ïlLii tieel, Gemeentereinigini 1 feil, Alkmaar. Grafkransen Grafkransen. Vollenhoven's STOUT Vollenhoven's LAGER ELDER. P. EO ON, Hult Merlais te Schap zit- til in liet CÉ ra Hei Heer Cm Wed. Johs. DENIJS, TANDARTS Een mensch zonder maag. Te Stettin leeft een mensch zonder maag't Is de controleur van de be lastingen, Tiede. Anderhalf jaar geleden werd hem in het ziekenhuis te Frank fort a. M. door dr. Schuchard de maag, die vol met kankergezwellen zat, uit gesneden. In de plaats van de maag is de huid van den naar de maag voe renden darm beursachtig verruimd ge worden. De heer Tiede moest na de operatie en de daarop gevolgde gene zing aanvankelijk zeer voorzichtig met eten zijn. Telkens mocht hij slechts weinig gebruiken. Thans echter, na 1 jaar, voelt bij zich even gezond als ieder ander mensch, die in het bezit van een goede maag is, en behoeft zich zelfs niet aan een streng dieet te houden. Door de bewerkstelligde ope ratie is in elk geval bewezen, dat de mensch ook zonder maag kan bestaan. Overigens is deze operatie de eerste van dien aard, welke gelukte. Men is er weliswaar ook vroeger in geslaagd een paar dergelijke operatiën met suc ces te verrichten, doch 2 a 3 dagen later zijn de patiënten gestorveD. Het weggenomen orgaan bevindt zich op spiritus in het ziekenhuis bij Pomme- ransdorf en er zijn ook, ten behoeve der wetenschap, photographieën van gemaakt. Vervolg Binnenlandsch Nieuws. Burgerlijke Stand. Gem. SCfliGËS. Gein. Nieuwe Niedorp. Gem. Anna Pauluwna. Gem. Wanncnhnizen. Gem. Haringcarspel. Gem. Sintmaarten. Gem, Heer Hugowaard. Gem. Wieringerwaard. Gem. Noord-Schanvonde. Gem. Ondkarspe). Gem. Oude Niedorp. 8CHASSI. Doopsgezinde Gemeente Barsingerliorn c. a. Marktberichten. ADVERTENTIEN. zijn in ruime keuze c en prijzen, steeds verkrijgbaar bij Hoogz|jde, SC II A G NT. as p? as s meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijkseh gebruik. Vraagt eerst, alvorens gij uwe koopen doet, prijsopgave van Sternmarke, en andere lllllpmeststoffei), Joh. F, Morra, Schagerbrug. aan Goed met beer gedrenkte Compost, adf 1.— perM3., bij hoeveelheden van min stens 100 M3. Adres den Opzichter. aan is Donderdagmorgen in 't hotel v. d. heer Broersma te spreken. 552ste STAAT8L0TKKIJ Getrokken Pr ij zen. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den cp eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende f. Inlichtingen verstrekt de vertegenwoord iger, D. A. WISSELINK, kassier te Alkmaar. landgenooten, dat zij aldus uit gemakzucht kapitaal ongebruik laten. Het ia een eeuw van opwinding en en "eerzuchtig streven" schrijft hij, waar in een ongewoon groot aantal jongeren denkt dat zij de betrekking kunnen kie zen, die hun op 't oog het meest aanlok kelijk toeschijnt; en precies zeggen wat zij dagelijks willen uitvoeren. Zwaar den ken en hard blokken, die (vooral het laat ste) de Duitschers beroemd hebben ge maakt, vallen doorgaans bij de Etigebchen niet in den smaak. De Engelschmac d. w. z, de oorspronkelijke stamhouder der zich snel vermenigvuldigende en uitbrei dende Engelsch-sprekende rassen is, voor zoover mijne ervaring strekt, meer voorzien van geestesgaven dan van den zin. ze op de beste wijs te besteden. Hij houdt niet van lang, inspannend werk en kiest liever zachte, gladde en breede wegen, dan het nauwe, steenige, steile bergpad.