cicci AtRïtJllH- LuMliL Zondag 30 Augustus 1893. 40ste Jaargang No. 3128. icht fler met. De Eerste Kamer een bolwerk en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zal e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst, INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCHAOEN, taan, I) 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60* Atzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van I tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. Gemeen teSchagen. Bekendmakingen. Vergadering van den Raad der gemeente SCHAGEN op Dinsdag 1 September 1896, des voormiddags ten 10 ure. Punten van behandeling; Benoeming Wethouder. Reclame Hoofdelijke Omslag. Schagen, 29 Augustus 1896. De Burgemeester, S. BEKMAN. Binnenlandsch Nieuwsr Zaak-Den Hartog. A t j e li. Buitenlandsch Nieuws. Alleenspraak van John. Buil. SCHAGER AS j COURANT. Ia de Memorie van Antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken op het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over het Kiesrecht-ontwerp komt eene opmerking voor over de rol, die de Eerste Kamer in onze staatsinstel lingen heeft te vervullen, eene op merking, die in dat stuk wellicht te ver klaren is uit den wensch om aan die Kamer iets aangenaams, iets vleiends te zeggen, maar die tot zeer verkeerde op vattingen aanleiding kon geven. Wel is waar springt het onlogische van 's Ministers gedachtengang in de door ons bedoelde plaats dadelijk in het oog, maar het is een bekend feit, dat men zich hij het aanhalen van „au toriteiten" daaraan weinig stoort en uit zoo'n onlogische plaats liefst datgene neemt, wat men op een gegeven oogen- blik het best gebruiken kan. De plaats die wij bedoelen is deze „Eenigermate bevreemdend is het in het Verslag van de zijde der Eerste Kamer te zien wijzen op de Regeering als het staatsorgaan, dat aan den aan drang tot verdere uitbreiding van het kiesrecht voortaan zou moeten weten weerstand te bieden. Indien de te verkiezen Tweede Kamer geneigd mocht zijn tot zoodanige verdere uitbreiding, zou, ook bijaldien de Kroon het initiatief daartoe niet nam en tegenover den eventueelen aandrang der Tweede Kamer zich van zoodanig initiatief kon onthouden, die Kamer zelve een wetsvoorstel aan de orde kunnen stellen en zou juist de Eerste Kamer het orgaan zijn, dat tegen eene ongerechtvaardigde uitzetting zijn gewicht in de schaal kon werpen. Juist van de Eerste Kamer zou de Kroon dan steun mogen wachten." Het onlogische der redeneering zit dan hierinde Minister neemt, zeer terecht, aan dat de Kroon, hoewel zelve niet voor verdere uitbreiding van kies recht gestemd, daartoe toch het initia tief zou kunnen nemen wegens den aandrang der Tweede Kamer. Van de Eerste Kamer verwacht hij het tegen deel. Als de Tweede Kamer het niet bij „aandrang" laat, maar zóó overtuigd is van de noodzakelijkheid eener verdere uitbreiding van het kiesrecht, dat zij zelve daartoe het initiatief neemt en een wetsontwerp aanneemt, d&n is juist de Eerste Kamer het orgaan, dat zulk een ontwerp zou moeten ver werpen. Waarom P Als de Kroon zich haars ondanks laat leiden tot het indie nen van een ontwerp tot verdere kies rechtuitbreiding, wat de Minister aan nemelijk acht waarom zou zij dat dan wel doen P Omdat zij bang is voor de Tweede Kamer? En moet daarom de Eerste Kamer een beetje helpen tegen die kwaadwillige Tweede Kamer? Immers neenWanneer de Kroon zich laat bewegen om een wetsvoorstel in te dienen, dat zij liever niet zou doen, dan is dat om reden van algemeen belang, omdat zij tot de overtuiging is gekomen, dat zij in 's lands belang behoort toe te geven. Doch als zulke redenen de Kroon mogen bewegen, waarom dan niet de Eerste Kamer P Doch, zal men ons zeggen, het ge val waarop de Minister