Zondag 23 Augustus 1893 's Ministers antwoord over de Kieswet aan de Eerste Kamer. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCHACM, JLaan, D 4. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. Binnenlandse!) Nieuws. Raadsvergadering ie Nieuwe Niedorp, op Dinsdag 18 Augustus 1896, 's voorm. 11 ure. Prijs per jaar f 3.Franco per post f Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere re Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. eictB J AlTerlEitie- Even weinig als het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Kieswet, geeft 's Ministers antwoord daarop ons aanleiding tot eene geregelde bespreking. Eene herhaling van al wat te dezer zake reeds gezegd is, zou daar van het gevolg zijn, en in den tegenwoor- digen stand der zaak heeft dit hoege naamd geen belang meer. De vraag is nu eenvoudig geworden, of, zooals de zaken gelegen zijn, de aanneming van het ontwerp al dan niet in 's lands be lang is te achten De Minister zegt zeer terecht, dat de eerste Kamer door niets gebonden is dan door haar inzicht omtrent hetgeen het belang des lands eischt, maar voegt erbij, onder aanhaling van wat in de afdeelingen is opgemerkt, „dat het onmogelijk ware, zich hierom trent een oordeel te vormen, zonder op de geschiedenis der laatste jaren te let ten." En nu tracht men in het Dagblad van Zuid-Holland in een ingezonden stuk de Eerste Kamer te prikkelen tot verwer ping, door haar voor te houden, dat een der bladen gezegd zou hebben „de Eer ste Kamer durft de Kieswet niet te ver werpen. Nu toone zij dat zij wel durft. Zou men in waarheid meenen, dat de Eerste Kamer laag genoeg staat om voor zulke kinderachtige gevoeligheid vatbaar te zijn, dat zij haar oordeel over 's lands belangen ondergeschikt zou maken aan haar zucht, om aan een dagblad te toonen dat zij meer durft dan dat blad gelooft Zóó hitst men kwajongens op straat op Wij hebben de bewuste uitdrukking niet gelezen, en weten dus niet wat de juiste bedoeling er van was, maar zou den haar, in onzen zin, gaarne voor on ze rekening nemen, en meenen dat men zich dan op het voor de Eerste Kamer juiste standpunt plaatst. De eerste Ka mer zal het wetsontwerp niet durven verwerpen, omdat zij het land niet durft blootstellen aan de staatkundige ver warring, die van eene nieuwe misluk king der kiesrecht-hervorming het ge volg zou zijn. Dat zouden wij ook niet durven aanraden, al is ons ongunstig oor deel over het stelsel van het ontwerp in geenen deele gewijzigd. Konden wij het onderwerp op zichzelf beoordeelen, dan zouden wij het niet begeeren, nu aan vaarden wij het om erger te voorkomen ziedaar het standpunt dat ook moet in genomen worden door die leden der Eer ste Kamer, die met ons deze kiesrecht uitbreiding onvoldoende achten, Dat de Minister haar voldoende acht en dit tracht aan te toonen is natuurlijk. Wij zullen ons in zijne beschouwingen daarover niet verdiepen. Maar eene en kele opmerking moeten wij toch maken over hetgeen gezegd wordt, omtrent het verband met de belastingen. „Met juistheid", zegt de Minister, „is in het Yerslag opgemerkt, dat in het ont werp van een eigenlijken census geen sprake is," want, „al wierd de categorie der belastingbetalenden in haar geheel uit art. 1 gelicht", dan zouden „noch tans de overgroote meerderheid van hen die thans, krachtens art, 1, a, het kies recht verwerven, in de termen van art. 5, vallen". Als het zóó ware, dat men de belas tingbetalers kon weg nemen zonder ie mand te ontkiezeren, zou daarmee het censuskarakter nog niet vervallen zijn, zooals wij zoo dadelijk zien zullen, maar de Minister zelf zegt reeds, dat het niet met allen het geval is, doch, „met de over groote meerderheid". Hoe groot die meerderheid is, zal bij alle onzekerheid die nog omtrent de werking der wet be staat, moeten afgewacht worden wij hebben vroeger