Zondag 9 Augustus 189S. 40ste Jaargang Ho. 3122. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: §C1IAGÜI» liaan, B Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. Boerenbond. —De Glasslijpers te Maastricht. Al i sin si Sisiis- MIJNT. mwm- uiftwM- Burgemeester en Wethouders der Ge meente Schagen. Gezien art. 219, 2de alinea der Wet tot regeling van de samenstelling, inrich ting en bevoegdheid der Gemeentebestu ren, brengen ter kennisse van de ingeze tenen, dat de rekening dezer Gemeente over het afgeloopen dienstjaar 1895 ter Secretarie voor een ieder ter lezing is ne- dergelegd van af heden tot en met den 19 Augustus a. s. van des voormiddags tien tot des namiddags twee ure, en het zij in druk, hetzij in atschtift, tegen be taling der kosten algemeen verkrijgbaar wordt gesteld. Schagen, den 4 Augustus 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. de Secretaris, DENIJS. Uit onze beschouwingen over het pachtcontract zal men gezien hebben, dat wij eene verandering in het pacht contract niet beschouwen als een middel om het te niet gaan van den eigenerf den boerenstand te voorkomen. Ook in het belemmeren van het groot grond bezit zien wij in dit opzicht geen heil, want al belet men de menschen met ka pitaal, 't zij door belastingwetten, 't zij door andere middelen, om hun geld in grondeigendom te beleggen, men stelt daarmede hen, die geen kapitaal hebben nog niet in staat om den grond te behouden. Het eenige wat men daar mede bereiken kan is, dat zij, wier goed ten bate der hypotheekhouders moet verkocht worden, of die zelf hun grond verkoopen, er nog slechter bij worden, omdat hun grond minder opbrengt. Toch erkennen wij, even goed als anderen, het nut van het behoud van een eigenerfden boerenstand en zouden wij gaarne willen zien, dat pogingen aangewend werden om dit doel te be vorderen. Heel gemakkelijk zal dat niet gaan, omdat veelal, wanneer een eigen erfde boer zijn goed verkoopen moet, dit in handen van groote grondbezitters komt, maar het goed van groote grond bezitters niet licht weer in handen komt van iemand die zelf zijn grond bebouwt. Intusscben is er o. i. wel een mid del om den eigenerfden boerenstand met nieuwe elementen te versterken en een ander om althans eene der oorzaken weg te nemen, waardoor het aantal ei generfde boeren allengs vermindert. Nu behooren wij niet tot hen, die meenen dat men met zulke veelal on- of maar halfgeschikte werkkrachten den schralen bodem overvloedige oogsten kan afdwingenwij deelen niet in de blijde verwachting, dat men de armen en verwaarloosden, de werkloozen in 't algemeen, maar op de heide heeft te zetten, om hen daar in welvarende landbouwers te herscheppen. Dat is èn van den grond èn van die soort men schen te veel gevergd. Maar er zullen, wanneer men ze met belangstelling ga deslaat, onder hen die men aldus te werk stelt, altijd eenigen gevonden worden, die zich door meer dan gewone werk kracht en door meer dan gewone werk lust onderscheiden, die zich met ijver en met lust op hun werk toeleggen, en die door vlugheid van begrip en een helder verstand zich onderscheiden. Als men die enkelen, de besten onder die allen, in het oog houdt, zich aan hen gelegen laat liggen, hen bekwaamt in hun vak, dan bestaat er naar onze op vatting kans hen zoover te brengen, dat zij in een eigen bedrijf een zelf standig bestaan kunnen vinden, vooral indien men hen aan een stuk goede heide helpt, dat gelegen is in een streek waar zij door veld- of boscharbeid ten deele in hun onderhoud kunnen voor zien, zoolang de nieuw te ontginnen grond hun nog niet genoeg oplevert om in hun onderhoud te voorzien. Uit deze ontgiucers kunnen allengs eigen erfde boeren groeien, die