J. Hofmeest Vervoli GmentetataËafti. cl c Beer IJ 1] op Woensdag 26 Augustus 1896, ELBERT, DANKBETUIGING. ter dekking ongeschikt. JAARLIJKSCHE HARDDRAVERIJ No. 1. van de belasting op be- drijfs- en andere inkomsten over het belastingjaar 1896/97, Des visscher's uitvaart. W. M. Tz. GEMENGD NIÉUWS. Een slachtoffer van zijn plicht. Predikbeurten. SCfllti KM. Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn e. a. Burgerlijke Stand. Gem. SCHA UK IV. Marktberichten. 1— ADVERTENTIEN. Voor de vele blijken van belang stelling, ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van mijne geliefde echtgenoote, betuig ik mijnen oprech ten dank. Tevens mijnen hartelijken dank aan den WelEd.Heer Dr. J. <J. Overduin, voor zijne uitstekende en onvermoei de hulp, aan mijne dierbare Echtge noote bewezen. Mede namens kinderen, J. WINKEL. Wieringerwaard, 14 Aug. 1S96. Ondergeteekende betuigt bij de ze, ook namens hare kinderen, haren oprechten dailk, voor de vele blij ken van belangstelling, bij 't overlij den van haren dierbaren Echtgenoot, ontvangen. Wed. P. SIJBRANDS-Doves. Wieringerwaard, 14 Aug. '96. Zondag 16 Augustus, Evangelist te ALKMAAR. Ter dekking beschikbaar bij P. G o v e r s, Schagerwaard, gein. Haringc. Wegens ongesteldheid is K. GOVERS, Schagen. M Bij den ondergeteekende ver- fjj schijnt iederen Woensdag Mevr. S. M, C. ran Wermeskerken-Junitis (Johanna van Woude.) .•/De Hollandsche Lelie" is het eenige Weekblad in Ne- derland voor Dames uit de hoog- ste en beschaafdste kringen; Iet hierop voor uwe adver- tentiën. Prijs per jaargang f 4.50. fr. p. p. f 5. ïv Proefnummers gratis, g Amsterdam. L. J. Veen. 's middags 12 uren, i.d. Stadshout, door paarden, ingespannen voor 2-wielige rijtuigen. I f 300.in contanten. Prijzen f 100.— f Inleggelden Aangifte vóór 26 Augustus e.k., bij den Secretaris. Inleg f2.50. Loting 11 uren, café „de Posthoorn", aan den Dijk. Uitreiking der prijzen bü de tribune. Entreeprijzen: Hechts: f 1,afgesloten gedeelte, tribune en totalisator. Links f 0,5O, afgesloten gedeelte. De Leden hebben vrijen toegang met 3 dames, tot alle terreinen. Voor het lidmaatschap ad f 2.s. v. p. zich te vervoegen bij den Penningmeester, den heer J. M. DE SONNAVILLE. Namens het Bestuur, P. H. NI. Inbink Meienbrink, Laat 113, Secretaris. hooging der jaarwedden. \oor dat inen ter behandeling van het onderwerp overging, werd eerst de vraag besproken, of men de pers tot deze ver gadering vrijen toegang zon geven. Besloten werd, het onderwerp onder „onsjes' te bespreken. De afloop van de aanbe steding van eenig Timmerwerk, Metselwerk en Schilderwerk, aan het Raadhuis, gemeente Schagen. Timmerwerk. Begrooting f 328. P. Eriks, Barsingerhorn, f 317. D. Kramer, Schagen, 320, P. Voorman, 288, C. Visser, 286. P. Honijk, u h 285, Den laagsten inschrijver gegund. Metselwerken. Begrooting f 129.36 S. Overtoom, Schagen, f 185. E. Kranv, 128, 8. Koning, 127.50 Den laagsten inschrijver gegnnd. Schilderwerk. Begrooting f 53. T. Vader, Schagen, f 85,00 J Krans, 78 00 J. Baars, h 74,60 P. J. Cats, y 70,00 J. Streek, 56,03 Den laagsten inschrijver gegund. Donderdag j.1. h a d i n 6 perceelen de verkooping plaats der vuil nisbelt. De geheele partij bracht 94 gulden op. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Schagen, brengt bij deze tier kennis van de ingezetenen dier gemeente;, dat het kohier op den 12en dezer, door den Heer Direc teur der Directe Belastingen te Amsterdam, is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, welke daarbij belang heeft waidt alzoo vermaand op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht to geven, teneinde alle gerechtelijke vervol gingen welke uit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Schagen, den 15 Augustus 1896. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, S. BERMAN. SPRANKELS. Waar wordt men niet dikwijls pijnlijk aangedaan door de platte en koude levens- opvatting, die bij vele zoogenaamde be- i schaafden wordt gevonden Allerlei ver standelijke redeneeringen verdringen de edelmoedightid en ondermijnen het ze- «delijk leven. Hier is het de ijver voor de werkelijkheid, die ongemerkt de grens itusschen goed en kwaad uitwischt. Men \wijst met klemmende sluitredenen aan, (dat alles wat is, met noodzakelijkheid be- sïaat. Ieder zegt, men is een gewrocht "an zijn verleden. Hij heeft zichzelf niet naakt. Zijn daden zijn slechts de nood- zakeli "k® tangen van zijn karakter. Er 's d s "oor ^em ei§eDiijk we'nig reden 18 u.s, oit iets te verwijten van hetgeen om zich o j i n kon immer» niet anders '0. gf>0d. Elders aover humaniteit, ware spreekt men veel r A 7 menselijkheid. M r wordt ,üu als zoodanig erkend thiLlee0Je m?DSch5n S* woonlijk doen. De ver^bynsele.i, die bij de menschen voorkomen, v'*0^6^ gereken tot het wezen des menschen. Up dl® v}i' ze ontstaat een begrip van humaniteit, waarin ook het zondige, het verkeerde niet ontbreekt... Ach, wat is dat ;d;-es an ders dan miskenning van de hooge «aUjur des menscheD, dan geheel voorbijzien wan de wetten, die het geweten voorschrijft, van de eischen, die het binnenste des harten worden gesteld F (F. Rauwenhoff.) Poer teleurgestelden. Juist de ontbonden kottel Doet den halm ontstaan Juist de ontsierde bloeaeni Brengt ons vruchten aan.. Zoo wa» 't menigmalen Ons een zegening, Als wat ons bekoorde. Voor ons oog verging, (E. Laurilïard). Eet geweten. Een vlam is 't geweten In 't menschlijk gemoed, Die licht op de vraag geeft Naar kwaad en naar goed. Voor wie door dien zuivten En helderen schijn Zijn weg laat verlichten, Zal 't hemelvlam zijn. Maar wie er de stralen Gedurig van stuit. Voor dien slaat het eindlijk Tot hellevlam uit. (E. Laurilïard.) Daar spoelden de baren Een lijk aan het strand, Herkenbaar aan 't anker, Geprikt op de hand. Een moedige visscher Was bij, kort geleên, En had met de golven Reeds dikwijls gestaan. Maar bij 't woedend stormen Moest de arme vergaan, Zijn dierbien vergoten Om hem menig traan. #0, geef hem ons weder, Meedoog'looze zee,* Zoo baden zij dikwijls, Gebogen door 't wee. En eind'lijk voldeed toch De zee aan dien wensch Maar 't offer geleek niet Veel meer naar een mensch. Toen voerden de droeven Den doode naar 't graf, En smeekten God troost In hun jammer er af. En aan menig harte Ontvlood deze beê „Rust zacht in de groeve, Gij, zoon van de zee.' Toen de Franschen in 1791 te Brussel de republiek van alle vrijhe den behalve de vrijheid var. drukpers, van personen, van geloof, hadden, voor zien, verlangde men echter, evenals in Pa rijs, van ieder, die door een der poorten van de stad binnenkwam, een veiligheidskaart, om te doen zien, wie men was. Daar men te Brussel elkander bijna algemeen van aanzien kende, vergenoegde men zich aan de meeste poorten met slechts naar den naam der binnenkomenden te Tragen. Zekere Vlaming nu, die, een kwartier van Brussel met drie goede vrienden in een herberg zat en toevallig Vierbeen heet te, stelde voor, om de lieden in de poort een kleine poets te spelen. De eerste zijner vrienden ging de poort binnen en antwoordde, toen men hem naar zijn naam vroeg„Eénbeen* Men liet hem gaan. Een oogenblik daarna kwam de twee de, antwoordde op dezelfde