AiiEiEti JVieivK AlraMic- LaitlnilM Zondag 6 September 1896. 40ste Jaargang No. 3130. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Burean: SCHAOK1V, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.6(P Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. En bij ons Wij heeten zoo hope loos verdeeld. Och komIs dat bij ons erger dan bij anderen Men lette eens op het advies van het Cen- irum, waarin de vorming eener BinnenlantJsch Nieuws. Wieringen, 31 Aug. 1896. Te HeerHugowaard is tot In de zitting van Don derdag 3 Sept. der Eerste Kamer kwam o. a aan de ordede motie, door den heer Van lienhoven voorge steld met betrekking tot de Zeewe ring te Callantsoog. De heer Van lienhoven constateert, dat de strijd tusschen de Regeering en de Provinciale Staten van Noord- Holland omtrent den onderhoudsplicht van de zeewering te Callantsoog een andere phase is ingetreden. De Begee ring zeide in hare correspondentie met Ged. StatenEr is geen onderhouds plichtige, maak een waterschap, dan zal de Regeering overwegen in hoever re zij dat kan subsideeren. Neen, zei den Ged. Staten, gij Regeering zijt door historie de onderhoudsplichtige en wij kunnen dus geen waterschap maken, al is de provincie bereid in het pro vinciaal belang, haar steun te verlee- nen. De Regeering erkent zelf, dat eene regeling noodig is. De Regeering was bereid subsidie te gevende provincie was bereid de koordon van de beurs te openen en dus was slechts overleg noodig om tot een resultaat te komen. Welnu, sprekers motie beoogde de Regeering uit te noodigen stappen te doen om tot dat overleg te komen. Dat overleg is in Maart j.1. begonnen, maar heeft, helaastot geen bevredigend re sultaat geleid. Uitvoerig is van gedach ten gewisseld tusschen Ged. Staten en de Regeering over de grenzen, de in richting van het bestuur en de bijdra gen, aan een op te richten waterschap. De provincie is door haar aanbod om Vi in de onderhoudskosten bij te dra gen, zoover gegaan als zij kon. Zij kan en zal niet verder gaan en geeft de Regeering dus niet toe, is deze niet be reid nadere stappen te doen, dan blijft een ongeregelde hoogst bedenkelijke toestand beslaan. Spreker hoopt, dat de minister zich ten volle zijne verant woordelijkheid is bewust en trachten zal zoo spoedig mogelijk aan den hoogst gevaarlijken toestand een einde te ma ken, dubbel gevaarlijk, nu het storm seizoen weer in aantocht is. Spreker bedankt er den minister voor, dat hij aan zijne motie heeft gehoor gegeven, naar koopt, dat Zijne Excellentie ver der zal gaan en geen gronden zal prijs geven die met moeite zijn gewonnen en beschermd. De minister van Waterstaat doet op merken, dat niet alleen over de gelde lijke quaestie verschil bestond, maar ook over de grensregeling en de be stuursinrichting van het op te richten waterschap. Dat het overleg niet tot een resultaat heeft geleid, betreurt de minister en nogmaals wijst hij er op gelijk reeds in een ingezonden stuk door den heer Van Foreest werd uiteen gezet dat niet alleen het Rijk belang bij de zeewering heeft, maar wel dege lijk ook de provincie. Intusscben er kent de Regeering, dat eene wettelijke regeling van den toestand noodig is en een wetsontwerp is daartoe dan ook in bewerking. Of die regeling nog voor den winter zal kunnen geschie den, gelooft de minister niet en over den inhoud kan hij zich thans nog niet uitlaten. De heer J. Breebaart Kz heeft met leed wezen vernomen, dat net overleg tus schen Regeering en Ged. Staten tot geen resultaat heeft geleid, al heeft dit toch ook zijn goede zijde gehad. De oprichting van een waterschap toch acht hij eene groote ongerijmdheid, daar verschillende polders niets met de zeewering te maken hebben en niets van een eventueele doorbraak te vree zen