op ra, GAAT BIET DOOR te huur gevraagd, de Beer, roerend goed, J. v. d. Maaien, LOR!. ToekomHti^ geluk. Vervolg Binnenlandsch Nieuws. Onze driekleur. [zij. Predikbeurten. 9 x/2 ure, des voormiddags. 30 Augustus, Geen dienst, Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn c. a. Marktberichten. ADVEItTENTIEN. Aan allen, die bij de redding van onzen Zoon JA 1¥ op 10 Aug. j. 1. hunne hulp verleenden,aan allen, die tijdens zijne ziekte zoovele blijken van belangstelling en deelneming be toonden, en eindelijk aan de H.H. doctoren Melchior en de Boer, voor hunne onvermoeide zorgen, betuigen wij onzen innigen dank. G. BOONTJES, en Echtgenoote. Er biedt zich aan: M. Jb. Mostert. Hippolytushoef op Wieringen. in, of nabij SCHAGEN. (aanbieding direct.) C. y. HAM, Schagen, Ter dekkiüg beschikbaar i bij K. Goyers Openbare Yerkooping op de plaats ,/de Miede", Schagen, J. v. d. Ma aten, ten huize van gein. Warnienliuizcn, De goede Georg had zeker nog vele gemoedsbezwaren de gedachten dat vreem- dea zouden wonen wair hij de eerste za ligheden der echtelijke liefde had ge smaakt, was hem onverdraaglijkde en kele gedachte reeds was hem een heilig schennis. De bekoorlijke Fanny intus- scben pruilde eenige dagen, trok zich on middellijk na het diner in haar kamer te rug en Georg wandelde naar een kan toor van vaste goederen. Spoedig kon bij aan zijn echtgenoote mededeelen dat haar wensch vervuld zou worden. De zaak heeft echter éou bezwaar, besloot hij zijn bericht, dat launy van vreugdestralend aanhoorde maar daar moet men zich overheenzelten. Het is na melijk een danseies die de villa hunrt, of liever het is een ander, die ze voor haar huren wil.Fanny haalde onverschillig de ronde schouders op. Ik meen, dat het een goede kennis van je is, de baron Kerenem, die onlangs zoo dikwijls met je gedanst heeft Als door een veer bewogen sprong Fan- ny op >an de causeuse, waar zij zich had neergevlijd, gereed om haren echtgenoot met een teedere or.heizing te beloonen. Kerenem En ge wilt de zondige plan nen van dien mensch in de hand werken, door hem onze villa te verhuren Maar FannyDe arme jongen was wanhopig verliefd 1 Maar Georgaapte zij hem na. Nooit en nimmer zal ik het dulden! Liever zie ik nog af van Mehadia 1 En ge wildet er toch zoo gaarne heen Ik zeg u, dat ik er van afzie Georg sloot haar in zijne armen, ge lukkig in het bezit van zulk een vrouw Lett. Bijv. Het was een stille trouwplechtigheid. Natuurlijk, wie toch zal in de wereld uit roepen Ik heb de schande tot vrouw ge nomen Maar wat bekommerde Dr. Franz Eigner te Weenen, die alleen op de wereld stond, zich om het oordeel der we reld Hij had tot op den dag, toen hij Lori tot vrouw nam, vierendertig jaren lang de ellende in allerlei vormen voldoen de leeren kenneu en onderronden. Hij had met de ontbering gestreden, gedurende een hardvochtige jeugd, als weas van arme ou ders, van droog brood geleefd en niet eens zijn academische studietijd bracht voor hem dien jongelingsroman, waarbij bet hart alleen spreekt. Studeeren heette het en les geven aan domme jongens, wier ouders hen vertroetelden en beu met allen geweld tot doctoren en geleerden wilden maken. Een hard stuk brood I Maar Fraüz had met opeengeklemde tanden dat alles door gemaakt. Hij had niet rechts, niet links omgezien naar het vlotte leven