reeds aangetoond, dat, als de bedoeling geweest is, om ^de onderlin ge kenteekenen elkander te doen aanvul len zoodat zij een aaneensluitend geheel worden, dit doel volstrekt niet bereikt is. Doch dat is de hoofdzaak niet. Deze is de onderlinge onafhankelijkheid van kiesrecht en belastingregeling. Het in acht nemen van plaatselijke omstandig heden verdedigende, zegt de Minister o.a. „Blijkt in de belastingtabel verandering noodig te zijn, dan kan het tevens een onderwerp van overweging uitmaken, in hoeverre ook de bij de kieswet behoorende tabellen wijziging behoeven. Er zal steeds zelfstandig over elk dier onderwerpen een beslissing noodig wezen. De tech niek der wetgeving, zooals zij nu is in gericht, laat volkomen vrijheid de be lastingtabel te veranderen zonder de kieswtttabel te wijzigen en omgekeerd. Yan een hinderlijk verband tusschen kies recht en Personeel kan bij de voorge stelde regeling geen sprake zijn. De ge lijkheid der tabellen volgt uit den aard der zaak, uit de paritas rationis, niet uit eenige formeelen band". Zelfbedrog zouden wij willen vragen. Zeker. De wetgever zou volkomen vrij zijn, om in de belastingregeling veran dering te brengen en in de kiesrechtre geling niet, of omgekeerd, zelfs om ze beide in verschillenden zin te wijzigen. Die vrijheid bestaat. Maar zal zij ge bruikt worden Natuurlijk is het altijd belachelijk te veronderstellen, dat de te genwoordige wetgever den toekomstigen in eenigerlei opzicht binden zou. "Wetten van Persen en Meden worden niet meer gemaakt. Maar veeljarige ondervinding heeft geleerd, dat de in theorie bestaan de vrijheid in werkelijkheid niet gebruikt wordt. En dat zal in de toekomst nog minder gebeurenwant vroeger wist men, dat men, de belasting wijzigende, tevens aan het kiesrecht torndedoch men kon tevens nagaan omdat het ver band vaststond, welke gevolgen de be lastingwijziging voor het kiesrecht heb ben zou en men kon daarmee rekening houden. Dat toch elke wijziging achterwege bleef, is een bewijs, dat zelfs onder die omstandigheden er in de praktijk over wegende bezwaren voortvloeiden uit dien band. Die bezwaren zijn nu nog erger. "Want al is de wetgever volkomen vrij om bijv. de belastingtabel te wijzi gen, zonder de tabel van de huurwaar de in de kieswet, zoo volgt daaruit toch niet dat de eene wijziging geen invloed heeft op de werking der tabel die be houden blijft Zeer zekerals men bijv. het be lasting-minimum hooger stelt, zullen er bij onveranderd behoud der huurwaarde tabel meer huurwaarde-kiezers komen. Dit is zekermaar hoe groot en van welken aard die invloed zal zijn, is moeielijk te bepalen en die onzekerheid de onzekerheid ook omtrent de maatregelen die voor het kiesrecht uit de belastingwijziging zullen voortvloeien zal bewijzen dat het nu gelegd ver band wel degelijk een zeer hinderlijk is. Wij willen eindigen met een woord van onverdeelde instemming met 's Mi nisters verdediging der kiesrecht-uitbrei ding. Wij zijn bet met hem eens waar hij zegt„Yoor den Minister is de vraag slechts wat een gezond Staatswezen eischt en wat den Staat gezond houdt. Yan dit standpunt is elke onredelijke beperking van het kiesrecht te veroor- deelen. En als redelijke grond van ont houding van kiesrecht aan zelfstandige burgers kan niet gelden dat hun kapi taal of inkomen geringer is dan dat van anderen. Ten onrechte wordt in dit verband gesproken van geleidelijke uit breiding tot minder ontwikkelden. Be houdens de aloude waarheid dat voor wijsgeerig nadenken eerst plaats is wan neer de levensbehoeften bevredigd zijn, is er geen rechtstreeksch verband tus schen de mate van bezit en de mate van staatkundige ontwikkeling der bevol king. Bepaaldelijk staat het ontwikkelde deel der loontrekkenden niet achter bij de laagste klasse der zelfslandige nering doenden, al zijn deze laatstcn