cim Mralsitii- JACHT. Als de vos.. Zondag 16 Augustus 1398. 40ste Jaargang Ho. 3124. 11. I en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTEEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. JBurean: SCHAOKW» ILaan, 19 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Openbare Vergadering- van den RAAD der gemeente Scha den, op Woensdag 19 Augustus 1896, des morgens ten 10 ure. Punten van behandeling: I. Ingekomen stukken. II. Vaststelling gemeentereke ning 1895. III. Reclames Hooldclijken Om slag. Schagen 14 Augustus 1896. De Burgemeester, S. BERMAN. Binnenlandse!) Nieuws. Raadsvergadering der ge meente Winkel, op 11 Augastus 1896. Aan het einde dezer maand zal de afdeeling Noord-Holland van den „Algem. Nederl. Wielrijders- Bond" een lantaarn- en lampion op tocht organiseeren. Woensdag-avond om streeks 10 uur, brandde te ZuicT- Scharwoude, perceelen en roerende goederen van de heeren J. Goudsblom en Schoenmaker tot den grond toe af. Met behulp van de spuiten van Zuid- en Noord-Scharwoude, is het bij deze beide gevallen gebleven. Alles was tegen brandschade verzekerd. Bij de op 12 Augustus 1.1. gehouden stemming voor een Hoofd ingeland van de Banne Oudkarspel, is met algemeeno stemmen herbenoemd als zoodanig, de heer F. de Boer Pz. j DRAAIT. De Burgemeester van Schagen brengt ter kennis van belanghebbenden, het na volgende: De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland; Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 29 Juli j. 1. no. 44 Gelet op art. 11 der wet vin 13 Juni 1857, Staatsblad no. 87 Brengt ter kennis van belanghebbenden le. dat in Noorholland de jachi op Iclein wildmet uitzondering van die op fazanten, zal worden geopend op Zaterdag 5 September 1896 met zonsopgang; 2e. dat de jacht op fazanten zal wor den geopend op Donderdag 1 October 1896, mede met zonsopgang 3e dat de korte jacht dagelijks met uitzondering van den Zondag, en de lange jacht alleen op Woensdag en Zaterdag zal mogen worden uitgeoefend. En zal deze in het Provinciaal Blad worden geplaatst en voorts in elke ge meente van Noordhollancl worden aange plakt. Haarlem, 5 Augustus 1896. De waarnemende Commissaris der Ko ningin in de Provincie Noord-Holland, (get.) P. B. J. FERF. Schagen, 13 Augustus 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. Als de vos de passie preekt, boer pas op uw ganzen, is een oud-vader- landsch spreekwoord, dat ons dadelijk in de gedachten kwam, toen we Besidentiebode en Venl. Weekblad de ver goeding voor miliciens zagen bepleiten en van den beer Bahlmann een wets ontwerp ontvingen, dat den weg moest banen om aan de schutters schadeloos stelling te kunnen geven voor verzuim den tijd. De Besidentiebode en het Venl. Weekblad bevelen n.1. het Belgische stel sel aan, waarbij 10 francs vergoeding 's maands wordt betaald aan den milicien, wiens ouders minder dan 50 francs be lasting betalen, eene vergoeding, die men van plan schijnt te zijn op 30 francs 's maands te brengen. De heer Balhmann wil de kosten der schutterijen, die nu op de gemeenten rusten, op het Rijk overbrengen met het uitgesproken doel, om daardoor ge legenheid te geven den schutters hun verzuimden tijd te vergoeden. Het eerste zal „een volkswensch bevredigen," het laatste „een oorzaak van veel onte vredenheid" wegnemen. Wij willen het wel gelooven. Zij, die de hun toegedachte vergoe dingen zullen ontvangen, zullen met die denkbeelden zeer ingenomen zijn, en daar men hiermede vooral de minder bedeelde klassen op het oog heeft, zul len die denkbeelden wel algemeen in goede aarde vallen, vooral omdat er bij den eersten aanblik