Donderdag 23 Juli 1896. 40ste Jaargang Ho. 3117. INGEZONDEN. 5 Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHACHT Taan, I> 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. B E VOTTTN G. Simon Kroon en Arie van Binnenlandsch Nieuws. Raadsvergadering te OUDE NIEDORP, op Dinsdag 21 Juli 1896, voorm. 10 uur. Eenige Commissieleden. R. PLAATSELIJK NIEUWS. Predikbeurten. Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn e. a. Ter Courantdrukkerij van J. Winkel, worden alle Druk werken billijk en goedkoop afgeleverd. 1 s mcti Aimtsitis- k Hal. Maarleveld, respectievelijk komende uit de gemeenteD Assendeltt en Loidon, beiden thans alhier woonachtig, worden in hun belaDg aangemaand, zich ten spoedigste ter gemeentesecretaiie te vervoegen. De plaatselijke genees- heer te Wieringerwaard, dr. J. C. Overduin, heeft er van afgezien, om de gemeente Anna Paulowaa in rechten te vervoigen m zake de aldaar onlangs ge rezen dokterskwestie. De teer L W. Bakker te Groetpolder heeft na een driejarig ver blijf aan de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam, met gunstigen uitslag hel eindexamen aan die inrichting afgelegd. Het kerkgebouw der Ne d. Herv. Gem. te Winkel, dat eeDigen tijd geleden gevaar opleverde voor de kerkgangers door den slechten toestand, waarin het plafond verkeerde, is thaos we der geheel in orde en ziet er van binnen met de aangebrachte bogen tegen het plafond keurig uit. Ook het raadhuis is van een nieuw, fraai torentje voorzien, dat te midden der in het voorjaar van hunne takken beroofde hoornen, die thans weder in vollen bla derdos prijken, een schoon gezicht ople vert. Men meldt uit ZAANDAM: Zekere Prinsen, wonende op het Zaag- selpad alhier, kocht verleden week als voe der voor zijn honden, eenig afval van den slage*. Toen hij bezig was, een milt te snijden, streek hij met de nog vochti ge hand argeloos langs het gezicht en over een klein wondje. Het gevolg was, dat na enkele dagen het gezicht opzwol, waar door de man reeds zaterdag geheel blind was en gister ochtend onder de ver schrikkelijkste pijnen aan miltvuur is overleden. De ongelukkige was 23 jaar oud en laat een weduwe en een jong kindje na. B ij een twist tusschen man en vrouw te WANKUM, bij 'Venlo, kwam de 16-jarige zoon tusschenbeiden en gaf zijn vader met een schop een zoo hevigen slag op het hoofd, dat deze eenige uren later aan de gevolgen daarvan be zweek. De zoon werd aangehouden. Te BODEGRAF E had Donder- dagavoDd een 7-jarig knaapje de onvoor zichtigheid, bij het neerlaten van de val brug over den Rijn voorover te gaan lig gen met 't hoofd boven het water, met het gevolg dat de zware brug met het volle gewicht op het hoofd neerkwam en dit nagenoeg verpletterd werd. De brug wachter had aan dit ongeval totaal geen schuldde jongen was onder de afsluiting doorgekropen en de brugwachter bevond zich natuurlijk aan de anderen kant van het val- Uit ZWOLLE wordt ge meld De sigarenmakers der sigarenfabriek van den heer Ph. van Enter aldaar hebben donderdag het werk gestaakt, niet omdat zij niet genoeg verdienden, maar omdat zij niet wilden voldoen aan het herhaald verbod om in de werkplaat sen te zingen. De fabrikant had ze toen gestraft met hun geen huiswerk mede te geven waarmede de sigarenmakers geen genoegen wilden nemen. Zaterdag kwa men twee leden van den Algem. sigaren- makersbond nit Amsterdam, te Zwolle, die door den heer v. Enter werden ont vangen. Hij bleef zijn verbod handha ven en stond op herhaald verzcek toe, dat de s)akers Maandag weder aan het werk konden gaan, mits zich onderwer