E AiTErteitit- k Liilliivllii Yallenfle Sterren. Donderdag? 10 September 1895. 40ste Jaargang Ho. 3131. j Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Hiircau: SCHHSEAf» liaan, D 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 8.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Binnenlandsch Nieuws. FEUILLETON. SCHAGER mm COURANT. Op Woensdag 23 S e p t e m- ber 1896, zal, bij gelegenheid van het 25- jarig bestaan der „Vereertiging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier" een buitengewone Ledenvergadering wor den gehouden, ten huize van den heer C. Kieft te Winkel. Na afloop dier vergadering zal een ge meenschappelijke maaltijd worden gehou den tegen f 3per couvert, met inbe grip van een halve flesch wijn. Zij, die hieraan wenschen deel te nemen, worden verzocht vóór of op 18 Sept., aangifte te doen bij den Secretaris te Alkmaar. Aan den trein 11.25 te Noordschar- woude, zal een rijtuig gereed staan naar Winkel, a f 0.25 per persoon. Men zal zich herinneren dat de in 1892 in voorloopige hechtenis genomen beëedigde klerk van het Hypo theekkantoor te Alkmaar, genaamd Q. later naar aanleiding van een door hem ingediend verzoekschrift op v r ij e voe tenis gesteld.1 Thans vernemen wij nit vertrouwbare bron, dat aan genoemden persoon van we- ge den E.A. heer Officier van Justitie is beteekend, dat de instructie in deze zaak is gesloten met vermelding van zijn re quisitoir, daartoe stiekkende, dat de be klaagde buiten vervolging zal worden ge steld. Het Nederlandsche Too- neelgezelschap onder directie van den heer W. Hart, zal op Maandag 14 Septem ber a. s. in het locaal van den heer A. Bruin te Schagerbrug, ter gelegenheid van de kermis aldaar, het beroemde too- neelstuk JPaljas van d' Ennerry ten tooneele voeren. Aanbeveling achten wij hier bijna onnoodig; een ieder toch kent de accurate en ijverige manier van werken van dit gezelschap. Een elk zal daar dus op de meest aangename en prettige wijze zijn avond kunnen doorbrengen. Roman van Bdbert Byr, VIERDE BOEK. 26. Hoofdstuk I. Door een lakei begeleid, steeg Reimar de met tapijten bekleedde trap op, die naar de boven-verdieping der villa Ruhland voerde Hij had niet gedaobt, weer zoo spoedig hier te komen. De bouwplannen waren allen goedgekeurd eo de voorbereidende maatre gelen daarvoor ten nitvoer gebracht gewor den; hij kon nog geen voortgaDg aan het werk geven; eerst moest de winter 6r zijn; zoodoende wist bij eigeDijjk volstrekt niet, wat hij hier doeD moest; bij had nauwelijks den tijd gehad om in Bernhausen orde op zijn zaken te stellen, met zooveel baast bad men hem hier ontboden. Maar groote beeren hebben gewoonlijk zeer weinig geduld wanneer hen een gedachte door het hoofd gaat, moet die ook reeds ten uitvoer ge bracht worden, of erj moet tenminste over worden gesproken. Het zon zeker het eene of andere idee gelden, dat die Jenisch bij haar verboden bezoek over het eene of an dere punt had opgevat, en het dadelijk bij haar terugkeer in de residentie ter sprake had gebracht. Waarom zou zij niet het recht hebben, bem te doen ontbieden en als toekomstige eigenares van het slot, haar smaak tegenover den zijne stellen als zulks maar niet geschiedde op een manier, die hem zou doen gevoelen, dat hij van haar afhankelijk was, dat zou hij onmogelijk kun nen verdragenhet viel hem al zwaar genoeg, dat zjjn mooi bouwwerk zulk eene bestemming kreeg, dat was juist niet ge schikt, zijn