wel iets billijks in gelegen schijnt. Bij nadere beschouwing rijst echter al dadelijk de vraag, of men met zulk een stelsel om den minderen man goed le doen wel op den juisten weg is, en of bij maatregelen in het belang van 's lands verdediging niet andere belangen moeten wegen, dan liet streven om een vorm te vinden, waarin men aan minbedeelden een toelage uit de algemeene kas kan doen geworden. Wanneer wij ons de vraag stellen, of zoodanige vergoedingen in het belang van 's lands defensie noodig zijn, dan zou den wij daarop in het algemeen niet ontkennend willen antwoorded. Wij kun nen ons zeer goed vinden in de gedach te, dat, wanneer in 's lands belang van een deel der natie diensten gevorderd moeten worden, daarbij de bijzondere belangen der dienstplichtigen in aan merking moeten genomen worden. Dit geschiedt dan ook in alle landen, waar algemeene of persoonlijke dienstplicht is ingevoerd en wordt verdedigd door al len, die zoodanig stelsel in ons land ver langen. In zoodanig stelsel passen vrijstellin gen, verkorting van diensttijd, keuze van garnizoen, vervroeging of verlating van oefeningstijd enz. maar alles in dien zin, dat wat in het belang van den bijzonderen persoon geschiedt, tevens het algemeen, het defensie belang bevordert. In zoodanig stelsel zou ook kunnen pas sen, zekere heffing van hen, die niet in werkelijken dienst geroepen worden (een „Wehrsteuer"), en uit de opbrengst daarvan zou men dan vergoeding kun nen schenken aan hen, wier ouders of betrekkingen door hunne afwezigheid te zeer zouden worden gedrukt, altijd in zoover dit laatste niet een reden van vrijstelling zou opleveren. Van het goede, dat er in de geopper de denkbeelden ligt, zijn wij dus in geenen deele atkeerig,maar wij kunnen die denkbeelden niet passen in de bestaanden toestanden. Allerminst is dit mogelijk met het plan van den heer Bahlman, dat reeds een begin van uitvoering gekre gen heeft. Het voorstel Bahlmann doet in twee ërlei richting een enkelen ondoordach- ten greep in toestanden, die algekeele en stelselmatige hervorming dringend be hoeven. Een dier hervormingen is aan staande het is die der gemeentefinan- ciën. Wat ons in dit opzicht aangebo den zal worden, is nog een diep ge heim dat wij niet al te veel te ver- verwachten hebben, is ons duidelijk ge noeg te verstaan gegevenmaar hoe veel of hoe weinig de regeeringsvoor- stellen ook omvatten mogen, er is geen twijfel aan, dat de vraag, of niet een deel der op de gemeente drukkende uitgaven door het Rijk moeten worden overgenomen, bij de behandeling van dit onderwerp eene voorname plaats zal innemen en dat onder de over te nemen uitgaven die voor de schutterij en in de eerste plaats in aanmerking zullen komen. Er is dus geen enkele reden om nu dit punt, dat in verband met het geheele samenstel der te ne men maatregelen moet beoordeeld wor den, met losse hand daaruit te grijpen en afzonderlijk aan de orde te stellen. De tweede hervorming, waarin de heer Bahlmann ingrijpt, is die der le vende strijdkrachten Zij is niet min der dringend, al is er onder de tegen woordige bedeeling weinig kans op, dat zij weldra tot stand zal komen. Doch ko- menmoet zij, en als zij komt, dan is de schutterij ten doode opgeschreven Daaromtrent bestaat niet do minste onzekerheidEn als men ons mocht te gemoet voeren, dat de Minister Seyffardt aan de schutterij in zijne plannen toch eene plaats had aangewe zen, dan diene in antwoord daarop, dat hij wel den naam behieldmaar dien aan eene in aard en wezen geheel an dere instelling schonk En hoe men nu op de gedachte kan komen, om met een stervend lichaam