DE BOERENBOND. Zondag 12 Juli 1896. 40ste Jaargang No. 3114. te Schagen. Vrijdag 24 Juli a.s en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zaterdagavond. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCBAOËÜ'» I^aan, II 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 3.60" Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSc hagen. Bekendmakingen. DENIJS. LUXE- RIJTUIG- Binnenlandsch Nieuws, Raadsvergadering te Wie- ringen, gehouden op Dinsdag 7 Juli, des namiddags 2 uur. AllIlEtl Nicus-, URAMT AiTirttitiB- Luttnvllil POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn in lichtingen te bekomen omtrent een ge vonden portemonnaie, inhoudende eenig geld, terwijl inlichtingen worden verzocht omtrent een verloren port6mon.nai6. Burgemeester en Wethouders van Scha- gen brengen ter kennis van belanghebben den, dat, ingevolge de door den Raad dier gemeente vastgestelde regeling, betrekke lijk het onderzoek naar de broeiing van HOOI, enz. Ie de gemeente is verdeeld in eene Noor delijke en Zuidelijke Hooistekerswijk, eD de scheidingslijn tusschen die wijken wordt geacht te zijn getrokken vanaf de brug aan de Lange Snevert door de Hoep, over de Markt, naar en door de Heerenstraat, langs de Loet, den Menisweg en het pad loopende langs het Schagerwiel, en van daar langs den dijk, liggende aan den Znidkant van den Polder Burghorn tot aan de gemeente Sint Maarten. 2e dat voor het loopend jaar tot Hooiste- kers zijn benoemd Voor de Noordelijke wijk Willem Bleeker (Noord wijk A. eo. 41) eri Arie Kant (Korte Snevert wijk G 29). Voor de Zuidelijke wijk Christiaail Speets (Laan wijk D 25) en Tijs Bfj- post (Laan wijk D no. 53.) Se. dat ingevolge het bepaalde bij de po litieverordening voor deze gemeente, ieder houder van hooi en stroo, die daarin gevaar voor brand door broeiing ontdekt, verplichtis daarvan onverwijld kennis te geven aan den Burgemeester en een der Hooistekers, voor de Hooistekerswijk waarin hij woon achtig is, zullende de hooistekers boven dien ten allen tijde tot het onderzoeken vaD het hooi en stroo moeten worden toegelatei 4e. dat niet naleving der sub 3 vermel de bepaling strafbaar is gesteld met eene boete van ten hoogste f 25. Schagen, 30 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. A. HAZEU, Burg. a. i. De Secretaris, J Burgemeester en Wethouders van SCHA GEN, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat door den Raad dier gemeente, met goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, aldaar is ingesteld een jaarlijksche Paar denmarkt, te houden in de maand J n 1 i, en wel op den dag vóór dien waarop gelijke markt wordt gehouden te Haarlemmermeer, welke markt hoofd zakelijk is bestemd voor luxe- en rijtuig- paarden,geschikt voor den buitenlandscheu handel en voor paarden, geschikt voor de Re monte de laatsten vanaf driejarigen leeftijd. De markt zal dit jaar worden gehou den op voor de aangevoerde paarden zal geen marktgeld verschuldigd zijn. Heeren paardenfokkers e.a., worden be leefd verzocht op deze markt, die o. a. zeer wenschelijk wordt geacht door het Hoofd bestuur der vereeniging „het Nederlandsch Paardenstamboek" en waarop ten vo- rigen jare bij ruimen afzet, 270 der bes te paarden zijn aangeroerd, door het aanvoeren honner daarvoor geschikte die ren ook thans te willen medewerken, mede in hun eigen belang. Kunnen toch die dieren te Scha gen van de hand worden gedaan, dan worden daardoor de belangrijke kosten ver meden aan het vervoeren naar verder af gelegen markten, b. v. te Ilaarlem en elders, verbonden. Baitenlandsche kooplieden hebben reeds verklaard, de markt te zullen bezoeken, indien op eenigen aanvoer gerekend kan wordeD. Schagen, 25 Juni 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris. DENIJS. De