Alisiim Ni mi s- AfiKrtBltiE- LllÜIIVllli ra EENDEN. Menie Sterren. Donderdag 30 Juli 189. 40ste Jaargang Ho. 3119. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zal e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: iCHAOEN. liaan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60' ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Gemeen teSchagen. Bekendmakingen. B E VoTTl N G. Arie van Maarleveld, komende uit de gemeente Leklenthans alhier woonachtig, wordt in zijn belang aange maand, zich ten spoedigste ter gemeente secretarie te vervoegen. dat vanaf heden tot en met 1 Octobera.s.,de eenden binnen die gemeente opge sloten of gebokt moeten worden. FEU1LLETON. Binnenlandscb Nieuws. Raadsvergadering te NIEUWE NIEDORP, op Zaterdag 25 Juli 1896, 's avonds teD 7 ure. Heer Hugowaard. In demor- COURANT. Afzonderlijke nummers 5 Cents. Burgemeester en Wethouders van Scha- gen Gezien art. 45 van de politie-verorde ning dier gemeente Brengen bij deze ter algemeene kennis Nalatigheid is bij de politie-verordeoing strafbaar gesteld met eene boete van teo hoogste f 25.of hechtenis van ten hoogste 6 dagen. Schageu, 28 Juli 1896. Burgemeester en Wethouders voorn. S. BEKMAN. de Secretaris, DENIJS. liet Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der gemeente Scbagen, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier ge meente, dat het kohier No. 1 voor de Belasting op het Personeel op den 25en Juli jl. door den heer Directeur der Directe Belastingen te Amsterdam, is executoir verklaard en op heden aan den heer Ontvanger der directe belastin gen binneD deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, wdke daarbij belang heeft, wordt alzoo vermaand, op de voldoe R o m a n van Roibert Byr. TWEEDE BOEK. 14. De vertelling van dr. Schmitz kwam in hoofdzaak daarop neer, dat hij en Reimar buurjongens geweest waren, die in hnn jeugd veel met elkander hadden omgegaan, maar die elkander daarna uit bet oog verloren hadden, tot eenige jaren geleden door een toevallige omstandigheid de kennismaking weder werd aangeknoopt. „Dan moet ge ook het fijne weten van zijn hartsaffaires vroeg de tooneelspeelster, toen hij eindigde. „Niet veel daar let men niet op. Ik geloof niet dat het leven hem tot dergelijke zaakje» veel tijd gelaten heeft doch wie weet dat. Wanneer u daar veel aan gelegen is, zoo zal ik daar wel achter komen- Gij stelt dus belang ia bem Zijnen doordringenden blik beantwoordde zij vrij koeltjes." „In zeker opzicht, ja," gaf zjj toe. „Eigen lijk meer om een andere persoon om kort te zeggende prins „De prins Voor Reimar Hoe heeft zich dat „Maar mijn hemel," viel zij hem in de rede, „dat kan jou toch onverschillig zijn 1 Geloof het maar, en ik heb er de hand in, om uw vriend uit pure sympathie eene ver rassing te bereiden." „Ik geloof, u te begrijpen", riep hjj uit. „Gij hebt gehoord, dat hij zich ongunstig over uw spel heeft uitgelaten." „Dat weet gij ook „Lieve hemel, de menschen vertellen je dat zelf, men behoeft maar te luisteren I Gij verteldet mij nu zooeven, dat gij u wreken wildet. Wanneer ik nu den verrader speel „Dat zult gij uiet doeD, want daarmede zoudt gij u hier de deur doen versperren", verklaarde zij hem streng, „Zoo ver gaat mijn vriendschap niet", zeide hij, spottend lachend. „Voor mijn part kunt ge wraak nemen." „Ja, maar wraak op mijn manier op dat hij gelukkig worde bij en zijn be minde." Hjj zag hem sprakeloos aan. Was daar werkelijk zooveel aielegrootheid P Bestond ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, teneinde alle gerechtelijke vervol gingen, welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Schagen, den 28 Juli 1896. Het hoofd v. h. Plsatsel. Best. voorn. S. BERMAN. Aanwezig alle leden. De Burgemeester, Voorzitter, opent de vergadering, wasrna de notulen der vori ge worden gelezen en goedgekeurd. Op de vraag van den keer Visserof reeds bericht is ingekomen van den raad van Oude Niedorp iu zake de Leijerbrug, wordt