MM overzie!! fler weet. A t j e h. Moord A. F. Hoogsteden. Nieuwe Niedorp, 3 Sept. '96. Buitenlandsch Nieuws. Gemengd Nieuws. Menschenvorming. waar Ja, mijnheer, op do booten en bij Blaue. Miar De Vos, ging de rechter van instructie voort, waarom schrokt ge toch (Waarop geen antwoord volgde.) Bons, vervolgde bij, zich tot dezen wendend, hebt gij soms iets met dezen persoon gehad Neen, mijnheer, wij hebben het al tijd goed met elkaar kunnen vinden. Zelfs getuigde Bons later, dat hij gpen bezwarende verklaringen omtrent de ver dachte wenscht at te leggen. Ook tot De Vos werd de vraag gericht of hij iets te gen Bons had, waarop ook De Vos ont kennend antwoordde. Daarna liep het ver hoor over het dragen van de lange jas, iets wat De Vos vroeger ontkend had, doch waarover hij nu geen opheldering kon ot wilde geven. Toen kwam de rechter van instructie op het kind, dat De Vos bij zich had. Bons vroeg den verdachte nog of het zijn kind was, waarop hij antwoordde«je weet toch goed, dat ik toen nog niet ge trouwd was". In 't vervolg van het ver hoor gat de verdachte eerst op, dat het een kind was van zijn broeder en later, dat het een kind was van zijn 2wager, waarop de rechter van instructie hem op de tegenstrijdigheid in zijn verklaring wees. Het verhoor liep hiermede ten ein de. De Vos, die tot vcor deza steeds al les ontkend had, gaf thans toe, dat alle mededeelingen van Bons juist waren. De Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal keuringen van zaai granen houden: Te Rotterdam op Maandag 14 September 1896, in het «Poolsche Koffiehuis"te Amsterdam opMaa n- dag 21 September 1896, in het hotel ,/Krasnapolsky". Voor iedere keuring staan Ier beschikking van deCommissie van beoordeeling: 15 prijzen ieder ad f 5.voor verschillende soorten van wintertarwe, wintergarst en winter rogge. De inzendingen moeten geschieden op den dag der keuringen, des morgens vóór 10 ure. Van ieder monster moet er minstens 10 hectoliter kunnen worden geleverd en daarvan worden ingezonden een liter, met vermelding hoeveel daarvan te koop is en tot welken prijs. Bij te hooge prijzen naar het oordeel van de Jury. blijven de inzendingen bui ten mededinging. De tentoonstellingen zijn op bovenge noemde dagen geopend van 12 3 uur. Leden der Maatschappij hebben vrijen toe gang, niet leden tegen betpliug van 25 cent. Laarillard, doch er werd overigens ge noten. Een der lieeren, die een heele poos aan één stuk boven in de tent zeer goed aan een trapéze werkte, zal ook gewenscht hebben, dat hij voor een kwartier naar Siberië werd verbannen. Dinsdagavond had de uitvoering van Melodia plaats, met medewerking van 12 heeren van het Niedorper Mannen koor en de Polakken. Er werd flink geapplaudiseerd en het laatste der koren uit de St. Nicolaascantate en het oude "Wilhelmus, moesten worden herhaald. Ook de heer Polak had een mooi programma. Na de uitvoering werd er tot heel laat (of liever vroeg) veel gedanst, want daar wordt men met die muziek toe ge dwongen. Gister (Woensdag) avond gaf Cohen nog een voorstelling, waarbij 1 paard van W. C. Yisser en 1 van K. Stam, welke hij in 2 uur gedresseerd had, me dewerkten. Deze deden de verscheidene „kunst jes" als met de voorpooten op een kuip ronddraaien, pootjes geven, op bevel heen en weer draven en bij hem (Cohen) ko men, enz. Ieder was daarover voldaan. Over 't algemeen geloof ik, dat ieder zich tijdens deze kermis best geamuseerd heeft. Het afwisselend, goed gekozen pro gramma der Melodia-uitvoering voldeed ieder. De Polakken zijn onvergetelijk en ook Cohen laat een zeer goeden naam achter ook buiten zijn voorstellingen. Het „Hollandsche Circus" '(zoo heet het) was drie avonden vol en gisteren goed bezet. De correspondent van de Bott. Ct. seint onder dagteekening van 4 September Morgenavond vertrekt een bataljon naar Selimoen. De laatste berichten uit Atjeh geren een duidelijk antwoord op de vraag: wat wil men daar toch Kolonel Stemfoort treedt in de voetstappen van