zijner me de-studenten, die als corpsbroeders over den fPhilister" de schouders ophaalden. Ja, die konden vrij spotten 1 In den tijd der examens had hij het dubbel hard. De col- legiegelden zijn hoog en het examengeld moest vooruit betaald worden. Eindelijk was hij docter geworden en daar stond hij nu weder aan den aanvang van een nieuw worsteltijdperk. De geneeskundige praktijk wordt een jong doctor niet zoo maar 's nachts thuis bezorgd. Wie zou bij den overvloed van doctoren ook juist aan hem denken Hij was blijde, toen hij aan een gasthuis een plaats als assistent arts verkreeg. Dat was ttn minste eenige zekerheid. Hij had noch vrouw, noch vriend, noeh iemand en toch, in den ontevreden man stak een zacht gemoed, onder de harde schaal was een heerlijke kern verborgen. Het overviel hem meermalen evenals de zachte lentewind het winterlandschap, en hij droomde en smachtte naar een tweede wezen, dat met hem zou gevoelen, en hij ondervond de scherpte van den vloek van het alleen-zijn. Daar leerde bij op zekeren dag Lori kennenop de straat. Zij had, terwijl hij haar voorbij ging, hem uitdagend aan gezien en aangestooten en hij had zich bijna met verachting van haar afgewend. Den volgenden dag evenwel ontmoette bij haar weder, en zij had toen, hem ontwarende de oogen nedergeslageD, als was zij bang voor den man met het strenge gelaat. Het was alsof het levenslot deze twee mcnscheu aan elkander wilde verbinden. Dagelijks ontmoette hij haar. Zij ken den elkander niet en waren toch goede bekenden geworden. En toen hi, haar op zekeren dag niet ontmoette, was het hem, als ontbrak hem iets, wat hij tot zijne levensbenoodigheden telde, en hij vroeg zichzelven verwonderd af, hoe hij er toe kwam, aan die vrouw te denken, naar haar te verlangen. Op zekeren dag ontmoette hij haar in het Prater in een afgelegen allée, en zij had toen hevig gebloosdHij had haar aangesproken. Zij was stug en te rughoudend. En met horten en stooten hoorde hij een kort deel van een treurig verleden van lichtzinnigheid en schande. Zij verhaalde dat alles zonder eenige sen timentaliteit. Het was als iets dat van zelf sprak en hij wist hel immers, dat men de gevallen vrouw verachtte Bij dit onderhoud was het den man zwaar om het hart geworden. Nacht NachtDonker was de weg, welken die vrouw bewandeld had. Was zijn levenspad anders geweest P O zekerarmoede Ge brek. Ja, dat had hij even als die vrouw moeten lijden,. Maar hij had zich omhoog gewerkt door den arbeid en zij wa9 voor do eerste de beste verzoeking bezweken Het was hem een oogenblik, als moest, hij haar vol verachting van zich stooteD. Haar toen.... Weg met het Pharizaeer- dom van trotsche deugdHij was toch een man en zijeen zwakke vronw, die niemand gewaarschuwd en gesteund had. Boveidien was z:j een schoone vrouw, wier rampzalige schoonheid juist haar ten val had gebricht. Zij ontmoetten elkander weder herhaal delijk en hoe meer hij haar zag, des te vuriger werd in hem het verlangen, en de „Bajadere* vond den God, die haar uit het moeras wilde opheffen. Hij had haar, de gezonkene, tot zijne vrouw gemaakt. heden. Wat kan de fotografie een mensch als beeld schelen Weg met deze onbelang rijke uiterlijkheden de ziel, het hart, de hersenen, dat maakt nn een wezen be langrijk. De jongeling zendt het meisje zij ner kenze de foto van zijn hart en zij ziet, dat hij haar teeder liefheeft. Nu eerst is het geluk in de wereld ge komen, het groote gelnk Hier zijn voorbeelden het reserve-kapitaal te verhoogen. De heer Obreen, tegenwoordig zijnde was zeer voldaan over den bloei der vereeniging en kon dan ook niet begrijpen dat onderscheidene personen zich elders assu reerden, daar bet in den beginne een wang stuk heette, maar thans een soliede ver eeniging kou worden genoemd. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. Drie jaren zijn er verstreken. Dr- Franz Eigner is een zeer gezocht arts. Hij mocht tevreden zijn. Doch hij is het niet. Lori, zijne vrouw, heeft alles ge daan, om voor den man de vrouw te wor den, die het offer waard was, hetwelk hij om harentwille gebracht had. Zij hing hem aan als eene slavin en indien hij tot haar gezegd had; ^Dood u zij zou niet geaarzeld hebben, den dood te zoe ken. Hij wist dat. Hij gevoelde het en hij was haar daarvoor dankbaar. En wat gaf zij zich een moeite, als huisvrouw hem het thuis aangenaam te maken Maar trots dat alles wilde het niet gaan. Af en toe sloeg een woord uit het verleden als een bliksemflits in dit nieuwe leven. Da natuur laat zich niet verloochenen. Hare liefkozingen zijn niet die eener gade; er lag iets in, wat herinnerde aan den bachantischen zinnengloed der zondares. Zij beiden voelen, wat hen scheidt I Bei den spannen zij alle krachten in, om te vergeten, uiaar zij kunnen het niet. Elke blik, elke beweging doet het verleden op staan. En de wereld Die vergeeft nim mer Die vergeet nietsDe man is buitengesloten van den burgerlijk ge- zelligen omgang, omdat hij tracht, zijne vrouw in het gezelschap der ande re menschen binnen te leiden. Niemand heeft het geheim aan de menschen ver raden. Maar instinktmatig vermoeden zij het verleden en wenden zich hardvochtig af. Men kan op de jonge vrouw wel niets aanmerken. Zij is zelfs overdreven terug houdend. Maar men kent juist die ver dachte teruggetrokkenheid. Na eenige po gingen, om Lori de maatschappelijke bescha ving eigen te maken, heeft de doctor dit streven opgegeven. Zij zijn nu weder eeu verlaten paar en leven alleen en vermij den eiken omgang met de wereld. Jonge lieden, een jaar gehuwd, smaken de oudervreugd. De kleine is prachtig, 't is een schat van een kind. Maar de dok ter verklaart dat hij het met de X-stra- len moet fotografeeren, om de zwakke zj- den van zijn bouw te leeren kennen, die misschien zijn speciale zorgen zullen ver- eischen. De fotografie toont onmiddellijk dat het een gebrek aan het hart heeft, dat oorzaak zal wezen van zijnen dood tusschen zijn twintigste en zijn vijf-en-twintigste jaar. Hij laat het haar niet bemerken, hoe hem dit alles krenkt. O neen Maar zij gevoelt het en zij beeft daarvoor. Zij was toch eerlijk genoeg geweest, om hem te waarschuwen, toen hij, de nobele man, voor haar trid, om haar zijn hand aan te bieden. „Het is te veel 1" had zij wee- nend gezegd en hij had haat toeD troos tend gekust en gezegd //Het moet zoo zijn Zij dacht nu elk nur aan dat„Het moet zoo zijn 1" en zij zag met deernis het gerimpelde voorhoofd van haren echt genoot. O God 1 Wat moest zij doen 1 Zij gaf immers, wat zij geven kon Maar zij kon hem niet geven, wat de andere vrouwen haren mannen schenkenEen rein ik Hij leed daaronder en zij