door noeste vlijt tot welvaart kunnen geraken. De toenemende belangstelling in de heide-ontginning geeft nog een tweede middel aan de hand om eigenerfde boe ren te vormen. "Wanneer grondeige naars op groote schaal heide ontginnen, doen zij dat meestal en dat is de meest geschikte wijze door bosch- aanlegbij de aldus onstane bosschen zijn opzichters, boschbazen, arbeiders noodig. Die allen hebben ook in den regel de noodige kennis en geschikt heid, om een stuk heide als bouwgrond in cultuur te brengen. Geeft de eigenaar hun derhalve een stuk heide in eigen dom, of in huur op zoodanige voor waarden dat het in vervolg van tijd hun eigendom kan worden, dan heeft men ook hier weer kweekplaatsen van eigenerfde boeren. landbouwershevolkingmaar wie zich voorstelt dit te kunnen doen door wet gevende of bestuursmaatregelen, dwaalt. Wanneer men echter op de aangegeven wijze te werk gaat, dan is er toch onge twijfeld in eene zeer gewensohte rich ting veel goeds te doen, en wat het meeste zegt, men streeft zoo naar het bereikbare, terwijl althans, wat het eer ste betreft, ieder die iets van dien aard beproeven wil, dadelijk de handen aan het werk kan slaan en op niemand of niets heeft te wachten. Nieuwe elementen aan den eigenerf den boerenstand toevoeren, moet van onder op geschieden. Maar, zal men vragen, als de grootgrondbezitters hun grondeigendom in den regel wel uit breiden maar niet verkleinen, hoe zal men dan daarin slagen De weg die daartoe leiden kan, is o. i. aangewezen. Verschillende middelen worden aange wend, om door ontginning van heide werkloozen aan arbeid en daardoor aan een bestaan te helpen wij noemen de koloniën van de „Maatschappij van Wel dadigheid" de bedelaarskoloniën te Veenhuijzende stichtingen van den „Oranjebond van Orde" die van den „Bond van Orde door Hervorming", en die der vereeniging „Door arbeid tot Verbetering"; de christelijke bedelaars kolonie „Het Hoogeland" onder Beek bergen de landkolonie van het Leger des Heils op den „Batelaar" onder Lun- terende ontginningen voor rekening van den heer P. W. Janssen uit Am sterdam en van enkele! gemeentebesturen in Friesland en in Drenthe. Al die on dernemingen hebben ten doel, natuurlijk met allerlei verschillen in de wijze van uitvoering, om door ontginning van woeste gronden, menschen, die niet voor zich zelf kunnen zorgen, aan werkj en brood te helpen. -r- Zóó kan men den eigenerfden boeren stand allengs nieuwe en goede krachten toevoeren, te beter omdat de hier bedoelde personen hun opkomst groo- tendeels aan hun eigen arbeid, hun ei gen geestkracht, hun eigen volharding te danken hebben. Maar hoe voorkomt mon, dat hun goede krachten ontvallen? Voor een deel geschiedt dit laatste door achteruitgang daartegen is niet veel an ders te doen dan de betrokken perso nen te wijzen op arbeidzaamheid, zuinig heid, overleg, enz. Er is echter een punt in onze wetgeving dat tot versnippering van eigendommen aanleiding geeft, en dat gewijzigd zou kunnen en moeten worden. Wij bedoelen de regeling van het erfrecht. Wanneer een landbouwer, die een eigen bedrijf heeft, bij zijn dood kinderen nalaat, onder wie de nalaten schap moet verdeeld worden, dan moet in den regel het goed verkocht worden en worden de zonen of pachters óf boe i renarbeiders. Telkens wanneer dit ge schiedt, gaat er een eigen bedrijf te niet. Om dit te voorkomen, is een regeling noodig van het erfrecht, waardoor een der zoons zijns vaders opvolger wordt, onder zoodanige voorwaarden natuurlijk, dat aan de andere kinderen hetzij hun aandeel in geld worde uitbetaald, of dat zij een zeker recht erlangen op eene uit- keering van de opbrengst der boerderij. Dat zulke regeling mogelijk is en