generaal Van der Heijden en brengt zijn troepen even ver, misschien nog verder dan zijn voorganger deed. Wellicht zal hij daardoor bereiken wat de laatste verkreeg, namelijk de over tuiging bij de hoofden der bevolking, dat verzet onmogelijk is vol te honden en er niets beters voor hen overschiet dan te bukken voor het onvermijdelijke. Ais dat standpunt weder bereikt zal wezen, dank zij ons dapper en onvermoeid leger, en men kan blijven voortgaan, die overtuiging levendig te houden en te versterken, dan zal het eindelijk licht worden aan den Atjeh-horizon. aan eeubovenhuis aanjzij kwamen om de dak goot na te zien, zoo gaven zij op, en werden dan ook toegelaten. In de dakgoot gekomen, klommen zij bij de buren, die afwezig wareD, door een dakvenster, na men daar weg, vat van hun gading was, en toen zij de familie hoorden thuis ko men, gingen zij weer naar naar de dak goot en bij de buren naar beneden. Zij vertelden dat de goot nu in orde was Dit alle had plaats op klaarlichten dag' Het Roti. Nteuumbl. s c h r ij f t het volgende Weinig konden wij in de laatst? maan den mededeelen aangaande het gerechte lijk onderzoek betrekkelijk den mcord op het zoontje van Hoogsteden. Na echter zijn wij in staat gesteld het publiek nader in te lichten omtrent de gevangenhouding van W. J. De Vos. Deze men zal zich herinneren werd eenige maanden gele- deD, plotseling gevangen genomen een arrestatie, die zoowel zijne vrienden als zijn vrouw ten zeerste verbaasdede ar restant was een week voor zijne inhechte nisneming gehuwd. Willem Bons, van beroep los werkman, heelt de volgende verklaringen op ons bu reau afgelegd Hij was dikweif werkzaam met W. J. De Vos, dien alle kameraden gaarne mochten lijden wegens zijn opge ruimd humeur; «foor zijn kwinkslagen bracht hij degenen, die met hem werkten, in een vroolijke stemming. Hij was een goed kameraad. Niemand heeft hem ooit verdacht van eenige medeplichtigheid aan den gruweiij- ken moordzelfs baarde het geen opzien, dat hij afwezig was gedurende de week, dat de knaap verdwenen was en overal werd gezocht. Hij was los werkman gelijk de overigen, doch hij stond als nummer één om werk te krijgen bij de firma Claus, expediteurs op de Glashaven alhier, zoo dat anderen invielen, toen hij niet op het appèl verscheen, en men niet anders dacht, dan dat ziekte hem wederhield. Onder de werklieden werd de moord natuurlijk duchtig besproken, en menige verwensching geuit tegen den dader. Een hunner her innert zich nog gezegd te hebben, dat hij bem zou aangeven ook al ware hij onder zijn kennissen, ja van zijne familie. Eerst later werd het opgemerkt, dat de Vos zich meer afzijdig hield. Op den dag van zijn arrestatie had hij werk gekregen en zich met W. Bons 's morgens te 7:/<, uur met een wagen met een bascule er op bege ven naar de loods van de Amerikaansche booten. Onderweg had Bons nog een glas bier gedronken bij Leerdam en ook eerst later was het opgevalleD, dat De Vos dit rustig had aangezien zonder zijn kameraad te polsen of de geldmiddelen niet toelieten, dat ook hij een glas bier dronk. Dien dag stonden zij voor zwaar werk, wat de Vos niet zoo goed van de hand ging als wel anders, hetgeen aan Bons de opmer king ontlokte„Wim, wat mankeert je, heb je nu al spijl dat je getrouwd ben „O, neen 1* was het antwoord «dat zal wel beter gaan." Het werk ging op de gewone wijze door, totdat tnsschen 4 uur en half vijf in de dichte lood3 van de Amerikaansche boo ten de arrestatie plaats vond, waarvan nie mand de oorzaak begreep enkelen vreem den ontlokte deze handeling zelfs de op merking, dat zij niet konden begrijpen, dat iemand voor een paar platen koper zijn vrijheid en zijn eer iD de waagschaal stel de. Eerst veertien dagen na de arrestatie kwam Bons in aanraking met den heer hoofdcommissaris van politie. Hij had zich herinnerd dat hij den 18en November Wil lem De Vos gezien had. Hij stond n, 1. op de Hoogstraat, op den hoek van de "Wijde Kerkstraat, toen hij De Vos