* Ook andoren dan Engelschen kunnen* Gladstone's woorden op zich toepassen. Men verbaast zich dikwijls over de alge meene onzelfstandigheid der menschen maar is die niet grootendeels een gevolg van hun opvoeding De ouders „doen" het kind op de lagere school, op gymna sium, op hoogerc-burger-, landbouwschool of wat ook, dikwijls al naar dit het Lest uitkomt. Daar wordt het jonge mensch bewerkt, om vervolgens, in een einddi ploma gepakt, verder te worden verzon den, indien iemand geDadig genoeg is een bestelling te doen. Voor die bestel ling wordt wel gewerkt, maar zonder dat vooraf gevraagd wordt of het artikel dat men za] vervaardigen, wel hel meest ge vraagd is of het menschelijk product, dat in den maak is, niet eigenschappen bezit waardoor het tot een veel sterker gevraagd artikel gevormd zou kunnen worden. Ja, die eigenschappen bestuiven veelal en blijven onzichtbaar onder het aanhoudend stampen en snorren der leer- machines en examenraderen. Terwijl wij dit schrijven is een jong- mensch, dat zijn opleiding niet aan het conservatorium genoten heeft, bezig op een occarino het zwaarmoedige lied van Toeke Oemar te fluiten. Als hij bij *hip— hip-hip-hoera* gekomen is, begint hij op nieuw, en zoo tot het oneindige. Waarom fietst of kaatst of cricket die jongen niet P „Zijn aanleg 1 Zijn lust tot voortbrengen zoo verontschuldigen de ouders. Waarom dau van dien kunstzin geen partij getrokken Het zou bij goede opleiding een weldadige afwisseling op de voor ;t oogenbiik gelukkig even zwijgende draaiorgels kunnen worden Maar neen. Waarschijn lijk is hij bestemd voor de rechten of voor de medicijnen of misschien wel voor de posterijen. Wat we nn hooren is slechts een „ontspanning*. Hij volgt den gemakkelijken en gladden weg waarvan Gladstcne spreekt. Straks gaat hij weer, als zijn vacantie om is, aan het blokken, zich afsloven aan een werk waarvan hij het nut niet begrijpt en waarvoor hij geen steek voelt. Muziek is te goed dan dat men het jermieeren op een occarino ot het met een vinger spelen op de piano mocht dulden. En zoo is het met alles. Hoe wil een kiud als mensch zijn plicht doen, wanneer hij niet dadelijk leert, dat half-goed erger dan slecht is P En hoe wil hij éen ding goed doeD, als hij van alles een beetje leert Iemand, die verduurzaamde levensmid delen inmaakt, zonder te kijken of hij vleesch of groenten in de kuip heeft, doet niet dwazer dan de opvoeder die honder den jongelieden gelijkelijk omzet in balen „algemeene kennis*, bij overheidsbesluit voor gebruik geschikt verklaard. Handbld. Als een held den dood in- gegaan, is de baanwachter Ehrsam, die door zyne opmerkzaamheid een groot ongeluk voorkomen heeft op het lijntraject Bazel— OlteD. Een onweder had dat deel der lijn met steenen, puin en verdere hindernis sen overstroomd. Terwijl het onweder woedde waren juist de treinen van Bazel en 01- ten in aantocht. De baanwachter Ehrsam bemerkte het gioote gevaar, hij snelde de treinen tegemoet en gaf signalen. Op die manier kon hij de locaaltrein van Bazel tot staan brengen, terwijl de sneltrein den Gothardbaan in razende vaart kwam afstor men. De trouwe baanwachter snelde met doodsverachting de baan langs, waidde tot aan de borst door het water, de trein te