Boerenbond is er. En, als men mag afgaan op het druk bezoek der vergadering, waarin de oprichting plaats had, op den opgewekten geest, die de vergaderden bezielde, op het ernstig pogen om algemeene samenwerking mo gelijk te maken en een werkelijk natio nale vereeniging te vormen, dan ver wacht men van dien Bond goede vruchten voor den landbouwenden stand. Het is in geenen deele onaannemelijk dat die verwachting verwezenlijkt wor de wij hebben er reeds vroeger op gewezen dat er werkelijk tal van belan gen voor de boeren zijn, waarvoor zij zelve beter kunnen opkomen dan ande ren voor hen. En uit het vastgestelde reglement zoowel als uit de geopenbaar de voornemens blijkt, dat de behartiging van zoodanige belangen het meest op den voorgrond treedt. Nu meenden wij destijds dat voor dit doel de voorgeno men algemeene organisatie niet noodig was, dat plaatselijke vereenigingen, be kend met de plaatselijke behoeften en omstandigheden, daarvoor het best kon den optreden. Maar men wil ook op wetgevende maatregelen aandringen en men meent dat dan een centraal bestuur, sprekende namens eene vereeniging die duizenden leden telt, grootere kracht kan uitoefenen. Om dezelfde reden zou men dan de Provinciale besturen gewettigd kunnen achten als organen der plaatse lijke afdeelingen in elke provincie. En als over de bij die lichamen te berde te brengen zaken en over de wijze van behandeling overeenstemming verkregen is, dan kan op die wijze groot nut ge daan worden. Slechts is het om in die richting doelmatig te werk te gaan, noodzakelijk dat men alles wat verdee- len kan, terzijde laat en zich noch met godsdienstvragen, noch met politiek be moeit. De aanvankelijke indruk is, dat men dit ook bedoelt. Een katholiek geestelijke, die wilde dat de Boerenbon den candidaten zouden stellen voor de verkiezingen, vond voor dit denkbeeld ter nauwernood gehoor, en de moeite die men deed om het christelijk karak ter van den Bond te formuleeren op een wijze, die geen aanstoot geven kon, mag als een bewijs gelden dat men, om het kind maar bij zijn naam te noemen, er op uit was protestanten en room- schen beiden te kunnen opnemen. En toch En toch blijft er twijfel of men sla gen zal in het pogen, om godsdienstver schillen en politieke strijdvragen buiten de deur te sluiten door de middelen, die men daartoe heeft aangewend. Er zijn vooral twee punten, die ons tot dien twijfel aanleiding geven. Vooreerst dat christelijke standpunt. Dit heeft den oprichter al veel moeite veroorzaakt. Het gaf te kennen dat daarmede niet anders bedoeld werd dan elementen te weren, die men in den Boerenbond niet dulden kan, al thans niet wenschte volgens sommigen socialisten, volgens anderen ook joden Die bedoeling werd echter anders opgevat, en men zag in verband met andere omstandigheden in het aan nemen van dat karakter een streven, om den te vormen Bond bij voorkeur, zoo niet uitsluitend Roomsch te maken. Het Voorloopig Bestuur trachtte die klip te ontzeilen, door bij de omschrij ving van den Bond het „christelijk" standpunt weg te laten, maar te bepa len. dat de leden moeten bekooren tot een der „christelijke belijdenissen", wat nog nader veranderd werd hierin, dat men als grondslagen der maatschappij erkenne „God, Huisgezin en Eigendom", liet doel was uit te spreken, dat de le den christenen moeten zijn, maar de Bond als zoodanig niet het Christendom op den voorgrond zou stellen. Had men gemeend, hiermee alle be" zwaren uit den weg te ruimen, dra bleek, dat men zich vergist had. Nauwelijks was de vergadering goed aan den gang, of er was reeds een voorstel om weer in het tweede artikel op te nemen, dat de Bond is „gevestigd op Christe- lijken grondslag". Voor allen, die er getuige van geweest zijn, met hoeveel ■warmte dat