zag aankomen, met een kind aan zijn rechter hand en daarnaast een als heer gekleed persoon met een jas over den armvan het kind herinnert hij zich niet meer, dan dat het een kort broekje aan had, doch De Vos had zijn aandacht getrokken, doordat hij niet als gewoon een korte jas of tjot ter aanhad, maar een lange jas. Bij het voorbijgaan had hij hem toegesproken en gezegd«Dag Willem Vos \u waarop de ander, die in een ferme houding de Groote Markt atkwam, had toegeroepen „hé, Kof fie", het laatste woord is de bijnaam van Bons onder zijn kameraden. Deze ontmoeting bad plaats ongeveer te halfvijf in den namiddag en Bons was op eenigen afstand gevolgd, totdat de perse- ren met het kind langs de Viaduct gin gen, waarop Bons deoiüep, in bij Florijn een glas bier ging drinken. De hoofdcommissaris nam de verklaring van Bons aanstonds zeer ernstig op, en liet hem herhaalde malen terugkomen, blijkbaar om na te gaan of hij wel zeker ging in al hetgeen hij wist mede te dee- len. Ook bij den rechter van instructie onderging Bons herhaalde malen een ver hoor, en eergistermorgen (Dinsdag) werd hij met Wille» de Vos geconfronteerd. Op het zien van Bons ontstelde De Vos ge weldig. De rechter van instructie kon Dief nalaten hem herhaaldelijk te vragen: «De Vos, waarom schrikt gij Z.Ed, ondervroeg De Vos in tegenwoordigheid van Bons als volgt Kent gij dezen persoon Ja, mijnheer. Hebt gij wel eens met hem ge werkt Ja. En gij Bons, ging ZEd. Achtb. voort, herkent gij in dezen peiscon, De Vos? Ja, mijnheer. Gij hebt net hem gewerkt, niet Een noodlottig schot. Dinsdagavond deed te HULST (Zeeland) als een loopend vuurtje een treurmare de ronde. De koetsier A. Van Kemseke, die mr. Van Alpen en B. Moors van de jacht huis waarts reed, bekwam bij het overnemen van een geladen jachtgeweer een schot in de volle borst. Terwijl de heeren uitstapten en B. M. het geweer, dat of uit onverschilligheid of buiten weten der jagers nog geladen was, aan den koetsier overreikte, ging het plot seling af en kreeg deze 't schot hout portaat" De getroffene werd onmiddellijk opgeno men en in de nabijzijnde woning gedragen. Nadat de wonde zooveel mogelijk verbon den was, werd de ongelukkige per draag baar naar zijne ouderlijke woDing gebracht. Geneeskundige hulp werd door de beide te Hulst wonende doctoren verleend. Daar het schot een der longen heeft getroffen en de gekwetste veel bloed ver liest, vreest meD, dat hij spoedig zal be zwijken, De jagers zijn in hechtenis genomen. (Tel.) Twee ongelukken te LEEU WARDEN, die een doodelijken afloop hadden Eene alleen wonende 68jarige we duwe, ter.e broodventster, Achter de Ho ven, viel van den zolderladder naar hene den, brak daarbij den nek en was onmid dellijk deed, en een kindje van eenige maanden kreeg een kan met kokende koffie over het lijf, waardoor brandwonden ont stonden, die weldra den dood tengevolge hadden. In eene gisteren gehou den vergadering is in beginsel tot de op richting beslcten van eene Onderlinge verzekeringmaatschappij tegen de risico van brand- of bliksemschade, aaD Rundvee en paarden. Oprichters zijn de heereD J. Room en Hz., Burgemeester der gemeente Winkel, C. Spaans Hz., veehouder te Barsingerhorn, C. Asjes, idem te Schapen, C. Bjpost, idem te Haringkarspel, C. Over Kz., idem te Oude Niedorp, J. Stammes, idem te Nieu we Niedorp, D, Kuilman en J. B. Willeen, assuradeurs, eveueens te Nieuwe Niedorp woonachtig. Reeds in dezen herfst zal er gelegenheid tot deelneming zijn, Zondag en Dinsdag w a- ren de „Polakken uit den Helder" bij P. Haringhuizen te Nieuwe Niedorp, waar men (in de met klimop begroeide zaal) danste op die muziek,dat het een lust is. Maandagavond bezocht ik het paarden spel onder direktie van N. Cohen. Het was er minstens even heet als in de „diligence met 9 menschen" van Wanneer Z. M. NIOOLAAS II, Tsaar van Rusland, Koning van Polen, Groothertog van Finland, enz: enz., van eene zenuwachtige natuur, of misschien eenigszins met de bekende