gemoet, en vermocht in het li&tste oogen biik den trein nog tot staan te brengen bij zelf kon echter niet meer giied wor den, hij zonk, door vermoeienis overmand, neder en verdronk. De sneltrein stak zoo diep in 't water dat men de raderen niet meer zien kon. Een vondeling. Een kamenier zat dezer dagen in een trein van Sligo naar Boyle (Ierland) toen aan zeker station een welgekleed man haar verzocht, even een kindje van een week of vijf vast te boudeD, terwijl hij eeD kaartje ging halen. De man kwam niet te rug, maar even voor den trein verder ging, stapte een vrouw,in, die tot het volgen de station meereed en voor zij den wagen weder verliet tot het meisje ztide»Lief kind, niet Je zult rijk beloond worden als je'r een goede verzorging voor vindt." Zij liet een doos achter met meel en een papier met den naam van het kiud, bene vens de verklaring, dat de verzorgster #een groot loon zou ontvangen van God.* Het wicht, dat goed gekleed was, is in een werkhuis ondergebracht. Zaterdag werd te Parijs een rijwielmarkt geopend. Het is een stadsinsteliing, waartoe de gemeenteraad verleden maand het initiatief nam. De markt wordt gehouden op de vroegere paardenmarkt op de Boulevard de 1' H6- pital en is open voor koopers en verkoo- pers van nieuwe machines. Voor ieder rijwiel wordt een sou marktgeld geheven. „Jack the Ripper"? De te Ipswich verschijnende Evening Star behelst een merkwaardig verhaal, haar verteid door eenen Bramedie met zekeren Anderson aan boord was geweest van een kolen— en salpeterboot, varende tusschen Shields en Iquique (Peru). Op reis werden beiden ziek, en te Iqufqne gingen zij beiden in het gasthuis. Toen zij naast elkander lagen, deelde Anderson het verschrikkelijke geheim mede, dat hij de man was, dien men zocht, naar aan leiding van de afgrijzehjke moorden in het Oosteinde van Londen. Hij glimlachte met voldoening, toen Brame hem zeide, dat hij overal verschrikking had verbreid. Gevraagd naar de beweegredenen voor zijne daden, zeide, hij eens bestolen te zijn door een publieke vronw, met wie hij aan den wal in kennis gekomen was, en hij daarom besloten had weerwraak te oefe nen. ffZij hebben mij waargenomen*, zeide hij, ven ik heb hen waargenomen*. Hij was toen kok aan boord van een der jrwekelijksehe booten tusschen Londen en Rotterdam en beging de moorden in de weinige dagen tusschen de aankomst en het vertrek der boot.* Anderson zeide Brame, dat hij altijd een medeplichtige had, dien hij geheel kon ver trouwen, en die hem opwachtte met een zak met een groote slagersjas, welke zijne met bloed bevlekte kleederen geheel bedekte. In zulk een vermomming had hij geeD moeite om zich onopgemerkt uit de voeten te ma ken. Brame vroeg hem waar hij geweest was, toen bloedhonden op zijn spoor wa ren uitgezonden en bij bekende, lachende, toen een borrel gedronken te hebben in een herberg bij de kerk van Witechapel. Na zijne bekentenis stierf Anderson. Vergadering van den Raad der gemeente Wie ringen, op Vrijdag 4 September 1896, des namid dags ten 2 ure. Voorzitter de heer C.J.J.H.van Kempen. Tegenwoordig, de heeren Cbreen, Jb. MostertJn. Hijsen, P. KoornP. Hijsen en P. Kuul\ afwezig zonderkennisgeving de heer V. Beijblok. De Voorz. opent de vergadering, en verzoekt voorlezing der notulen der vo rige