ontkennend geantwoord. De heer Kuilman zegt, dat er door de schippers een adres naar „Schuttevaer' is gezonden trekt die zich de zaak aan, dan zullen zij den moreelen steun vragen van de gemeenten: N. Niedorp. Winkel en BarsiKgerhorn. De Voorz. deelt mede, dat éen der brand spuiten bij de beproeving niet in orde bleek te zijn en dat volgens ingekomen prijsopgave van de heeren Broekman Co. te Amsterdam een afdoende herstel ling f 275.zou kosten, waarvan nog f 25.afgaat van den ouden aanjager. Voorz. zou gaarne dtze herstelling aange bracht zien. De heer Koopman betwijfelt het of buiten de vier andere spuiten deze ooit noodig zal zijn ook de heer Visser 'staat voor deze vraag. De heer Kuilman meeDt, dat een der overigen licht defect kan worden; ook kan men met hevig onwtêr in de Moer beek of aan de Langereis, bezwaarlijk met de spuit naar 't dorp gaan, terwijl brand een ramp is, dadelijk veel grooter dan de ze kosten. De heer Koopman kan ook niet aanne men, dat bij eventueelen brand personeel ge noeg is voor vier spuiten. Als de ge meente bezainigen moet, zou spreker dat in deze willen toepassen. dat nog op de wereld Was dit waarheid, of had men een masker voorgedaan? Nu, dat zal u de tijd wel leeren. Laten wij nu slechts applaudisseren als een meegesleept publiek. „Dat is grootmoedig, verheven 1 Ik sia verstomd I" zeide hij huldigend. „Maar zoo zijn de vrouwen zij overbloflen den menssh telkens weder." „Ja dat kan n nog al eens c-enige keeren overkomen", verklaarde zij droog. „Dus, hij heeft een beminde P Maar is dat wel zoo?" „Zoo luidt het bericht." „En juist in Beman?" „Hij was daar nog eenige weken geleden." „Wacht eens even I Ik herinner mjj nu, hem met dames gezien te hebben. En eene daarvan was zeer mooi dat wil zeggen niet in mijne oogen, want dan had zij meer van uw genre moeien zijn. Het wa ren de dames van den vrijheer von Bran- dolf." „De Brandolfs", riep zij, elke voorzich tigheid vergetende, verrast nit. „Van wie de eene nu bij de prinsesweduwe is?" „Daar hebt ge wellicht reeds de ge zochte." „Neen, neen," verwierp Ada dit vermoe den. „Hij is daar kort geleden geweest. Het moei dns de zuster zjjn. Wanneer dat waarde Schmitz, ook dat moet ge te weten komen „En dan Bij het liefelijk slaan der op den schoor steen slaande pendule wss de tooneelspeel ster opgestaan en stond nu, wel een hoofd boven Schmitz uitstekende, voor hem. „Hoort ge, het is tien. Ik moest reeds bij de repetitie zijn. Adien voor heden en wees verstandig. Voer je zaakjes goed uit I" „Mag ik dan niet eenmaal uw hand kus sen beklaagde bij zich, haar met een blik aanziende, die duidelijk verried, tot welk eene brutaliteit hij in staat zon zijn, wanneer hij baar boofd slechts zon kunnen bereikeD, maar door het voormalig lot van koning Ónnther gewaarschuwd, bedelde hij alleen „Niet eens de hand „Daar, maar slechts de niterste toppen mijner vingers 1" stond zij hem de geringe gunst toe. Zij trok dadelijk haar hand terng, en de haaBt, waarmede zij die in het water duwde, nadat hij de kamer verlaten bad, bewees, dat haar afschuw van hem niet slechts comcdiespel, maar in tegendeel nog dieper wes, dan zij zich genit had. Zij wilde haar slaaf zooveel mogelijk aan zich De Voorz. deelt hierop mede, dat de financiën-thermometer onder nul wijst en noemt eenige nog al belangrijke noodza kelijke uitgaven, die een leening van pl.m. f 1000.wenschelijk maken. Na nog eenige overweging, besluit men dan ook de spuit volgens opgaven te doen herstellen.Vóor stemden, de heeren: v.d.Stok, Half, de Moor, Kuilman en Wijntegen de heer Koopman, terwijl de heer Visser zich buiten stemming hield. Verder wordt op voorstel van den Voorz. nog besloten, een brandspuithuisje aan den Langereis te bouwen. Bij de rondreize van den controleur van 't Kadaster bleek dat de ijskelder niet ge rangschikt kon worden onder de gebouwen, voor publieken dienst. Zonder overdracht zal de gemeente (op wier grond de ijskelder staat) dns worden aangeslagen