fantasie aan tevoren. Zijn lust en ijver waren er niet minder om geworden, maar toch, hem ontbrak die booge inspira tie, die het opgaan in iets, ons verschaft. Wat bijtot dasverre had moeten ondervinden, had hem de vleugels niet geknakt, maar het had hem de langste, de sterkste slagvedoren doen verliezen. Zoodoende betrad bij dit buis niet in de zelfde stemming, als waarin bi] het de laat ste maal bad verlaten. Volstrekt niet haas tig volgde hij den hom voorgasnden dienaar; op het oogenblik echter dat zy boven aan de trap gekomen, den langen gang, die toegang tot al- In LEMSTERLAND is een boerderij met weiland publiek verkocht voor f 14,000, terwijl zij 25 jaar gele den f 41,000 opbracht. Niet alleen de kruide- niers, maar ook de manufacturiers te HEERENVEEN houden nu hunne win kels op Zondag van één uur at geslo ten. HetFriesche comité der Volkspartij heeft eene vergadering op 27 dezer te Leeuwarden uitgeschreven, ten einde te bespreken, welke middelen moe ten worden aangewend om de nieuwe kiezers op te wekken, van hun kiesrecht gebruik te maken. Prof. mr. J. baron d' Aulnis de Bourouill, is thans definitief door de Regeering aangewezen om Nederland te vertegenwoordigen op het Internatio naal Landbouwcongres te Budapest. Da heer D. B a u d u i n, voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Land bouw, gaat op uitnoodiging der Hon- gaarsche Regeering, als vertegenwoordiger van den landbouw daarheen. In het Meer bij HEEREN- VEEN werd Zaterdagmiddag een schip, dat hersteld was, van de werf te water gelaten. Nauwelijk was het te water of het zonk in de diepte weg. Een kindje, dat in de kooi lag te slapen, kon met veel moei te nog gered worden. Bij onderzoek bleek, dat er een groot gat in het vlak was vrij zeker is het vaartuig bij het aflaten op een paal gestooten. Uit den raad van BEESD. Aan de orde is het verzoek der hoofden van scholen te Ackooy en Rhenooy om verhooging van jaarwedde, thans f 700 en vrije woning. De burgemeester steunt het verzoek van die twee verdienstelijke ge meente-ambtenaren. Het wordt bestreden door de leden V. Ackooy te Ackooy en Waalwijk te Rhenooy. De heer WaalwijkHet hoofd der school te Rhenooy verdient er aardig wat bij, aan het aflezen van deD polder alleen reeds om en bij de f 20 1 Dat hij goed le kamers der bovenverdiepiog gaf, iesloe" gen, ontstond er een kleine stoornis- Twee dames, die gereed schenen nit te gaan» kruisten zijn weg en Reimar moest, om haar de voorrang te laten, beleefd bljjven staan. Hij trad daarom nog een schrede achteruit en baalde zijn boed af; want hij herkende op bet eerste gezicht in een van haar bei den de prinses, die zeker een toertje ging maken in het rijtuig dat beneden juist zoo even voorreed. De prinses knikte éven tot dankin baar lief gezichtje trad evenenwei een merkbare verandering in, het was het teeken, dat zij Reimar herkende en hare groote oogen za gen hem met kinderlijke naïviteit aan, ja het scheen of zij aarzelde om door te loo- pen, 't was, alsof zij hem wilde aanspreken en bet toch niet durfde te doen. ZoogiDg zij Reimaar voorbij, maar een oogenblik ia- ter stond zjj reeds weder stil. Een seconde stond zy in schnwe onzeker heid, alsof zij over iets hare gedachten raad pleegde, vervolgens echter riep zij plotseling; ,0, ja, het brood voor de zwanen. Laat ojs het even halen, miss Parker." De engelsche, die tot nu toe prinses He- leue slechts maar een paar uur onderricht in de