gewoon, ook ten gevolge van het bezit van eenig kapitaal, op een ruimeren voet te le ven." Zeer juist is wat de Minister verder zegt„Yoor de Kroon is ongetwijfeld onder alle omstandigheden, ook bij ee nig parlementair conflict, wenschelijk, te weten, of zij de beslissingen van de meerderheid eener Tweede Kamer mag en moet beschouwen als eene uiting van het gevoelen van de meerderheid des lands. Ook en vooral voor de Kroon is dus een staat van zaken ongewensclit, waarin van een „pays lé- gal", in tegenstelling met het werkelij ke volk, sprake kan zijn. Elke bij het volk invloedrijke richting behoort zith op legale wijze te kunnen uiten, ook die, welke aan de Staatsgemeenscliap vijandig geacht wordt te zijn of zich als zoodanig qualificeert. Eene volks vertegenwoordiging heeft als reden van bestaan, dat zij de denkwijze en den wil des volks doet kennen. Door onge rechtvaardigde beperking van kiesrecht te bewerken, dat slechts een deel der oeconomisch zelfstandige burgers tot le- galen invloed wordt toegelaten of dat de werkelijke kracht eener richting ver borgen blijft, acht de Minister inder daad bedenkelijker, dan dat eene ge vaarlijke richting zich op legale wijze in hare volle kracht doe kennen en dienovereenkomstig invloed op het Staatsbestuur oefeneJuist een raadsman der Kroon behoort te bevorde ren, dat de Staten-Generaal in waarheid en niet enkel bij wetsduiding volksvertegen woordiging zijn en dat de Kroon met eene ware volksvertegenwoordiging, niet met een tusschen Kroon en volk geschoven, in het volk niet wortelend Staatslichaam het landsbelang behandelt en het grond wettig gemeen overleg pleegt." Wij achten deze opvattingen volko men juist en zij krijgen in ons oog vooral niet minder waarde door het niet te loochenen feit, dat al deze goede denkbeelden door Tak's ontwerp nog beter zouden verwezenlijkt zijn dan door dat van Mr. van Houten Aanwezig Yoorz. en de leden benevens de gemeente-ontvanger tot assistentie bij het doen der Tekening. Na opening der vergadering wordt het genotuleerde der vorige gelezen en behou dens een paar opmerkingen van de hee- ren Visser en Kuilmangoedgekeurd. Vootz. deelt mede, dat het raadsbesluit, waarbij de grond, waarop de ijskelder staat in erfpacht wordt afgestaan aan de afdee- litig Nieuwe Niedorp var» «Het Witte Kruis", dcor Gedeputeerde Staten is be krachtigd. Voor kennisgeving worden aangenomen, twee missives van den raad der gemeente O. Niedorp, waarin deze mededeelt le. dat tot heden geen klachten over de verlaging der Leijerbrug zijn ingeko men en dat van de wenken dienaangaande nota is genomen 2e. dat de Wipbrug aan het Niedor- per Verlaat, een gemeenschappelijk eigen dom van beide gemeenten, een noodzake lijke herstelling moet ondergaan, die plm. f 100.zal kosten. Hierna wordt de openbare vergadeiing g< sloten cd gaat een commissie, bestaande uit de heeren Kuilmande MoorVisser en Koopman over tot het nazien der ge meente—rekening over het dienstjaar 1895. Na heropening der vergadering brengt de commissie bij monde van den heer Visser rapport uitconstatecrende dat gezegde rekening door haar nauwkeurig is onderzocht en behoudens een paar op- merkingen in volmaakte orde is bevonden, zoodat zij voorstelt deze rekening goed te keuren en vast te stellen. Overeenkomstig dit rapport wordt ge noemde rekening over het diens-jaar 1895 goedgekeurd en vastgesteld, de ontvangsten op f 19008.465 de uitgaven op y 17496.165 sluitende met een saldo van f 1507.30. Tevens wordt op voorstel der commissie nog besloten bij wijze van subsidieering t 2400,aan 't Algemeen Armbestuur te schenken, wegens achterstallige huur over 1893 en '94. De commissie ontvangt den dank van Burg. en Wtth. en de ontvanger die van de vergadering voor beider iichtig be heer. Hierna neemt men een aanvang met het opmaken der gemeente-begroeting