nog erger dan hij. Eu toen hij zich in zijne boeken en studiën begroef, om het geluk en de rust te vinden, welke hij in de liefde niet had mogen vinden, toen werd zij jaloersch en zij liet hem dat voelen. Zij kwelde hemHij beminde haar niet meer. Zoo ontstond er tusschen de echte lieden eene verkoeling, welke steeds groo- ter werd, naar mate zij te heviger haar verloren paradijs betreurde. Het ging zoo niet langer. Zij was bru taal gewordenDe ijdelheid der vrouw was in haar beleedigd. Hem stuitte het te gen de borstdie eeuwige scènes, die verwijten. Het was haar duidelijk gewor den, dat het zoo niet langer gingNu begon hij dikwijls laat uit te blijven. Nu eens was het een wetenschappelijke verga dering, dan weer een college in het gast huis, en zij zij bleef alleen, verlaten 1 O, wanneer zij tenminste een kind had bezeten, op hetwelk zij de overtollige, vrij-geworden liefde had kunnen overdra gen. Maar zoo t Weder was hij lang na middernacht thuisgekomen. Zij had op hem gewacht, schreiende tranen van verlangen en van on geduld. Nu trad bij binnen. Hoe klopte, hoe bonsde haar hartZij snelde hem juichend tegemoet. Koel wendde hij zich af. Brandend traden de trarien haar in de oogen Franz I" Het klonk als een weeklacht. Daar valt de deur van zijn studeerkamer dreunend iu het slot De sleutel wordt omgedraaidzij is alleen. Id denzeltden nacht heeft Lori den ge liefden man verlaten. Na verloop van vele jaren vernam hij dat zij weder was teruggezonken in het moeras, uit hetwelk zijne liefde haar had willen redden. Doctor Franz Eigner leefde verder. Hij ging door voor een zonderling, voor een menschenhater. De maatschappij had den man gaarne in haar midden opge nomen. Maar hij is niet teruggekomen. Hij heeft de speldenprikken niet kunnen ver geten, met welke diezelfde menschen hem pijnigden iu de heerlijke dagen, toen hij waande lief te hebben. Al f red. Wij zijn in het jéar 1996. De fotografie is thans volmaakt. Zij o- pent bet geheelo lichaam, zij dringt door tot de kern van beenderen en nerven. De X-straltn geven vsn ons zijn, de metst intieme en de meest complete bijzonder- Eeu jonkman bemint een meisje en zij heelt hem liet. Het is de gewoonte dat vóór de verloving de pathologische portretten, de ixografieëo gewisseld worden. Dat van het jonge meisje toont spoten van tering, die haar nog slechts vijf jaren leveD gunnen, Een bureauman werkt hard voor zijne groote familie. Hij verdient genoeg om allen behoorlijk te onderhouden, maar niet genoeg om wat over te leggen. De huisdokter die zijn vriend is, neemt op een dag, zoo maat eens uit een aardigheid 1 zijne ixografie en hij bemerkt in zijne herseneD sporen van aangroeiende epilepsieNa drie jaren zal de man krankzinnig moeten worden. Maar het mooiste geluk is in een grijs aard van vier-en-tichtig jaren. Hij heeft zich vele malen laten ixografeeren en tel kens werden dan duidelijk de sporen van doodelijke ziekten waargenomen. Hij heeft er evenwel geen acht op geslagen. Ja herhaalt hij telkens en er is groote fierheid in zijti stem ja, ik zeg u, er is groote moed toe noodig om in deze dagen te durven leven L. Bijv. Een ondeugende snijder. Redacteur: ....Wal? Gij verdient nau welijks zooveel, dat gij leven kunt SnijderJa, weet u, mijnheer de re dacteur, mij brengt de schaar niet zoo veel op, als