goed werkt, heeft de ervaring in Duitschland geleerd. Men lette wel opwij bedoelen niet de invoering van het Engelsche eerstgeboorterecht, waardoor de familie goederen aan den oudsten zoon over gaan en deze zich in weelde baadt, ter wijl de jongere kinderen zich maar moe ten zien te redden wij verlangen alleen een zoodanige regeling van het erfrecht, dat ieder hot zijne bekomen kan, zon der dat men verplicht zij een goede boer derij onder den hamer te brengen. Door dio middelen is het niet moge lijk een geheele omkeering te brengen in den economischen toestand van de Het gewone jaarlijksche feest voor de schoolkinderen van Barsin- gerhorn werd gehouden op Woensdag jongstleden. Honderd-drie-en-twintig kinderen moch ten deelnemen aan het leest, omdat zij geen of slechts enkele willekeurige verzuimen hadden in het jaar, en drie hunner moestan uitgesloten worden van de prijsuitdeeling, omdat zij meer dan 4 malen willekeurig hadden verzuimd. Slechts twee jongens werden Wegens herhaald ver zuim niet tot het feest toegelaten. Het feest begon met een rijtoertje door den Waardpolder en den Wieringervraard, dat voor den middag afliep. Daarna wacht ten den kinderen in de school een goed onthaal, en na den middag werden kinder spelen gehouden op het land van den heer Schoorldie, evenals bij eene vorige gele genheid, dat terrein voor dit doel welwil lend ten gebruike had afgestaan. Natuur lijk was bij dis kinderspelen een groot publiek tegenwoordig, wat de feestelijkheid zeer verhoogde. De prijzen voor de spelen bestonden uit lekkere groote koeken met een randje van suiker er op, en er was veel kans. Mooi zoo Het weder was 's morgens goed en 's namiddags kon het ook al slechter geweest zijn, want toen om 4 uur de dikke buiëa kwamen, was het tijd om in de school de gewensehte prijzen voor getrouw schoolbe zoek in ontvangst te nemen en vroolijk naar huis te gaan. Zeer zeker zullen allee, die zoo bereid vaardig een handje geholpen hebben aan hel welslagen van dit kinderfeest, in de blijde stemming der kinderen op dien dag een onuitgesproken woord van dank heb ben mogen vernemen voor het bevorderen van de goede zaak van getrouw schoolbe zoek. Dat het willekeurig schoolverzuim hier zoo gering is, zooals uit bovenstaande op gave blijkt, is toch voor een niet gering deel te danken aan het jaarlijksche school feest. Als nu ook nog eens op dergelijke wijze kan voldaan worden aan den weusch, dien de onderwijzers meermalen hebben uitge sproken, en die zeker even gerechtvaardigd is als die naar getrouw schoolbezoek, n. 1. den wensch, dat het te vroeg verlaten der school meer en meer worde tegenge gaan Omtrent den grooten brand te Worm er veer, ontleenen wij aan ver- schill. bladen het volgende In den nacht van Woensdag op Donder dag 1. 1. te 2 ure, brak brand uit in een der rijstpakhuizen der firma Bloemen- daal&Laan. De drie groote pakhui zen Rangoon, Bontain en Sai gon, werden totaal vernield. De aangren zende rijstpellerij H o 11 a n d i a en het pakhuis Batavia zijn behouden en heb ben niets geleden. Het Randehllad geeft de volgende be schrijving. De stoomrijstpellerij werkte dag en nacht door, met dubbele ploegen, zoodat op het oogenbliik dat de brand outdekt werd, des nachts twee uur, het werk in vollen gang was. De pakhuizen lagen volgetaBt met zak ken rijst, gepeld en ongepeld, en rijstmeel te zamen naar schatting 40,000 balen en hst vuur vond hierin zoo goed voedsel, dat blusschen onbegonnen werk scheen. De bovenste zolders stonden in een oogenblik in lichtelaaie, en de drie spniten van de fabriek vermochteu weinig uit te richten. Zoo hevig breidde het vaur zich uit, dat men te Amsterdam aan de Petro leumhaven te ruim twee