Russische bijgeloovigheid behept is, dan zal hij wel met zekeren schroom, tegen zijn voor genomen reisplan opzien, 't Is of het ongeluk den keizer op zij ne tochten vergezelt, zooiets van hertog Hatto van Mainz, die, waar hij ging of henentrok, door een legioen muizen op den voet werd vergezeld, welke hunne weg door vernieling teekenden. Eerst trekt de jeugdige alleen-heer- scher naar Moskou, om in de heilige stad gekroond te worden. Helaas, de kroningsfeesten vol purper en pracht, vonden een schrille tegenstelling in het doodskleed van duizenden, die een treu rig einde vonden op de feestvlakte der oude hoofdstad. De heilige zalving, werd met een on- uitwischbaar merk van ellende en leed gestempeld. Een tweede reis van den Tsaar gold zijn keizerlijken buurman, Frans Jozef. Ook dit bezoek had een tragisch ver loop. De Tsaar werd vergezeld door den Russischen minister van Buitenlandsche Zaken, graaf LOBANOF, een staats man, die als een hoogst bekwaam diplo maat stond aangeteekend. Wij schrij ven stond, want op den terugtocht van den Tsaar, is graaf Lobanof plotseling overleden. Nu moge men het met keizer Napo leon I eens zijn, in zijn gezegde, dat niemand onmisbaar is, toch is ook dit waar, dat elk bij zijn verscheiden eene ruimte open laat, die niet altijd ter stond kan worden ingenomen. Er zijn personen, die zich zoo in eene zaak hebben ingewerkt, die zoo door en door met de détails bekend zrj'n, die zoo nauwkeurig de beweegkracht van elk. radertje in het samengesteld mechanisme kennen, dat zij, tijd en plaats en om geving in aanmerking genomen, wer kelijk tijdelijk onmisbaar zijn. Zoo'n plaats moet volgens velen graaf Lobangf in de staatkundige wereld hebben ingeno men. Als gezant aan verschillende hoven, waaronder jaren aan dat te Konstanti- nopel, had hij zich met de staatkundige elementen volkomen vertrouwd gemaakt en door zijn langdurig verblijf aan het hof van den Sultan, was hjj speciaal bekend met de Oostersche zaken. 't Schijnt, dat zijn verblijf inWeenen tot eene overeenkomst met Oostenrijk in de Balkan-aangelegenheden heeft ge leid. Men spreekt van een stelsel van algemeene hervormingen, met behoud i van de souvereiniteit van den Sultan, die desnoods door dwang uitgevoerd zouden worden. Als Lobanof aan het einde van zijn loopbaan, het zieke lichaamsdeel, dat een immer dreigend gevaar voor Eu ropa oplevert, met een gelukkig gevolg geamputeerd heeft, dan zullen allen, die den vrede liefhebben, zijn werk in een gezegend aandenken bewaren. Of de verhouding tot Frankrijk door zijn ver scheiden, i wijzigingen zal ondergaan, is een vraag, die natuurlijk mede op den voorgrond dringt. Veel zal er van af hangen, welken invloed bij den keizer het veld zal behouden. Want al voert de Fransche partij thans den boventoon, daardoor is[de Duit- sche invloed nog volstrekt niet van de baan geschoven. Rusland is te lang een vertrouwd vriend van Pruisen ge weester zijn in de naaste omgeving van den Tsaar nog te veel mannen van aanzien die een samengaan met het repu- blikeinsche Frankrijk met leedwezen zien, dan dat eene zwenking naar het Drievou dig Verbond tot de onmogelijkheden zou behooren. Dat Alexander de derde eene anti- Duitsche politiek volgde, had eene dub bele reden. Op het congres van Berlijn in 1878, werden door den invloed van Bismarck aan Rusland al de voordeelen onthouden, die het na een bloedigen oor log met Turkije, bij het verdrag van San Stefano had verkregen. Erger nog zij die geen vinger in de asch hadden gestoken, gingen met de ham strijken, terwijl Rusland zich met het afgekloven been te vreden moest stellen. Zoo kreeg .Oostenrijk-Hongarije Bos- mië met de HerzegowinaFrankrijk TunisEngeland CyprusRoemenië de Donaumonden; terwijl Rusland een deel van Turksch Armenië ontving, waar het meer last dan voordeel van heeft. De tweede reden moet gezocht wor den in het huwelijk van Alexander de III met eene Deensche prinses. De oor log van 1863, waarbij Denemarken, Sleeswijk en