nog zoo te gaan sollen, schijnt een raadsel. Evenwel, het is niet 'zoo raadsel achtig als het schijntDat op een ongele gen tijdstip onrijpe denkbeelden geop perd en onaannemelijke voorstellen ge daan worden, doet de vraag rijzen wat men daarmee kan voor hebben En als men op die vraag het antwoord zoekt, dan denkt men dadelijk aan den passie preekenden vos, dan is er moeilijk een andere reden te bedenken, dan dat men de dreigende hervorming der le vende strijdkrachten, met de afschaffing der dienstvervanging, nog wat wil terug dringen. Het is bekend, dat in de werkmans kringen het stelsel van den persoonlijken dienstplicht een grooten aanhang vindt, vooral, omdat men het onbillijk, ja on rechtvaardig acht, dat vermogende ou ders hun kinderen kunnen vrijkoopen en minder vermogenden hun dienstplicht in persoon moeten vervullen. Het is dus niet ondenkbaar, dat bij de uitbreiding van het kiesrecht de voorstanders van den persoonlijken dienstplicht in kracht winnen en dat men de dienstvervanging, op welker behoud men zooveel prijs stelt, zou moeten missen. Worden nu echter aan de vervulling van den militieplicht en van den schutterlijken dienst gelde lijke voordeelen verbonden, dan zou het wel kunnen gebeuren, dat sommige der nieuwe kiezers het behoud dier voordee len stelden boven het afschaffen der be voorrechting van de meer vermogenden en zoo had men een kansje gewonnen, om die bevoorrechting nog een tijd lang in stand te houden. Is hierin voor de voorstanders der dienstvervanging eene reden te vinden, om nu en onder de tegenwoordige om standigheden het uitzicht op die geldelij ke voordeelen te openen, voor ons, die de afschaffing der dienstvervanging niet alleen in het belang van 's lands verde diging noodig achten maar bok beschou wen als -een eiseh van maatschappelijke rechtvaardigheid, is daarin juist een re den gelegen om met allen ernst en na druk te waarschuwen tegen zulke voor spiegelingen ,die eene dringend noodige hervorming kunnen tegenhouden, maar niet ook al werden zij verwezenlijkt op den duur het rechtsgevoel kunnen be vredigen. Dit vindt geene voldoening daarin, dat men in eene geldelijke ver goeding een soort van afkoopsom erlangt voor wat rechtvaardigheid en staatsbe lang gelijkelijk vorderenmaar slechts daarin, dat de regeling der levende strijd krachten geschiede op een voor allen gelijken grondslag, waarbij het algemeen belang op den voorgrond staat en met ieders bijzondere belangen rekening ge hóuden wordt, voor zoover het algemeen belang dit toelaatwaarbij men niet de rijkeren ontziet en den armeren fooien en aalmoezen geeft, om de volle zwaar te op den middenstand te laten drukken maar waarbij allennaar voor allen ge lijken maatstaf aan dezelfde verplichtin gen onderworpen zijn en in dezelfde voorrechten deelen. Wie zoodanige, voor 's lands verdedi ging de beste en voor de individuën de meest rechtvaardige, regeling wil, die late zich niet op een dwaalspoor leiden, en werke niet mede om door kunstmid delen een stelsel op de been te houden, dat voor 's lands verdediging geen waar borgen biedt en voor de individuën deels bevoorrechting, deels achteruitzetting huldigt. Tegenwoordig waren de heeren J. Koo- men HzVoorzitter, LammerschaagSecr., A. W. Melchior, J. Breebaart KzJ. Tim mermanS. Over. Afwezig waren de heerenAt. Nobel en P. Slooves. De voorzitter rpent de vergadering en verzoekt aandacht voor de voorlezing der notulen. Zij worden onveranderd goedgekeard. Als ingekomen stukken kwamen voor Provinciaal blad van Noord-Holland waarbij kennisgeving, dat de tijd van af treding van 2 zetters daar was. Het gemeente-bestuur moest vier per sonen kiezen, waaruit de bencemiDg van twee zetters zou plaats hebben. Door voorlezing van het procesverbaal der verificatie V8n de kas van den ge meente-ontvanger, den beer E. Wind blijkt dat diens kas sluitende is bevonden. Verder ingekomen: De voordracht van het Algemeen Arm bestuur tot lid dier corporatie, bestaande uit de heeren 1. P. Beumkes. 