Brieyen uit Zuifl-Afrika: Polei overzien flor i(\ voor de Pers. ke proeven worden genomen klaard beeft,geen bijzonder belang bij met het oog op den invloed van verschillende toevoegsels bij kaasbereiding. Roordliollandsclie Boerenbond» A t j e li. Buitenlandsch Nieuws. PLAATSELIJK NIEUWS. Stowittka vereeniging *De snelvliegei8 Het Bestuur der Vereeni- I Eigenaardig is de bespreking, die en-1 jongelingschap, tot rust in het land en ging tot Ontwikkeling van den Landbouw kelo buitenlandsche organen over hetter beveiliging van het land, in kazernes tn Holland* Noorderkwartier" maakt be- geval in hunne kolommen hebben opge- kend, dat van af 20 Juli 1.1. tot 5 Sept. e. k., in de kaasfabriek te Baarsdorpermeer, onder leiding van den heer \V. KEESTItA, Zuivel- consulent in deze provincie, belangrij nomen. De Duitsche pers, Italië vriendschappelijk gezind, verneemt, dat de Nederlandsche gezant aan den Itali- aanschen minister van Buitenlandsche Zaken, de heer Visconti Venosta, ver- Op vertoon van hun bewijs van lid maatschap hebben leden der Vereeniging vrijen toegang. Te LOENEN op de Veluwe heeft zich zondagmiddag na het einde der godsdienstoefening de 45jarig& ongehuwde H. W., diaken der Ned. herv, kerk van het leren beroofd. Eerst had hij in de kerk zijn plichten als diaken nog waarge nomen, en den predikant uit Hoender- 1 o o, die ditmaal de godsdienstoefening leidde, was het niet ontgaan, dat H. W. er zeer neerslachtig uitzag. Te Alkmaar is Donderdag eene ver gadering gehouden vau afdeelingen en per sonen in de Provincie Noord-Holland, ten doel hebbende de oprichting van een ge westelijken bond. De vergadering werd geleid door den heer Th. Boonekamp, te Beverwijk, uitgever van 't Katholiek Volkebladvroeger secretaris van den Boe renbond te Utrecht, van wien ook het ini tiatief tot deze bijeenkomst was uitgegaan. Ongeveer vijttig personen woonden deze vergadering bij, waarin 20 gemeenten ver tegenwoordigd waren. Nadat tot de oprichting besloten en het reglement vastgesteld was, werd bepaald dat de Bond zijn zetel zal hebben te Alk maar en de contributie 50 oents per jaar zal bedragen. Van het lidmaatschap wor den uitgesloten joden, socialisten en on- gedoopten, daar de Bond een zuiver Chris telijk karakter moet behouden Donderdagnamiddag viel te Winkel een jongen van omstreeks 12 jaren bij het spelen uit den mast eener schuit, met het treurig gevolg, dat hij on middellijk overleed. De heer F. van der Oordvleesch- houwer te Alkmaar, is deze week be noemd tot Hof leverancier van het Konink lijk Huis. De heer P. Schagen, der te Heer Hugowaard, is voor de ze gemeente benoemd tot Sub-Ontvanger, van den Rijks-ontvanger, in plaats van wijlen den heer K. Boot. Volgens te Heer Hugo- Waard ontvangen bericht is het Lombok- kruis toegekend aan den heer D. lauber, thans als bootsmansmaat dienende aan boord van H. M. Oorlogschip Koningin Wilhelmina in de wateren van Atjeh. Men schrijft ons nader over de Hampshire-Down Rammen: Te BEEMSTER zijn voor een paar weken ingevoerd 20 Engelsche fokram- men (zuiver Hampshire-Down Ras) met zwarte koppen en pootenin Engeland aangekocht door de heeren 11. d*. Goe de Az. en W. Bakker, voor gezamenlijke re kening van beide en van de heeren R. Poelo te Purmerend en C. Heijnis te Beemster. Deze dieren munten uit door zeldzame