in de belasting, waarom men besluit, dezen grond, behoudens goedkeuring van H.H. Ged. Staten, in erfpacht af te staan san de afdeeling N. Niedorp van h't Witte Kruis'. Met algemeene stemmen worden hierna op de voordracht van twee zetters voorde directe belastingen geplaatst, de heeren Visser, Half, Koopman en Wijn. Nog enkele ingekomen stukken van geen belang woiden vcor kennisgeving aan genomen, waarna Voorz. de rondvraag doet- De heer Kuilman zegt hierop ongeveer 't volgende: „Ik heb in een vorige vergadering ge zegd, dat er rechts-ongelijkheid beslaat tusschen de R. Cath. en Protest, arm lastigen en beloofd, dit te zullen aantoo- Ik heb daartoe inzage genomen nen. van 't raadsbesluit van 21 Eebr. 1871, waarbij aan 't R. Catb. armbestuur be loofd wordt, de helft van de door hem verstrekte bedeeliüg voor rekening der al gemeene armvoogdij te zullen nemen ook heb ik gelezen, 't in 1889 vastgestelde reglement voor de Algem. Armvoogdij, waarin van geen vroeger raadsbesluit of verplichting tot uitsluitend, in natura be- deelen, sprake is en Da verkregen infor maties kan ik bewijzen, dat 4 R. Cath. we duwen te zaraeD f 3.20 en 4 Protest. verbinden. In haar kamer was de orde nog niet her steld, de boel lag nog geheel in 't honderd, maar dat deed niets ter zake. Vanwege haar beroep was zjj er aan gewooD, zich vlug aan te kleeden, en daar had zij dus maar eenige minuten voor noodig, te meer daar zij niet anders dan eenige collega's zou ontmoeten, die zij de eor niet waardig keurde om eenige bijzondere zorg aan haar toilet te besteden. Een los jakje, een oude hoed op het los ineen gestrengelde haar, een paar lange zweedscbe handschoenen, die voor niets anders meer goed zijn, dan nog haar rol en zjj oordeelde zich mooi genoeg gekleed voor het stoffige, leeljjke, schemerige tooneel. Terwijl de door de electrische bel opge roepen kamenier, haar bij dit toilet be hulpzaam was, kwam een jonger meisje en meldde dat mevrouw, hare excellentie von Btachelburg was voorgereden en nu in bet salon wachtte. „Zoo vroeg? Ik kom dadelijk.® Zij liet haar gelaat met een paar sterk geurende druppelen begieten en ging ver volgens met de rol onder den arm en bezig de laatste knoopjes vau hare handschoenen vast te maken naar het salon. Hoeveel moois en elegants daar ook te zien mocht zjjn, hare excellentie had er geen acht opgeslagen; ja zjj had zich zelfs niet eens neergezet. Een innerlijke onrast, die haar geheel scheen te beheerschen, was op hare harde trekken zichtbaar, ovenals in ieder der bewegingen van de anders zoo stjjve gestalte- „Op stel en sprong ben ik naar je toe gesneld, lieve Ada," kwam het ongemeen levendig over hare lippen. „Ik moet dadeljjk weer naar beneden, naar de klei ne „Hebt go haar in den wagen gelaten Mevrouw von Stachelbnrg bewoog ge ringschattend haar hoofd ter zijde. „Ot die zonder gedachten de denr ziet te bekjjkön ot iets anders, dat komt op het zelfde neer. Men moet u opzoeken, wil men n zien; gjj Dat n bij ons hoe langer boe minder sien. Het is bijna of er een volle verwijdering nit geboren moet worden." „Waaraan ik geenszins schold heb. Maar wilt gjj niet gaan zitten, waarde mevronw Gij hebt zeker iets bijzonders, dat gjj mjj op dit bjjzoDdere uur opzoekt. Brengt gij mjj een boodschap, dat ik komon moet f Het zal mij moeilijk zjjn, rag beden los te maken. Ik heb repetitie en most vanavond spelen." Tegen Ada's vermoeden in, nam me f 1.40 bedeeling per week genieten. Nu wenscli ik: le dat armenvoogden evengoed in geld als in natura mogen bedeelen, 2e het raadsbesluit van 1871 in te trekken als dit niet reeds geschied is door 't regle ment van 1889.' Voorz. Daar kunnen we weer tegeno verstellen, dat er veel meer Protest, in 't armhuis gaan zonder eenige vergoeding van diakenen dat de protest, armen dus veel meer van de Algem. Armvoogdij ge nieten dan R. Catb. De heer Kuilman. Dat kunnen R. Cath. ook doeD, maar, om welke reden dan ook, willen ze niet; en de protest, moeten wel, omdat