hebben. Spreker hoopt dat nieuwe onderhan delingen tusschen Gedeputeerde Staten en Regeering zullen heropend worden. De heer Van Tienhoven blijft op spoed aandringen, daar een N.W. wind niet op de goede voornemens der Re geering wacht en trekt zijne motie in. -Amerikaansche studen- ten. Vijf studenten uit Philadel- phia bezochten dezer dagen DELFT, waar zij allen een paar klompen koch ten en daarmee de stad rondwandel den. Verschillende bezienswaardighe den werden bezocht, zoo ook de toren van de Nieuwe Kerk beklommen, alles op klompen. Het was juist kermis en de heoren werden door de menigte als de grootste bijzonderheid daarvan be schouwd. Te MEPPEL is Maandag tijdens het feest van de kinderen der openbare scholen, de geheel gevulde draaimolen in elkaar gezakt, terwijl die in volle vaart was. Boven verwach ting liep het ongeval met een enkele schram af, maar de ontsteltenis was na tuurlijk zeer groot. DEVENTER, 2 September- De gemeenteraad besloot in zijne jongste vergadering bij het bouwen van een nieuwe onderwijzerswoning een proef te nemen met het opnemen in het bestek van een maximumwerktijd en minimumloon. T ekort in kas van f 60000. Bij den gemeenteraad van Alkmaar is door den heer G. de Groot -Jz,, een voorstel ingediend om uit het midden van den raad een commissie van 3 le den te benoemen tot het inwinnen van twee rechtskundige adviezen, teneinde daarnaar te beoordeelen in hoeverre Burg. en Weth. aansprakelijk moeten worden gesteld voor het eventueele on gedekte kas-tekort. In zijn Dinsdag gehouden zitting werd besloten dit a- dres ter vissie te leggen en het in de volgende vergadering te behandelen. Een kluizenaar. Wan neer men van BELLINGWOLDE naar WIJMEER (Duitschland) den straatweg passeert, ziet men aan zijn rechterzij de een groot stuk braakland, dat niet tegenstaande het wel vruchtbaar is, daar reeds eenige jaren zoo onbebouwd heen ligt. Op niet grooten afstand van den weg zal men er zoo iets ontwa ren, dat aan het verblijf van menschen doet denken. Naderbij gekomen ziet men een ouden kookpot, wat brand stof en overblijfselen van voedsel en te midden daarvan een hol, welks uit gang ternauwérnood een mensch zal kunnen doorlaten. Toch gaat het, want zietnauwelijks zijn uw voetstappen gehoord, of daar komt een vuile man- nengestalte te voorschijn. Gij beeft ee- nigszins, doch herstelt u al gauw, in dien het blijkt dat onder dit afzichte lijke kleed geen slecht hart klopt. Ge knoopt een gesprek met den ouden man aan en ge hoort vreemd op, in dien hij u meedeelt dat hij reeds 20 jaren dit kluizenaarsleven heeft geleid, 65 jaar oud is en nimmer heeft ge dokterd. In zijn hol kan hij alleen in gebogen houding vertoeven, een bed ontbreekt, wat oude lompen vervullen er do plaats van. Behalve dit, vindt men er niets anders in dan een wagenrad, dat dienst doet als kleer- stander. Toen we den man een fooi boden, weigerde hijdat Hollandsch geld had geen waarde. Een Duitsch stukje aanvaardde hij dankbaar met de leuke opmerking, dat hij daar nog wel eens een arm mensch mee kon verrassen. Er wordt dan ook wel eens beweerd, dat deze kluizenaar niet on bemiddeld moet zijn. WinschCt.) —Het Haagsche Dagblad meldt, dat Mr. J. P. R. Tak van Poort vliet in goeden welstand, te s'-GRA- VENHAGE is teruggekeerd, SCHAGER COURANT. Het is rustig iu de staatkundige we reld. Zelfs de omstandigheid, dat de Eerste Kamer deze week bijeenkwam om de kieswet te behandelen, was niet in staat een enkel rimpeltje te doen ontstaan in de effene oppervlakte van het kalme water. En waarom ook Geestdrift verwekt zij bij niemand en dat zij wel aangenomen zal worden, ge looft iedereen. Waarvoor en waarover zou men zich dan warm maken En wat de naaste toekomst brengen zal? Men kan het al zoo wat zien ko