pende aan de bepalingen door hem vast gesteld. Overreden. Te GELDER" MALSEN is een 10-jarig meisje, doch" ter van een wissel wachter, door een loco motief overreden. Eet kind overleed spoedig. G i sternamiddag werd door een moeder, wonende Leeuwenlaan no. 9, te ROTTERDAM, bij de politie kennisgegeven dat haar 8-jarig zoontje ontvoerd was door een onbekend man, wat haar door twee joDgens was medegedeeld. Onmiddellijk nadat dit ter kennis van de politie gebracht was, werd Daar alle omlig gende gemeenten getelegrafeerd en waren de recherche en gemeentepolitie in de weer ter opsporing van den ontvoerden knaap. Tegen 5 uur mocht het aan twee re chercheurs gelukken het ontvoerde kind met zijn ontvoerder te vinden en aan te houden op den Groendijk, tusschen Delfts haven en Schiedam, welk dijkje, een een zame weg, loopt door het laüd ten zuiden van den dijk waarlangs de stoomtram rijdt. Jlair had hij zich met het knaapje afge zonderd. Beiden werden medegenomen en gebracht naar het politiebureau aan de Lange-Torenstaat, waar zij door den sub. officier van justitie, mr. McddermaD, en den commissaris van politie, den heer D. M. Ebbeler, in verhoor genomen werden. Door dit verhoor kwam aan het licht, dat de ontvoerder is zekere M. S., een ongunstig bekend man, die 15 Juli j.1. uit de gevangenis werd ontslagen, waar hij 15 maanden heeft doorgebracht, daar hij ter zake van verduistering veroordeeld was. De jongen had hij dien middag uit de Kalverstraat, waar de knaap met andere kinderen litp, medegelokt onder belofte van snoepgoed en centen te zullen krijgen. Van de Kalverstraat af is hij met het kind naar de Oldebarneveldstraat geloopen, daar op de stoomtram gesprongen cn te Delftshaven met den knaap er uitgestapt. Twee jongens, die hem de Kalverstraat zagen verlaten, hadden hem tot in den Oldebarneveldstraat gevolgd en toen zij daar beiden met de stoomtram zagen weg rijden, de moeder van den knaap gewaar schuwd. Daar de reden is te vermoeden dat door den man onzedelijke handelingen met den jongen zijn gepleegd, is hij voorloopig aan het bureau van politie in bewaring gesteld. Aan beide rechercheurs komt lof toe voor hun serieus onderzoek. Uit PEIZE wordt van 17 Ju li gemeld Gisterenavond omstreeks 6y2 uur ont lastte zich, komende nit het zuidoosteD, een zware donderbui boven onze gemeen te. Toen de bui reeds begon af te drij ven en zich als aanhangsel nog een klein lapje vertoonde, onlastten zich daaruit eeni ge hevige donderslagen, zoodat boomer. werden getroffen, een rnit in het school- vertrek, waarin eenige kinderen zateü, naar binnen rinkelde en een alleenstaande ar beiderswoning werd getroffen, die geheel uitbrandde en waaruit niets gered kon worden. De vrouw redde de beide kindeTen, de man was in Groningerland aan 't werk en een paar menschen die er schuilden, kwa men met den schrik vrij; maar de een was wel een half uur na dien tijd Kog doof. Van verdere ongelukken heeft men hier niet gehoord. 't Kan schikken! Alleen in UTRECHT wordt jaarlijks f 85.000 uitgegeven voor slootwater, dat, bij melk gevoegd, als melk aan den man wordt gebracht. Voor hoeveel duizende gilden aan slootwater zonden de Amsterdammers en Rotterdammers jaarlijksweb'te slikken fNT<- krijgen Vanwege de Roei- en Zeil- vereeniging »De Gouwzee* te MON NIKENDAM is zondag een z e i 1-r o e i- wedstrijd gehoudeD, waaraan een w i e- lerwedstrijd op den jaagweg van Monnikendam naar Edam verbonden was. Voor de wedstrijden op het water had den de Koninginnen een zilveren medaille be schikbaar gesteld, die behaald werden die van de