OPROEPING. SCHEEPSHODT, NederlandscheLloijd Wed. J. Heddes. HOOfiZUDE. SCBifill. 4 DAMES- K1NDBRMANTELS, te HELDER, tember 1896, Notaris Rackx, Kapitaal f4000000, J. v. tl. Manie» Ie Schagen. Opruiming van prachtige I LOTERIJ. ZAANDAM. ONT VANGEN Rijwielhandel. 'Ét 315 rente. W. G. ROELE Senior, MEY's StiIIvluli Verkrijgbaar bij W. IMHULSEN, De UITVERKOOP Wed. G. Oud Pz. e» Go., J. BÜTTER A. KOSTER, E. Rrandsma Amsterdam. Notaris BACKX. J APONSTOFFEN, W. IMHULSEN. EEN BUS!? WAAR?? Openbare Verkooping saai Notaris BAGKX, oP Dinsdag 15 September '96, Laatste Rroote Openbare Verkooping en Sloopersgereedschappen, te AMSTERDAM, Opgericht in 1853. Afdeeling Assurantiën tegen DIEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent Wegens vergevorderd seizoen tegen VEEL verminderde prijzen. Trekking Woensdag 23 September e.k. -30000 Loten; ruim 1000 P r ij z e n. De LOTEN zijn yertriiita lij JAN WINKEL te een ruime keuze in voor het aanstaande seizoen. Schagen. J5 P- D E N IJ S Johz. VoorhandenI Rijwiel 4 maan den bereden Ie kl. machine voor 125 gulden. te SCHAGEN. Amerikaansche Stierenringen. Petroleumkooktoestellen. Kinder- en Poppenwagens. Waterfilters. Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wieringerwaard. Anno 1846. ÜWlülAMUAb5 te HARINGHUIZEN. Vraag het merk Hofleverancier, Kampen. HOFSTRAAT. Grootste Sigarenfabriek in Nederland. Fabriceert jaarlijks Vijf-en-twintig millioen Sigaren. Depót te Schagen, bij VV. ROGGEVEEN Dz. MAANDELIJKSCHE PIUJSNOTEERING, in het bij J. Rotgans, te Schagen. te Schagen. van AD0LPH SCHUT, Firma B, Schut, blijft gedurende de ver- houwing', doorgaan in de houten tent, precies te genover het huis. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van hoven- staand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te Rarsingerlioril, bij J. Snoek en A. Prins Meijer; Petten, bij J. Schager; Dirksliorn, bij H. Smit; Schagen, bij R. G. v. der Wal, J. Slikker. F. Koot, J, Kossen, J. Groot Tz en J. Rotgans; Schagerbrug, bij W. Jimmink en J. Carpentier; Kollioril, bij Willem Pool, K. Otsen en J. L. Bood; St. Maartensbrug, bij W. de Leeuw en P. Klerk Azn.; St. Maarten, bij C. Mars en C. de Vries; Moerbeek, bij J. van Twuijver en J. Mooij Lutjewinkel, bij W. Fijnheer; Burgerbrug, bij de Wed. W. Verkroost; Groenveld, bij W. Rus; llarencarspel, bij J. Bood; Winkel, bij P. Schermer en D. Smit. Zij, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de on der het voorrecht van b o e d e 1 b e- s c h r ij v i n g, aanvaarde nalatenschap van den lieer Pieter Harder Se nior, in leven winkelier, gewoond hebbende en op den 11 Mei 1896 overleden te Wieringerwaard, worden verzocht daarvan ten spoedig ste opgaat of betaling te doen, ten kantore van den aldaar gevestigden des voormiddags 9 uur, aan de Hontwerf, Bassingracht no. 66, VAN: Een onlangs geheel gerestaureerde STOOMMACHINE, een STOOMKETEL, een ijzeren SCHOORSTEEN, een LIER, een ZAAGRAAMTOESTEL, compleet met SLEDE, 2 CIRKELBANKEN met AS SEN, SCHIJVEN en ZAGEN, lederen DRIJFRIEMEN, koperen en looden PIJ PEN, een HOUTWAGEN, een geheel nieuwe KRAANZAAGBOK, 5 Meter hoog met bijbehoorende BANKEN, GEREED SCHAPPEN, eenig TIMMERHOUT, BRANDHOUT en hetgeen verder zal worden aangeboden. 