FaillissementC. DEKKER. Kermis te KOLHOBN. Rammen. g||l Kolf- eii Biljart-wedstrijd. tmeel, Geinoentoroinigiig De Rentenier, Murwe Lijnkoeken, T. D. LOTERIJ. ZAANDAM JONGENS voor Nederland, HGOGZIJDE, SCHAGEN. HORLOGES, KUNST-HAARWERKEN, Keuring van MMtHffih#,,,. J. WINKEL, Jan Winkel, - Hl op Maandag 14 Sept. '96, WILLEM POTHARST. EEN BUS!?. WAAR?? bij J. Rotgans, te Schagen. TANDARTS Financieel Weekblad, van T. DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. R 0 l U en IEL IE, PENDULES, REGULATEURS, BAROMETERS, Losse en gezette DIAMANTEN. Trekking Woensdag 23 September e.k. 30000 Loten; ruim IQOO P r ij z e n. Co. te Zwolle, onder garantie, in elkellioeveelheid Gem. SCIfAOKtf. Gein, Zijpe. Marktberichten, De Afd. Schagen en Omstr. der Hol). Hij. van Landbonw zal op Woensdag 30 Sept. 1890, des voormiddags te 9 ure, te Scllfl- «ren. een keurinjr houden van Itainuicn van Inlandsch Ge kruist ras, die minstens drie maanden in het bezit moeten zijn ge weest van den eigenaar, onder uitlo- ving der volgende prijzen Ramlammeren le prijs f 10.2e prijs f 5,— 3e prijs getuigschrift. 11/2—jarige Rammen: le prijs f 10, 2e prijs t 5.3e prijs getuigschrift. Voor den besten Ram van Buiten- landsch ras een prijs van f 10.en voor collectieve inzendingen van min stens drie stuks Fokschapen en Ooi lammeren, een getuigschrift. Alleen die rammen, die mededingen naar de geldprijzen, moeten 35 CtS. inleggeld betalen. Trekking Dinsdag e. k., Loten Staj Brussel, (Beliie) f20000, f1250, f500, f 350, f 75, enz. ■v ADVERTENTIEN. Terstond gevraagd bij J. Slikker Jz. laan, B 4, te Een geheel aand. f2.50. Een half aand. fl.25. D. E. COSMAN, Ter drukkerij teS CH AG EN, verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende 301 Ql 0 9 O 2 0. Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Alk maar, Laat A 112. Bij den ondergeteekende ver- 1 schijnt iederen Woensdag i x wis* gfcH" te s t> eS a .-ëps g uil** Mevr. S. M, C. van Wermeskerken-Jnnios (Johanna van Woude.) ,vDe Hollandsche Lelie" is het eenige Weekblad in Ne derland voor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringen; let hierop voor uwe adver- tentiën. Prijs per jaargang f 4.50. fr. p. p. f 5. Proefnummers gratis. Amsterdam. L. J. Veen. VOORSTELLING in de baan van den heer D.Kist, let Het omgevallen Zoutvat. Na afloop REIIMIS. Woensdag, den 16 Sept. Vraagt eerst, alvorens gij uwe in- koopen doet, prijsopgave van Sternmarke, en andere Iluipilieststoffeil, aan Joh. F. Morra, Schagerbrug. HELDER. Goed met beer gedrenkte Compost, adf 1.— per M3., bij boeveelheden van min stens 100 M3. Adres aan den Opzichter. p. b o oiV, is Donderdagmorgen in 't hotel v. d. heer Broersma te spreken. Abonneert U op He lileïne Kapitalist. (17de JAARGANG 1896.) Verschijnt Dinsdag-, Donder dag- en Zaterdag-namiddag. en GliO IS Dm T ES Handelaren, die mijn koeken verkoopen, hebben steeds vrijen toegang tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo, op een schriftelijk bewijs van den bandelaar, door wien zü de koeken ont vangen. lied. Joh ti. WEKKERS, KORALEN, GLASWERK met Zilver en Nikkel, Door het Comité werden ongeloofelijk kostbare prijzen aangekocht, o, Hoofdprijs Een prachtige Landauer met twee Paarden en Pnigen. (De gelukkige winner kan bovengenoemde prijs onmiddellijk tegen f3000 contant geld verzilveren, bij de hee- ren G e b r. S i s e 1 a a r, Stalhouders N.Z. Voorburgwal 77, Amsterdam, Verder zijn er nog ruim 1000 prijzen, waaronder Dog'Cart IllCt paard Koeien, Varkens, Schapen, en Pluimgedierte. Prachtig ZaailSCh Zilverwerk, waaronder Lepels, Vorken en ander Zilver. VoortsAmeublementen, Beelden, Pendules, Byouteriën, en Schilderijen. Vélocipèdes, Sport-, Stal-, en Landbouw-artikelen enz. enz. Prijs per Lot f 1.