doelt, is anders; hij meent zooals de Kroon gewei gerd heeft, een ontwerp in te dienen en de Tweede Kamer maakt dan gebruik van haar recht van initiatief, en stelt een door de Kroon niet gewild ontwerp vast, dan behoort de Eerste Kamer zich naast de Kroon te plaatsen, en deze te gen de Tweede Kamer te steunen. Ei zooDat zal de Minister van Houten ons in deze zelfde Memorie an ders vertellen „De Eerste Kamer is door niets gebonden dan door haar in zicht omtrent hetgeen het belang des lands eischt." De Minister zegt dit ten aanzien van zijn ontwerp, maar het is natuurlijk van algemeene toepassing, evenals de daaraan toegevoegde waar schuwing dat men daarbij „op de ge schiedenis der laatste jaren" heeft te letten. En als dan, in het gestelde ge val, de Eerste Kamer de geschiedenis raadpleegt, dan zal zij bedenken dat de Kroon tegen het ontwerp was, maar ook dat de Tweede Kamer er vóór was en dus zal zij zich afvragen, wie op dat oogenblik het belang des lands het best inziet en wat onder de gegeven omstan digheden 's lands belang van haar vor dert dat zal zij doen Zij is nietmeer of niet minder dan de Tweede Kamer een orgaan, dat de Kroon steunt, beide zijn organen, waardoor langs verschil lende wegen de volkswil zich uit. Dat dit laatste eigenlijk de rol is, die de Eerste Kamer in onze staatsinstellin gen heeft te vervullen, ziet de Minister zelf zeer wel in. Tegenover de vrees, dat het uitgebreid kiesrecht een clerica- le of een protectionistische meerderheid in de Tweede Kamer zou kunnen bren gen, ziet de Minister „een groot voor deel in de tegenwoordige samen stelling der Eerste Kamer, dat deze weerstand kan bieden aan al wat niet geacht worden kan eene gerijpte volks overtuiging te zijn, en dat de waan van één verkiezingsdag geen invloed kan uit oefenen op onze wetgeving. Ook het uitgebreide kiezerslichaam heeft daar door gelegenheid tot nadere overweging, indien door verrassing eene meerderheid in de Tweede Kamer ook ten gunste eener door de Eerste Kamer onge- wenscht geachte verandering in clerica- le of protectionistische richting werd verkregen." Ziet, daarin is de beteekenis der Eerste Kamer gelegen. De Tweede Ka mer, voortvloeiende uit de rechtstreek- sche verkiezingen, volgt bijna onmidde- hjk elke wijziging, die zich in de stroo ming der geesten voordoetde mogelijk heid bestaat daardoor, al is onder de kalme Nederlanders het gevaar niet groot, dat eens een of andere waan van den dag de verkiezingen beheerscht, of dat er door samenwerkende oorzaken oogenblikkelijk een min gewenschte strooming de overhand bekwam. Dan is er de Eerste Kamer, met wier be staan en met wier meeningen een aldus samengestelde Tweede Kamer rekening moet houden. Dat rekening houden met zoodanig lichaam is zelfs wenschelijk, in geval inderdaad er eene andere richting de overhand erlangt. Dan voorkomt dat te plotselinge overgangen zonder de beweging in de nieuwe richting te kun nen stuitenwant, als waarlijk een an dere partij meerderheid wordt, als de richting der geesten verandert, dan volgt ook de Eerste Kamer. En dit niet alleen, maar dan heeft ook de Eerste Kamer bij onveranderde samen stelling, op haar beurt reeds rekening te houden met de veranderde richting in de Tweede Kamer. Wil men voor de rol der Eerste Kamer een beeld gebruiken dan noeme men haar niet een bolwerk dat de Kroon moet beschermen tegen de Twee de Kamer, maar een stootkussen dat te groote schokken voorkomt, of den slin ger in de klok die den regelmatigen loop van 's lands zaken bevordert. Rekening houden met elkaar moeten de beide organen, is hier boven gezegd. Men lette daar wel op. Wij behande len niet het geheele twee-kamers-stel sel in zijn ganschen omvang, en dus ook niet de vraag of bijv. in onze grond wet voldoende