voorstel gedaan werd en voor al door sprekers uit Noord-Brabant en Limburg verdedigd werd, en hoe leven dig het van den anderen kant werd be streden, dien is het duidelijk geworden, dat met dit voorstel een twistappel in de vergadering was geworpen Geluk kig kwam de heer Sciiaepman als red dende engel een formule aanbieden, die den een bevredigde en den ander niet ergerde, en waarmee dus allen genoegen namen de Bond „erkent en huldigt" nu „het christendom als grondslag der maatschappij". Nu zal die formule op zichzelf geen kwaad of geen goed doen. Maar dat zij noodig was, dat men om het uitbreken van tweespalt reeds in deze vergadering bijeengekomen om den Bond te stichten te voorkomen, eene formule moest bedenken die het geschilpunt niet oploste, maar bedekte, dat geett grond om te vreezen dat de storm die nu bedaarde alvorens kwaad te doen, later wel weer zal opsteken en het is niet zeker dat er dan altijd een Schaepman zal zijn om olie te gieten op de woelende baren Bijna nog erger was het met het tweede puntde beschermende rechten. Er werd daarover in de statuten niet gesproken, en er waren leden die meen den dat dit onvermijdelijk wasdat zonder bescherming de boer niet te hel pen is, en dat een vereeniging die hem helpen wil, dus de vaan der bescherming dadelijk ontplooien moest. Rechtstreeks bestreden werd dit nietmen achtte het niet nuttig, nu reeds daarover te sprekende een niet omdat men daar mee alle tegenstanders van bescherming zou uitsluiten anderen omdat men nog niet zeker was dat bescherming nuttig zou zijn voor den boerenstand in het algemeen. Dit zou eerst later blijken en dan lieten de statuten den weg open om daarop aan te driDgen. Wanneer men nu weet, dat, evenals zij die voor de bescherming spraken, toegejuicht wer den, ook duidelijke teekenen van in stemming vernomen werden als er te kennen gegeven werd dat het doeltref fende van dat middel niet bij allen vaststond en voor anderen nog niet boven twijfel verheven is, dan is het reeds nu zeker, dat dit onderwerp in den Boerenbonds-vergaderingen spoedig en herhaaldelijk besproken zal worden en dat, dewijl strijd van belangen hier mede verbonden is, ernstig meenings- verschil over dat punt niet zal uitblijven. En daar dat vraagstuk hoewel uit zijn aard van oeconomische beteekenis ook een politiek strijdpunt uitmaakt, heeft men daarmede bet kwaad der po litieke twisten binnengehaald, juist door dat men dit punt niet heeft uitgemaakt, maar, door er in het reglement over te zwijgen, het ter latere bespreking en beslissing heeft voorbehouden. Een vraag die onmiddellijk uit dit laatst ontwikkelde voortvloeit is deze wanneer nu, om van andere strijdvra gen te zwijgen later de Boerenbond als een geheel door zijn centraal bestuur vóór beschermende rechten optreedt, welke waarde zal men dan daaraan të hechten hebben Formeel zal het na tuurlijk geheel in den haak zijn, als de Bond nl. eenmaal als rechtspersoon er kend is, dat het Bestuur aan een bij meerderheid van stemmen genomen be sluit uitvoering geeft en een adres in dient waarin de Bond bescherming vraagt. Maar welken indruk zal dat a- dres maken op hen, die het ontvangen, op wier besluiten men invloed oefenen wil, als de meening dat die rechten noodig zijn voor den boer, wel namens den geheelen Bond uitgesproken, maar slechts door een deel er van gedeeld wordt Het spreekt van zelf dat de kracht die men aan het groote ledeutal van den Boerenbond toeschrijft, in zulke gevallen geheel denkbeeldig zal zijn,en dat men aan de belangen en gronden der tegenstanders evenveel en even ernstige aandacht zal schenken als aan die der voorstanders. Wat volgt hieruit nu verder? Wan neer wij die vraag stellen, geschiedt het niet met de bedoeling om den Bond in zijn ontwikkeling