(11(1 AiïErtEilie- LiiünilUL De Kieswet aaDpnomen. Zondag 13 September 1898. 40ste Jaargang JTo. 3132. Nationale Militie. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: ILaait, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. GemeenteSchagen. eekendmakiugreu. Binnenlandsch Nieuws, Moord-Hoogsteden. Alkmaar, 10 September. Te dezer stede hebben zich reeds enkele buurt-commissiëu gevormd, met het doel om, docr wekelijksche bijdragen, gelden bijeen te krijgen tot versiering der stra ten, ter gelegenheid van het aanvaarden der regeering door H.M. de Koningin. SCHAGER COURANT. Burgemeester en Wethouders der Ge meente SCHAGEN Brengen, ter voldoening aan de derde alinea van Art. 26 der Wet op de Natio nale Militie, van 19Jen Augustus 1861, (Staatsblad No. 72), ter kennisse van de belanghebbenden, dat het overeenkomstig Art. 25 dier Wet afgesloten Inscbrijvings- Registei vsn 1896, voor de lichting 1897, met de daaruit opgemaakte alphabetische naamlijst, op heden ter Secretarie der Ge meente voor een ieder ter lezing is neder- gelegd, tot en met den 18deu September a.s., van des morgens 9 tot des Damiddags 4 nre. Schagen, den 11 September 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Het klinkt als een gemeenplaats, wanneer men zegt in onze dagen dat wij snel leven, en toch dringt die ge meenplaats zich als van zelf op aan ie der, die zich rekenschap geeft van den indruk, dien de aanneming der kieswet in de Eerste Kamer maakt. Indien ie mand, die, na getuige te zijn geweest van de opgewondenheid, door de mis lukking der kieswet-hervorming van den heer Tak en de daarop gevolgde Kamerontbinding en stembusstrijd te weeggebraeht, ons land verlaten had en nu was wedergekeerd, dan zou hij ver baasd staan, dat de aanneming dier kieswet-VAsHouTEN met zoo volslagen onverschilligheid wordt aangezien Wat is er gebeurd in dien tijd zou hij vragen. En de een zou hem antwoor den „nu ziet ge eens hoe gauw de kunstmatige kiesrecht-opwinding is be daard En de Minister zou hem ant woorden „Het komt omdat men met mijn regeling best tevreden is." En een derde wellicht„Het ligt hierin, dat de wet niet geeft wat men verlangt terwijl men toch wel begrijpt op bet oogenblik niets anders te kunnen krij gen." De verklaring ligt elders. Zij ligt hierin dat het hoofdpunt van den kies- rechtstrijd door het ontwerp-ïak was opgelost. Ondanks de mislukking van zijn ontwerp, heeft de heer Tak daar door het doel aangewezen waarnaar men te streven had. Dat deed den een ontstellen, bij den ander grondwettige bezwaren rijzen, bij den derde andere grieven ontstaan, maar nu het ontwerp- ÏAK eenmaal de grenspalen uitgezet had zoover als de grondwet toeliet, nu kon men daaraan nog wat knutselen, en de palen een weinig verzetten, en een andere manier van grensaanwijziging kiezen, maar in hoofdzaak was het uitgemaakt dat een zeer groote kies rechtuitbreiding komen moest, en toen dus de stembus gesproken had, wist men reeds ongeveer wat er nu komen zou, want de overwinnaars in don strijd hadden de zege slechts daaraan te dan ken, dat zij verklaard hadden, ongeveer hetzelfde doel van den heer Tak te willen bereiken, maar met andere mid delen. De Minister heeft het zelf nog eens weer in de Eerste Kamer gezegd, zoo dat men het niet op ons zeggen be hoeft te gelooven. „De voorstanders van 't vorig ontwerp deden zich voor als uitsluitende voorstanders van kies rechtuitbreiding, maar de Regeering wilde wel degelijk uitbreiding, even groot, maar met beter kenteekens, met waarborgen van welstand en geschikt heid. Dit ontwerp is de uitvoering van een grootsche gedachte van art. 8 van 't vorige." Juistde grootsche gedachte was van den heer Tak en die heeft geestdrift verwektde