteril wascMÉl C— G, van Os te zijpe en Abr. Sloos te WINKEL, §5 rente. R. de Moei, Gallantsoog, J. A. VOS. De UITVERKOOP ei jongeneeren ujmu» int uit M Gras- Hooibouw voor Uederland, W. G. BOELE Senior, 11 Verzekering-Maatschappij, 'heeThomson Rijwielhandel. A. KOSTER, Vollenhoven's STOUT Vollenhoven's LAGER Grafkransen Graf kransen Kapitaal f4000000, J. v. d. Maaten te Schagen. Publiek Verkoopen D. A. WISSELINK, te HARINGHUIZEN. WOORDZEE-BAD opening van hel seisoen ZONDAG 5 JULI a.s. Hoornmuziek van Gebr. Sikkiag van Amsterdam, 's Namiddags 3 ure, oefening met de REDDINGBOOT. van ADOLPH SCHUT, BOUWMATERIALEN. Nieuw Verbeterd WASCHMiDDEL KIHDEBPMJES, Boelen, feiten, Frtits, Boorien en Dassen. K. de Moei. te SCHAGEN. SSFieM Enplsck ppten,*®! Stalen ZEISEN. li. U Honflt tint In let CalÉ vai ZjjML teSclap zit- dei Heer Coras. OP HET LEVEN, KNEDTERDIJK No 11, te 's-GRAVERHAGE, J. ZEEMAN Dz. Waterfilters. N C. v. d. Hoek Zoon, Wed. Johs. DENIJS, i Zekerst ii wRbl pattelst in telii, Mllst ii ïrüs. te AMSTERDAM, TENTOONSTELLING Zaansche Nijverheid en Landbouw. De Notarissen: De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger, kassier te Alkmaar. 1 Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wieringerwaanl. Anno 1846. verbeterd Waselimiddel SCHIEDAMMER GENEVER. C. de VRI£§, te Schaden. P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. Ruime Keuze in uitsluitend eigengemaakte in liet Firma B. Schut, blijft gedurende de ver bouwing-, doorgaan in de houten tenf, precies te genover het huis. Schelp- en Stuifkalkfabriek. Steenkooperij, Steenhouwerij. W. F. Stoel Zoon, ALKMAAR. voor Schapen en Lammeren, beste en goedkoopste in het gebruik. Eaimkant H. Hestermau Jr., Uiterst lage Plll.l/EV, Levering met garantie."'®® Voorts ZICHTEN, STEENEN, BA TAVIA ZEISENSTRIJKERS, ZEI- KOLVEN, enz., Amerikaansche en Engelsche HOOIVORKEN, HOOI- HERKEN, BLOKKEN en HAKEN, HEININGSCHAREN en BLOEM- STOKKEN. Verschillende soorten TUINGIETERS. WalmvrRe Petroleumkooktoestellen. verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Alk maar, Laat A 112. Vraag het merk Hofleverancier, Kampen.HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Mederiand, Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintig iniiliocn Sigaren. Depot te Scha g e n, bij W. ROGGEVEEN I)z. Eerste IWeclerlandscIie tesen Invaliditeit en Ongelukken, REKEIWOVAN JS P. D E N IJ S Johz. 3 REPA- 'S gf LEVERING en REERING van alles wat tot den RIJWIELHANDEL be- :^s hoort. VoorhandenI Rijwiel 4 maan den bereden le kl. machine voor 120 gulden. „La Rica" van f2.50 voor f 2.„La Sonja"van f 2. voor f 1.60. TFlt, te Schagen. meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijksch gebruik. zijn in ruime keuze en prijzen, steeds verkrijgbaar bij Hoogzijde, H A G F I, as os s os 1871. Vijfentwintig jaar in gebruik. 1896. VOOR WOLVEES, Be bereiding* van liet bad kan gescliïe- den met KOUB WATJEJB. opgericht in 1853. Directeur: j, ter Meulen Jr. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent te WINKEL. van Paarden, Rijtuigen, Koeien, Varkens, Pluimgedierte, enz. zullen op Dinsdag; 7 Juli 1S90, des avonds uur, in de herberg van den heer JMooij, in de 51 O E R- BEEK, gemeente, Nieuwe Niedoip, Een Huis en Erf en een perceel uitmuntend ÜOIlwItllld in de Moer beek voormeld, te zamen groot 19.(56 aren. Het perceel bouwland, groot 18.10 aren is bezaaid met groene en (/rauwe erwtenwitte boonen en aardap pelen. Aanvaarding in genot dadelijk, in lasten van af 1 Januari*1896. Een en ander laatst bewoond en gebruikt door Cierrit Klcen. j verzekert huizen, inboedels*, vee, hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiëu. Inlichtingen te bekomen bij den Agent voor Wol vee. Het goedkoopste en beste karwijhokken-touw a 20 cent per 5 ons, is inede en alleen ver krijgbaar bij Jn. G root Tz. Molenstraat No. 6. SCHAGEN. Zij, die van mijn Hokkentouw gebruik wenschen te maken, verzoek ik beleefd tijdig te willen besteller; anders kan ik niet aan alle aanvragen voldoen. Puike o ti de MERK: NIGH TC AP. Verkrijgbaar bij Hoogzijde C 118, SCHAGEN 1 N.B. Kinderschoentjes vanaf 40 cents, Dames—laarsjes, geheel stof, verlakt neusje f 2.50Dames camgaren-laarsjes met echt kalfsleer, gegarandeerd, sterk, vanaf f 8.50Stoffen