tegen te gaan, of om het doen en laten der oprichters en der leiders te bedillen, maar eenvou dig omdat wij, zooals wij vroeger reeds te kennen gaven, als be langstellende toeschouwers wenschen na te gaan, welken loop deze zaak nemen zal. En het antwoord, dat wij uit dit oogpunt op de vraag geven, is dit als men uitsluitend de belangen van den boer als zoodanig heeft willen be vorderen en van den Bond niet een in strument heeft willen maken in den godsdienstigen en staatkundigen strijd ouzer dagen, dan4had men wijzer gedaan met nadrukkelijk en onvoorwaardelijk al die elementen uit de statuten te ver wijderen en zich in doel en middelen te bepalen tot de belangen, die alle boeren, van wat geloof of richting ook, gemeen hebben als men daarentegen den Bond, zooal niet dadelijk, dan toch in 't vervolg van tijd, wel als een kracht zou willen aan wenden in dien strijd, dan had men in de statuten èn in het doel èn in de middelen op den voorgrond moeten stellen, wat men nu bedekt of voor latere be slissing voorbehouden heeft, opdat zij, die in den Bond vereenigd worden, ook in waarheid gezind zouden zijn, om te zamen eenen weg te bewandelen. Yoorloopig wenschen wij het bij deze opmerkingen te laten en den Bond ove rigens in zijne ontwikkeling te volgen, met al de belangstelling die de zaak waard is. Voorzitter de heer Van Kempen. Le den de heeren ObreenJaceb Mosterd, P. lijsen, J. lijsenP. KoornP. Kuut en F. Eejblok. Na opening der vergadering had voor lezing der notulen plaats, welke onveran derd werden goedgekeurd. Daarna stelt de Voorz. aan de orde: een schrijven aan den raad gericht, van den heer Maatsin zijne qualiteit als Voor zitter vandenRaad van Beheer voor de Ex ploitatie der Wierwaarden, waar in deze te kennen geeft, dat de heer J. Bruut benoemd als boekhouder en penning meester voor die exploitatie, gaarne be reid was om de betrekking als boekhou der aan te nemen; doch niet wanneer het penningmeestersschap daar aan ver bonden bleef. De Voorzitter adviseerde dat hij ook er vóór was, om een ander persoon daarvoor aan te stellen; doch dat hij het niet eens is met het schrij ven van den heer Maatsals zoude het geldelijk beheer volgens Artt. 113 en 114 der gemeentewet alleen thuis behooren bij den Gemeente-Ontvanger. Wel be hooren alle financiën thuis bij den Gem.- Ontvanger, maar hij beschouwt het,als dat de zeegras-exploitatie gelijk staat met waar in andere zuster-gemeenten, een gasfa briek en waterleiding enz. door dezelve worden geëxploiteerd. Na eenige gedachtewisseling werd voorgesteld, een penningmeester te be noemen, op een salaris van f200 per jaar, die eene persoonlijke borgstel ling zouden moeten geven, tot een be drag van f 10000.Bij stemming ver kreeg de heer N. J. Poel de meerderheid, die dus verkozen werd. Tot commissarissen van den Raad van Beheer werden benoemd, de heeren: J. J. Tjsen enP. J. Koornalzoo is thans deRaad van Beheer voltallig en bestaat die uit: den heer P. MaatsVoorzitter. J. C. van Assen, Secretaris. N. J. Poel, Penningmeester. J. 3b. Tjsen en P. J. Koorn Commissarissen. J Bruuldie als boekhouder blijft gehandhaafd. 2. Aan de orde eenige af— en over schrijving, welke worden goedgekeurd. 3. Rekening en verantwoording over 1895, welke sluit met een nadeelig sal do van f 458.74; zulks sproot hoofdza kelijk voort uit en was geraamd a. Hoofd. Omslag f 6000.— ontv f 5692.— b. Schoolgeld f1000.— f 867.— c. Sub. Onderw. f 1700.f1591.