Engelsche taal gaf, had vandaag ook het bevel ootvangen, dat zy de princes op de wandeling zou vergezellen en zij was, door het plotseling vertrek van de excellentie von Sta- ebelburg met eenige van dier plichten be last gewordenzij was evenwel lang niet zoo heerschzucbtig als baar voorgangster, om een verzoek van de kleine te durven afwij zen; zij nam bet zelfs op haar, den wenscb van de kleino hoogheid zolvo te gaan vervul len en snelde dienstvaardig naar de in de nabijheid gelegen eetzaal, om zich daar van brood voor de zwanen in den vijver te voor zien, die hare leerlinge bij iedere wandeling voederde, wat haar groote vreugde, scheen te bereiden. Het was zeker om het wachten te ver korten, dat de prinses zich omdraaide en Reimar aansprak. „Ik geloof .Reimar f Mijnheer Reimar, de bouwraad?" vroeg zy schuchter en daar hij tot bevestiging boog, ging zy voort: „Wij hebben elkander reeds eenmaal ontmoet." „Het is verwonderlijk, dat hare hoogheid dit onthouden heeft," merkte hij op, daar hjj toch niet geheel wilde zwijgen. „Oh, zooiots vergeet ik nooit. Gij hebt mjj een dienst bewezen," antwoorde zij „Die grasfonfein het is zeer lomp van mij geweest. Gij hebt nu immers een huis to bouwen Hg wilde antwoorden, haar hei spreken zijn plicht doet, zal ik niet betwisten» doch dat moet er ook nog bijkomen, dat hij niet zijn best deed. En na de opmer king van den Voorzitter, dat verhooging voor de gemeentefinanciën geen bezwaar op levert, vervolgt de beer W.ffHet doet er niet toeze hebben meer dan genoeg. Als ze meer kregen, zouden ze denken sr'k Zal er nog maar eentje vatten De heer v. Ackooy wDe heer G. heeft het zoo slim niet. Met het aardappelen rooien blijven weer een groot aantal leer lingen weg en dan heeft hij het nog ge makkelijker." De heer Waalwijk: »Als het minimums tractement nu eens f 500 was, dan was er iets voor te zeggen, maar f700 is ge noeg voor zoo'n „durpke." Het verzoek werd gewezen van de hand. De Asser Ct. meldt de vol- geude bijzonderheden omtrent den moord le VEENINGEN Zondagavond 10 uur ongeveer kwam er te Zuidwolde per hondekar bericht van Y e e n i n g e n bij den militairen docter, dat in de herberg van Stappen belt een huzaar door een burger zwaar gewond was. Terwijl dr. Romeyn en de heer De Lange, arts, zich gereed maakten om te vertrekken, kwam er een huzaar te paard meldeD, dat de gewonde reeds bezweken was. De verslagene heet Hofman, vrijwilli ger, en lag in garnizoen te ZutfeD. Jam mer, dat deze wanklank de algemeene op gewektheid stoort. Gistermorgen werden een paar Veenin- ger jongens te Zuidwolde door de politie gebracht en in verzekerde bewaring gehou den als vermoedelijke daders. Volgens nadere berichten werd een hu zaar door een der meisjes gevraagd met haar te drinken, waarover de jongen, met wien het meisje uit was, weinig was ge sticht. Er ontstond ruzie, deze werd ech ter bijgelegd. Toon de huzaar later met audereu uit de herberg maar Duiten ging, kwam hij even daarna terug, terwijl het bloed hem uit een wonde in de borst gutste. Tien minuten later overleed hij. Hij was in 4 hart getroffen. vergemakkelijken, dat bij haar zichtbaar zoo zwaar viel, maar eer hij nog een woord had kunnen zeggen, wendde zy zich tot den bediende, die een paar pas verder op Rei mar stood te wachten. „Het is vandaag zoo vochtig koud, vrees ik. Wil je er even voor zorgen Boumann, dat mijn voetenzak in het rjjtuig gebracht wordt." Een oogenblik scheen