vergadering, waarop door den heer Obreen een kleine aanmer king wordt gemaakt en wel aan het slot der notulen alwaar stonddat de Exploitatie der "Wierwaarden werden goedgekeurd, en om daarvoor in plaats te zetten dat de Instructiën der wier zaken worden goedgekeurd en aan hee ren Gedeputeerde Staten worden opge zonden. Verder werden er geen aan merkingen meer gemaakt, en het geno tuleerde goedgekeurd. De vergadering gaat over in comité, en na heropening stelt de Voorz. aan de orde, de begrooting voor den dienst 1897, welke sluit met een Ontvangst en Uit gaaf van f25180.03, en welke voorloopig wordt vastgesteld en gedurende 14 dagen voor een ieder ter lezing zal worden neder- gclegd. 2. De Voorz. deelt mee, dat er een schrijven is ingekomen van den Com missaris der Koningin, vermeldende dat op zijn verzoek aan den EdelAchtbaren heer C. J. J. II. van Kempenhij Kon. besluit van 7 Augustus 1896 No. 24 eervol ontslag is verleend in zijne betrek king als burgemeester der gemeente Wieringen. 3. Was ingekomen de Rekening en Verantwoording over 1895, welke door heeren Ged. Staten was goedgekeurd. 4. Deelt de Voorzitter mede, dat er een verzoekschrift was ingekomen van den heer Jac. Wjn om in de plaats van zijn overleden broeder den heer Jan ff jn te worden aangesteld, als Klokkenist en Waagmeester. Wordt aangenomen met algemeene stemmen. 5. Stelt de Voorzitter aan de orde om over te gaan tot het benoemen van een ambtenaar van den Burg. Stand, om reden zijn vertrek naar elders. De heer Mostert die 't al reeds is, zoude afwezig kunnen zijn, of ongesteld. Overgaande tot stemming verkregen de heeren: Obreen 3, J. Hijsen 2 en P. Hjsen 1 stem, alzoo geene meerderheid. Bij de tweede stemming, deelde de heer JHjsen mede, dat hij nu niet in aanmerking wenschte te komen. Weder overgaande tot stemming, verkregen de heeren Obreen 4 st., J. Hjsen 1 en P. Hijsen 1 stem. Alzoo gekozen, den heer Obreen. 6. De Voorzitter deelt mede, dat hij op 15 September zijn ambt zoude neder- leggen, en dat hij in eene te beleggen vergadering over 8 dagen officieel zijn ontslag zoude nemen. Bij de algemeene rondvraag, ol iemand nog iets in het belang der gemeente heeft in te brengen, vraagt de heer Kuut hoe of 't met de borgstelling van den Gem,-Ontvanger staat, waarop geen ant woord wordt gegeven daarna voortgaan de, of iemand nog iets heeft in te bren gen, sluit de Voorzitter voor 't publiek de vergadering en gaat de Raad wederom in comité over. Ingeschieven van 2 4 September 1896. GeborenGeene. OndertrouwdNicolaas Visscber, oud 26 jr. wonende te Amsterdam, en Agatha Maria Oosterman, oud 31 jr. wonende te Schagen. Getrouwd en Overleden Geene. Ingeschreven van 1 81 Aug. 1896* GeborenJan, z. v. Volkert Rente naar en van Anthonia Hoekma. Ondertrouwd en Getrouwd Jan Koog en Willemja Ruiter. OverledenAdriaantje Pool, verlaten echtgenoote van Klaas Butter, oud 88 jr. Ingeschreven van 1 31 Aug. 1896. GeborenDina, d. v. J. Dekker en D. de Smit. Dirkje, d. v. K. Smit en M. Buisman. Jacob, z. v. J. Raven en A. Mereboer. Geertruida Jacoba, d. v. M. van den Nieuwengiezen en P. Mooij. Jacob Joost Carel, z. v. E. D. Crum en E. Groenboer. Ondertrouwd1 paar. GetrouwdW. Wilner, en N. Uile- man. Overleden M. Ploeger, oud 2 jr. z. v. P. Ploeger en M. Beek. Petrus Vroone, oud 5 md. z. v. N. Vroone en P. Bes. Johannes Broers, oud 1 jr. i. v. C. Broers en J. van Gurp. Ingeschreven van 1 31 Ang. 1896. Geboren Catharina Agatba, d. v. J. Pronk en G. Konijn. Arie, z. v. A. Nieuwland en J. Bos. OndertrouwdCornelis Ooijevaar, 23 jaar en Afra Maria Rtinders, 21 jr., bei den te Warmenhuizen. Gehuwd en Overleden Geene. Ingeschreven van 1 31 Augs. 1896. Geboren 3 Aug. Nicolaas, z.v. A. Kis- temaker en N. Kuiper. 