—, zoolang de voorraad strekt. Ds LOTEN zijn vertrïlmr hü JAN WIN K E L te en alle andere hulpmeststoffen van de firma G. J. Krol verkrijgbaar bij J. C. v a n WIJK, te Anna Paulowna. Roeden, Kap, Windpeluw, Voeghouten, Kuip, Rolvioer, Tafelmenten, Wielen, Stijlen, Balken, Planken, Bliksemaf leider, enz. van der Stok, Kaan en Co., Timmerman, Koelman Co, t© Schagen» Kapitaal f 400,000. M T AH DARTS, Nieuwendijk241.Eer8te huis b/dDam» Amsterdam. SPAANS Co., gevestigd teBarsingevhe rn, D. SPAANS. Ingeschreven van 5 8 Sept. 1896. Geboren Grietje d. v. Piettr Meurs en van Ëlisabeth de Jongh. Ondertrouwd, Gitrouwd en Overleden Geene. Ingeschr. van 28 Aug. 4 Sepf. 1896» GeborenAlbertus Petrus, z. v. Johan- nes Louwe en CAharina Maria Klaver. Margarelha Nelletta, d. v. Jan Wit en Neeltje Vries. Sophie, d. v. Dirk van der Piuit en Aaltje Bakker. Petrus Jo- hannes, z. v. Pieter Strooper en Cornelia Slijkerman. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. Hoorn5 SEPT. 5 H. L. Tarwe Rogge 1896. a a a a a a a V a Aangevoerd f 5.— a a 3.50 a 2.75 a 9.— a 8.50 a 12.— a 7.75 a 9.50 a a 4.50 a a 7 Garst 8 Haver Witte Erwten Groene Grauwe Vale Bruine boonon Witte Paarden Karweizaad Mosterdzaad 7 Paarden 13 Koeien 31 Schapen Lammeren 12 Kalveren 11. 42 Varkens 10. 150 Biggen 3.— Kip-Eieren per 100 3 25 a 1375 koppen boter p. kop 0.55 a Alkmaar, 5 SEPT. 1896. 6.50 4.- 3,- 10.- 10.— 15,- 14- 10.— 475 a 65.- 120.- 20.- a 150.— a 200.- 27.— 18.- 18.- 6.- 3.50 0.57' Paarden 18 Koeien 31 nucht. kalveren 180 magere Schapen 122 magere Varkens 368 Biggen 6 Bokken en Geiten 4 kleine Bokjes Boter perP. Kipeieren per 100 Alkmaar, Paarden 18 Koeien per K.G. per stuk 141 vette Kalveren per K.G. 25 Nuchtere Kalveren 569 votte Schapen 59 vetteVarkens p.K.G, magere dito Aangevoerd f -.- 140.- 7.— 12.— 9.— a a 3.50 a 3.— a 0.50 a —.55 a 3.- a a a 215.- a 21.— 22.— 12.- 6.— 6.— 0.75 —.60 3.50 7 SEPT. 1896. Aangevoerd: f a a 53.— a 30.a -.60 a 7.— a 16.- a -.30 a 9.— a 65.— 80. —.70 19.- 24. -.38 12.- De rangschikking in het faillisse ment van CORNEL1S DEKKER, winke lier te Blokhuizen, gemeente Harenkarspel, is gedeponeerd ter Griffie der Arr.—Recht bank te Alkmaar, alwaar zij gedurende 14 dagen ter inzage zal liggen voor een ieder. De Curator, Mr. K. A. COHEN STUART. Aangifte bij ondergeteekende uiter lijk Maandag 38 September. Bupost Hz. met hoofdprijzen van benevens een groot aantal prijzen van JPtt rmer 8 "SEPT. 1896. Aangevoerd 297 stapels kleine kaas 28.— h. 3 st. comm. 24 st. raiddb. f 1528 K.G. Boter f 1.05 a f 1.15 per K.G. Kipeieren f 3,25 a 3,75, Eendeioren 1 3.10 per 100. Kievits- f a 373 Runderen vette f 0,52 a 0,66 ct per kilo. 33 Stieren, vette koeien prijshoudend, handel stug, magere- en melkkoeien prijshoudend. 198 Vette Kalveren, f —.50 a f —.70 handel matig. 138 Nuchtere idem, per stuk 8.— 22.— handel stug. 12 paarden 167 Varkens, vette, per pond .30 a f .38 handel vlug. 152 Magere, idem, por stuk f 10.— a 18.— handel stug. 375 Biggen, per stuk f 4.— a f6.— handel stug. 20C8 Schapen en lammeren, prijshoudend handel stug. mud appelen fa mud peren f—a per mud. Te KOEGRAS, gen. Helder, De volle bovenstaande prijzen, worden terstond door mij uitbetaald De ondergeteekende bericht, dat bij den Boekhandelaar VERKRIJGBAAR ZIJN op welke Aandeelen men op Dins dag e.k. de meer dan buitenge woon groot© kans heett, de volle bovenstaande prijzen te trek ken. De officieele uitslag der trekking, wordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden. S' S. Kaar builen franco per kcerende poot, tegen toe&cn- ding van postwissel of postze gels. AMSTERDAM. in Effecten. van kunnen geplaatst worden, ter opleiding in het vak. - 2 j§« Z •-1 tE 03 O .