üemeentereinifiiiig J. i. Mk, Mn». TE KOOP: Mndola 3 heeThomson NederlandscheLloijd RIEH0EK. Tentoonstelling Tan LAüDBOüff. Vcrlotini i Part, ZIJPER LOTEN. Wed. G. Oud Pz. bj Go., iteorsti J. BUTTER, BL0EMENVL0EI, HELPER. Grafkransen Grafkransen. P. POON, De UITVERKOOP Rijwielhandel. Alfen a. »i. Rijn. VERLOTING, Jan Winkel, J. C. Over&uin, 80 Voer bij K. Rezslman, IS rente. 3,31,3 Roekbinderij, Volleiihoven's STOET VoIIenhoven's LAGER inkt uit Koster's Kleine Winkel, W. G. BOEIT: Senior, A Kapitaal f4000000, J. v. d. Maaien te Schagen. BREIN KOOL-BRIKETTEN Z a a n s c h e N ij v e i* h e i d". Paardenmarkt te Schagerbrug. J. Winkel, Schagen. A, KOSTER, i Wed. Johs. DENIJS, van ADOLPH SCHUT, te Schagen. Gevestigd te ALKMAAR, SCHIEDAMMER GE WEVER. te SCHAGEN. J. WINKEL, BOUWMATERIALEN. D. A. WISSELIIMK, te AMSTERDAM, Da juists datum dar trekking «pgggr^ wordt binnenkort aangekondigd. W 30000 Loten met ruim 1000 Prijzen. 0p Maandag 14 September 1896. Allen, die iets te vorderen hehben van, verschuldigd zijn aan of borg tochten onder zich hebben, geteekend door, nu wijlen den heer I*. Sij- brailds, gewoond hebbende cn on langs overleden te Wïeringer- waard, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen voor den eersten September dezes jaars, ten kantore van O. van tds, Notaris te Z ij p e. Goed met beer gedrenkte Compost, ad f 1.25 per M3., bij hoeveelheden van min stens 100 M3. Adres aan den Opzichter. zijn in ruime keuze S5 en prijzen, steeds Fr verkrijgbaar hij S g Moogz^jde, A C H A G I, TANDARTS is Donderdagmorgen in 't hotel v. d. heer Broersma te spreken. in liet Firma B, Schut» blijft geilnrende de ver bouwing, doorgaan in de bouten tent, precies te genover bet buis. J? I'. D E N IJ S Johz. 3 SCHAGEN- Voorhanden I I Rijwiel 4 maan den bereden Ie kl, machine voor 120 gulden. MEM Anno 1846. van Paarden. Rijtuigen, enz., den derden Woensdag in Sep tember 1S9G. Prijs per lot f 1 De loten zijn verkrijgbaar bij Hoiit Meriap te Sciap zit fint ii liet Calé van ien Heer Cmu. ZjjML Kennemerpark, A 24. Tclcpboon no. 1. Spreekuren: 81/, 9, ia1/, l1/, en 6 7. a I'S'li ets., Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wïeringfer waard. voor Nederland, verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende 1 0 2 0. Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Alk maar, Laat A 112. te HAHINGHUIZEN. Laagzijde, Schagen. Voor het inbinden van ver schillende ROER W E R R E N, lllu.stratien, Zondagsbladen, At lassen, Rei kloeken, en voor al wat tot het vak behoort, beveel ik mij beleefdelijk aan. C. Burger. meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijkseh gebruik. Ruime voorraad ZICHTEN, SIK KELS, ZICHT- KOLVEN en LATTEN, STRE- KELS, STEE- NEN,DORSCHGEREEDSCHAPPEN, GRAANSCPIOPPEN, STOFBRIL LEN en MACHINE-OL1EN. BASCULES met Beugel en Regu lateurs, geijkte MATEN, GEWICH TEN en BALANSEN. Amerikaansche Stierenringen. KAASKLEURSEL, STREMSEL, en KEULSCHE LEBBEN, THERMO METERS, en MAATGLAZEN. Petroleumkooktoestellen. Kinder- en Poppenwagens. Waterfilters. CIIEAVINS beroemde FILTERS. Algemeen bekend door hun uitstekend filtreeringsvermogen. Beste behoedmiddel, tegen slecht, vuil of riekend water. Onmisbaar voor iedere huishouding is Clieavins WATllHFlL- TKIt. te Schagen. SCHIEDAM. Verkrijgbaar bij C. de VRIES, te Scbagen. Trekking Maandag e.k., Loten PAHAMA, f 250000, f 50000 f 5000. f 2500, f 1000, enz I Laan, D 4, te SCHA «EN, Een geheel aand. f3.50. Twee geb. aand. f6.75. Drie geb. aand. f10. D. E. COSMAN, Schelp- en Stuifkalkfabriek. Steenkooperij, Steenhouwerij. Handel in alle soorten van W. F. Stoel Zoon, De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende 3J f. Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger, kassier te Alkmaar. Vraag het merk Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland. Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintig millioen Sigaren. Depót te Schagen, bij W. ROGGEVEEN Dz. Verkoophuizen en dépots in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. Op gerielit in 1853. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent Er bestaat geen betere kwaliteit IN EEN Ie LOTEN m verbijta lü J°A N V I*N K E L ie Schapi. berichten bij deze, dat zij als DepÖtllOUder hebben aangesteld den heer te WINKEL. in de meest verschillende kleuren in voorraad bij en alle andere hulpmeststoffen van de firma G. J. Kro! Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid verkrijgbaar bij J. C. v a n WIJK, te Anna Paulowna. Snel persdiuk van J. "Winkel te SckegeB. N.B. Kindersohoentjes vanaf 40 centsj Dames-laarsjes, geheel stof, verlakt neusje t 2.50Dames camgaren-laarsjes met echt kalfsleer, gegarandeerd, sterk, vanaf f 3.50 Stoffen pantoffels zonder hak, eerste qualiteit, f 1.10. Heeren gekleurde pantoffels met hak f 1.75. Heeren gewast-rijgschoenen, met neusje, handwerk f 2.75, Dito met Cam- garen, zeer solide, f 3.50. Vetleeren mans rijgschoenen en ploegschoenen, ijzersterk, f 2.50. Zie verder de uiterst goedleoope prijzen in de etalage. C2 3. HOOGZIJDE, 2^ beveelt zich beleefd aan tot r-Q LEVERING en REPA- "3 £3 REERING van alles wat tot den RIJWIELHANDEL be- hoort. verzekert huizen, inboedels, ■vee, hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiëD. Inlichtingen te bekomen bij den Agent Kassier en Coramissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,—der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. Med. Boet». Arts. Schagen, NES. Puike oude MERK: NI G 11 T C AP P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. met hoofdprijzen van benevens een groot aantal prijzen van N.B. De gelden tot dadelijke uitbe- 1 taling van bovenstaande volle prijzen, zijn berustende te Parijs, onder Staats- |j toezicht bij de Maatschappij „Pransch Grondcrediet." De ondergeteekende bericht dat bij den Boekhandelaar VERKRIJGBAAR ZIJN op welke Aandeelen men Maan dag 6.k. de meer dan buitenge woon g- r o o t o kans heett de Volle bovenstaande prijzen te trek ken, die terstond door mij worden uitbetaald. Be ofjicieele uitslag der trekking wordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden. f. S- 1Waar huiten franeo per Tteerende post, tegen toezen ding van postwissel o/ postze gels. AMSTERDAM. in Effecten. B wmummm ALKMAAR. REKKING VAN Woensdag 12 Aug. '96. Afler Dinner, uitstekende 21/, cis. Sigaar. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. Pa ff 2 cent. Miss Mary 3 u Edelweiss 4 u Nederlandsche Bank 5 u Directeur: J. ter Meuten Jr. dan die met het merk 55 Oe eerste prijs f 10.is lieden gewonnen door Mej. K. Prins Ventje Zaandam; 2e prijs f 10 Mej. C. van Mechelen, Bekkerstr. 18 Utrecht; 3e prijs fö.Mej. Trumper Spuistr. bij de Heisteeg, Amsterdam, lederen Woensdag ten 2 uur Verloting voor IEDER TOEGANKELIJK, Kloveniersburgwal No 25 Amsterdam. Hoofdprijs: men praeliffëc JLandaucr met twee Paarden en Tnigen. Verder: Paarden, Moeien, Varkens, Pluimgedierte, enz. 1 Lot f 0.50. 11 Loten f5.—. 110 Loten f48.75. 230 Loten 100.—. Verkiijgbaar bij den Hoofd-deputhouder J. van LEVERINK te SCHAGERBRUG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4