zwaarte en prachtigen vleeschvorm, hoe rijp zij ook zijn, nooit worden ze te vet en bedingen aan de Londeneche Markt daardoor steeds den hoogsten prijs, wat met de llollandsche Schapen thans lang niet meer het geval is. Op de tentoonstelling te Zaandam op 5 en 6 Aug. j.1. gehouden, verwierven twee anderhalf-jarige en vier ramlammeren, een Eere-prijs, Zilveren Medaille. De vraag naar deze rammen is groot reeds werden 8 stuks naar verschillende plaatsen verzonden. Nog eenige exem plaren zijn te verkrijgen en te bezichti gen te MIDDEN-BEEMSTER, op de boer derij van den heer A. de Góedewaar de dieren in quarantaine zijn geweest. Men zegt, dat Toekoe Baid zijn onder werping aangeboden heeft. Een tweede telegram luidt Onze troepen verlaten Lehorg. Zij on dervonden weinig tegenstand. Een mindere werd gedood, 4 minderen werden gewond. De kapitein der infanterie E. P. van Thiel werd licht gewond. Of Toekoe Oemar niet in Lehong was, of vandaar naar elders gevlucht is, blijkt uit het tweede telegram niet. In elk ge val schijnt er uit te blijken, dat, in zoo verre het doel van den tocht naar Lehong was, Oemar te vatten, dit mislukt is. N. R. Cl. ïcül. Met vette letters bracht een der bladen het bericht tot OöS, dat he°t*X derlandsche schip D o e 1 w ij k, geladen met wapenen én ammunitie, door een Itahaanschen kruiser was opgebracht. I ij t lezen van dit bericht maakten wij de opmerking, dat dit oorlogsmate" neel zeer zeker voor ABES8YNTF bestemd was. Nadere berichten hevea" tigen ons vermoeden. Het schip vertrok van Maassluis, bevracht voor rekenin» van een Fransch kantoor, en b eek bf onderzoek 30000 geweren eenige^mil joenen kardoezen aan boord te hebben. de zaak te hebben. De Eransche orga nen, tel op Italië gebeten, meenen te weten, dat de heer Roël tegen deze in beslagneming geprotesteerd heeft. Ten slotte verzekert de Italiaansclie Opinione dat het Italiaansche Kabinet door onze regeering op de Doel wijk op merkzaam is gemaakt. De hoofdvraag is of de lading voor koning Menelik was bestemd. Zoo ja, dan kan Italië de prijsverklaring op twee gronden verdedigen. Het schip bevond zich in Italiaansche wateren, en feitelijk bestaat de oorlogs toestand nog tusschen Abbesynië en Ita lië en verder had iedere natie, die het tractaat van Brussel tot wering van den slavenhandel heeft geteekend het schip prijs kunnen verklaren, daar koning Me nelik slavenhandelaar is. Wellicht zal de kwestie door een ge mengde rechtbank worden uitgemaakt. Het goval doet onwillekeurig weder de oogen op AFRIKA vestigen. Zullen de krijgsverrichtingen in den herfst wor den hervat, of bestaat er kans op eene minnelijke schikking tusschen de strijd- voerende landen? Voor de 2000 krijgs gevangen Italianen, die de Negus nog altijd in zijn macht heeft, is het laatste zeker te wenschen. Eene mogelijke nederlaag zou voor de Italiaansche gevangenen noodlottige ge volgen kunnen hebben. Zij zouden zeer zeker de overwinning hunner wapen broeders met den dood moeten betalen. Reizigers die het land en volk kennen, meenen dat voor een hervatten van den krijg geen vrees bestaat. Yoor denjong- sten veldtocht had Menelik zich niet minder dan twee jaren moeten voorbe reiden. De vorst is geheel afhankelijk van zijne machtige vazallen, die wegens de geleden verliezen, weinig lust in eenen aanvallenden