5 dito. Wilhel- mina, d. v. P. Levendig en G. Stam. 4 dito. Vrouwtje, d. V. KI. Bakker en Vr. Droog. 12 dito. Aaltje, d. v. As. Groen en Antje Groot. 19 dito. Anua, d.v. J. Hoek en Antje Bijpost. 26 dito. Catha rina Maria, d.v. L. Wink en W. Barten. 25 dito. Cornelia, d. v. C. Zijdewind en Dr. Gouwen. 80 dito. Jansje, d.v. P. Roo- zendaal en A. Hessing. Ondertrouwd 28 Aug. "Wm. Roos en Elisabeth Borst. Ondertrouwd 12 en Gehuwd 26 Aug. Jan 7an Duin en Maartje Broersen. Overleden 25 Aug. Trijntje Rentenaar, ond 4 md. Ingeschreven van 1 31 Aug. 1896. Geboren 7 Aug. Pieter Gerard, z. y. Willem Jacobus Peetoom en van Jantje Spaans. 13 dito. Tennis, z.v. Jan Kossen en van Aaltje Bregman. 15 dito. Pieter Coinelis, z. v. Cornelis Leeuwen en van Neellje Stins. 28 dito. Anna, d. V. Hark Sijbrands en van Pieter Bood. Ondertrouwd 7 Aug. Jan Over en Trijntje Sijbrands. Getrouwd 20 Aug. Jan Over, jm. ond 25 jr. te Noordwijk, en Trijntje Sijbrands jd., ond 27 jr., te St. MaarteD. Overleden: 15 Aug. Jannetje Bruin, oud 8 jr. d. v. Klaas Bruin en van Dieu- wertje Brak. 20 dito. Pieter Gerard Peet oom, ond 13 dagen z. v. Willem Jacobus Peetoom, en van Jantje Spaans. Ingeschreven van 1 31 Aug. 1896. Geboren 4 Aug. Mattbijs, z. v. Thijs Peper en Pietertje de Graaf. 9 dito. Aafje, d. v. Johannes Ens en Aahje Messchaart. 10 dito. Catharina, d.v. Jan Bras en Cor nelia Hoekma. 11 dito. Alfra Adriana, d. v. Simon Jozef Zuurbier en Geertruida de Waard. 18 dito. Arip, z.v. Jan Gouds blom en Elisabeth Kuilman. 29 dito. Dirk, z. v. Pieter Ursen^ en Aaitje Kla ver. Onderlrouwd en Getrouwd Geene. Overleden 8 Aug. Pieter, z. v. Jan "Witsmeer en Pieter Hittema, 15 jr., overl. te Oude Niedorp. 9 dito. Geertje Zuur- bier, wed. van Cornelis Appelman, 66 jr. 15 dito. Pieter Pannekeet, echtgn. van Elisabeth Baij, eerder vnn Grietje Alles, 73 jr. 15 dito. Cornelis, z.v. Cornelis Koning en Antje Molenaar, 17 jr. 22 dito, Meintje, d. Cornelis Ko man en Stijn- tje Hopman, 21 jr. 28 dito. Theodora Ma ria, d. v. Adriaan Swinkels en Johanna Maria Klein 14 wk. Ingeschreven van 1 31 Aug. 1896. Geboren Geene. Ondertrouwd en GetrouwdGeene, OverledenAntje Pronk, weduwe van Jacob Stins, in den ouderdom van 84 jr, Ingeschreven van 1 31 Ang. 1896. Geboren Ate, z. v. Lieuwe Meinema en Stendrica Cornelia van Dam. Overleden Geene. Ingeschreven van 1 31 Aug. 1896. Geboren Klaas, z. v. Hendrik Kra mer en Aaltje Kieft. Berturdi/ja, d. v. FranciscuB Bekker en Marijtje Bruijn. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden Pieter Kruijer, oud 14 jr, Ingeschreven van 1 31 Aug. 1896. Geberen 9 Aug. Catharina, d. v. Johan nes Fredricus Beemstorboer en van Geertrui da Glas. 11 dito. Catharina, d. v. Pieter Beemstorboer en van Catharina Bleeker. 