Holstein aan Oostenrijk en Pruisen moest afstaan, doch die bij de vrede van Praag in Pruisische provin ciën werden herschapen, heeft in Denemar ken veel kwaad bloed jegensPruisen gezet. Het ligt voor de hand dat de Tsarit- za van haar invloed gebruik maakte, om eene verkoeling tusschen Rusland en Pruisen te doen ontstaan. Thans zijn de toestanden geheel an ders. Duitschland is vrijwel genegen om Rusland tot zekere hoogte de vrije hand in de Balkan-Staten te laten. In hoeverre de tegenwoordige keizer in zich met politiek bemoeit is onbe kend; maar als Duitsche prinses zal zij zeker niet medewerken, om de vijanden van haar Vaderland aan 't roer te brengen. Loopt het tot heden den Tsaar niet meê, ook de geluksster van vorst Ferdinand van BULGARIJE is nog niet boven den horizon verschenen. Keizer Frans Jozef draait het ontrou we familielid den rug toe. Voor de feestelijkheden bij de doorgraving van den ijzeren poort, de tot heden onbe vaarbare rots-bedding van den Donau tusschen de Balkan en de Transsylva- nische Alpen, zijn al de vorsten der aangrenzende oeverstaten genoodigd. Ten opzichte van vorst Ferdinand heeft men in Weenen gedaan als of er geen vorst van Bulgarije bestond. De eischen van Rusland blijven immer steigende. Thans verlangt het, dat de, bij de samenzwe ring van wijlen vorst Alexander van Battenburg betrokken officieren, die uit het land zijn gebannen, met den rang van generaal weder in het Bulgaarsche leger zullen worden opgenomen. Daartegen verzette zich de Bulgaarsche minister van oorlog en met hem het geheele leger. Reeds had Ferdinand zijn minister aan Rusland opgeofferd, doch de ont stemming, die zulks bij vele hoofdofficie ren verwekte, deden zijne hoogheid op het besluit terug komen. Zoo zeilt de ij dele prins tusschen Scylla en Charyb- dus en weet niet naar welken kant te wenden. „En weet niet naar welken kant te wenden", zouden wij ook van SPANJE kunnen zeggen. Niet alleen breidt zich de opstand op CUBAdagelijks uit, ook ver- toonen zich gistende verschijnselen op Por- terico en zijn de Pilippijnsche eilanden tegen het Moederland in verzet gekomen. De Filippijnen liggen ten Noorden van onze Molukken en bestaan uit eenige eilanden, waarvan Luzon met de hoofd stad Mannilla, het voornaamste is. Spanjaarden en inboorlingen hebben gemeene zaak gemaakt om aan het ge hate stelsel van koloniale uitzuigerij een einde te maken. Nieuwe lichtingen manschappen zullen worden ingescheept, nieuwe geldleeningen uitgeschreven, nieu we belastingen opgelegd worden, alleen om een sinds eeuwen bestaand wanbeheer in het leven te houden. En 't slot Het slot zal zijn, dat een volk, 't welk voor zijn politieke rechten, zijn economi sche zelfstandigheid, zijne vrijheid van gedachten, de wapens heeft opgevat, onoverwinbaar blijkt te zijn. Doch Spanje heeft uit al de lessen van 't verleden tot heden nog geen voor deel weten te trekken. Een van de sectiën van den Katho liekendag te Salzburg, in OOSTEN RIJK, houdt zich bezig met sociale vraagstukken. Onder de aanwezigen bevond zich zekere Ilanns Beruth, re dacteur van de Politischen Pragmentc, een radicaal-clericaal blad. Toen er nu een motie voorgesteld werd waarin onder anderen voorkwam dat het kapitalisme zooveel mogelijk moest worden beperkt, zeide Beruth dat het overbodig was, uit drukkelijk daarvan gewag te maken men behoefde zich maar te houden aan de wetten van de kerk, die het maken van rente verboden. De bestaande kapitalistische inrichting van de maat schappij moest volgens hem noodzakelijk leiden tot collectieve productie, en het zou verstandig zijn van de kerk als ze zich daarin schikte en de werklui te gemoetkwam. De woorden van Beruth gaven aan leiding tot luide roepen van protest en tot een vinnige woordenwisseling. De Voorzitter, graaf Kuefstein, merkt op dat Beruth gelijk had wat rente ma ken betrof: nog bestond het kanonieke recht, dat het verbood. Maar de jezuïet Bidelak voerde daartegen aan dat de paus zelf genoodzaakt