gezorgd is om botsingen, zoo die zich voordoen, uit den weg te ruimen. Dat zij kunnen voorkomen, als ieder der drie organen Kroon, Eerste en Tweedo Kamer die te za- men de wetgevende macht uitmaken, op zijn stuk blijft staaD, is zeker. En zij moeten voorkomen als het tweede or gaan zich beschouwen zou als een bol werk van het eerste tegen het derde orgaan. Neen, dat is zijn roeping niet. Het vermag alleen iets tegen eene nog niet gerijpte volksovertuiging. Zoo dra eene volksovertuiging tot rijpheid is gekomen, openbaart zij zich in de Tweede Kamer en zij het al iets langzamer ook in de Eerste Kamer, en doet zij haar invloed tevens gelden op de Kroon, die op den duur zich niet kan, maar zich ook niet zou willen ver zetten tegen een wel gevestigden volks- wensch. Want zie hier de grondfout in 's Ministers redeneering er zijn hier niet drie machten, die met strijdige be- belangen tegenover elkaar staan, en die dus ook bevoegdheden moeten hebben om elkander te wederstaanneen, het zijn drie machten die slechts één doel voor oogen hebben 's lands belang, 's volks welzijn, die dit samen moeten bevorderen, en die daarom als zij ver schillen van meening, moeten trachten tot overeenstemming te komen en die daarom niet hunne wenschen of inzich ten tegenover elkander moeten stellen, maar integendeel door daarmede reke ning te houden, tot eenheid van hande len moeten zien te komen. Deze zijde der zaak verdient vooral de aandacht, omdat men van een recht- streeksch handelen der Eerste Kamer weinig bemerkt. Haar invloed doet gelden doordat zij er is. Wie zich daarvan overtuigen wil, overdenke de geschiedenis van 18881891, toen Mi nisterie en Tweede Kamer zich beiden in velerlei hebben laten leiden door het besef dat de Eerste Kamer zekere gren zen niet zou overschrijden, hoewel deze op haar benrt, om den stand van zaken in de Tweede Kamer, haar stem wel gaf aan maatregelen, die zij op zich zelve niet gewenscht zou hebben. Wie de zaak aldus beziet, zal met ons de Eerste Kamer niet noemen een steun, een bolwerk voor de Kroon, tegenover de Tweede Kamer, maar der dritle im Bun- dedie bij verschil in meening, het over leg tusschen de Tweede Kamer en de Kroon vergemakkelijkt. Geslaagd voor de akte Eransch 1. o. Mejuffrouw K. Bolonder wijzeres te Wieringer waard. DeheerD. Bax, benoemd tot geneesheer te Wieringerwaard, zal reeds met 1 September zijne betrek king aanvaarden. Aan den kollwedstrijd te Warmenhuizen namen 16 personen deel. De le prijs werd gewonnen door den heer K. Pronk, met 143 puntende 2a prijs door den haer A. Quantmet 133 p,de 3a prijs door den heer H. le Burk, met 126 punten. In de woensdagmiddag gehouden verga dering van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland is besloten, het besluit van den Am8terdamschen gemeenteraad, in zake den onderwijzer Den Hartog, te handhaven. De commissie u i t h e t Ned. LandbOUWCOmité tot uitbrenging van een rapport betreffende beschermende rechten, heeft zich als volgt geconsti tueerd voorzitter H. F. Bultman, sec retaris mr. A. Ferf, leden dr. G. W. Bruinsma, mr. P. W. A. Cort van der Linden, J. K. Rienks, J. Rinkes Borger, mr. P. H, A. Tijdeman, J. J. van Weel, D. Fontein de Jong, jhr. A. Michiels van Kessenich, A. van Leeuwen, J. L. T. Gro- neman, en W. A. Viruly Verbrugge. Of 't helpen zal? Een twaalfjarige jongen te GRONINGEN heeft zich schriftelijk bij H. M. de Ko ningin-Regentes beklaagd over de slechte behandeling, die hij ondervond van zija stiefmoeder. En hij heeft het, naar 't schijnt, nog al aardig gedaan, tenminste hij heeft in zooverre succes van zijn werk gehad, dat er *van hooger hand" onder zoek is gedaan naar de verhouding van moeder en zoon. Sedert heeft hij, naar zijn zeggen, geen ransel meer gehad, en