vraag „Twee been I" De portier keek min of meer verwonderd, doch zeide geen woord. De derde kwam kort daarna, en zeide, toen hij gevraagd werd, dat hij Drie been heette. De portier liet zich den naam herhalen. „Houdt men mij voor den gek f dacht hij bij zichzelven, en wilde losbar sten. Na eenig overleg intusschen meende hij, dat de zaak toch wel in orde zijn kon, en liet ook dezen man gaan. Maar nauwelijks waren er vijf minuten verloupen, of de Vlaming kwatn. „Uw naam" vroeg de portier, „Vierbeen, Mijnheer n Dat gaat te ver dacht de portier „gij zult voor de anderen boeten*. Ed zonder zich aan de verzekeringen des Vla ming» te storen, liet hij hem naar de wacht brengen. Hier hadde de man zijn. veiligheids- kaart te voorschijn, eü bewees daardoor tot verwondering van de aanwezigen, dat zijn naam inderdaad Vierbeen was. De avond is gevalien. De wind huilt door de toppen der boomen en doet de takken der oude dennen kraken. De wol ken jagen langs den hemel, en de regen plast in stroomen neer. Bij tusschenpoo- zen gluurt de sa aan door het dichte ne velgordijn en verlicht de vijvers en doet het oude verguldsel van den knarsendeD windwijzer op het heerenhuis met nieu wen glans schitteren. Moet je nog uit. Barend F vraagt de jonge vrouw van den boschwachter, als ze haar ma n aanstalten ziet maken om de gemakkelijke pantoffels voor de zware waterlaarzen te verwisselen Moet je nu nog uit F Gisteren was je ook al den ganschen nacht buiten, en nu in dat hon denweer Ja, Bertha, de oude Wouters is ziek en je weet hoe de baron er op staat, dat er toezicht gehouden wordt op de stroopers. En het is vannacht juist weer voor de schavuiten. Kom, vrouwtje, ga maar naar bed en wacht maar niet op mij, want het zd wel laat worden. Blijf nou thuis. Ik heb zoo'n voor gevoel Ik heb zoo naar gedroomd vannacht Gekheid, die droomen. Kom, geef mij een zoeD, en laat de lamp aan. De deur sloeg toe en de jeugdige vrouw bleef alleen achter. Kod zij het helpen, dat zij zoo ongerust was Had zij niet gedroomd, dat er levende visschen op tafel stonden, en was de spiegel van mor gen niet van den wand gevallen En had Kees de strooper niet meerma len gedreigd haar man te zullen neer schieten F Allemaal slechte voorteekens. Ze moet haar Barend nog eenmaal zien. Brr 1 wat een weerDaar gaat hij, ze ziet hem dui delijk in den maneschijn. Daar gaat hij door de beukenlaan. De baks houdt hij onder de jas verborgen, den hoed diep in de oogen gedrukt, schrijdt hij met vaste schreden voort. Plotseling blijft bij staan. Hij heeft een schot gehoord. Daar klinkt een tweede. De schoten kwamen van den kant van den tweeden vijver. Behoedzaam gaat hij verder om niet door geraas zijne tegenwoordigheid te verraden. Zijne moeite wordt beloond. Aan den kant van den vijver ziet hij duide lijk een man, geknield bij een geveld hert. Ha, de strooper zal hem ditmaal niet ont gaan. De wind is hem gunstig en smoort het gedruisch zijner voetstappen en het gekraak der takken onder zijne laarzen. Daar staat hij achter den wilddief, grijpt zijn geweer en roept Sta, of ik schiet Het zijn zijne laatste woordtn. Verrader lijk treft hem een kolfshg van achteren, en dnizelend zinkt hij neder. Ik geloof waarachtig, dat ik hem gemold heb, zegt Kees de stroopbr. Dan maar te water er mee, bromt zijn makker, en wij er vandoor. Eu in de woning van den trouwen boschwachter lag de jeugdige eebtgenoote geknield bij de wieg van haar kind, haar kind, dat geen vader meer had. De rozen bloeien thans nog rijk en volop. Wie denkt er nu ook eens aan ze bij regenachtig weer wat ver dund mestwater