men misschien de afdoening der wet op kamers van arbeid, die zoo lang slee- pende is gehoudeD, dat men haar bijna vergatverder een suikerwet, die nie mand bevredigt, en eindelijkde ge- meentefinanciën. Opmerkelijk is het, dat het daarop betrekking hebbende ontwerp ook al met onverstoorbare kalmte wordt tege moet gezien. Opmerkelijk en treurig het is een teeken dat men ook da&rvan geen groote verwachting heeft en dat het ten slotte er wel mee gaan zal als met de kieswet en dat wij een regeling krijgen zullen, die niemand voldoet, maar die ten slotte aangenomen wordt, om dat er nu niets beters te krijgen is en er dan toch eindelijk wel eens iets ge beuren moet. Er zou wel eenige aanleiding zijn om, wat dit laatste onderwerp betreft, enkele opmerkingen te maken over het geen de Minister van Binnenlandsche Zaken over de progressie bij Hoofdelij ke Omslagen en Inkomstenbelastingen zegt in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamermaar waartoe zou het dienen, ons met dergelijke vage mededeelingen bezig te houden, nu we eerlang het ontwerp zelf voor ons zul len kunnen hebben Laat ons liever, nu er zoo niets aan de orde is, de gekozenen en de Regee ring met rust laten en ons eens met ons zeiven bezighouden. Ook wij zit ten stil, te stil naar de omstandigheden, stiller dan anderen, die er wel op uit zijn, om met het oog op de naderende kiesrechtuitbreiding hun gelederen te or denen. De socialisten zijn klaar. Wel zijn zij verdeeld in parlementairen en revo lutionairen maar ieder dier twee groe pen is krachtig georganiseerd en volgt de leiding der hoofden. En zoo van ééne partij, dan weten van haar de nieuwe kiezers waar ze wezen moeten. Bij de roomsch-katholieken is de twijfel dienaangaande ook niet groot. De boeren worden in bonden, de werklie den iD vereenigingen en gilden bijeen gebracht, en overal zijn geestelijke ad viseurs,die den goeden weg kunnen wijzen. Het is zeer wel mogelijk dat al die bonden en gilden en vereenigin gen niet met politieké bedoelingen zijn opgericht, maar dat zij in tijd van nood in den politieken strijd zeer veel baat zullen geven, zal wel niemand betwis ten. En ten overvloede heeft het Cen trum een wenk gegeven om alle roomsch— katholieke kiezers over het gansche land in eene Unie te vereenigen. Bjj de anti-revolutionairen is de strijd der meeningen feller en zij zullenwel even als de socialisten in twee vijandige groepen verdeeld blijven. Of er daar om bij de stembus geen eenheid zijn zal P Op beslissende oogenblikken al thans Dit blijft af te wachten. In ieder geval heeft men aan die zijde ook reeds den blik gevestigd op de nieuwe kiezers, en heeft men, zooals wij inder tijd aangekondigd hebben, getracht door de organisatie der vereenigingen zoovelen mogelijk bij de partij in te lijven. Dat het gelukt is, vernamen wij niet dat men er op bedacht was, is zeker. roomsch-katholieke Unie wordt aan bevolen en waarin met klem wordt gewaarschuwd tegen het vormen van allerlei kringen en kringetjes, tegen het toekennen van te groote macht aan autoriteitjes, die te lang aan het hoofd van kiesvereenigingen staan, en opge wekt wordt om verschilpunten bij meer derheid van stemmen uit te maken Neende uitwendige eenheid der roomsch-katholieken, berustende op het gezag der kerk, geeft minder hechten grondslag dan onze innerlijke eenheid, berustende op overeenstemming inrichting en beginselen. Maar wat wij missen, wat wij al thans minder hebben dan anderen, dan vooral de roomsch-katholieken, is: de gewoonte om zich te voegen, om te komen tot samenwerking ter bereiking van een gemeenschappelijk doel. Een gemeenschappelijk doel. Waar is dat te vinden Waar anders dan op het gebied der sociale quaestie Deze komt aan de orde deze treedt op den voorgrond. En