het, alsof Boumann zich bedenken wilde; een oogenblik later be stond or voor hem geen twijfel meer, wat zijn plicht was. Hy ging het bem gegeven bevel van de prinses ten nitvoer brengen en liet die onbekende grootheid aan zijn lot over, te meer daar prinses Helene dien man de eer scheen te willen gunnen, van een kort gesprek met hem te houden. Om zijne aarzeling goed te maken, gleed hij met groote bereidwilligheid de trap af. Hij was nauwelijks verdwenen toon de prinses kortweg Reimar's antwoord op haar vraag afsneed. Zy trad zeer dicht bij hem Alle besluiteloosheid en verlegenheid in haar we'.en was verdwenen. Met een blik' over tuigde zij zich nog wantrouwend, of er niets te vreezen was en of zy niet beluisterd wer den, vervolgens fluisterde zij bem^ eenige woorden toe. „Neem n in acht! Men heoft iets kwasds met n voor i" Hij zag verwonderd op haar neer. Zijn eerste gedachte was, dat er in haar hoofdje een kleine verwarring hed plaats gevonden; hij herinnerde zicb, dat er omtrent de prin ses versoheidone praatjes in omloop waren, over bare hulpeloosheid bij een eerste ontmoeting. Nu was er van een hulpeloosheid niets meer te zien. Integen deel, hy moest er inwendig om lachen, met welk een groote behendigheid zij de beide lastige getuigen elk een kant had uitgezon den, eenig en alleen om een paar minuten onder vier oogen met hem te zijn. Geen spoor van verlegenheid of goostesverwarring toonde zich in haar blik of gelaat, slechts een ongewone opgewondenheid, die eebter alleon ontsproot uit het gewicht harer waar schuwing. „Met mij P" zeide hy met een uitdrukking vol twijfel. „Met u. Ik heb uw naam heel nauwkeu rig hooren noemen. Gy zult vernietigd wor den," antwoordde zij dringend. „Vernietigd «Ja, vernietigd. Ik heb het heel goed verstaan." „Door wiel" Hij kon een glimlach toch niet onderdrukken. „Dat weet ik niet. Alles bob ik niet be- E e r g i s l e r n a c h t ontstond op de ZAANDAMSCHE kermis een hevige twist in een koffiehuis. Een man werd beschuldigd van diefstal van een stel bil jartballen. Een matroos mengde zich in het gevecht en bracht den vermoedelijken dief met zijo mes een zoo ernstige wond in de borst toe, dat de man kort daarna bezweek. Mishandeling van een kind. Omtrent de mishandeling van een kind te OUDE-PEKELA, schrijft de Prov. Gr. Ct. Vrijdagavond ontdekten de buren van een zekere arbeidster Johanna v. d. Tauk, die aan den Wedderweg woont, en hare beide kindertjes alleen te huis had gelaten, dat een knaapje vaD 3 jaar vreeselijk was geslagen en mishandeld. Het kind werd door dr. De Groot, in 't bijzijn van de politie geneeskundig ouderzocht en de waarheid bleek maar al te wel, Met een karwats was 't jongentje vreeselijk geslagen .en met een touw om den hals heen en weer getrokken. Van deze mishandeliug werd beschuldigd zekere Frederik Frans van de Fransosenfamilie, die veel bij de jonge weduwe thuis kwam en in onge oorloofde betrekking met haar leefde. Spoe dig wist de politie hem op te sporen. Na dat hij in verhoor was genomen werd hij in de provoost ten gemeentehuize des nachts opgesloten. Zaterdagmiddag werd hij geboeid naar Winschoten getranspor teerd. Tegen den avond verschenen eenige leden der rechtelijke macht om de zaak verder te onderzoeken, wat nogal aanlei ding gaf tot volksoploopen. Vooral toen de moeder werd opgebracht om verhoord te worden, deed het saamgestroomde volk vele verwijtingen hooren. De Winsch. Ct. deelt verder