oorlog zullen hebben. Want aanvallend zal hij van den kant van Abessynië moeten zijn, daar de Italia nen zich feitelijk binnen de grenzen be vinden, welke Abbessynië voor eene duurzamen vrede wenschelijk achtte. Wenschte de vorst de Italianen voor goed uit ITALIË te verdrijven, dan had hij zeker van de nederlaag bij Adoea en de daarop gevolgde paniek een beter gebruik gemaakt. De periode van gewapende rust, die op den krijg tusschen Italië en Abessynië is gevolgd, nemen wij thans ook bij de Engelschen op hun tocht naar Dongola waar. Sedert de cholera de Engelsche gelederen is bin nengeslopen is de voorwaartsche bewe ging van het leger gestaakt. Gelukkig dat de gevreesde ziekte thans weder aan het afnemen is. Vooral ge lukkig voor den Europeeschen krjjgsman, die in het gloeiend heete klimaat en de tallooze moeielij kneden van een oorlog in het hart van Afrika, toch lichamelijk al veel heeft te lijden. Ter eere van het Engelsch legerbestuur dient gezegd te worden, dat het met vaderlijken zorg voor de manschappen optreedt, soldij en voeding laat bij de soldaten en het ka der weinig te wenschen over. Bi] het eerste ontbijt ontvangt de soldaat koffie, brood en boterhet mid dagmaal bestaat uit aardappelen, vleesch groenten en puddingvoor de derde maal ontvangt hij thee, brood en boter, De gewone soldaat ontvangt aan soldij 2 gld. vijttig cent per wee k; de onderof ficieren een gulden vijftig, sergeanten majoor drie gulden vijf en zeventig cent per dag, alles in ruim voldoende hoer veelheden. Zooals bekend is, bestaat het leger uit vrijwilligers en recruten. De vrijwilli gers verbinden zich voor 12 jaarde recruten dienen slechts 3 maanden. Beiden ontvangen bij 't verlaten vap den dienst een nieuw burgerpak. De vrjjwilliger bovendien nog eep gratifica tie van f 425, om daarmee zjjn intrede in de burgermaatschappij te doen. De beweging in Nederland, om den dienstplichtige voor een deel geldelijk schadeloos te stellen, en die in den heer Ilafmans zulk een krachtig voorvec^ vindt, is dus volstrekt niet nieuv- nieuwe militaire geschiedenis Billijk is het zeker, da' in staat een der kostwinr zin, soms de eenige waim®er de opeischt, zij de - 1 ,van het eene militaire opvoeding te geven, zoo lang behoort ons inziens die plicht aan allen, armen zoowel als r ij k e n. 't Is waar, met een weinig bladgoud wordt zoo vaak de bittere kern aan het oog onttrokken. Daar is men in FRANK RIJK thans druk mee bezig. Hard moet het den oprechten republikein vallen om den vertegenwoordiger van het meest absolute gezag met enthusiastische ont boezeming te ontvangen. Doch stil, men wist de pil voor ieder te vergulden. De opofferingen komen niet alleen van onze zijde, dus redeneert de Fransche pers, ook van de zijde van Rusland worden evengroote concessies gedaan. Toen Alexander III de marseillaise liet spelen, toen Nicolas II tot het be zoek aan Frankrijk besloot, brachten zij een offer aan hun persoonlijke opvatting. Dus kunt gij met evenveel recht een „vive 1'empereur" doen hooren, zonder uwe republikeinsche gevoelens te kwet sen. Wij gelooven, dat wanneer Nicolas de kroon van Frankrijk voor een der Russische grootvorsten eischle, men door schijnschoone redeneeringen in staat zou zijn, om heel het Fransche volk ziende blind te maken. Het is immers al om bekend, dat het