uur den brand weerpost aan de Vau Noordkade waar schuwde in de meeuing, dat er ta Zaan dam brand was. Uit de plaatsjes in den omtrek van Wormerveer inkten spoedig de spuiten aan. Uit Wormer waar de fabriek eigenlijk staat kwamen 3, uit Wormer veer 6, uit Jisp 1, uit Zaandijk 1, uit Krommenie 2 spuiten, te zamen dus met de 3 spuiten der fabriek 16 stuks, die met 16 slangen werkten. Toen was het pompen, pompen, pom pen, heel den nacht doormsar het gaf nu eenmaal weinigde daken stortten in, de muren volgden, de ijzeren spanten we ken van elkander, en wat er van terecht kwam was een vlammende puinhoop, meel, rijst, balken, ijzeren stutten, alles door elkaar, in één rook, één grijs-door dringenden rook; Het was het best maar, de belendende gebouwen nat te honden. En dat werd gedaan, het moet gezegd worden, zoo goed, dat het vuur beperkt werd tot de puinhoopen. Zoo stonden de ziken toen de ontbo den stoomspuit uit Amsterdam kwam. Men had reeds des nachts hulp gevraagd, doch die kon niet gegeven worden. Eerst om elf uur ging met den locaaltrein een stoomspuit af, mei 10 man, onder den sectiebrandmeester Boele en den brand meester Van den Burg, van de Prinsen gracht. Aan het station Wormerveer wa ren geen paarden goed dan maar zelf trekken. Op de plaats van den brand was geen zoet water voor den stoomketel goed dan maar halen van den over kant. Dit duurde een tijdje, want de mannen die des nachts gewerkt hadder, waren niet frisch meer. Maar men kwam er toch. En toen werden vijf slangen ge koppeld op den Iriton een der gewe zen Nieuwer-Amstelsche spuiten en krachtig stuwde zij water op, ais een goe dig, moedig beest, de buizen door, de pijpen uit en zoo in den vuurpoel met stevig geklater. Daarnaast stond een Wormerveersch handspuitje, met 12 man eraan, en ge voed door een aanjagertja dat ook nog een paar man vorderde. Alles voor ééu straal. Wormerveer met zijn groote fabrieken heeft een stoomspuit noodig Zooals wij het daar beschrijven, zoo is het nu nog. Er wordt nog steeds gespo ten om alles te doordringen van het wa ter. De Amsterdamsche spuitgasten hebben vier man aflossing gekregen, gistermiddag en den geheeleu nacht doorgewerkt. Aan de achterzijde van de pakhuizen werden ploegen sjouwers aan den arbeid gezet om van de rijst weg te halen wat voor de hand lag. Alles was gezwollen van water en bruin van rook en vuur. De rijst werd bij hoopen op het land geworpen om te drogen. Omtrent de schade is net zekerheid weinig te zeggen. Er werd verteld, dat vier ton geen te lage schatting zou zijn. De gisteren genoemde verzekering van f 400000 a f 450000 moge wel wat hoog zijn, zeker is het, dal pakhuizen en waren een aanzienlijke som vertegenwoor digen. niet in de vergadering als secretaris toe te laten. Eergisteren voormiddag, omstreeks 9 uren, is te MADE (N. B.) een felle brand uitgebroken bij den ar beider J. Roeien, waardoor diens huizing, benevens de huizing van den arbeider A. Ligthart en de boerenhofstede vaB den landbouwer A. Kommeren geheel in asch zijn gelegd. Een meisje van 4 maandeD, dochtertje van I. Roeien, is, in de wieg liggende, mede verbrand. Den inboedel van A. Kommeren uitgezonderd, welke slechts ge deeltelijk gered is kunnen worden, is al les tegen brandschade verzekerd. Met 17 tegen 8 sfemmen heeft de Raad der gemeente AMSTER DAM, den onderwijzer Den Hartog ontslagen. Naar Het Volksdagblad verneemt, heeft de heer M. Den Ilartog zich gewend, tot Gedep. Staten met verzoek het besluit van den Raad, waarbij hij als derde-onderwijzer is ontslageD, niet goed te keuren. Even eens zal met hetzelfde doel in onderwij zerskringen een groote (adresbeweging op touw worden gezit. Mochten Ged. Staten het besluit goed