mede, dat de moeder zondagavond, niettegenstaande den toestand van haar kind, met de bij haar inwonende slecht bekend staande Jantje Borgman, liep te wandelen. Het publiek was daarover zeer verbitterdin groote menigte werden beiden achtervolgd. De moeder wist zich, door een zijlaan in te slaan, uit de voeten te maken; doch gemelde Jantje werd het zeer lastig ge grepen," „Hoogheid dwaalt zeker. Een misver stand," veroorloofde hij zich op te merken zy werd daardoor nog opgewondenor. „Neen, neen 1" verklaarde zy met angsii- gon nadruk. „Ik weet het zeker. Ook dat er een brief bij te pas komt. Ik was er bij, voor de verloving van papa met Hilde Brandolf. Toon werd bet afgemaakt (usschen excellentie Stachelburg en die Ze hield plotseling op, want haar opmerk zaam oog had miss Parkor ontdekt, die met vlugge sehreden mot het brood terugkeerde, dat zij onder het gaan in een papier wik kelde. Prinses Helene was dadelijk een stap te ruggegaan en knikte Reimar genadig toe, en boe ijverig zy zooeven ook tot hem ge sproken had, zy gaf hem nu op den meest wellevenden toon de verzekering, dat het haar verheugd had hem weder te zien het gewo ne formulier, dat zy geleerd was te zeggen. Hij nam deze verzekering met een stom me buiging in ontvangst. Een vraag te doen, gaf bier geen pas. En tocb, hoe gaar ne bad hy haar teruggehouden en met vra gen bestormd, bem te verhalen en uiteen te zetten, wat zy hem zooeven had gezegd. Hllde verloofd mot den Prins. Had hy het wel goed verstaan Het snoerde bem het hart ineen, haar naam bad hem getrofLn als een stoot en toch werd het weder hel der in zyn gemoed, als ware eon lichtende zonnestraal daarbinnen gedrongen. Das niet zooals mon gehoond en gelasterd bad maar in alle eer en deugd, trots on ongenaak baar zoo, zoo bad zy het bedoeld, toen zy van de hoogte sprak waarnaar zy zoo vurig verlangde. Verloren voor hem, maar toch goddank auders dan hij gevreesd had. Dat nam een leelyken sluier van Hilde weg. Of het echter in do werkelijkheid wel zoo ware Hier in huis moest men daaromtrent alles toch weten. Het verlangen om den we der terugkeorenden bedionde daaromtrent in lichtingen te vragen was zeer machtig; maar hij hield de vraag toch terng. Hij volgde zyn geleider door den gang naar een dwarsgang, zonder dat hem een oogen blik uit de gedachte kwam, of het waar was, dat Hilde met den prios veiloofd was. Wat beduidde voor hom naast dezo ge dachte betgeen juist Helene echter zwaar der sahean te tillen Nog altijd met diezelfde gedachten bezig, trad hij de voor hom geopende kamer bin nen. Hij had gemeend, ook ditmaal recht streeks door den prins ontvangen te worden, maar de bediende had hem roeds medege deeld, dat hem bevolon was, mijnheer Rui- maakt. De veldwachter, die tusschen beiden was gekomeD, ,wist het publiek met de blanke sabel niteen te drijven. Aa n ;de n te Nieuwe Niedorp gehouden kolfwedstrjjd bij den heer P. Haringbuizen, werd door 23 personen deel genomen. De prijzen werden gewon nen door de heeren J. Westerman te Bar- smgerhorn met 144 punten; J. B. Wilken te N. Niedorp en J. Ootjers te Barsinger- horn behaalde beiden 140 punten zoodat genoemde heeren moesten kolfen om de lste en 2e premie; daarbij bleef/. B. Wil ken winnaar van de lste en J. Ootjers vm de 2de premie. De serie-prijs werd gewon nen door den heer J. Helder van Barsinger- horn met 57 punten. Door den heer J. Westerman werd nog een zeldzame serie gemaakt van 59 pun