19 dito. Klaartje, d. v. Pieter Pys en van An tje do Boer. 26 dito. Roen, z.v. Dirk Hoog land en van Cornelia Mol. 26 dito. Jan, z.v. Willem Lingerak en van Maartje Groot. Ondertrouwd en Getrouwd: Geene. Overleden3 Augustus. Pieter Witsmeer, z. v. Jan Witsmeer en van Pietertje Witte- ma, 15 jaar. 16 dito. Maartje de Geus, echt- gen. van Reindert Groen, 43 jr. Predikbeurten. De Godsdienst-oefeningen beginnen om 9 V2 ure, des voormiddags. 6 September, A. W. v. Kluijve 6 Sept., Kreil, Geen dienst. Als zoodanig biedt zich aan een bur germeisje; loon 50 ets. per dag, met of zonder naaimachine. Ook houdt zij zich aanbevolen naaiwerk aan huis. Men ver voege zich Bureau Schagei Ct. (Xotto Naaister". voor T5 "3 C/2 ct> a as CC ca O SCHAGEN, 3 SEPT. 1896. Aangev. 5 Paarden f 75.- a 150. Ossen tf a 7 Stieren 65.— a 140.- 43 Geldekoeien(magere) 90— a 130.- 20 Vette Koeien „160 a 220.— 13 Kalfkoeien „170. a 230.— Vaarzen f) a Graskalveren ff a 7 Nuchtere Kalveren 7— a 21— 154 Schapen magere 10— a 14— 350 Idem, vette 18— a 23— 143 Lammeren 8.— a 16— 4 Bokken en Geiten v 3.- a 8— 20 Varkens (magere) 8.- a 11 8 Idem(vette) per K.G. -.36 a —.40 80 Biggen V 4.- a 6— 30 Konijnen --io a —.60 100 Kippen -.10 a 1.25 12 Eenden —.35 a -.50 450 Kilogr. Boter 1.10 a 1.20 300 Kaas -.20 a —.30 3000 Kipeieren 3.- a 3.50 Eendeieren 71 a in HOORN, 3 SEPT. 1896. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.50 Com missie f26.—, Middelbare f-,Hooikaas f j aangev. 248 stapels, wegende 66225 Kilo. ALKMAAR, 4 SEPT. 1896. Kleine Kaas f 28.Commissie 26. Middelbare f 26.— aangevoerd 520 stapels, wegende 156000 K.G. Handel over bet ge heel traag. ALKMAAR, 4 SEPT. 1896. Aangev. Granen 3494 H.L. als 361 H.L. Tarwe f6— a f 6.37' 180 HL. Rogge, f 4.25 a 4.75. 382 HL. id. Chev. f4 60 a 5.15. 1801 HL. Haver f 2 60, a 326 HL. boonen Paarden f 4.75 a Braineid. f 10.—; 76 HL. Mos terdzaad rood, f 15.a 16.— geelfO— 131 HL. Karwijzaad f 11.a 11.30. 536 HL. ErwtenGroene f 6.75 a f 15. Granwe f 13.— a f 16.—; Vale f6.50 a 12.—. EDAM, 3 SEPT. 1896. Aangevoerd 171 stuks boter per 5 HG. f —,50 a f —.53 Grasboter f - a—Kipeieren f 3 50 a f 4.— per 100 stuks. ZAANDAM, 3 SEPT. 1896. Aangevoerd: 11 stapels, kleine Kaas, prijs f 25. ENKHUIZEN, 2 SEPT. 1896. Heden werden aangevoerd 15 stapels kaas prijs, f26,- per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt: Nieuw Mosterdzaad f a Karwijzaad f 11.25 a f Mosterdzaad f 15.50 a f 16.— Maanzaad f 6.— a f Groene erwten f 8-25 a 9.—. Vale erwten f 11.— a 13.75. Wijker Vale f7.50 a 8.25. Grauwe erwten f 12. a 15.50. Bruine boonen f 8.— a 10. Paardenboonen f 4.50 a 5.Gerst f 3.75 a 4.Haver f 3.— a 3.50. Aangev.: Vette Varkens t.16 a .19 per Va KG. Magere Varkens f 8.a f 14.— p. st. Biggen f 4.— a 8. Scha pen f a Lammeren f a f Konjjnen f —.35 a f .90 Kip pen f —.85 a 1.50; eieren f 3.75 a l 4 per 100 stuks. Boter f 0.57' a f 0.60 per kop. Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,—der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op het Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage. 4de Klasse. Trekking van 3 September. Prijs van f25000: No. 19788 f2000 No. 12214 f 1000 No. 129 17861 f 400 No. 10705 f 200 No. 7616 f 100 No. 448 4416 8191 18577 4de klasse, Trekking van 3 September 1896. Prijs van f 1500No. 9884 f 400: 19931 L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3