onder zijn schoolkameraden is hij een hee- !e Piet geworden, dat hij zulk een stout stuk heeft durven begaan. Het ingestelde onderzoek heeft echter wel een weinig van het „aardige" wegge nomen, daar hieruit moet zijn gebleken, dat pa hem ook ,een paar woordjes" had geholpen. Yr ij dagmorgen vroeg is aan den Leekerweg te Barsinger- horn, de boerenplaats met boet, bewoond door den heer H. Spaans Cz., geheel af gebrand. Het neervallen van een bran dende hanglamp heeft dezen brandveroor- zaakt. De vlammen namen in het woon vertrek zoo spoedig in omvang toe, dat de vrouw des huizes die boven was, ter wijl de lamp viel, bij afwezigheid van de overige huisgenoten, nauwelijks den tijd had om hare drie jonge kinderen naar buiten te brengen, Yan den inboedel is dan ook weinig of niets gered. §Onder de bekroningen op de te WOERDEN gehouden Landbouw tentoonstelling komen o. a. voor Ooischapen met Lammeren, le prijs Gerbr. ClayHaringbuizen. II e n g 8 t e n. 2e prijs Éclair, v. P. Czn. BoekeiSchagen. De Koninginne-dag zal te HOORN worden gevierd met feestelijkhe den der VereeDiging voor Volksvermaken. Aan de spelen zal door 200 kinderen worden deelgenomen, terwijl 60 kinderen zich hebben aaugemeld voor den optocht met versierde sportkarren. Des avonds zal er muziek, illuminatie en vuurwerk zijn in het Park. Dehoofdprijsvan de ver" loting, verbonden aan de tentoonstelling van tuinbouw en nijverheid te LEEU WARDEN, zijnde een brandkast met gfid, gezamenlijk tsr waarde van t 1500, is ge wonnen door een schoenmaker te St. An- na-parochie, die door ongesteldheid zelfs reeds geruimen tijd zijn werk niet meer kon verrichten. Zooals men weet, is het eiland SCHIERMONNIKOOG vóór een drietal jaren door graaf Von Berndorff te Wehningen van mr. Brande, den vroege- ren eigenaar, gekocht. Deze heeft het plan opgevat, het westelijk deel van het eiland, dat nu een aaneenschakeling van zandheuvels is, tot een deftige zeebadplaats te veranderen. De architect George Tuilen te Hamburg is door hem opgedragen, villa's te bouwen welke volgens denberiehtgever,die de plannen heeft gezien, een Ylaamsche ka rakter dragen. De eigenaar heeft het voor nemen de werken tegelijkertijd uit te la ten voeren en daarmede in het volgende najaar een aanvang te maken. Deze werken bestaan in den aanleg van een groot park, twee groote hotels, een heerenhuis, pro- testantsche en R.-K. kerken, een sanatori um voor zieke kinderen, eenige openbare gebouwen en niet minder dan vijftig vrij staande villa's. De Indische correspondent vaD het Hdbld. seint »De tocht naar Indrapoeri heeft vijf da gen geduurd en is goed afgeloopen. De troepen zijn teruggekeerd nadat zij Sama- gani, Basatoel en Sibreh bereikt hadden. Te Riki en in den Missigit te Indrapoeri werd gebivakkeerd. De kolonne Von Heutz drong tot Gliëng doorhet negende batal jon bezette Samagani, het veertiende Sibreh. Twee man werden gedood en twaalf ge wond." Moord op A. F. Hoogste den. De voorloopige hechtenis van W. J. de Vos werd weder door de rechtbank ver lengd. T e PURMEREND is Donder- dag een algemeene vergadering gehouden van het aldaar gevestigde Veetonds, het welk in October van het vorige jaar is opgericht, aanvankelijk voor den tijd van één jaar, met het doel de leden onderling te verzekeren tegen schade, wegens af keuring van op de markt te Purmerend verkocht en voor de slachtbank bestemd hoornvee. Het ledental bedraagt 320. Ongeveer 7000 runderen werden tot dusver verzekerd, en de schadevergoeding wegens afkeuring (hoofdzakelijk aan 't abattoir te Amsterdam) vorderde reeds een uitgaaf van bijna f 6000. Besloten werd Hel fonds na lo. Nor. a. a. in stand te houden, weder voor den tijd van éen jaar; de verzekeringspremie te stellen op 75 cent, in plaats vanfl. per