— d. dat door den Raad verscheidene pos ten en gedeeltelijk oninbaar waren ver klaard, zoowel van den Hoofdelijken Om slag, Schoolgeld als Hondenbelasting, waarhet hoogste bedrag van den vertrokken predikant, den heer Ds. van Dijk, ten be drage van f 31.45. Voorzitter stelt voor, de rekening te doen na zien door eene commissie en wel op eerstkomenden vrijdagavond 7 uur. Als ledeu dier commisse werden ge kozen, de heerenJ. Jb. IjsenP. P. lijsen en P. Kuut. 4. Suppletoir Kohier der Gem. belas ting. Er werden onderscheidene personen zoowel in de le, 2e en 3de klassen aan geslagen en wel: C. Jb. BakkerK. Riet vink, M. lleijblok, L. Spaander, W. Kaan, S. J. Bakker, A. KooijJ. J. Mulder, C. J. Lont, C. Butsen, R. de- Boer, S Stapel, J. 3 room en S. S. Wagemaker. 5. Verzoek van den heer R. Blaauw- boer om de boomen langs zijn tuin op te ruimen of zoo te snoeien dat de zon zijn tuin kan beschijnen. Wordt besloten, hem te berichten dat volgens 't oordeel van den raad die boomen niet aan de Gemeen te behooren. 6. Verzoek van den heer L. Kuut om in 't vervolg vrijdom van schoolgeld ;toe- gestaan. Van de Wed. G. Waal om de helft van de Hondenbelasting te mogen vrij hebben; toegestaan. Verzoek van Mejuffrouw Pool, tijdelijk-Hulponderwij- zeres, om als zoodanig vast te worden aangesteld; zij verzoekt zulks op grond van de pensioenwet en met belofte, dat wanneer 't geval zich mocht voordoen, dat haar huisgezin vergroot werd, wat echter nog niet 't geval was, zij zou de zorg dragen, dat in hare plaats ge durende 6 maanden een andere hare werkzaamheden zoude voortzetten. Met algemeene stemmen toegestaan. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter, ca de rondvraag, de ver gadering. Afdeeling „"Winkel" v a n- Volksonderwijs heeft den leerlingen van de hoogste klasse der drie scholen in de gemeente weder een genoegelijken dag verschaft. Woensdagmorgen half zes ver trokken zestig jongens en meisjes met de geleiders in 15 wagens naar Alkmaar, om met de stoomboot //Alkmaar Packet" die om 8 uur veitrekf, naar Amsterdam te werden vervoerd. Het weer wes prachtig, zoodat allen bo ven zittende volop konden genieten. Ver scheidene leerlingen hadden een kaartje geteekend van de reis, en dat bij zich, waardoor op een aangename wijze de aard rijkskundige kennis van Noord-Holland werd vermeerderd. Het ging er joiig toe, en was het al geen extra—boot, zooals het Bestuur gaarne had willen hebbeu, doch die niet schikbaar was, de vreugde was er niet minder om, want het aantal andere passagiers was niet groot eD allen had den genot in het zien van zooveel blijde kinder-gezichtje9. Te 11 uur kwam de boot te Amsterdam aan, en trokken de kinderen in groepjes van hoogstens acht de stad in naar de Artis, waar ze tot on geveer half drie ure zijn gebleven. De terugreis met de boot was niet minder prettig, dau de heenreis, aan versnaperingen ontbrak hst niet, en daarbij kwam het uit stekend idee van een der geleiders, om een groote mand met kersen te koop n, waar van allen ruimschoots hun deel ontvin gen. Om 7 uur kwam de boot te Alk maar aan, om half acht waren de rijtuigen ingespannen en werd de terugrit aanvaard over Langedijk. Dat ritje is een genot, want meest alle bewoners der druk be volkte gemeenten Broek, Zuid- en Noord- Scharwoude stonden voor hunne woningen om de lange iijtuigenreeks te zien en de joelende kinderen toe te wuiven. Om half tien, de verstwonenden misschien wat later, kwamen de kinderen te huis. Ze hebben een langen dag gemaakt, vroeg op en laat te bed, doch dat kan wel voor een keer. Wat zullen ze heerlijk inge slapen zijn na zoo'n genotrollen dag en wat zullen ze nog lang snappen over 't rijden, 't varen, 't groote Amsterdam en vooral over den dierentuin. Nu nog 't plaatselijk feest met zijn prijzen en Jan Klaassen voor de kleineren, getuigschriften voor die de school verlaten hebben en dan maar weer geen enkel willekeurig verzuim en gehoopt op een volgend jaar. De hee ren van Volksonderwijs zullen dan zeker wel weer voor een paar prettige dagen zorgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1