is rente te ma ken en dat daardoor het kanonieke ver bod is te niet gedaan. Woelig eindigde deze vergadering, en toen Beruth in de volgende weer ver scheen, werd met algemeene stemmen besloten hem van het congres te weren, daar hij, naar het zeggen van den Lan- deehauptmann Rhomberg, niet meer op het standpunt van de Katholieke kerk stond, en het Christendom misbruikte voor socialistische propaganda. Kalmer ging het toe in de algemeene vergadering. Daar werd voorgelezen een schrijven van kardinaal Schönborn namens de Oostenrijksche bisschoppen, waarin worden geëischtinvoering van de confessioneele school, handhaving van de autonomie van de verschillende kroon landen, gelijkstelling van alle volksstam men van Oostenrijk, stichting van land- bouwberoepsvereenigingen, voltooiing van de wetgeving ter bescherming van de werkmansbelangeD, zorg voor de godsdienstige opvoeding en opleiding van den werkman. 4 De oud-minister van landbouw graai Falkenhayn sprak over de ware betee- kenis van het clericalisme en over het woord clericaal, dat geen schelnaam washij wilde dat alle katholieken dien naam zouden aannemen en vertel de ten slotte dat er geen betere patri otten, geen betere vrienden des volks bestonden dan de clericalen. De bekende pastoor Deckert had het te kwaad met de vrijmetselarij, volgens hem de oorzaak van alle omwentelin gen. (Wat zou hij blij geweest zijn met de vondst van een Spanjaard, die den opstand op de Filippijnen zelfs aan de vrijmetselaars wijt.), en stelde een motie van instemming voor ten gun ste van het anti-vrij metselaarscongres in September. Natuurlijk werd die aange nomen. De oude staatsman Gladstone heeft het in de New Review over Manmaking and Versemaking"Van jaar tot jaar zenden jonge dichters den geliefden staatsman hunne verzenbundels toe, en hij gevoelt zich nu wel eenigszins verplicht daar ein delijk eens iets van te zeggen. Wat de heer Gladstone mededeelt over de vele poëten en poëetjes die het onder het En- gelsch-sprekende menschdom tot min of meer middelmatigen roem zullen brengen, boezemt ons niet veel belang in. Ook zij ne waarschuwing aan beginners om «te poozen en te poozen zich driemaal te bedenken, ja, drie malen drie maal", ook die waarschuwing verliest voor Nederland veel van haar kracht, nu, gelukkig, de dichtlust in ons vaderland sinds eenigen tijd merkbaar aan het luwen is. Maar niet onaardig en altoos van belang is hetgeen de bijna negentigarige, in het eerste gedeel te van zijn opstel schrijft over de vor ming, den bouw van het karakter. Er is een oud raadsel„Wat doet de geheele wereld te gelijk En het ant woord is „Ouder worden Het is of de altijd frissche schrijver de waarheid daar van maar half voelt, want hij doet een ander antwoord aan de hand, nl. „bon wen". Iedereen bouwt, of hij wil of niet, bewust of onbewust. Alle menschen bou wen aan zichzelveD. Maar velen weten dit niet en geven er niet om, hoe zij bou wen. Zij stieven naar geld of roem, maar besteden overigens geen zorg aan hun bouwwerk. Gladstone wil geen inbreuk maken op die royal in souciance, welke het voorrecht der jeugd is, maar hij vraagt toch een klein beetje meer aandacht voor den plicht en de belooning die het ver vullen van dien plicht meebrengt om met zoig te bouwen aan het karakter. Dat is een op-rente-zetten van fen kapi taal bij de meest volstrekte waarborgen. Bcomen groeien het meest in het voorjaar eD de mensch het meest in zijn jeugd. Ieder onzer is voor een eigen levenswerk geboien en het is ieders plicht, al bet mogelijke te doen om te ontdekken welke die taak is, waarvoor hij bijzonder ge schikt is. "Voor velen moet dit als abracadabra klinkenals een mooie, maar onuitvoer bare theorie, die geen geld in de kas brengt. Men heeft te veel haast om opge leid te worden voor een baantje, dan dal men aan dergelijke wijsgeerige kapitaal beleggingen zou kunnen denken. De heer Gladstone waarschuwt zijne

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2