rundal het vee ter verzekering a*n te nemen, dat door den betrokken veearts wordt goedgekeurd, en dus niet meer uit te sluiten htt vee, dat geacht werd eene waarde van beneden f125 te bezitten; nieuwe leden toe te laten tegen betaling van f 5, en hen, die met I November als lid bedanken, niet weder als zoodanig in te schrijven dan tegen betaling van f 20. Men meldt ons van de Burgerbrug J.l. Donderdag gaf de vereeniging „tot bevordering van getrouw schoolbe zoek" haar gewoon schoolfeest. Ditmaal was Amsterdam en Artis het beloofde land voor hen, die door getrouw bezoek aan het feest mochten deel nemen. Begunstigd door schoon weder, «werd des morgens ten 61/2 ure de tocht met 69 leerlingen aanvaard met een stoomboot van de firma Bosman van Alkmaar, voor een betrekkelijk zeer lage som ons welwillend afgestaan. De opgewekte stemming der school jeugd te beschrijven bij het passeeren der verschillende dorpen en de schoone Zaanstreek, zou eenvoudig mijne krachten te boven gaan en evenzoo de opgetogen gezichten in Amsterdam, en het genot in Artis; genoeg zij, dat er blijkbaar veel genoten werd. Dat krentebrood, koek en melk dit genot nog verhoogden, behoeft mede ei genlijk geen vermelding. De commissie rekening houdende met de aanwezige centen in ieders bezit, en wetende dat zij geen gelegenheid zouden hebben zich daarvan te ontlas ten, had zich voorzien van peren, prui men mangelen en hazelnoten, en me nig winkelier in dergelijke zaken zou hun benijd hebben om hun goede nering en ware het niet, dat zij maatregelen genomen had om den omzet te beper ken, zij zou spoedig uitverkocht zijn geweest. Te 101/2 ure was Amsterdam bereikt en tegen 12 ure Artis. Spoedig, we zouden haast zeggen te spoedig, was het 21/2 ure, het tijdstip waarop Artis moest worden verlaten, en ten 31/, ure kon de terugreis worden aanvaard. Was op dat oogenblik de lucht dreigend, onze vrees werd niet bewaarheidhet weer bleef uitmuntend en onder het afwis selend genot van vroolijken kinderen- zang, en het aanbieden van versnaperingen om de inwendige menschjes te verster ken, kwam het gezelschap in de pret tigste stemming te ruim 7 J/2 aan de Burgervlotbrug terug. De kinderen, die voor dit reisje nog te jeugdigwaren, zullen de volgende week in de kolfbaan wor den onthaald. Dat do vereeniging met succes werk zaam is, moge hieruit blijken, dat vau de 120 leerlingen 90 geen enkel wil lekeurig verzuim hadden en dat niet meer dan 9 van het feest moesten worden uitgesloten. Aan die 90 zonder verzuim, werd een extra prijsje uitgedeeld. Ditmaal hadden een 20-tal kinderen uit EENIGENBURG zich met het Hoofd der school en een Commissie van 3 perso nen, zich bij ons aangesloten en de reis met ons medegemaakt, welke op dezelf de wijze door hunne commissie werden onthaald, en overigens deelden in alle rechten der overigen. Zeker is het, dat ook wederom dit schoolfeest uitmuntend geslaagd mag heeten en zeker goede indrukken zal achterlaten bij velen, die er deel aan namen. Ziezoo, dat zaakje in Matabilenland is bijna opgeknapt, 't Begon tijd te wor den ook, hoewel ik daardoor een mooie gelegenheid had, om zonder veel opzien te baren, eenige duizenden manschappen naar ZUID-AFRIKA te sturen. Men kan nooit weten, waar het nog toe ko men zal en dan zijn mijn mannetjes er al vast. Zoo'n beetje krachtsontwik keling zet aan de onderhandelingen ook nog wat klem bij. Een koppig volk je, die Boeren. Maar zo vergeten, dat ze met een ouwen rot te doen hebben, 't Was handig, tegenover do beschaafde wereld, om zoo ongemerkt den schijn op hon te laten vallen, dat ze de bloed dorstige Kaffers van kruit en lood voor zagen. Ergens moest dat tuig toch hun amunitic vandaan hebben en 't lag zoo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1