2. A. Slooves Kz. Tijdens de mededeeling van den voor zitter dat de kantooruren van den secreta ris dezer gemeente zullen zijn van 9 tot 12 en van 3 tot 5 ure, behalve des Zater dags, waarop ze van 9 tot 3 ure worden gehouden verschijnt de heer P. Slooves Kz. ter vergadering. In de vorige vergadering werd eene com missie benoemd tot onderzoek der gemeen terekening dienst 1895. De Voorziter vraagt of die commissie zich met de goedkeuring dier rekening kan vereenigen. Daarop volgt een bevestigend antwoord. Aan da nrda is Benoeming van een lid van het Armbe stuur. Da heer P. Beumkes wordt met vijf van de zes stemmen benoemd. Hierna volgt: voorlezing van hst bestek over het verven van den kerktoren. Bij stemming wordt uitgemaakt, dat het cijfer der begrooting geheim zal blijven, terwijl met algemeene stemmen wordt be sloten, het werk te besteden onder de schilders in de gemeente. Dinsdag a.s. moeten „de briefjes* worden ingeleverd, en een maand na de gunning moet de afschouw plaats hebben. Op voorstel van don Voorzitter wordt de opname van het timmerwerk aan den kerktoren aan den heer van Heijst te "Winkel opgedragen. Men wordt er aan herinnerd dat bet onderhoud aan den kerktoren boven de kap is voor rekening van de gemeente. De heer MelchiorpoxMeM het gelukkig, dat er niet meer voor rekening van de ge meente komt. De kerk kan gemakkelijker groote uitgaven doen. Vroeger was dat anders. De beer Breebaart zegt, dal er ook vroeger meer van de gemeente werd ver langd, doch dat het~-billijk is^dat de ge meente voor haar rekening neemt het on derhoud van dat gedeelte van den to ren, waarvan de gemeente haar genot heett. Thans werd overgegaan tot het kiezen van vier personen, waaruit twee zetters moeten worden benoemd. De aftredende zetters waren, de heereD J. Breebaart en A. Nobel. Da heer Melchior zegt, dat ze terstond herkiesbaar zijn. De heer Over vraagt of men buiten het gemeente—bestuur mag omgaan bij deze keuze. De heer Melchior is belangstellend of ,/de reporters" hiervoor ook in de termen vallen. Gekozen werden, de heeren J. Bree baart, A. Nobel, G. limmerman en A. Over. Ter inzage wordt gegeven de begrooting van het Algemeen Armbestuur over 1897. Zij komt niet in behandeling. Bij het vernemen van eenige cijfers, viel het bedrag f 13000.— dat voor onderwijs en armen wordt uitgetrokken, uw verslaggever bijzonder op. Toen in behandeling kwam de nota van den heer Jb. Bakker, onderwijzer te Groet polder, zei de voorzitter, dat genoemde onderwijzer zich bij overlegging zijner voor een paar maanden hier ter vergadering behaDdi.lde rekening, in de vingers had gesneden. Hij had liet onderricht zeer nauwkeurig per uur berekend en met aan de vacantie gedacht. De voorzitter gelooft echter, dat bet de bedoeling was om het door het ver trek van den hulponderwijzer verloren on derricht aan te vullen en daarvoor het salaris van den ontbrekenden onderwijzer te genieten. Ter vergadering was geroepen de heer P. Friespenningmeester van het Algemeen Armbestuur, om in die qualiteit rekening en verantwoording te doen over 't dienst jaar 1895. Toen de heer Jan Koomen en S. Over, beiden lid van het Armbestuur, op dien grond de vergadering moesten verlaten, nam de heer J. Breebaart het presidium over. De ontvangsten bleken le zijn f 4768.435 De uitgaven f 4690.89 Batig saldo f 77.545 Na goedkeuring dezer rekening kwamen de heeren Koomen en Over weer binnen, en nam eerstgenoemde het voorzitterschap weer ia handen. Ook de begrooting van hetBurgerlijkArm- bestuur over 1897, sluitende in ontvangst eu uitgaaf met een bedrag van f 4436.