ze in veel slechter conditie verkee- ren. Op verzoek van den heer Pisser wordt 't reglement van Armenvoogden en ook het bewuste raadsbesluit gelezen, welke behelzen, wat reeds door den heer Kuil man werd gezegd. De Voorz. en meerdere heeren noemen dit laatste een contract, dat niet door een der partijen verbroken kan worden. De heer Kuilman heet het een gewoon raadsbesluit, dat stellig door een later be sluit vernietigd kan wordenis dit niet bet geval, dan kunnen de Cath. wel zoo veel geven, dat armvoogden 't niet vol kunnen houden. "Voorz. Er wordt toch door de R. C. geen misbruik gemaakt; waarom zouden we het dus intrekken en inderdaad ge nieten de Protest. Armen veel meer dao de R. C want ze gaan maar in 't arm huis. De heer Kuilman. Als we rekenen, is dat verschil propoitionneel nog zoo groot niet; want in doze gemeente zijn toch on geveer 4 protest, tegen 1 Cath. en al zegt u ook honderdmaal d»l er veel moer protest, dan Cath. in 't armhuis zijn, dat kan me niet schelen; maar waar van twee overigens gelijk staande weduwen de een per week f 0.35 en de andere f 1.10 ge niet, bestaat mijns inziens rechts-onge lijkheid en die wensch ik op te ruimen. Het is mijn bedoeling niet, pressie op de Cath. uit te oefenen ik zou omgekeerd 't zelfde zeggen.' De heer Visser heeft altijd gehoord, dat vrouw von Stachelbnrg de nitnoodigiog, om te gaan zitten aan. Zjj koos zelfs den stool, dia 't verst van de deur verwijderd stond en dempte, trots deze voorzichtigheidsmaat regel bare stem zoozeer, dat bare mededeelin- gen bijna gefluisterd werden. „Ja, ik heb een boodschap, maar zij luidt geheel anders. Stel u e?ns voor, lieve vriendin," en zjj gre^p Ada vast bij de hand, „gisteren vroeg zijne hoogheid mjj, zoo in den loop van het gesprek, of gjj al een gast rol voor het volgende seizoen had aanvaard. Ik wist natunrljjk niets. Toen zeide de prins, dat het hem zeer zou verheugen, wan neer gjj daarmede een goed 6ucces hadt, ook op gevaar af, dat wij u zouden verliezen. Men mag de kunstenaarsloopbaan van een tooneelspeelster niet ten eigen bate in de waagschaal, stellen. Woord voor woord heeft hij het zóó gezegd. En vervolgens kwam de opdracht direct aan mij „Wanneer gij de juffrouw spreekt, excellen tie, zeg haar dan toch vooral, dat zjj met bet oog op ons hare toekomst niet vergooi en mag. Ik ben van plan, Leentje van den zomer naar het bad te zenden; zij behoeft daarvoor dns ook geen zorg te hebben. Alsof die kleine lieve GodHarentwe ge heeft hij toen verder gezegd, behoeft zij zich mat terugkomen volstrekt niet te haas ten. Van ons krijgt zjj een onbeperkt ver lof Als versteend zat Ada daar en een don kere blos kleurde haar gelaat. Bij de laat ste woorden van het bericht wierp zij het bovenljjf energiek achterover. „Dat heeft bijDat is toch „Een teeken van minder goed weer?" vervolgde mevrouw von Staobelburg op na- drukkeljjk angstig vragenden toon. Ada trok de schouders op en deed oen hoogmoedig lachje hooren. „Gij zij* zeer mededeelzaam in don Dat sten tijd. Wanneer ik dadelijk alles geloof de, zou ik op het vermoeden kunnen komen, dat Serenissimus betere inzichten dan tot dusverre heeft, om zijn lang gekoesterden wensch iu vervulling te zien komen, dat zjjn opvolger nog met princes Christiania zal gaan trouwen." „Daar praat je zoo kalmpjes over „Wat zal ik er tegen doen; het pDn is niet nieuw." „En wat moet er dan van mjj worden?" Maar baar stem werd toen weder fluisterend, hoe klagend de toon ook bleef, waarop zij verder sprak. „Er mankeert nog slechts een jonge stiefmoeder, die zich bij hare genade een wit voetje weet te praten, en dit onge- lukskind toi haar sfeer opvoert en steeds on 't raadsbesluit destijds werd genomeD, juist osu den druk van alle R. Cath. armlas tigen te ontgaan. De heer Koopman meende tot hedeD, dat verzorging door een kerkelijke liefda digheidsinstelling pas begon, na die van algem- burg. insteltdoch men overtuigt hem met de armenwet van 't tegendeel. Naar