pantoffels zonder hak, eerste qualiteit, f 1.10. Heeren gekieurden pantoffels met hik f 1.75. Heeren gewast—rijgschoenen, met neusje, handwerk f 2.75, Dito met Cam- gareD, zeer solide, f 3.50. Vetleeren mans rijgschoenen en ploegschoener, ijzersterk, f 2.50. Zie vertier de uiterst goedhoape prijzen in de etalage. Handel in alle soorten van genaamd fHet Ilollandsche Schaap" Bekroond op de Landbouwtentoonstelling 1895 te Arnhem. Bekroond op de Land bouwtentoonstelling 1895 te Edam met de Zilveren Medaille. Hoofdagent de. heer W. D. Kaan. Groote Keeten, Callantsoog. Verkrijgbaar bij Jacob Snijders, Schagen. A. van Twuijver, P. Boos, Nes, bij ,t C. Pannekeet, Hoogwoud. J. Jimmiuk, Spanbroek. P. Klos, Dirkshorn. L. van der Oort, Zand. P. Klerk Az., St. Maaitensbrng. G. Dekker, Groenveld, gem. St. Maarten. A. Strooper Azn., Tuitjenhorn. H. Mosch, Warinenhuizen. J. Louteu, Schoorl. E. Bakker, Petten. EDAM. Benevens ontvangen: een groote sor- leering Aanbevelend, Ruime keuze in Amerikaansche en Duitsche ZEISEN, benevens IIAARHAMERS en AANBEELDEN. KINDER- en POPPENWAGENS tegen lage prijzen a contant. 3*>1 m 1 9 Ö4f 0. Kassier en Comir.issionnair in Effecten, Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,-der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. After Diner, uitstekende 31/» cis. Sigaar. Verkoophuizen en dépots in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. Paff 3 cent. Miss Marry 3 u Edelweiss 4 Nederlandsche Bank 5 u Woensdag 1 Juli '96. De eerste prijs f 10.is heden gewonnen door Jlej. C. Akkerman, Parkstr. Zaandam; 2e prijs f 10. Mej. J. Tetlaar, Polstr. 54, Deventer; 3e prijs f5.Mej. Coeterier, Danielsplein, 47, le etage, Amsterdam, lederen Woensdag ten 2 uur Verloting voor IEDER TOEGANKELIJK, Kloveniersburgwal No 25 Amsterdam. ft» l HOOGZIJDE, SCHAGEN. g aan tot beveelt zich beleefd FÜlt SIGAREN. Verkrijgbaar te SCHAGEN, bij CHEAVINS beroemde FILTERS. Algemeen bekend door hun uitstekend filtreeringsvermogen. Beste behoedmiddel tegen slecht water. Onmisbaar voor iedere huishouding WATEBFIL- Groote voorraad: ^Landbouw gereedschappen alsook: Melkemmers, Roomkom- men, gewone Fmmers, Bascules, één- en twee- paai'dS-Ploeseil, geheel van ijzer en staal gemaakt, worden op proef geleverd. Eigen fabrikaat. Achterstraat 4142. Alkmaar. O 5? en ft» 13 t- Volteekend Waarborgkapitaal ƒ1,500,000. Directeuren: Mr.H.GoEMAN Borgesius, Lid van de Tweede Kamer, der Staten Generaal te 'sGravenkage^ Jr. Mr. W. Six, Oud-Minister van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage. Bijkantoor voor Noord Holland, Utrechtsche straat 2, Anisterdnm. Deze maatschappij sluit alle kapilaalsverzekeringen betaalbaar bij overlijdeD en bij leven na een bepaald aantal jaran, uitzetverzekeringen, weduwpensioenen, dadelijk ingaande en uitgestelde lijfrenten enz.enz.; evenals verzekeringen tegen Invaliditeit en On gelukken, zoowel individueel en collectief (personeel van H.H. Werkgevers, Landbou wers, Aannemers, cdz.) Alle prospectussen en inlichtingen worden gaarne verstrekt door den heer .J. Sniidt, Inspecteor voor Noord—Holland, Eslaa.11 t© BllS- sueq en door de II. H. agenten D. ROGGEVEEN Lz., te Schagen, G. van BO DEGRAVEN te Valkoog, D. A. WISSELINK, kassier te Alkmaar, die ook des don derdags zitting houdt in het café van den heer C. Zijdewind te Schagen. ondnr geregelde controle van het Scheikundig Bacteriolo gisch Onderzoekingsburean van B. A. VAN KETEL Dr. A. C. ANTUSOH, Amsterdam. Bekioond door de Hollandsche, de Fnesche en de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw, ERICUS, dit middel in het „Nieuws van den Dag' van 14 Mei 1896 besprekende, zegt o. m. „Daar 't mij een waar genoegen is, werke- H lijk vertrouwbare, uitmuntende zaken te kunnen aanbevelen, raad ik ieder mij volstrekt niet te gelooven, maar zelf eens een proef met dit Wasch- NederlandsclieLloijd Alom verkrijgbaarte SCHAGEN, bij J. Groot Tzn Wed. 6. Oud Pz., 8i Go., berichten bij deze, dat zij als BepÖtllOUder hebben aangesteld den heer J. BUTTER LOTERIJ, van lOOO PrRzen. Hoofdprijs Een Landauer met twee Paarden en Tuigen. Loten zijn verkrijgbaar in den Boekhandel van Jan liWnkel, te Schagen, a f 1,— Snelpersdruk van J. WIXUL te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4