2 dagen den verkoop voorafgaande, te bezichtigen. te Wieringerwaard. zal in het openbaar verkoopen, J a, des avonds 6 uur, in de herberg van Dirk Breed, aan de, NIEUWESLUIS Een Woon- en Winkelhuis, met Schuur en Erf en het eeuwigdurend erfpachtsrecht op den grond, gelegen te Wieringerwaard, aan de Nieuwesluis, kad, sectie A, nos. 719 en 720, samen groot 6 aren, 78 centiaren. Behoorende aan de weduwe en erven van den heer P. Ilarder. t>. en des avonds 7 uur, in zoo te noemen herberg 1. Een Huis, waarin koffiehuis met vergunning en erf, met het recht van eeu wigdurende erfpacht op den grond gele gen aan de Nieuwesluis, gemeente Wie ringerwaard, kadastraal ingedeeld, in sec tie A, no. 690, groot 18 aren, 50 centiaren. Verhuurd aan den heer A. de Graaf Az„ tot 1 Mei 1897, voor f 90.per jaar. Eigendom van de heeren B. van Spaen- doncJc en Br. J. G. C. Vriens. 2. Een perceel uitmuntend Weiland, gelegen te Barsingerhorn, in den Waard- polder, nabij de Nieuwesluis, kadaster sectie B, no, 1320, groot 50 areD, 80 centiaren. Eigendom van den heer K. Cz. Kruiten. VAN te Burger vlotbrug, gemeente Zijpe, op "Woensdag 9 September 1896, 's mor gens ten 10 ure precies, bestaande uit 25 Leggers, 14 bij 20, lang 6 M.; 40 halve Leggers met knieëD, zwaar 12 bij 14, lang 2 tot 4 M.28 greenen LuikeD, breed 75, lang 3 M.; pl.m. 60 Planken, dik 4, breed, 40-75, lang 6-13 M., een partij licht Timmerhout van de binnenbetimmering, 1 en 1 y4 1 Amerik. Greenen Mast, lang 16 M.; zwaar 40 dm. diameter; 1 Giek, laDg 15 M., zwaar 15 d.M. Voorts: eene groote partij Brandhout, 1 Noorsche vlet met 1 riem, en hetgeen meer zal worden aangeboden. Alles best Eikenhout, recht en gaaf. Alles afkomstig van het Duitsche aak schip jTevredenhei d". Eindelijk 2 groote kajuiten of magazijnen, (zeer geschikt voor bergplaatsen) en eene complete collectie Sloopersgereedschap- pen, waaronder Dommekrachten, Ma- nillatros, Ankers en Kettingen, enz. enz. Nadare informatiën te bekomen bij C. CONSTANT, aan de slooperij te Burger vlot brug, bij de firma MUIJS, WAGENAAR Co. en J. G. KLEIN, Deurwaarder te Alkmaar. Zie verder de billetten Directeur: j, ter ftleulen Jr. Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS. Door het Comité werden ongeloofelijk kostbare prijzen aangekocht, o.a. als Hoofdprijs .- Een prachtige Landauer met twee Paarden en Tuigen. (De gelukkige winner kan bovengenoemde prijs onmiddellijk tegen f 2000 contant geld verzilveren, bij de hee ren Gebr. Siselaar, Stalhouders N.Z. Voorburgwal 77, Amsterdam. Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen, waaronder Dogcart UlCt paard Koeien, Varkens, Schapen, en Pluimgedierte. Prachtig Zaansch Zilverwerk, waaronder Lepels, Vorken en ander Zilver. VoortsAmeublementen, Beelden, Pendules, Byouteriën, en Schilderijen. Vélocipèdes, Sport-, Stal-, en Landbouw-artikelen enz. enz. Prijs per Lot f 1.