aanleiding van 't gezegde Tan den heer Koopman, merkt de heer Visser op, dat er eigenlijk iets onwettigs gebeurt, als eeu protestant in 't armenhuis gaat en dus de diaconie ontheft van een be paalde wekelijksche uitkeering. De heer Kuilman beweert dat in deze alle gezindheden op één lijn staan, wettig of onwettig. Om 't op #z'n Nierps' nit te drukken wordt er nog »ien lang en tien breid' over dit onderwerp gesproken; doch be paalt men zich hoofdzakelijk tot herhalin gen. De Yooiz. houdt vol, dat de Protestan ten meer van de Algem. Armvoogdij ge nieten dan de Catholieken en dat men 't contract niet behoeft te vernietigen, zoo lang deze laatsten geen misbruik maken. De heer Kuilman wil niet toegeven, dat een vroeger raadsbesluit niet is in te trekken en dat hier geen rechtsongelijk heid bestaat; terwijl ook de heer Visser consequent is en herhaalt, dat hij altijd gehoord heeft, dat 't bewuste raadsbesluit om genoemde redenen werd genomen en dat men 't verstandigst zal doen, met te onderzoeken in hoeverre dit ingetrokken kan worden. Het einde van de discussien was dan ook 't besluit: le aan armvoogden afschrift te zenden van hun reglement met bij voeging iu een nota, dat zij dus evengoed in geld als in natura kunnen bedeelen; en 2a een onderzoek in te stellen naar de kracht van 't den 21sten Eebr. 1871 genomen raadsbesluit. Hierna werd de vergadering gesloten. gengodsdieustoefening van den 26n, her dacht de Hcrvoimde Gemeente haar 25- jarig bestaan. Met eene bezielende rede door haren predikant, den heer A. Weeder, naar aan- der eigen oogen hebben wil en roodoen- de haar man aan haar denkt te binden. Hjj, de prins, is bovendien zeer veranderd togen mij ik bedrieg mjj niet ten dien opzich te sedert die geschiedenis met die spuit in den tuin geduld moest ik hebben, zei de hij tot mij aisof mjjn geduld zou hij toen soms oen knorrig woord heb ben geboord? Ik weet het niet, maar ik kan mjj van die gedachte niet losmaken. Daarenboven nog die plotseling opgekome- ne reis naar een badplaats, of waarheen hjj gaan wil. Brengt hij vandaar een nieu we meesteres mede, dan „Ik geloof het niet, de prins denkt daaraan niet," zeide Ada met eene overtui ging, in welker beslistheid veel troost lag. „Hjj hoeft te dikwjjls zjjn tegenzin daarin uitgesproken, niet slechts speciaal tegen de prinses, die hij, tnsschen twee haakjes, tegen woordig veel bezoekt, maar tegenover een elk heeft hg beweerd, dat hij zich onder de dwang van het huwelijk niet voegen kan. Tenminste, wanneer bij zjjn vrouw niet lief heeft. En de prinses zal hij nooit liefheb ben, omdat zjj hem onverschillig is. Dat is niet zijn genre." „Is dat zoo heel zeker „Ik zou u menige zijner uitingen daarom trent kannen aanvoeren." Een trotsch laohje begeleidde deze verzekeringen, die toch al den twijfel bij Sfcaohelburg niet weg kon den redeneeren. Zij keek naar hare in den schoot rustende banden en er gingen zware ge dachten in haar hoofd rond, die eindeljjk ook door haar te kennen gegeven werden, „Dan," zeide zij beslist, „kan het slechts iets anders zjjn, waarvan ik reeds iets heb hooren mompelen." „Door Ringseis „Die is stom als Molike, wanneer het een geheim van den prins betreft. De eer ste die er mij opmerkzaam op maakte, was Yaleska Schwarzenau. Haar mond is een ware mitraiileuse. Dat spreekt en kletst eeuwigdurend voort; daarom beebte ik er geen bjjeondere waarde meer aan. Zjj veronder stelde, dat de prins sich voor die Brandolf, de nienwe hofjuffer van de prinses, interres- seerde." „Dat heb ik reeds door het kijkgaatje van het scherm opgemerkt," gaf Ada onver schillig ten antwoord. „Hij wend het glas van den tooneelkijker niet van haar af. De aantrekkeljjkheid der nieuwheid." „En wanneer het eens meer ware f Weet ge ook, dat hjj bij de vele bozoeken, die bij bij de prinses-wedn we aflegt, steds met die Bran dolf bezig is Op op*allondo manier 1 Hjj heelt haar op de piano hooren spelen en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1