u. Door den heer Kuipers te Broek op Langedijk, is vergunning gevraagd een zijtak der spoorlijn Alkmaar- Heerhugowaard te mogen leggen binnen Geestmer- Ambacht. Met veel verlangen wordt naar die ver binding uitgezien, omdat de communicatie van hier naar het station thans allerge brekkigst is. En toch is de verzending zeer druk op een der dagen van de vorige week vertrok nog een trein van 42 wagens geladen met bloemkool. Dooreen lid van den g e- meenteraad te Steenbergen is een aan klacht ingediend, wegeDS beleediging, tegen een der onderwijzers aan de openbare school in de kom der gemeente, omdat deze hem in het publiek en bij herhaling voor ploert" en //aap van een raadslid" had gescholden. Men meldt ons van Wierin- gen. Woensdagmorgen j. 1. heirschte er bo ren ons eiland eeu hevig onweder. De landman J. P. Kdie juist buiten stond, werd even door den bliksem geraakt, doch kwam met den schrik vrij. Bij de wonirg van C. K. was de geheele grond vuur, alsof het in den brand stond. Uit één der buier. ontstond een groote wind hoos, welke van de woning van J. de W. 380 pannen afrukte en een stuk uit het dak meesleepte. Bij C. D. op Westerland rukte hij een gedeelte uit het voorhuis, en ontwortelde de vruchfboomen. Verder op was het een wolk van zcegrap, welke hij meesleurde van het land en bet in de wieken der molen weder vallen liet. De schepen in de haven werden ais notendop pen heen ea weer geslingerd, en geleken met hun wier iu de touwen wel wilde beesten. Nadat dit alles geschied was, trok de hoos zeewaarts, zoog het water bij emmers volop en verdween toen lang zamerhand. Vergadering der Burger Brandwaarborgvereeniginqgevestigd te Wieringen, op Donderdag 27 Aug. 1896, 's avonds ten 7 ure, in het lokaal van den heer C, K o o r n. Tegenwoordig de Voorzitter, 5 commis sarissen, de Secretaris, en den Penning meester. De Voorzitter verzoekt voorlezing der Notulen der vorige vergadering, welke on veranderd worden goedgekeurd. Daarna biedt de Penningmeester aan, de rekening en verantwoording over bet boekjaar 1895/6, waaruit blijkt dat bij eene heffing over dat dienstjaar van f 2.— per Duizend, een batig saldo bestond van t 1081,215waarvan aan den heer Obreen f 1000.weid ter hand gesteld, om te worden belegd op het Grootboek, ten einde Er wappert zao lustig van steng en van stag Een driekleur, door Neerland bemind. Dat is onze lieve, roemruchtige vlag, Zoo schoon men ter wereld maar vindt. Zij voerde onze vadrec tot heldenmoed aan Zij deed voor de vrijheid onwrikbaar hen [staan, En bracht vaak den vijand in 't nauw Ons vriendelijk rood, wit en blauw. Nog kent haar de wereld in iederen hoek. Werd somtijds haar eer ook belaagd, Dan heeftsteeds het smetteloos driekleurig [doek Wie haar durfden honen, verjaagd. Nog wappert zij lustig te land en ter zee Nog prijkt zij alomme langs iedere ree Nog is zij de kapers te gauw Ons vriendelijk rood, wit en blauw. Maar waar zij ook wappert en waar zij [ook prijkt, Nooit schooner dan op eigen grond Waar nimmer de onsterflijke vrijheidsgeest [wijkt, Die reeds zooveel eeuwen doorstond. Dat vrijheid de glorie der driekleur steeds Wij houden van smette zoo gaarne haar [vrij. Wat ons ook de borst soms benauw,' Prijk vrij steedslief rood, wit en blauw. W. M. Tz. SCHA «3 KJV. De Godsdienst-oefeningen beginnen om 6 September, A. W. v. Kluijve. 