Fransche volk repu- blikeinsch in merg en been is, zoo'n grootvorst zou derhalve een veel grooter offer aan zijn monarchale beginselen brengen, dan het volk dat in het wezen der zaak nergens afstand van deed. Wanneer men zich eenigen tijd in de ze logica oefent, kan men het er zeker zeer ver in brengen. Een oprecht gemoed evenwel, walgt er van men het zich aangenaam kan maken en zich waarborgen tegen gebeurlijkheden. Hij verdient per week 32 schilling of f 19.20. Hij is of wordt eigenaar van zijn huis, krachtens de statuten eener woningvereeniging. Hij is in verschillende assurantiën, heeft goed zijn biood. In de eerste tien jaren zijns huwelijks spaarde hij 150 pd. st. of f 1800. Hij heeft een zuinige huisvrouw. Deze kocht laatst bij een uitverkoop van goederen, die wat lang in den winkel gelogen had den, een stuk sterk goed voor 15 sh. (negen gulden Hollandsch geld), waaruit zij een Zondagsch pak en een school- broek voor het oudste zoontje, een over jasje voor een broertje maakte en nu nog goed over heeft voor een kinder winterjasje. Deze zelfde man voegt aan zijne mede- deeling toe Zwakke vrouwen en sterke drank zijn oorzaak dat 50pCt. van deknappe werklui geen behoorlijk thuis hebben. Dit geldt voor Schotsche toestanden. Allicht zou men ook in Nederland een toepassing kunnen maken, wanneer men de gegevens er voor had. In ieder geval ligt hier een breed veld van waarneming open en is voor elk gezin de vraagwaarmede het tot zichzelf heeft in te keeren Staan zwakheden van vrouwen (of mannen), staat de sterke drank niet int vele familieën den gewenschten bloei, im den weg Patrimonium -■ers ne behoeften «ntbreeu'bf k°men- Meermale ger bi de d 't veTlatêr'var C .den ,verlofgan- noodige kleedine- -Zlja korPs aan hf t i -5> het werk'Sv ook van dien zor& Jengezin ontheven moot worden, *et politie'.— t gische reg^erinL mdigheid heeft de Bel- zingen, het BM uist V00r de verkie" hreid. Daaidot)pSf 1 ,Tan !ergocdin? uitSe- gaven van, zullen de militaire uit- dit doel stijg-© 'koen 9 millioen voor volksklasse i& ,n: MeniSe stem uit de c a I e nartfi nierdoor dercleri- rrr» Jn goede gekomen. d v r 6$ te vergulden z eil> dat door deze pil zwaar voo van en voor een deel de grie last weg a werkman tegen de militaire die tot pe> naemGn, de hervormingen leiden 1S00D1 Ijken dienstplicht moeten laDg me1 [erK *9e nullen biijven. Zoo u net moodig acht- de kloeke Particuliere Correspondentie. Aan boord van het stoomschip Goth. Wij bevonden ons thans in het En gelsch Kanaal, dat zooals een der boots mannen mij vertelde, 90 mijlen lang moet zijn. Ik herinner mij, vroeger in school weieens gehoord te hebben, dat dit een zeer druk bevaren vaarwater is. Nu kan ik mij van de waarheid daarvan volkomen overtuigen. Naar welken kant men de oogen ook wendt, overal ziet men schepen. En wanneer men een kijker voor het oog neemt, vermeerdert dit getal nog aan zienlijk. Van allerlei soort en grootte ziet men oorlogsschepen en visscherssche- pen, stoom- en zeilschepen met twee, drie of vier masten varen ons, of wij hen onophoudelijk voorbij. Ik wil wel gelooven, dat er bij een dikke mist soms aanvaringen plaats hebben. Het water is hier bepaajd te nauw voor zulk een drukke passage. Terwijl ik bovenstaand op het achterschip waarneem, bekruipt mij de lust, om eens een kijkje voor