te geven, of bij droogte ze flink van water te voorzien F Wie dit vergeet, behoeft later niet met een klacht te komen, dat het wit zoo in zijne rozen zit. Geen verkoudheid meer. Hel Fransche tijdschrift La Nature bevatte in een zijner laatate afleveringen een vernuftig artikel over verkoudheid in het hoofd en keelpiju, en een middel om de ze veel voorkomende ongesteldheden zeld zamer te doen worden. In Arabië had de schrijver opgemerkt, dat deze ongesteld heden bijna niet voorkwamen bij Arabie ren en Negers en wel bij Europeanen. Hij verklaart dit uit de manier van lig gen. Een Arabier slaapt op een hard bed, waarin hij alleen op zijn zijde kan liggen slechts in een zacht bed ligt een mensch op zijn rug, dat bewijst de on dervinding, zegt de schrijver. Als men nu op zijn rug ligt, zullen de slijmachtige stoffen uit den neus naar de keelholte loopea en deze met omliggende deelen prikkelbaar maken en ontvankelijk voor de invloeden van temperatuursverandering. Wie niet meer verkonden wil wordeD, slape niet op zijn rug en kieze daartoe een hard bed. Te Budapest liet een ka pitein van het leger zijn zoontje les ge ven door een gouverneur, zonder dezen echter het overeengekomen honorarium te betalen. Om aan zijn geld te komen, liet de arme philoloog ten slotte door een be vriend advocaat den kapitein een beleef den maanbrief schrijven, die echter een an der dan het verwachte gevolg had. De ka pitein zond namelijk den gouverneur zijne secondanten, zeggende, dat hij in den brief eene beleediging zag. Slechts met groote moeite liet de philoloog zich tot het hem opgedrongen duel overhalen en den vol genden dag werd de kapitein neergeschoten. Rij wielfabricage. Een poos geleden hoorde men van wei nig anders dan rijwielen en nieuwe rij wiel-maatschappijen. Bestellingen moesten maanden te voren geboekt worden, en de prijzen waren stijgende. Nu is de „rage" eenigszins afgenomen en vertoont de rij- wielmarkt reeds teekenep van zwakheid. Wat er onder die omstandigheden van al de nieuwe maatschappijen worden zal, die onder den invloed der nieuwe manie tot stand kwamen, is nog riitt te zeggen. In Amerika, waar de „rage" nog veel erger was dan in Londen, is de depressie niet uitgebleven. De prijzen daalden ontzag lijk, met het gevolg, dat links en rechts fabrikanten failleerden en groote hoeveel heden rijwielen moesten verkocht en uit gevoerd worden, daar de oorspronkelijke orders voor een groot deel speculatief bleken. In Liverpool zijn overal Ameri- kaansche rijwielen te koop. In ééa maand werden er voor meer dan pd. st. 30.000 ingevoerd. Die concurrentie wordt door de Engelsche fabrikanten natuurlijk zeer sterk gevoeld. TeHaynan heeft zich een elfjarige jongen opgehangen, omdat hij niet naar school wilde. Da vacantie was voorbijhij had zijn boeken reeds klaar gelegd, maar toen hij 's morgens om 6 uur werd gewekt, zeide hij, dat hij nog iets in orde moest maken. Een half uur later vond men hem in een andere kamer dood aan een balk hangen. Onvoorzichtig. Te Suresnes in België wilde een vrouw de kachel, die, naar zij dacht, bijna uit was, een beetje laten opvlammen. Te dien einde goot zij er uit een blikken kan wat petroleum op. Tot haar grooten schrik ech ter sloeg de vlam in de kan en hadden haar kleederen in een minimum van tijd thm gevat. Gillend liep zij weg naar de buren, die alle pogingen in het werk stelden om de vlammen met doeken uit te dooven. Het was echter te laat en ua een vreeselijk lijden van eenige uren gaf de vrouw den De Godsdienst-oefeningen beginnen om O Va ure, des voormiddags. 16 Augustus, A. W. v. Kluijve. Avondmaal. 