of men zal willen of niet, men zal er zich mede moeten be zighouden. Ernstig en wel voorbereid. Maar daarover is iedereen het eens Daarvoor arbeiden alle partijenDat willen alle oude en nieuwe kiezers. Zeker. Iedereen praat er over. Maar is daarom al wat men in uitzicht stelt, wel overwogen, voor uitvoering vatbaar en in staat om, als het tot uitvoering komt, aan de opgewekte verwachtingen te voldoen Het kon wel eens, neen het zal zeker blijken, dat velen dergenen, die zich als leidslieden opwerpen van den werkman, om hem te voeren tot maat- schappelijken vooruitgang, maar zonder ernstige studie te maken van de staat huishoudkundige wetten, die de maat schappelijke verhoudingen beheersehen, de lieden op een dwaalspoor brengen. En dan Dan zal men het goede, dat men beoogde niet gedaan het kwade, dat men niet wilde, gesticht hebben Wat moet er dan onzerzijds nu ge schieden Ons dunkt, de weg is aan gewezen, maar moet reeds van nu afin- geslagen worden. De tijd der lange avonden nadert. Men kan weder samen komsten houden. Welnu, men houde die en noodige daarbij de nieuwe kiezers uit. Dan kaa men met hen de maat schappelijke vraagstukken bespreken, niet met een ijdel vertoon van geleerdheid, maar eenvoudig, op bevattelijke wijze, en met het doel om vooral met de mee ningen en wenschen bekend te worden van hen, wier lot men verbeteren wil. En geschikten leiddraad daarvoor biedt het ontwerp-program, weldra, naar wij hopen, om te zetten in het program der Liberale JJnie. Dit bevat een reeks vraagstukken wel ker oplossing in den eersten en eerstvol- genden tijd noodig en te verwachten is dit geeft de richting aan, waarin de li berale partij hare oplossing wenscht te bevorderen. Wanneer men die zaken nu in de bij eenkomsten als boven bedoeld behandelt, dan heeft men gelegenheid, om door breedere ontwikkeling der kort aangege ven punten, deze meer algemeen ver staanbaar te maken. Omgekeerd zal uit de bespreking met nieuwe kiezers over verschillende punten wellicht nog meer licht opgaan en dat zal vooral van waar de zijn voor die, welke in den stand waarin zij nu verkecren, nog niet voor oplossing rijp zijn. Op die wijze zullen de nieuwe kiezers met kennis van zaken kunnen beslissen of zij zich al dan niet bij ons willen, aansluitenzij zullen omgekeerd reeds van nu af een rechtmatigen invloed mee uitoefenen op de vorming der gemeen schappelijke overtuiging, zoowel ten aan zien van hetgeen het eerst moet worden ter hand genomen, als omtrent de wijze waarop in bijzonderheden zal uitge voerd worden wat in beginsel is vastge steld. Tot surnumerair bij de Mij. tot exploitatie van Staatsspoorwegen standplaats De ld en werd met ingang van 1 dezer benoemd, de heer P. J. ter Plegt van Warmenhuizen. Tot Wethouder te War- menhuizen, werd met alg. stemmen herkozen, de heer A. Kraakman. Reeds twee dagen voor den verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina, werd er bekend gemaakt, om op 31 Aug. met zonsopgang de vlaggen uit te steken. Het dorp Hippolytushoef was dien dag dan ook met vlaggen en lampions versierd. Ten 10 ure werd er een optocht gehou den met de schoolkinderen. Het muziek gezelschap Harmoniedat ook op die plaats verscheen, plaatste zich vooraan en zoo ging de stoet rondom het dorp, Yoor de woning van den EdAchtbaren Heer Burgemeester, werd een poos halt ge houden, alwaar de kleinen een paar lie deren zongen, en de muziek het volks lied speelde. De heer Burgemeester ver telde toen in korte woorden, wat de op tocht ten doel had, waarna de stoet zich weder in beweging zette. Yoor de R. C. Kerk werd weder halt gehouden, een paar volksliederen werden daar ook weder ge zongen, opgevolgd door de prachtige pro- cesiemarsch „Regard Divin", welke door •het muziekgezelschap