te nemen. Om daar te komen moet men door een soort van gang, waar zich aan weers zijden verscheidene inrichtingen bevin den. Daar heeft men een slagerij, een smederij, een timmermanswerkplaats, een brood- en koekbakkerjj, de hutten van den kapitein, van den lsten, 2den en 3den stuurman, van den dokter, van ik weet wat al niet meer. Het gelijkt wel een klein dorp. Zagen, klop pen, hameren, alles hoor je er. Men zou voor een oogenblik heusch meenen een passage door te wandelen, waar al lerlei ambachten worden uitgeoefend. Voor op het schip logeeren de Joden, Die vormen weer eep kolonie pp zich zelf. Z|j maken ajle eten zelf klaar en bemoeien zich weinig met de andere schepelingen. Ons schip loopt 12 mij' in het unr, zoodat wij spGédig in den Grooten Oceaan 7/qllen zjjn. Onze huk zijn netjes ingericht. Natuuiffi' ruimte zeer beperkt, maar "jK 18 Oe wel met zooveel yalk. morjCook Ik hek deneer;tennacht heefljj* ?ep,apea. Nu, - aan boord een jangen en tam^'' wij hadden ook dag achter den rr .dijk vermoeiënden Niet al te v genden mor roeg kwam ik den vol was zee op het dek. 't Uitzicht zoow jC eentonig. Lucht en water, p <st ge zien kondt. Zoo nu en dan dn schim van een schip, of een rook wolkje aan den .gezichtseinder, was alles wat het oog waarnam/Tegen 12 uur loopen wij den golf van Biskaje in. Wat bruin- visschen en wat drijvende balen, zeker van een verongelukt schip, brengen een beetje afwisseling aan de oppervlakte der ^Met allerlei spelen wordt de dag door gebracht. Er zijn er aan 't schijfschieten, aan 't ringgooien en wat al niet meer. 's Avonds wordt er gezongen, soms ge danst, waarbij mijn vriend op de harmo nica speelt. Zoo zachtjes aan zijn wij langs de kust van Portugal gestoomd, en zetten nu koers naar de Kanarische eilanden, waar wij op het eiland lene- riffe steenkolen zullen innemen. Donderdagmiddag 2 uur bereikten wij dit eiland. Heel langzaam doken de hooge rotsen, aan welker voet de huizen lig gen, uit zee op. Nauwelijks waren wij geankerd, of tal van bootjes kwamen naar ons toe. De een wou vruchten of ververschin- gen aan de bemanning of passagiers ver- koopen, een ander bood zijn diensten aan, om ons aan land te roeien. Natuurlijk maakten wij van de gele- genheid gebruik om weer eens vasten grond onder de voeten te hebben. Voor 30 cent dronken wij in een café een heerlijke flesch wijn. Al waren wij een eind uit de buurt, toch waren wij hier volstrekt niet buiten de wereld.Zelfs zij die lust hadden om een partijtje biljart te spelen, konden hier klaar komen. De straten van het plaatsje liggen niet wa terpas, maar loopen 2 ja soms met 25 meter op, waardoor men 6 paarden vour een wagen moet spannen. De huizen zijn flink gebouwd van klip of rotssteen, en meermalen met hardsteen prachtig versierd. Te spoedig naar onzen zin moesten wij onze bootjes weer opzoeken. Ik heb opgemerkt, dat de jongens op Teneriffe bijzondere bazen in 't zwem men en duiken zijn. Zij zwommen een heel eind met onze boot mee en hadden soms de aardigheid onder de boot door te duiken. Je kondt hun gang in 't heldere licht-blauwe water duidelijk waarnemen, wat aardig was om te zien. Nadat wij om 9 uur weder het anker hadden gelicht, zagen wij nog lang de lichten der huizen tegen de berghellin gen afsteken. Zeker om ons wat afwisseling te bren gen, werden wij