23 ff A. W. v. Kluyve. 30 Geen dienst, 6 September, A. W. v. Kluijve. 13 ff A. W. v. Kluijve. 20 ff Geen dienst. 27 ff A. W. v. Kluijve. 16 Aug. Baisingerhom Ds. Westerman Holstijn van Purmerend. 23 Kreil Ds. Kooiman. 30 ff Barsingerhorn Ds. Kooiman. Ingeschreven van 12—14 Augustus. Geboren Lourens, z. v. Cornelis den Adel en van Trijntje Molenaar. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. SCHAGEN, 13 AUG. 1896. AaDgev. 6 Paardea 1 65— a 165— 13 Stieren 60— a 280— 10 Geldekoeien(magere) „100— a 140— 20 Vette Koeien „145- a 200— 15 Kalfkoeien „120— a 160— 10 Vaarzen 70— a 90— 5 Graskalveren 25— 35— 8 Nuchtere Kalveren 10— a 19 90 Schapen magere 10— a 15— 165 Idom, vette 16— a 21 55 Lammeren 10— a 14— 5 Bokken en Geiten 2— a 5— 25 Varkens (magere) 8— a 11— 16 Idem(vette) per K.G. -.30 a —.36 45 Biggen 2.75 a 5— 70 Konijnen —.10 a —.50 125 Kippen -.10 a 1.25 40 Eenden —.25 a -.40 535 Kilogr. Boter a 1.10 300 Kaas -.25 a -.30 3000 Kipeieren 2.75 a 3.25 200 Eendeieren 3— a 3.10 HOORN, 13 AUG- 1896. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 27.Com missie f 23.50, Middelbare f Hooikaas faangev. 214 stapels, wegende: 56817 Kilo. ALKMAAR, 14 AUG. 1896. Kleine Kaas f 27.Commissie 23.50 Middelbare f 23.aangevoerd 490 stapels, wegende 150000 K.G. Handel over het geheel goed. ALKMAAR, 14 AUG 1896. Aangev. GraDen 2448 H.L. als 726 H.L. Tarwe f 6.25 a f 6.40 141 HL. Rogge, nienwe, f 4.25 a 4.50 423 HL. Gerst f 3.70 423 BL. id. Chev. 14.a 5..711BL. Haver f2.50, a 3.10. rood Mosterdzaad f 15.25 a 17.— 20 HL. KooLaad f 7.35. 168 HL. Karwijzaad f 11.25 a 11.37'. 233 UL. Erwten: Groene f 7.75 a f 15.Grauwe f 10.50 a f 16.Yale f 5. a 12. ZAANDAM, 13 AUG- 1896 Aangevoerd 15 stapels, kleine Kaas, prijs f 22.50. stapels middelbare Kaas, prijs EDAM, 13 AUG. 1896. Aangevoerd 81 stuks boter per 5 HG- f ,52' a f .55 Grasboter l a Kipeieren f 3— a f 3.50 per 100 stuks. ENKHÜIZEN, 12 AUG. 1896. Heden werden aangevoerd 12 stapels kaas prijs, f24,— per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt: Nieuw Mosterdzaad f 16.a 16-50 Karwijzaad f 11.25 a f Mosterdzaad f 11.a f 14.Maanzaad f6.— af Groene erwten f950 a 10.50. Yale erwten f 10.a 14.25. Wijker Vale f7.50 a 8.25. Grauwe erwten f 12. a 14.Bruine boonen f 10.— a 10.50 Paardenboonen f 4.50 a 5.25. Gerst f 3.50 a 4.—, Haver f 3.25 a 3.50. Aangev.: Vette Varkens f.16 a .18 per i/j KG. Magere Varkens f 8.a f 12.— p. st. Biggen f 3.— a 6.— Scha pen f 17.a 23.Lammeren f 8. a f 12.Konijnen f— .55 a f 1.Kip pen f —.75 a 1.25; eieren f 3.25 a f 3.50 per 100 stuks. Boter f 0.55 a f 0.57' per kop. Heden overleed tul onze groote smart, plotseling, aan een noodlottige val, onze veelbelovende oudste lieveling, id den ouderdom van 11 jaren en 11 maanden. Zijn diepbedroefde Ouders, S. BOOR. J. BOOR-Pater. Winkel, 13 Augustus 1896. 's morgens: 9 uur 30 min. De Heer een Weekblad voor Jonge Dames Onder Hoofdredactie van 00 De violist Carel Blitz, tot voor kort tweede concertmeester in het Scottish Orchestra onder den heer Kes te GLsgow, is benoemd tot professor aan de muziekschool te Newcastle. Professor S. botaniseert met eenigen vrienden men raakt van den weg en na uren lang dwalen ontmoet men een landman, die hel gezelschap op zijn kar naar huis rijdt. Op de vraagWat zijn we n schul dig F krabt de boer zich verlegen achter het oor en zegt Jaweet je, voor het vervoer van tak kenbossen krijg ik f 1, voor een kar met mest 75 cent, maar omdat jelui nette menschen zijt, geeft dan <5<5k maar 75 cent i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3