over 1897. Evenals de rekening is ook dit een kostje als heete soep. Bij eiken lepel moet men behoorlijk blazen eu zonder kruiden is ook hier weinig smaak aaD. Enkele verzoekschriften zijn nog inge komen, welke bij de bespreking der be trekkelijke hoofdstukken behandeld zullen worden. De heer Visser zou willeD trachten, middelen in 't werk te stellen, ter voor koming van eventueele verspreiding van epidemiën; doch vindt bij de vergadering geen bijval. Ook noodigt Spr. B. en W. uit, eens te gaan zien, hoe practiseh de bewoners der Slijkateeg den berm van dien weg gebruiken en eens te onderzoeken, in hoeverre dit aan de algemcene gezond heidstoestand bevorderlijk is. Bij de betrekkelijke punten gekomen, worden respec ivtlijfc de volgende adres sen gelezen en besluiten geDomen le. Verzoek van den bode, den heer D. Poolom verhooging van bezoldiging, daar deze, de vele werkzaamheden in aan merking genomen, zeer karig is. De heer Kuilman zegt zelf twaalf jaar bode te zijn geweest en beaamt ten volle de rechtmatigheid van het verzoek. Op Spr.'s voorstel wordt dan ook met a'gemeene stemmen besloten, de jaarwed de van den bode van f50.op f75. te btergen. 2e. Verzoek van den heer IV. Kuilman om het vroeger aan den heer C. Haring buizen toegekende schrijfloon ter secetarie ad t 25.— 's jaars, te handhaven en thans aan hem uit te keeren. Op voorstel des Voorz. woidt met algemeene stemmen ,deze post ten be hoeve van adressant gehandhaafd. 3e. BHuit de raad eer. instructie voor de hooistekers samen le stellen en daarin op te nemen, dat zij verplicht zijn op tijd bij de hooibergplaatseu rond te gaan en ook voor het riebtig houden der onder hun berustende ijzers aansprakelijk zijn. 4e. Wordt gelezen ces adres van den heer B. Sieswerda, hoofd der school No. 1 houdende verzoek om de toekenning van eenige belooning voor het geven van her- haüngsonderwijs. De heer Kuilman is niet voor het toe kennen dezer verhooging. Volgens Spr's. meening is tegenwoordig een inkomen van f 1000,mit vrije woning en nog neven verdiensten niet te gering, als men de lage prijzen der levensmiddelen in aanmerking neemten als alle welvaart achteruitgaal is het geen tijd om behoorlijke jaarwedden nog te verhoogen. Ook kan de heer Sieswerda assistentie v&n de onderwijzers erlangen. De heer Halff vindt het verzoek billijk. Wel gei ft Spr. den heer Visser gewonnen, dat in de verordening het herhalingsonder- wijs verplichtend en dat dien tengevolge een beroep op het gevoel voor billijkheid ongegrond is, doch Spr. zou den heer Sies werda voor diens ijver bij dat onderwijs beloond willen zien. Ten slotte wordt met 5 tegen 2 stem men (n. 1. die van den Yoorz. en den heer Half) afwijzend op het verzoek be slist. 5e. Op voorstil van den heer Visser wordt in hoofdstuk 6 de post leermiddelen met f 25verhoogd. 6e. Bij hoofdstuk 10 stelt de heer Kuilman voor, wegens de hooge premie bij de brandwaarborgmaatschappij te Oud- carspe', de posten, aldaar nog verzekerd, over te brengen naar de maatschappij te Bassingerhorn. Besloten wordt hieromtrent eerst een onderzoek in te stellen. Zoo zijn ten slotte alle posten geraamd en wel tot een gezamenlijk bedrag de ontvangsten van f 13861.72. de uitgaven van 13861.72. Alzoo zonder eenig saldo. Hierna sluit Voorz. deze bijeenkomst. Men schrijft ons uit Wie- ringerwaard: In de j.1. Woensdag gehouden Verga dering der Veieeniging Vrije Liefdadig heid, werden ia plaats van de HH Dr. Oveiduin en R. D. Kaantot bestuursle den gekozen, de heeren C. D. Rezelman en Jn. Breed. De functie van penningmeester werd door den heer R. Visscher overgedragen aan den heer K. A. Kaanter wijl de heer A. K. Kaan als bestuurslid werd herkozen. Aan het jaarverslag van den penningmeester ontleenen wij het volgen de Sloot men het vorige jaar met een batig slot van 1 184,605, thans bedroegen de