werd gespeeld. Ein delijk ging men weder zingende naar de school, waar de kinderen werden ont haald op allerlei versnaperingen, waarmede het kinderfeest was afgeloopen. Des a- vonds was er muziek in den töin van den heer Berkemeijerdie door een paar hon derd lampions werd verlicht; de muziek onder de leiding van den ijverigen direc teur, den heer Rijkboer, liet ook niets te wenschen over en bewees, dat de leden hunne partijen goed machtig waren. De bewoners van het eiland Wieringen, mogen dan ook wel trotsch zijn op zulk een Vereeniging, met haar ijverigen Di recteur. Na afloop van de muziek, konden die genen, die Inst hadden tot een dansje, zich naar de danshuizen begeven, waar alles in vrede is afgeloopen. Wethouder herbenoemd, de heer J. Winkel. Een droevig ongeluk bad Maandag plaats in 't kamp van OLDE- BROEK. Na afloop van de maaltijden der solda ten, komen geregeld eenige kinderen uit de buurt het overgeschoten eten weghalen. Een veldwachter of jachtopziener uit 01- debroek, bier van wellicht onkundig, ver raste het bijna twaafjarig zoontje van ze keren M. onder Epe, die in 't bezit was van een hoeveelheid soldaten-eten. In de meeniüg dat de jongen dit op slinksche wijze had gekregen, schijut hij den knaap nogal forsch aangepakt te hebben, zoodat deze bewusteloos op den grond viel en naar het hospitaal moest worden vervoerd, waar hij dien nacht is overleden. De verontwaardigde militairen zetten den veldwachter, die inmiddels 't hazenpad had gekozen, achterna, en dienden hem een ge voelige kastijding toe. Nadat hij ter zelf verdediging een revolverschot had gelost, werd hij door toegeschoten hulp ontzet. Hij is in verzekerde bewariDg genomen. Een s c h e e p s s 1 o o p e r uit Bolnes, die Maandagmiddag met eenige kennissen in het Café Pritschy te ROT TERDAM zat, bemerkte eensklaps, dat zijn portefeuille, met ongeveer f 2000 aan bank papier weg was. Dadelijk daarop zag men een man zich snel verwijderen, het café verlaten en op den tram springen. Doch even vlug renden hem de kennissen van den bestolene na en grepen hem toen hij reeds op de tram stond. Htt bleek een Belg te zijn, die, toen hij zich ontdekt zag, de portefeuille op straat wierp. De eige naar vond het bankpapier er neg in. Po litie werd te hulp geroepen, de zakken roller gearresteerd. De man had een me deplichtige, die evenwel ontkwam. Deze medeplichtige was tegen den scheepssloo- per aangeloopen, terwijl hij met zijn vrien den stond te praten, hierdoor ging de jas open, waarvan de zakkenroller fluks ge bruik maakte om de portefeuille er uit te kapen. Nn er in den laatsten lijd in den omtrek van het station-Beurs meer malen dergelijke diefstallen zijn voorgeko men, mag deze aanhouding een belangrij ke vangst genoemd worden, Een jonge marinier, te Helder in garnizoen, is bij het baden iu een der diepe grachten van het fort Dirks Admiraal verdronken, De Kölnische Ztg. ver neemt uit AMSTERDAM, dat ,de leider der revolutionaire socialisten, Domela Nieuwenhuis, binnenkort naar Amerika gaat om zich voor goed te New-York te vestigen." En volgens de Temps zou Alexander Cohen, als hij beter wordt, zich belasten met de leiding van het voor naamste orgaan der Nederlandsche socia listen. Bij het vuurwerk op Maan dagavond te AMSTERDAM is een schip persvrouw met haar zuigeling op den arm door een dringende en hossende me nigte zoodanig in het gedrang gekomen, dat het kindje letterlijk werd doodge drukt. Eenige omstanders die met het lot der radelooze vrouw wier man op zee is zeer waren begaan, brachten haar naar hare woning in de Wagenaar- straat Vlksdgb Een brutaal stukje. Op den feestdag van 31 Augustus schelden twee minnen teAMSTERDAM op de Leliegracht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1