-oj K fl 8 <D Ut H 2 r r 03 gs=l 3,880w "O uz UZ «l'ötlïtn Weekblad voor Jonge Dames, Onder Hoofdredactie van dooi Opvoering van Mrt Ie Knier. Gevolgd door: Entiée: le rang 75 ct. (ook op't rabat) 2e rang 50 ct. Van 1 tot 4 uur gele genheid tot plaatsbespr. Aanvang 8 uur. Dit blad vermeldt in elk Nummer q de officieele Beursnoteering van denzellden en den vorigen dag en fl isin alle opzichten een volledige p» en betrouwbare gids voor den Effec- fcö i_q ten-bezitter. «-3 iJ Prijs per 12 maanden franco per G O post f6.Met wekelijksche Res- tantenlijst*). f 8.Voor Buiten- q land en Koloniën -f- extra-porto. Cl3de JAARGANG 1896.; Verschijnt eiken Woensdag Dit blad vermeldt alle uitlotir.gen C5 en verder in beknopten vorm alles O 3 wat een ieder die effecten bezit (al is het nog zoo weinig) weten moet. W Prijs per 12 maanden,franco per post f3.Met Wekelijksche Restan- q tenlijet f 5.—. Voor Buiten- y land en Koloniën extra-porta. De Rest&ntenlijst is éen 1 maal 's weeks verschijnend Bijvoegsel, waarin worden opgenomen de uitgelote en nog niet ter betaling aangeboden nummers van alle bestaande premieloten en der hier ter beurze genoteerde uitlootbare obligatiën en aandeelen, welke opgaven voor den fondsenhouder onmisbaar zijn. MACt AZIJN VAN: als Op ongeveer iedere 30 loten EEN PRIJS. Te zien en te bevragen bij M. EECEN' Houtkooper te Oudkarspel. Beide bladen vermelden ook alle uitlotingen van GemeentelijkeWaterschaps- en Ker kelijke leeningen. Proefnummers zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar en Abonnementen (welke op den lsten van elke maand kunnen ingaan,) worden aangenomen bij den Uitgever van de Schager Courant te Schagen en aan de Bureelen van boven omschreven bladen Keizersgracht 258. Amsterdam. ondeb de fikma gevestigd te NIEUWE NIRDORP. Dikecteueen H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. J. VAN DER STOK. De vennootschap ,/Nooed-Hollandsche Bank" neemt gelden in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypo theek, bslast zich met In- en Verkoop van EPEEC'iEN, COUPONS, enz. tot de hoog ste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederenDoN- deedag, bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz. te Schagen, van 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café //Witte Engel," te Hoorn. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, KOELMAN Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothe cair verband enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gere kend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan den markt te Schagen, en is geopend Meren werkdag van 9 12 uren. Lion Blitz, 1 ouder de firma neemt gelden in depot en plaatst gelden onder borgtocht en hypothecair verband tegen rente, bij overeenkomst vast te stellen. Zij belast zich verder met het in- en verkoopen van EFFECTEN, COUPONS enz., en met die werkzaamhed en welken tot den werkkring der vennootschap kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden te Barsin- gerhorn, ten huize, van T. KOOMEN Az in den Waardpolder, nabij Kolhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 uur en des Don derdags op dezelfde uren in het Noord- Hollandsch Koffiehuis te S c h a g e n. Spaans fy Co. T. KOOMEN Az. J. RIJRES. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4