ontvangsten f 516,455, de uitgaven 408,915 het voordeelig sa'do f 107,54, zoodat er een terugslag is van t 77,065. Het is dus te voorzien, dat het spaar bankboekje ad 100 gld. de renten eer lang zal moeten worden aangesproken. Dit jaar werden verstrekt: 2100 L. melk, ruim f 66 aan vleescb, t 114 aan meel en gist, f 40 aan brandstoffen, f 7 aan kleeding en dekking, benevens een aantal eieren. Het verslag eindigt met de besta weuschen voor den bloei dezer werkelijk nuttige vereeciging en een woord van warmen dank aan eenige ingezetenen, die tegen billijke prijzen, melk en eieren aan de vereeniging hebben geleverd. In de vergadering van „D. O. G., jongstleden Dinsdag gehouden, is besloten, dat ten huize van den kaste ltin A. Slotemaker te Barsingerhorn, op den 6en en 7en September a.s. eene bloemententoonstelling zal worden gehouden, op denzelfden voet als die in het vorige jaar was ingericht. De inzendingen daartoe worden inge wacht op Zaterdag den 5sn Sept. De Edelachtb. Heer D. Spaans is herbenoemd tot burgemeester der Gemeente Barsingerhorn. Bij de op Woensdaggehou- den kolfwedstrijd ten huize van den heer G. Slotemaker te Oudcarspel. werd door 20 deelhebbers deelgenomen. De prijzen bestonden uit contanten. De 1ste prijs werd behaald door den heer M. Jon met 137, de, 2e Joor den heer Jb. Slotemaker met 126, de 3e door den heer S. Evers met 122 punten, ter wijl de setieprijs werd gewonnen door den heer R. H. van Dort met 47 punten. Alle winners wonen te dezer gemeentede serit prijs door den heer Slotemaker uitge loofd, bestond uit een kistje sigaren. Een TEXELSCHE blazer- schuit is aangekocht voor de jicht op zeehonden, welke op de Zs.uwsche ban ken nog met goed gevolg schijnt uitge oefend te worden. Door middel van groote nelten, welke men door den stroom iu de richting der banken weet te laten drijven, schijnt men deze dieren, die zich op de hoeken der zandplaten het liefst in den z. nnegloed koesteren, te bemachtigen. De robben worden meestal levend gevangen en gewoonlijk ock in dien staat verkocht. Weer een slachtoffer van den Jeneverkoning Te MIDWOLÜA is eene juffrouw, die e;g aan den drank verslaafd was en den laatster» tijd letterlijk alles, zelfs petroleum, raar binnen zwolg, als men haar den al cohol onthield, met het hoofd voorover, gestikt in de kussens, gevonden. In de door L. ridder de van der Schueren te 's-Hertogenbosch bij eengeroepen vergadering tot het oprichten van een provincialen Boerenbond in NOORD—BRABANT is tot voorzitter ge kozen de heer Van Ophoven te Mil, die de benoeming aannam. Tot leden van het bestuur werden verder gekozen: baron Van der Borch te Ginneken, Hermans te Deurne, Van lersel te Heivoort en mi. A. van Rijckevorsel, die de beuoeming niet aannam, en vervangen werd door den heer G. IV. Oomen te Oosterhout. De voorzitter deelde daarna mede, dat de heer Wegers, pater Dominicaan te U- tiecht, geestelijk adviseur van den Bond van R.-K, spoorwegbeambten, de toezeg ging gedaan had, zijne bemiddeling te zullen aanwenden om van de Spoorweg maatschappijen vrachtvermindering te be komen voor het vervoer van landbouw producten. Menschrijft: De besmettelijke varkensziekte (vlek ziekte) hrerscht in het zuidelijk deel van Noord-Holland thans algemeendagelijks worden er varkens geslacht, die iets tfoa- gewoons" vertuonen. Voor de arbeidende kLsse ten platte- lande, die anders in de maand November een eigengemest varken kan doen slachten, is de ziekte een ware ramp. HetU. P. deelt mede, dat Yan A., uit de Noleuboomenlaan, die te UTRECHT in den nacht van Zondag op Maandag, als vermoedt lijk lijdende aan cholera, naar de barak aan het stedelijk ziekenhuis werd overgebracht, bevonden is geheel niet aan cholera lijdende te zijn. Den volgenden morgen was de man reeds hersteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1