ten. Bij het biljarten werd de prijs ge wonnen door den heer A. Haringhuizende lste premie door den heer C. JkilkeneuAe 2de premie door den heer J. B. Wilken al len te Nieuwe Niedorp, Te Kolhorn is het weer aan alles te merken, dat de kermis in aantocht is. De boomen langs de straat zijn netjes gesnoeid, do tuintjes keurig in orde en de huizen krijgen langzamer hand een uiterlijk om ze door een ringe tje te halen. De kinderen genieten al van de voorpret en zijn drukker, zange riger en woeliger dan anders en ook la ter dan gewoonlijk bij den weg. Slagers, ververs, bakkers en timmerlieden ontwik kelen eene meer dan gewone werkkracht en zorgen dagen vooruit al vcor de tijden die in aantocht zijn. Maar het grootste nieuws is wel, dat Potharst komt. Het gezelschap uit den Amsterdamschen Salon zal Maandag 14 September eene voor stelling geven in de baan van den heer Kist. Wie dit gezelschap kent, zal ten zeerste ingenomen zijn met dit nieuws en des avonds niet op het appèl mankeeren en wie het niet kent, wordt thans in de gelegenheid gesteld, kennis te maken met krachten, die elders uitstekend voldaan hebben. Men geeft Martin de Kruier, mar bij dsn adjudant te brengen. Zoo doende stond bij dan ook tegenover dien persoon. „De accaraatheid in persoon, heer bouw raad t" Tusschen hen beiden werden eenige be leefdheden gewisseld, voordat von RiDgseis weder voor zijne schrijftafel terugkeerde, vanwaar hy een kistje sigaren nam om er Reimar een aau ie bieden. Zwijgend weigerde Reimar. „Hoogheid heeft mij laten roepen," voeg de by er bij, om zoo spoedig mogelijk tot bet eigenlijke doel zijner komst te geraken, „Zeker, zeker. Hot was geen bezorgdheid over het werk, dat wij n stoorden. Gij zult nog wol niet rechtstreeks aan het werk zyn gegaan, nu in den herfst." „Toch wel," antwoordde Reimar. „Wij zijn yverig in de weer en willen den tjjd zoo nnttig mogelijk besteden en trachten af te maken, wat nog te maken is." „Zoo, werkelijk zeer goed I" liet von Ringseis zoo als gewoonlijk zyn byval hoo ren, maar meende, dat de tegenwoordigheid van den bouwraad niet zoo noodwendig zon zyn. „En daar ge na eenmaal hier zijt, is er ook niets meer aan te veranderen. Af stel van de zaak is niet zeer goed mogelyk. Ik moet u evenwel verzoeken, dat gy het ditmaal met mij voor lief nemen moet." Reimar liet zich, na do toevoeging, dat het slechts eenige minuten zon doren, op een stoel neder en vroeg om de zaak te weten te komen, wat er van hem verlangd werd. De houding van den anders altijd vriendelij ken officier moest hem vreemd voorkomen. Hjj was ook nu beleefd en voorkomend, maar er lag toch iets gedwongens over zyn we zen; men had bijna kannen aannemen, dat bet uit vorlegenheid geschiedde, dat hij tel kens en telkens in de papieren op zijn schrijftafel zocht en het een of ander ver legde, om hot con oogenblik later weer op te nemen. Ook zjjn mond roerde bij in dien tnsschentijd niet mot zyn gewone gemakke lijkheid. „Eigenlijk een recht onaangename zaak. Het dost mij werkcljjk leed zonder twij fel zal het ook n verrassen- Er zijn name lijk omstandigheden gekomen, die de aange gane verbintenissen met Bornhansen, zouden kannen te niet doen." Verwonderd zag Reimar op. „Zouden de plannon „Niet zoozeer dit, maar veel meer Von Riugaeis scheen weer ieis te zien, dat niet goed lag, „ja, veelmeer, de nitvoering de luiding." „Hoe moet ik dat begrijpen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1