de volgende dagen op het gezicht van duizende vliegende vis- schen vergast. Ook een walvisch had de goedheid om zich van kortbij te laten be- kijken.Ik vond hem wel zoo bezienswaardig als die op het strand te Callantsoog. Ook namen wij hier die welriekende geuren niet waar, 't geen mij ook al niet speet. Met den gezondheidstoestand aan boord gaat het tot heden heel goed. Alleen werd een der scheepsbedienden door een zonnesteek getroffen, waardoor hij erg ziek ligt. Zaterdag hadden wjj groote herrie voor. De joden betichtten elkander van diefstal, waaruit een kloppartij ont stond. Van de een moet 7^2 pond, van een ander 1500 roebels gestolen zijn- Wie het gedaan heeft, moet nog uitko men. Er was er ook éen geweest, die het geld, voor postzegels op de brieven, had opgehaald, dat geld in zijn zak had ge stoken en de brieven buiten boord had geworpen. Deze voorvallen veroorzaak ten eene algemeene opschudding op de plecht. Wij zijn nu net een week in zee. Tot heden hadden wij in 't ge heel geen slecht weer, soms alleen maar een beetje mist. 'k Zal er"wis niet rouwig om wezen als het zoo blijft. Zaterdag is 't brandspuit probeeren. Dan wordt er op een hoorn geblazen en in een oogwenk is de geheele brandweer op de been.Elk heeft zijn vaste betrekking. Zoo zijn er spuiters, waterdragers, blus- schers met dekens en mannen om de booten klaar te maken, 't Is echter een droge oefening, zooals de ledon van Lycurgus zouden zeggen. Tot heden was het aeer warm. Nu wij de linie aijn gepasseerd is het niet aoo heet meer. De nachten zijn zelfs koud. Maandag heb ik drie in de maehin°kamer door- soPjWagenstraatWagenstraa't-ula/ -ant" gebracht. Daar was wat te kijken. De wer- station t9oen" Schagek, 15 Augustus 18.^0. Aanhetpostkantoo. tScha- gen en de dawonder resortcjrende hulp kantoren werd gedurende de maand Juli ingelegd f 7740.665, terugbetaald f 4278.61. Het laatste, door dat kantoor uitgege- I ven boekje, draagt het nummer 3288, Met den pleziertrein naar den Haag. Ze woonden in Schagen en vader had een boodsohap in Rotterdam. Moeder en dochter giugeu mee om den Haag eens te zien, „Dat kon net mooi,* was het alge meen gevoelen. Vrouw en kind stappen in den Haag uit en zouden op vader wachten, die met den volgenden trein terug zou komen vai\ Rotterdam. Even het .plantsoen ingewan deld en een eindje in de Wagenstraat De volgende trein komt, maar vader kwamf' niet mee. Weer plantsoen-wande^;,,» enjj Wagenstraat. Latere trein bfec.t nog, geen vader mee. Eindelijk komt pleiziertrein5 weer uit Rotterdam teragv vader is er in.', een beetje aangeschoten, wenkt naar moe-^ der en dochter^ o^ kei Haagsche perron eui heel vers;d(jjqeD(j van stemming keert het C,,-j, tal naar Schagen terug; W me die Haag een stad isstatibc-pl at ano- rrr ttt king van al die machines is bewonder ,y,u waardig. Men zag een ijsmachine, één voor electrisch licht en twee voor de vinnen alles met een weergalooze regelmaat bewegen. Niet minder dan 12 vuren werden voor het verkrijgen der beweeg kracht gestookt, Wij ontvangen eene waarschuwing dat met een half uurtje de brieven worden opgehaald. Dat 1- laatste dien ik vau uit zee schrijf. de neer ik eenmaal in Johauue?5 Wan- zult ge spoedig nade? va>* -*Jurg ben, De hartelijke groeten mij hooren. vrienden en beken^'" .n ons, aan alle isch.) ij