keuren, dan zal do heer Den Hartog den minister van binnen], zaken vernietiging vragen. In het Friesche dorp ROT- TEVALLE wilde een varken van den veehouder M. niet langer eten. De eige naar verkocht het aan een slager, en nu bleek bij het slachten, dat de ring uit den neus was geraakt en door het varken met voedsel in den mond was gekomen en zoo achter door de tong was gekomen. Natuurlijk had dit het dier het eten on mogelijk gemaakt. Men schrijft uit BOLS- WARD: Dinsdag, des namiddags tusschen 4 en 5 uren, sloeg op het onverwachts uit den achterzolder van het huis, bewoond door de firma Bölger en Zoon, de vlam uit. Gelukkig waren spoedig drie spui ten aanwez'g. Het geheele dak is tot de voorpui afgebrand en ingestort. Het huis is gespaard, maar een massa winkelwaren is verbrand en de waterschade is aanzien lijk. Niemand was met vuur of licht op zolder geweest. De eenige oorzaak is ver moedelijk, dat de bliksem ingeslagen is bij een kort onweder, dat zich op dat uur hoven de stad ontlastte. Maandag is te UTRECHT de Neder- landsche Boerenbond definitief opgericht. Het voorloopig bestuur had zich uit alle oorden des lands eenige heeren geassu- meerd tot het samenstellen van een re glement. Tot deze heeren behoorden o. s. dr. Schaepmau en baron Van Dedem, te Dalfsen, KamerledenSmidt, van Gori- chemVan Haersendonck, lid van Ged. Staten van GelderlandTrujren, uit de prov. Limburg. Het reglement werd vastgesteld. Het doel luidtDe Nederlandsche Boe renbond, het Christendom als grondslag der maatschappij erkennend en huldigend, heeft ten doel de belangen van den boeren stand te behartigen en de uitbreiding der staatsbemoeiing op oeconomisch gebied ook aan dien stand ten goede te doen komen. Het reglement zal worden gezonden om de koninklijke goedkeuring te ontvangen. De Bond telt reeds 7000 leden onge veer. Uitwaterende sluizen. Over de verkiezing van een secretaris der „Uitwaterende sluizen*, die zoo zeer de aandacht trekt, wordt nader aan het üd. bid. gemeld dat Ged. Staten van Noord—Holland aan het College hebben bericht, dat zij van oordeel zijn, dat de stemming niet juist plaats had. Het College heeft sedert besloten den heer mr. Van Lidth de Jeude nog Dooreene commissie uit het Nederlandsche landbouwcomité te s'-GRAVENHAGE, wordt enquête in gesteld naar den toestand van het landbouwcrediet in Nederland. Aan onderscheidene personen in de verschil lende provincies zijn deswege belangrij ke vragen ter beantwoording gezonden. (7de Lijst). Ontvangen van diversen Te zamen f 520.14. De laatste uitkeering d. d. 24 Juli be droeg f 500op toezending vaD bijdra gen wordt mitsdien wederom aangedrongen. Da penningmeester Dr. EMILE DENEKAMP. AmsterdamLeidschegracht 117. Het programma, vastge- steld door de Sportvereeniging „liet Wil lemspark" te Amsterdam, voor 9 Aug. a. s., is als volgt Brassardprijs, 2000 meter finale 3000 meter. Match Jaap Ede nK i s e r 2000 meter. „Course de primes." Wedstrijd van meet, 5000 meter f 10. voor iederen kilo meter. Laatste Kilometer f 30, f 20 en f 10. Internationale wedstrijd van meet voor beroapsrijders in seriën van 2000 Meter en beslissing van 3000 Meter. Prijzen van f 100.f 50.f 25. en f15. Inleggeld f 1.50 voor één nummer en f 1.voor elk nummer meer. Inschrijvingen sloten Donderdag 6 Au gustus, middernacht, ten kantore van de Amsterdamsche WielerbaaD. Uit UTRECHT meldt men aan het Volksdagblad Sedert eene week heerscht hier een groote paniek, doordien de bankiersfirma M. failliet gegeven heeft. De nadeelen, die daardoor gek den worden, moeten zeer aan zienlijk zijn, en vooral in kringen van werklieden ondervindt men groote schade.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1