Kermis le YALKOOGT üavid Mas Hamberg, P. BOOM, Wed. J. Heddes. HOOGZIJDE. SCHAGEN. 3 1. feit, Altaar. A. KOSTER, Hoeden NederlandscheLloijd Wed. G. Oud Pz. ti Go., J. BUTTER, ONT VANGEN.' DAMES- en K1NDERMANTBLS, Grafkransen Opruiming van prachtige JAPONSTOFFEN, I Is rente. Grafkransen. 3,31,3 De UITVERKOOP Bericht uit Koster's Kleine Winkel, Rijwielhandel. Vollenhoven's STOUT Vollenhoven's LAGER W. G. ROELE Senior, Kapitaal f 4000000, J. v. d. Maaien te Schagen. BRUINKOOL-BRIKETTEN LOTERIJ. RIEH0EK. ZAANDAM. it is zaal van G. van BODEGRAVEN, voor Nederland, TANDARTS Wegens vergevorderd seizoen g Wed. Johs. DENIJS, Staals-Loten (Ment 1858. J. WINKEL, Mt Meriap te Sctop zit tin ii let Café ra iea Heer Coras. D. A. WISSELINK, EEN BUS!? WAAR?? van ADOLPH SCHUT, SCHIEDAMMER GEN EVER. te S C H A Q E N. Kinder- en Poppenwagens, f®* Waterfilters. te AMSTERDAM, IN EEN Trekking Woensdag 23 September e.k. 30000 Loten; ruim 1000 P r ij z e n. It L0T1 zijn ïertrüita bii JAN WIN K E L te Schagen. W. IMHULSEN. Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid Coöperatieve Vereeni- ging tot aankoop van Veevoeder enz., te Schagen. De inschrijving van lijnkoeken» blijft opengesteld tot 3 Sept. C. k. Tot aangifte van nieuwe leden wende men zich tot de heerenG. lirands, te Anna Paulownaof C. Kooij, te Ilaringcarspel. 14, 15 en 16 September. Van Alkmaar 7.17, een uur rust te Nijmegen, aankomst te Kevelaar 3.49. Van Kevelaar 11.47, een uur rust te Uilversnin, aankomst te Alkmaar 5.55. Tot 13 September kaarten te verkrijgen bij het Bestuur. Buitengewone FE ESTVOORSTELLING op Maandag 31 Augs. 1896. Tn Illusionistische wonderen, Gehoor- en Gedachtenoverbrenging, Gevoels- helderziendheid, Declamatie en Phisi- onomische Gelaatsveranderingen. is Donderdagmorgen in 't hotel v. d. heer Brcersma te spreken. zijn in ruime keuze en prijzen, steeds f? verkrijgbaar bij tegen veel verminderde prijzen. g Moogzijde, £5 SCHAGEN. Trekking Dinsdag e. k., f 150000, f 30000 f 15000.— f 5000. f 3000, f 1500, enz. Laan, D 4, te C H A E JU", Een geheel aand.flO. Een half aand. f5. Een vierde aand. f 2.50. D. E. C0SMAN, Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wierfnger waard. verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende 1 0 2 0. Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Alk maar, Laat A 112. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veondam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende 3£ f. Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger, -kassier te Alkmaar. in liet Firma B. Schut, lilRft gedurende de ver bouwing, doorgaan in de houten tent, precies te genover het huis. mig htcap. C. de TRIFi, te £cliagen. Ruime voorraad ZICHTEN, SIK KELS, ZICHT- KOLVEN en LATTEN, STRE KELS, STEE- NEN,DORSCHGEREEDSCHAPPEN, GRAANSCPIOPPEN, STOFBRIL LEN en MACHINE-OLIEN. BASCULES met Beugel en Regu lateurs, geijkte MATEN, GEWICH TEN en BALANSEN. Amerikaansche Stierenringen. KAASKLEURSEL, STREMSEL, en KEULSCHE LEBBEN, THERMO METERS, en MAATGLAZEN. Petroleumkooktoestellen. CHEAVINS beroemde FILTERS. Algemeen bekend door hun uitstekend filtreeringsvermogen. Beste behoedmiddel, tegen slecht, vuil of riekend water. Onmisbaar voor iedere huishouding is Ulteavins WATJEMFIL- TEIt. te Schagen. JS P. D E N IJ S Johz. VoorhandenI Rijwiel 4 maan den bereden le kl. machine voor 125 gulden. Anno 1846. te HAKINGHUIZEN. meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijksch gebruik. Vraag het merk Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland, Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintig milliocn Sigaren. Depót te Schagen, bij W. ROGGEVEEN Dz. Verkoophuizen en dépots in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. Opgericht In 1853. Directeur: J. ter Meulen Jr. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent Er bestaat geen betere kwaliteit Door het Comité werden ongeloofelijk kostbare prijzen aangekocht, o.a. als Hoofdprijs Een prachtige Landauer met twee Paarden en Tuigen. (De gelukkige winner kan deze lan- dauwer onmiddellijk tegen f 3000 contant geld verzilveren, bij de hee ren: Gebr. S i s e 1 a a r, Stalhouders N.Z. Voorburgwal 77, Amsterdam. Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen, waaronder Dogcart UlCt paard Koeien, Varkens, Schapen, en Pluimgedierte. Prachtig ZaailSCh Zilverwerk, waaronder Lepels, Vorken en ander Zilver. VoortsAmeublementen, Beelden, Pendules, Byouteriën, en Schilderijen. Vélocipèdes, Sport-, Stal-, en Landbouw-artikelen enz. enz. Prijs per Lot f 1.—, zoolang de voorraad strekt. berichten bij deze, dat zij als Depothouder hebben aangesteld den heer te WINKEL. een ruime keuze in i voor liet aanstaande seizoen. en alle andere hulpmeslstoffen van de firma G. J. Krol verkrijgbaar bij J. C. v a n WIJK, te Anna Paulowna. Het Bestuur. Optreden runt den MO FAUTIST van Amsterdam. Bntrée le Rang f 0.5O 2e Rang f 0.25. Plaatsbespr. a 10 ct. extravan 6 7 uur Opening Bureau 7 uur.j Aanvang 8 uur. Soliede AGENTEN gevraagd, te gen hoogo provisie voor SCHAGEN, ZIJ- PE, W1ER1NGER WAARD cn voorts op alle plaatsen in Nederland. Brieven onder iio. 1826, aan den Boekh. van Berkhout en Co. te HELDER. SU mtf hoofdprijzen van benevens een groot aantal prijzen van BH^T" Bovenstaande volle prijzen, wor den terstond, door mij uitbetaald. De ondergeteekende bericht, dat bij den Boekhandelaar VERKRIJGBAAR ZIJN waarop men de buitengewoon groote kans heeft op Dinsdag e.k. dé volle bovenstaande prijzen te trekken. Be officieel e uitslag der trekking wordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden. JP. S. Haar buiten franco per hcerende post, lef/en loe&en- Iding van postwissel of postze gels. AMSTERDAM. in Eflecten. Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,-der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver- zekeringinaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. N.B. Kinderschoentjes vanaf 35 cents, Dames-laarsjes, geheel stof, verlakt neusje f 2.50Dames camgaren-laarsjes met echt kalfsleer, gegarandeerd, sterk, vanaf f 3.50Stoffen pantoffels zonder hak, eerste qualiteit, f 1.10. Heeren gekleurde pantoffels met hak f 1.75. Heeren gewast-rijgschoenen, met neusje, handwerk f 2.75, Dito met Ca ui garen, zeer solide, f 3.50. Vetleeren mans rijgschoenen en ploegschoeneD, ijzersterk, f 2.50. Zie verder de uiterst gocdlioope prijnen in de etalage. F* n i k: e oude MERK: SCHIEDAM. Verkrijgbaar bij P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. HOOGZIJDE, SCHAGEN. g beveelt zich beleefd aan tot Sf LEVERING en REPA- p REERING van alles wat tot P- den RIJWIELHANDEL be- ;^s j— hoort. J verzekert huizen, inboedels, vee, Hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiëD. Inlichtingen te bekomen bij den Agent '.JJ.J. II »»IUUIIM6| After Dinner, uilslekende 31/, cis. Sigaar. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. Pu ff 3 cent. Miss Mary 3 ir Edelweiss 4 n Nederlandsche Bank 5 .J. dan die met het merk Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS. Snelpersdruk van J. "Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4