k t onze de volgende door onzen vroe- ->ll »en er arti- onze V Budgets van huisgezi Budgets (dat wil in Nederlar i(j8ch zeg gen raming of begrooting Van waar schijnlijke ontvangsten en uitgaven) hier van huisgezinnen, zijn zeker nog r j verschillend. De Zeeuvj schreef daarov dezer dagen het volgende „In een radicaal blad trok een keiBudgets van huisgezinnen, aandacht. De schrijver herinnert hoe debf staathuishoudkundigen Charles Bor 1, met twee zijner elubgenooten een A p. bracht bij 28 huisgezinnen op lende plaatsen in Schotland, verse derzoeken, hoe het geld bF (jl? 0.°n„ hoe het wordt uitgegeven 3nkoin e Van hunne bevindir maa.kten zij de Sinds Juli I8ÜS p r badteBt „Wie]iai{Aa" e®»' ontboezeming, -escbreve,» geren plaaV °t K_ 1 J hier kom%t wil eerst een pooz0 U r- vermeien -n de aansclic jUW- jng yan ,t ian^schap, dat lie fliik is door zijn eenvoud: Wuivende U ^cp_en van ri6t omzoomen het rimpelend water' ^nds' 4®® d'overzy, waar 't weiland glooi end zich uitstrek] BÜzer foWMar uit 't geboomt het dak en da vierkante toren 'efe kerk te Valkkoog, dat zich schalk] verschuilt in t lomme 'hobgto^pige hoornen. Meer West waart! ontdekt ge St. Maarten en vrodig daar ligt, e» Hebt gij, die hier komt, aldus u vermei, neut, su, zy 60n p00zfl| t„ rtfi aanschouwing van 't landschap, da> In de aaDScaouwli6^k j8 door zyn eenvou Dan, ontkleed U gezwind, spring onve vaard van de springplanl, •t Hoofd KM met forschen, metlgen de B- 'g melding in een rappo' opmerking toevoegc cf, waaraa11 zb niet bij allen zoo de„ 111 ^aJ„r_ gegeven als de getrouw schijn® 11 w Zij bezocht ontvangsten, gieter, dw> -en onder anderen een shilling n f en weekloon heeft van l2 ontto sh. 60 ct., wordt t 6.90) rover wekelijks G. peuce (suil en ver> kleeding een go er' staat in door de Een st. of is 12 te sp geeft nen ecb Zie Schager Courant van 19 Juli. br wekelijks 1/Ii pence spaar Hunne spijs 13 brooil en 8pek of margarine, ook des middags; sjofel, de man draagt echter le overjas. Het genoegen be- het spelen van een beei 'je fluit n man. weduwe met meer dan 7v 30 P^- 8400 gulden inkomen (een pond gulden Nederlandsch), bleek meer aren dan deze loodgieterdoe. nog al wat uit aan kaas, mei en gedroogde vruchten. Zij z< ">rgt ter nog al voor hare familie. Nog een ambachtsman maakte z, Scheer, de zwdlaw eeUjk, hM Ham, breeet de heftige ^",^4 Onder de gel»e» dddr, behendig, Schoon 1. met ^vmteernde p.| Door gevaren bedreigd te worden, is scM|r en begeerlr En wie slechts met moed en zelfvertrm wen in 't krijt troeuc Dien bloeit reeds de nimmer verwelken» palmtak der zl| DejongelingiS. Drijver1e' ling bij de H. S. M., aan het station- hier, heeft met gunstig gevolg het men van klerk bij bovengenoemde schappij afgtlegd. In onze gemeente is^'' dagen opgericht eene postduitf'1- zer Tot bestuursleden werden gekozen, heer: J. Merzvoorzitter; 1. Keetseoi ris en H. Schenepenningmeester. D e af deeling Schagen het N. O. G. bestaande uit de ten SchagenHarencarspelOude - i Zijpe, BarsingerhornSt. Maarte» Winkel benevens de afdeeling Scbag den Bond van Nederlandsche onder»i die hare leden in dezelfde 8e® telt hield donderdag 13 Aug. eene i meenschappelijke vergadering ter idget publiek, om aan te toonen, hi t®]king van eene adres-beweging teI

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2