Koningin-Regentes (voor vierriems iriigged wherries) dcor Sophie van Am- Bterdamsche Roei- en Zeilvereenigisg „De Hoop die van de Koningin (7oor scher pe en centerboard vaartuigen) door Vlieg van B. Molenpage te Amsterdam. De feesten werden opgeluisterd door een bestaande danspartij op acht aan elkander verbonden Amsterdamsche zolderschuiten. Een en ander heeft een groot aantal heereD en dames eenige genoeglijke uren verschaft. Men schrijft uit MAAS TRICHT De berichten over de werkstaking al hier en wat daarmede in verband staat ontvangen wij sedert eenigen tijd over Amsterdam. De reden hiervan is, dat zich hier ter stede tot heden geen comité heeft gevormd, hetzij om zoo mogelijk een vergelijk tusschen patroons en werklieden tot stand te brengen, hetzij om de stakers geldelijk te steunen. In den regel ziet men hier bij de meeste aangelegenheden, de geestelijkheid handelend optredendit is ditmaal niet geschied. Wel werd in den beginne hare holp door de stakers ingeroepen, doch volgens de stakers zou deze zijn gewei gerd. Dit heeft ten gevolge gehad, dat de laataten de geestelijkheid beschuldigen op de hand van den werkgever te zijn, voor welke beschuldiging evenwel geen grond bestaat. Dit wil nu juist niet zeg gen, dat de geestelijkheid niet beter had- de gedaan met de ingeroepen bemiddeling te verleenen, waardoor wellicht de staking niet dien om rang zou hebben gekregen, welken zij nu reeds heeft aangenomen. Van do burgerij kan ten deze geen ini tiatief verwacht worden. Eenmaal gewoon, de geestelijkheid in alles te zien voorgaan, wacht zij ook thans af, wat deze zal doen, om daarnaar haar houding te regelen. Een gevolg hiervan is, dat de giften voor de sta kers hier zeer spaarzaam vloeien, en ware het niet, dat de bijdragen uit andere dea len des rijks rijkelijk inkwamen, het zoude er slecht met de stakers uitzien. Overigens heerscht hier over de oor zaak der staking slechts ééne meening, nl. dat de patroons wel wat overijld zijn geweest met het nemen van een besluit omtrent het ontslag van de bestuursleden der glasslijpers-vereeniging. Dit besluit werd onverwacht en niet, zooals men redelijker wijze kon verwachten, na voorafgaande waarschuwing genomen. De beer Regout heeft daardoor eene verhouding in 't leven geroepen, die zeer te betreuren is en een toestand doen ont staan, waarvan de gevolgen niet te over zien zijn. Een meisje van twintig- jarigen leeftijd in de Gouwstraat te Char- Jois is lijdende aan „zennwstuipjes", zóó erg somtijds, dat ook de andere leden van het gezin er door overvallen wordeD. Men is nog dom genoeg, dit toe te schrijven aan tooverij, en er zijn er, die beweren dat eene weduwe van 70 jaar er de schuld van zou hebben. Deze vrouw heelt Za terdag veel moeten lijden, zoodat zij de toevlucht genomen heeft tot de politie, die hare woning verder deed bewaken. Lombok. „bal maritime", in een De Indische correspondent v. h. seint onder dagteekening van 20 Juli „Mami Otjitalib en 14 opstandelingen verscholen in de Missigit van Praja op Lombok, hebben een Europeesch soldaat met speren gedood. Zij sloegen vervol gens op de vluchtonze troepen vuurden op hen, zonder resultaat. De majoor der infanterie W. P. Wefselaar blijft te Praja*. Aanwezig alle leden. Na opening der vergadering worden de no tulen der vorige bijeenkomst gelezen, goed gekeurd en vastgesteld. Voorzifter deelt mede: le. dat door Burgm. eD Weth. het thans gereed zijnde werk aan de Leijerbrug is nagezien, en in orde is bevonden. 