—, zoolang de voorraad strekt HOOGZIJDE, SCHAGEN- i1 beveelt zich beleefd aan tot tf LEVEBING en REPA- ^5 B REERING van alles wat tot g- den RIJWIELHANDEL be- hoort. Ruime voorraad ZICHTEN, SIK KELS, ZICHT- KOLVEN en LATTEN, STRE- KELS, STEE- NEN,DORSCHGEREEDSCHAPPEN, GRAANSCFIOPPEN, STOFBRIL LEN en MACHINE-OLIEN. BASCULES met Beugel en Regu lateurs, geijkte MATEN, GEWICH TEN en BALANSEN. KAASKLEURSEL, STREMSEL, en KEULSCHE LEBBEN, THERMO METERS, en MAATGLAZEN. 1U6> verzekert huizen, inboedels, vee, hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiën. Inlichtingen te bekomen bij den Agent Af ter Dinneruitstekende 2Vs ets. Sigaar. Verkoophuizen en dépots in de groote steden van Nederland en Ned. Indië. Gelieve vooral te letten op den naam W. G. BOELE Senior. Paff 2 cent Miss Mary 3 u Edelweiss 4 n Nederlandsche Bank 5 n is uit één stuk vervaardigd, van echt linnen niet te onderschei- den en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. HOOGZIJDE E 18, SCHAGEN. Koffieboonen,le soort 65,2e soort 60 ct. p 5 ons- Witte Suiker 25. Gbde. 24, Gele 22 ct p. 5 ons. Thee vanaf 70 ct. en hooger. R\jst 12 9 6 5 ct. per 5 ons. Gruttemeel 7,5 per zakje 17,5 ons 25 Tarwebloem bb 9 pd. Kandijstroop Keukenstroop Gele Zeep Groene Zeep Gewone stijfsel 6 45 14-10 6 8 7 10 Zout, bij 100 pd. f 2.80, 3,5 Zoda Puik Ossenvet Puik Holl. Spek Friesche Kaas Margarineboter 2 16 21 14 le 60 (Vandezebotersoor-2e40 ten krijgt men op ie-3e 30 der pd. 1 pd. cadeau.) Vermicellie 14 Krenten 8 n n Pruimen 10 Boekwijtegort 12 Cts. p. Liter. Grof Gort, le soort, 16 i, ii 2e 12 ii ,i 3e Grauwe Erwten 10 18 10 Groene erwten 14 ct. 10 p. Liter. »f 11 11 V Bruine Boonen 10 Citroen 13 Maïs, kleine 5 per mud f4.50. Azijn Zoeteolie Raapolie Patentolie Petroleum Brandspiritus Kaasolie Sago Aardappelmeel Patentstyfsel Gouda-kaarsen Lucifers, vonkvrij, 9 ii ii ,i without, 4 Weerlicbtzeep 27 ct per doos. 7 ct. per stuk. Koudwaterzeep 24 Olie en Loog 16 ct. per stel. Voorts alle bijbehoorende artikelen, tegen sterk concurreerende prijzen. Aanbevelend Schagen. J. ROTGANS. 10 50 28 30 7 ,t i 26 n ii i 26 10 Cts, per pak. 4,5 15 19 (Duijvis), berichten bij deze, dat zij als Depothouder hebben aangesteld den heer te WINKEL. CIIEAVINS beroemde FILTERS. Algemeen bekend door hun uitstekend filtreeringsvermogen. Beste behoedmiddel, tegen slecht, vuil of riekend water. Onmisbaar voor iedere huishouding is Clieavins WA TERFI li- TFR. N.B. Kinderschcentjes vanaf 35 cents, Dames—laarsjes, geheel stof, verlast neusje f 2.50Dames camgaren-laarsjes met eebt kalfsleer, gegarandeerd, sterk, vanaf f 3.50Stoffen pantoffels zonder hak, eerste qualiteit, f 1.10. Heeren gekleurde pantoffels met hak f 1.75. Heeren gewast—rijgschoenen, met neusje, handwerk f 2.75, Dito metCam- garen, zeer solide, f 3.50. Vetleeren mans rijgschoenen en ploegschoenen, ijzersterk, f 2.50. Zie eerder de uiterst goedhoope prysen in de etalage. THEE. TRA0E HARS In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op $OUCllOn Thee f 1.30 per 7, kilo. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4