Ö45, werd goedgekeurd. Hierna werd de vergadering gesloten- Met een bord met eten, sterk naar phospborus riekende, kwam een der laatste dagen van de vorige week aan htt politiebureau in de Lange Toren- straat te R01TERDAM, de 20-jarige ko perslager W. G., met de mededeeling, dat dit eten, hetwelk zwaar vergiftigd was, hem door zijne stiefmoeder, bij wie hij op het Achterklooster inwoont, was voor gezet. De verhouding tusscheu hem en die moeder laat te wenschen over en dit uitte zich meermalen. Terstond werd een nauwgezet onderzoek ingesteld, doch in de allereerste plaats werd de jongman, die een heel verhaal deed van zijne omstan digheden, in verhoor genomen. Zijne wan kelende verklaringen deden het vermoeden rijpen, dat hij niet geheel waar in zijn mededeelingen was, eu hij kwam er dan ook na een herhaald ondervragen voor uit, dat zijn aangifte valsch was en al leen dienen moest om zijn stiefmoeder in een verdacht licht te plaatsen. Hij had zelf het eten vergiftigd mat luciferskop pen, die hy op den winkel van zijn pa troon in een flesclije met water bijeen ge gaard had. Wegens het doen van eeue valsehe aangifte wordt tegen hem nu een strafvervolging ingesteld, Aan den gewonen jaarlijk- schen Kolf wedstrijd, op Woensdag j. 1. gehouden, in de localiteit van den heer Jb. Ootjers ta Barsingerhorn, naman 23 personen deel. De prijs viel ten deel aan den heer Jb. Westerman van Barsingerhorn, die 134 punten maak te en wiens hoogste serie 52 p. was. De le premie won de heer Cs. Kaper van Kolhorn, met. 120 punten. Zijn hoogste serie was 50 p. De 2de premie werd go- wonnen door den heer H. Moerbeek van de Kreil, die 118 punten maakte, terwijl de serieprijs ten deel viel aan den heer P. Koopman van N. Niedorp, doch eerst na een kampstrijd met den heer J. Kees man van Busiogerhorn, daar beiden 44 punten hadden. Aan den tegelijkertijd gehouden Bil- lartwedatrijd, namen 16 personen deel. le prijs, de heer J). de Beurs van Bar singerhorn 2e prijs, de heer Jb. Oot jersvan Barsingerhorn3e prijs, de heer D. Kistvan Kolhorn4e prijs, de heer Jn. Swier van Kolhorn. Er werden partijen gespeeld van 75 punten. De hoogste serie behaalde de prijswiuner, die in eene der partijen ach tereenvolgens 57 punten maakte. De elfde nationale kolf- wedstrijd zal dit jaar op 20, 21 en 22 September worden gehouden te Alkmaar. De wedstrijd is verdeeld in een korps en in een personeele wedstrijd. De algemeene vergadering van den Bond zal op 21 September plaats hebben. Inde Ringvaart van den HAARLEMMERMEER is een kind van 21 maasden van J. Giesbergen verdron ken. Zijne broertjes hadden iets in het water gegooid, dat hij er uit wilde haleD, doch toen men hem er uithaalde, was hij reeds overledeD. Naar wordt medege deeld, is zondag te ERANEKER eene ver gadering gehouden van voorstanders der socialistische beweging, ten doel hebbende de uitgave voor te bereiden van een volks blad in de richting der vergadering. De zeer merkbare achteruitgang van het socialisme in Friesland, vóór enkele jaren de provincie waar het meer dan elders bloeide, moet aanleiding geweest zijn tot deze bijeenkomst. Ook uit andere ge westen, bepaald ook nit Holland, waren belangstellenden opgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1