2e. dat het nieuwbe noemde Hoofd der school te Zijdewind, met 1 Augustus in dienst zal treden, doch verzocht heeft met de gewone veertien- daagsche zomervacantie alsdan te mogen aanvangen, teneinde behoorlijk voor ver huizing en vestiging te kunnen zorgen. Dit wordt algemeen toegestaan. Aan de orde is het (vroeger aangehou dene) schrijven van de vereeniging de Ambachtsschool van Alkmaar en omstreken, waarin verzocht wordt, te willen bijdra gen in de kosten van het exira onderwijs, dat men aan de 1 uitenleerlingen wenscht te geven, opdat dezen niet ten 3chter zul len komen bij de stadsleerlingen, die in de gelegenheid zijn de lessen der burger avondschool bij te wonen. De heer Bos stelt voor, de aan deze ongetwijfeld nuttige zaak toegekende jaar- lijksche subsidie van flö.met een ge lijk bedrag te verhoogen. De heer v. d. Oord wenscht te wachten, tot men van de goede resultaten der school overtuigd is, dan kan men altijd nog geven en deze f 10.legt toch zoo'n gewicht niet in de schaal, terwijl boven dien de school nogal ver is, dus lastig en kostbaar om te bezoeken. De heer Bos meent, dat als ieder er zoo over denkt, het onderwijs niet ver strekt zal kunnen worden en het tegen woordige kleine getal leerlingen uit Onde Niedorp kan elk jaar vermeerderen. Na nog eenige discussie wordt met 5 tegen 2 stemmen besloten overeenkomstig voorstel van den heer Bos, de subsidie van f 10 met evenzooveel te verhoogen te be ginnen met dit jaar. Verder wordt medegedeeld, dat de heer J. Wit zijn benoeming als hooisteker te Zijdewind heeft aangenomen. Op de hierna opgemaakte dubbele voor drachten van twee zetters voor de direkte belastingen, worden na gehouden stem ming, iu volgorde geplaatst de heeren P. BosP. Schaap, A. Strijbis en J.v. d. Oord. Als verfrisschend dessert hij deze ooster- sche hitte brachten Burg. Weth. de rekening over het dienstjaar 1895 ter ta fel. Na dat elk zich van een behoorlijke portie had voorzien, werd het beet voor beet naar binnen gewerkt en nu bleek dat de gemeente had ontvangen f 9254.35', uitgegeven f 8926.285, dus overgehouden f 328.07. Niemand had bezwaar of wenschte in lichtingen omtrent deze rekening, dus werd ze alzaa goedgekeurd. Bij de rondvraag deelt men op diens vraag, den heer Stam mede, dat de brand spuit spoedig geprobeerd zal worden en wordt de heer v. d. Oord gerustgesteld, met de verzekering, dat nog deze week het verplichte eenden-vastleggen hij aan plakking zal worden bekend gemaakt. Hierna sluiting der vergadering. M oord op A. E. Hoogsteden. De voorloopige hechtenis van W. J. de Vos is weder door de Rechtbank te ROTTERDAM verlengd. Hedenmorgen in de vroeg te, is nit hctN. H. kanaal aan de Stol- pervlotbrug opgehaald, het lijk van eene onbekende vrouw, omstreeks 70 jaar oud, die nog Maandagavond daar, zittende bij een hek, was gezien geworden. Hoe die vrouw in 't water is geraakt is tot nu toe onbekend. Zij was gekleed in rood-bruine rok, zwart jak, boerenhoed en klompen. Bij de Zaterdag gehouden herhesteding van den aan- en verbouw der School te Callantsoog is ingeschreven door de heeren G. Laagland Winder, Helder f 4235. C. N. VlamingSchagen 3993. P. Eriks JzBarsingerhorn 3985. J. Veeter GzSchagerbrug v 3650. J. W. de LeeuwSt. Maartensb. u 8600. G. Veuger, St. Maartensvlotbr. „3518.94 \J. TuinmanBergen 3475. G. R. Ruigewaard, Egm. a/Zee 3460. De gunning werd aangehouden. Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven.) Anna Paulowna, 21 Juli 1896. Mijnheer de Redacteur! Met geen geringe verontwaardiging na men wij kennis van het verslag in uw blad, van zaterdag j. 1., betreffende het schoolfeest, dat hier gepasseerden woens dag plaats had. Met geen geringe ver ontwaardiging, omdat de inhoud van het geheele berichtje tenzeerste den partij- zuchtigen geest van den pessimis- tischen inzender ademt. Men m8g toch van een verslaggever ver wachten, dat hij weergeeft, niet zijn eigen indrukken, min of meer getint door zijn temperament, maar wel, dat hij den in druk weergeeft, dat hetgeen beschreven wordt, gemaakt heeft op allen, die het zagen en er aan deelnamen. Vooral met den inhoud van het tweede gedeelte konden wij ons in het geheel niet vereenigen. Het spreekt van zelf, dat daar waar moeite gedaan wordt om 282 kii de ren van 's morgens 9 tot 'b middags 5 uur bezig te houden, het wel nooit geluk ken zal, alle kinderen van verschillende stand en leeftijd het even aangenaam te maken, zoodat wel steeds en overal, het eene kind meer, het andere minder, iets van zijne gading zal vinden. Wij zijn er echter van overtuigd, dat in onze gemeente, waar voor de school gaande jeugd, zoowel voor de koogere, als voor de lagere klassen, gewoonlijk zoo wei nig te genieten valt, een schoolfeest als dit, bijzonder goed geslaagd mag heeten. en dat alle kinderen, misschien op eene enkele uitzondering na, zich uitstekend vermaakt hebben. Wij zijn er ook van overtuigd, dat de sympathie voor onze vereeniging niet zal verflauwen, ten minste de laatste algemeene vergadering gaf er de duidelijkste bewijzen vaD, welke groo te mate van eenstemmigheid onder de le den heerschte en mocht de inzender vree zen, dat wij in 't verkeerde spoor zijn, dan zal 't ons bijzonder aangenaam zijn, weldra van hem den rechten weg gewezen te worden. Mijnheer de Redacteur. Ik kan niet nalaten protest aan te tee kenen tegen de wijze van optreden, van Uw Verslaggever uit Anna Paulowna. Was hij een oud, pessimistisch man, men zou geen ander schoolteestverslag ver wachten. Maar iemand, die zijn goedkeuring ge hecht heeft aan het plan en geen enkel woord van protest heelt doen hooren, dien past het zwijgen. Zoo iemand Leeft niet het recht alle moeite en zorgen te teekenen, met te schrijven over een landelijk pretje. En als hij meent, dat de vereeniging uit het rechte spoor is, moet hij, hoofd der school, wien de belangen der kinderen ter harte moeten gaan, als man pal staan voor die belangen, maar zich niet terngtrekken en als een uit de verte scheldende kwajongen, in een ongeteekend verslag, gaan schimpen. Bovendien moest hij inzien, dat hij zelf, met zoo'n verslag, de sympathie voor de vereeniging doet verminderen. Of is dit misschien de bedoeling Schagen, 22 Juli 1896. In het hotel Vredelustal hier, werd Dinsdag door Dijkgraaf en Heemraden van het ambacht van West- Friesland, genaamd Schager- en Niedorper Koggen, aanbesteed I. Hel onderhoud van het rijpad op den Westfrieschen omringdjk, en de kluf ten, van 1 Juli 1896, tot 30 Juni 1900. Aannemer was de heer R. de Beurs van Aartswoud, voor f4900. II. Het een-jarig onderhoud van Tim mer- en Straatwerk. Aannemer de heer D. Kramer alhier, voor f 250. SCHAGUSf, De Godsdienst-oefeningen beginnen om oy2 ure, des voormiddags. 26 Juli, A. W. v. Kluijve. 2 Augustus, Geen dienst. 9 u A. W. v. Kluijve. 16 y A. W. v. Kluijve. i 23 A. W. v. Kluijve. 60 y Geen dienst, 6 September, A. W. v. Kluijve. 13 y A. W. v. Klaijve. 20 y Geen dienst. 27 y A. W. v. Kluijve. 26 Juli, Kreil Geen dienst. 2 Aug. Barsingerhorn Ds. v. d. Linden fan Harlingen. 9 i/ Kreil Geen dienst. 16 ff Baisingerhorn Ds. Westerman Holstijn van Purmerend. 23 Kreil Ds. Kooiman. 30 Barsingerhorn Ds. Kooiman. -X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1