13 h A. W. v. Kluijve. 20 ff Geen dienst. 27 A. W. v. Kluijve. 30 Aug. Barsingerhorn Ds. KooimaD. SCHAGEN, 27 AUG. 1896. Aangev. 10 Paarden f 85— a 185. 5 Ossen ,105— a 140.— 9 Stieren 70.- a 150.- 43 Geldekoeien(magere) „iio— a 150.- 10 Vette Koeien ,150— a 225.- 10 Kalfkoeien ,145— a 230.— Vaarzen 9 a 6 Graskalveren 20— 30— 13 Nuchtere Kalveren 8— a 21— 120 Schapen magere 10— a 14— 210 Idem, vette 17— a 22.50 100 Lammeren 10— a 16— Bokken en Geiten ff a 20 Varkens (magere) 10— a 14— 10 Idem(vette) per K.G. -.34 a —.38 60 Biggen 4— a 6.50 40 Konijnen —.10 a —.50 110 Kippen -.10 a 1.25 25 Eenden —.40 a -.50 600 Kilogr. Boter -.90 a 1.10 450 Kaas —.20 a —.30 2000 Kipeieren 3— a 3.25 Eeudeieren 9 a HOORN, 27 AUG. 1896. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.Com missie f25. Middelbare f23.Hooikaas f aangev. 203 stapels, wegende 54658 Kilo. ALKMAAR, 28 AUG. 1896. Kleine Kaas f 28.Commissie 26. Middelbare f 26.50- aangevoerd 500 stapels, wegende 152000 K.G. Handel vlug. ALKMAAR, 28 AUG. 1896. Aangev. GraDen 3564 H.L. als424 H.L. Tarwe f 6. af 6.25 113 HL. Rogge, f 4 30 a 4.50. 569 OL. id. Chev. f 4.50 a 4.90. 1578 HL. Haver f 2.90, a 3HL. boonen Paarden f a4 Bruine id. f 1070 HL. Mos terdzaad rood, f 15.— a 15 50geel f 7.50 219 HL. Karwijzaad f 10.75 a 11.25. 563 HL. Erwten Groene f 6.50 a f 14. Grauwe f 10.50 a f 15.— Yale 16.50 a 11 50. EDAM, 27 AUG. 1896. Aangevoerd 139 stuks boter per 5 HG. f ,56 a f —.60 Grasboter f - a Kipderen f 3.75 a f 4.— p9r 100 stuks. ZAANDAM, 27 AUG-1896. Aangevoerd 18 stapels, kleine Kaas, prijs f 24.—. ENKHUIZEN, 25 AUG. 1896. Heden werden aangevoerd 18 stapels kaas prijs, f25,- per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt: Nieuw Mostordzaad f 14.— a 16 Karwijzaad f 11.— a f 11,25 Mosterdzaad f 11.— a f 13.— Maanzaad f 6.— a f Groene erwten f 8-25 a 9.—. Yale erwten f 11.— a 14 75. Wijker Vale f 7.50 a 8.25. Grauwe erwten f 12— a 15.—. Bruine boonen f 10.— a 10.50 Paardenboonen f 4.50 a 5.—. Gerst f 3.75 a 4.Haver f3.— a3.50. Aangev.Vette Varkens f .16 a .20 per KG. Magere Varkens f 8.a f 12.— p. st. Biggen f 4.— a 8.— Scha pen f a Lammeren f afKonijnen f.40a f 1.Kip pen f —.80 a 1.50; eieren f 3.50 a f4. per 100 stuks. Boter f 0.55 af 0.57» per kop. Schagen, 29 Augustus 1896. AH zoodanig biedt zich aan een bur germeisje; loon 50 ets. per dag, met of zonder naaimachine. Ook houdt zij zich aanbevolen voor naaiwerk aan huis. Men vervoege zich Bureau Schager Cl. nmotto Naaister11. P. G. Brieven onder letter Wie te vorderen heeft van schul dig is aan of borgtochten bezit ten laste van den heer P. SEVENHUI- SEN te Schoordam, wordt verzocht daar van opgaaf of betaling te doen ten kan tore van Notaris VAN DER VEEN, te Schoorldam, vóér den 15 September '96. Loet, SCHAGEN. 's morgens ten 10 ure, a. d. Kaasfabriek van den Heer P. Boekei, in de gemeerte van den volledigen bestaande uit 2 ronde KAASKUIPEN, inhoud 1300 en 800 Liter 2 KAASPERSEN, een voor 40 en een voor 18 Kazen. Verder; BORDEN, STANDERS, EM MERS, diverse MAKERS, waaronder een stel voor middelbare Kaas, Hondentred molen, (fabriekaat „Stout"), Gatenborden voor Middelbare Kaas, en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Deurwaarder. VAN: Deurw. - - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3