benepen uitvoering was van van Houten en die liet de men- schen koud. De Minister heeft met het ongunstig oordeel over zijne uitvoering van de ge dachte van het vorige ontwerp eeniger- rnate den draak gestoken. „Zijn voorstel was," zoo voerde hij de Takkianen spre kend in „Zijn voorstel was klein, bene pen, mozaïek, een klein burgerhuis, het vorige was grootsch, ruim van lijn, een paleis„maar", zoo werpt hij hun te gen „Het was niet van marmer, of al thans slechts van nagebootst marmer, zoo als op de tentoonstellingen gezien wordt; het wankelde." Misschien ware hier aanleiding tot de vraag, of niet de hechtst ontworpen gebouwen aan het wankelen te brengen zijn, als de bouwlieden, ge roepen om de plannen van den bouw meester uit te voeren, in stede daarvan den grond ondermijnen, maar wij willen in die treurige dagen niet terug treden. Er is hier grond voor eene an dere opmerking dat de heer Tak een grootsche gedachte, belichaamd in een kloek ontwerp, niet tot stand kon bren gen, en de heer van Houten zijn mid delmatiger ontwerp wel, ligt voor een deel aan het parlementaire stelsel, het welk bij al het goeds dat bet heeft, niet bijzonder past voor het doen van groote daden in ééns af, en ten tweede daaraan, dat de heer van Houten meer ervaring heeft van de stuurmanskunst in het parlementaire vaarwater. De heer Tak heeft in ééns het doel aange wezen dat hij bereiken wilde, en wilde er in vaart op los stevenenhij kende de kunst niet om tegen wind en stroom en tij op te laveeren, en daarom be reikte hij de haven niet, waar intus- schen de heer van Houten ook niet beland zou zijn, als de heer Tak hem niet ware voorgegaan. Want al heeft deze zijne grootsche gedachten niet in ons beschreven recht een plaats kunnen bezorgen, hij heeft haar tot het rechts bewustzijn van het volk doen doordrin gen. en wellicht in den aanvang de nieuwe kiezers op het dwaalspoor moge leiden, het gezond verstand zal bij het kalme Nederlandsche volk op den duur de overhand behouden en waarheid en recht zullen steeds de zege behalen. En de vrijzinnige beginselen bestaan niet bij de genade van den wetgever, en worden niet gehandhaafd door kunstige kiesrecht knutselarij, maar rusten op de hechte grondslagen van gezond verstand, waar heid en rechtEn daarom, al mogen nieuwe toestanden andere maatregelen en grootere krachtsinspanning vorderen, wij schrijden voort in de oude be proefde richting, waarin na korteren of langeren tijd de meerderheid der nieuwe kiezers ons zeker volgen zal. Maarde strijd is nu volstreden. Wij hebben er met warmte aan deelgeno men tot het laatste oogenblik toe. En al hadden wij den uitslag anders ge- wenschtwij willen gaarne ons voegen bij hen, die den Minister van Houten hulde brengen voor de wijze, waarop hij zijn ontwerp den weg naar het Staatsblad gebaand heeft, en waardoor wij een be langrijke kiesrechtuitbreiding hebben ge kregen. Hoe groot die zijn zal, in hoe verre zij voldoende zal blijken, is nu nog de vraag. Het woord is nu aan de praktijk. En er zal nu veel gevergd worden van hen, wien de belangen vaD land en volk ter harte gaan. De Minis ter heeft, geheel in den geest van ons vorig artikel, erop gewezen, dat de kies- rechtstrijd nu uit is en de stembus strijd voor de deur staat. De stembus-strijd met weinig gege vens en vele onbekenden. Hoeveel nieuwe kiezers zullen er komen Wel ke richtingen en stroomingen zullen zich openbaren onder en door die nieu we kiezers Welke invloeden zullen op hen werken en welke kracht zullen die uitoefenen P Zietmen kan daarover in zeer wijd- loopige bespiegelingen treden. Maar men komt daarmee niet veel verder. Eén ding is echter zeker. De nieuwe toestand brengt mee, dat ieder man zijn plicht behoort te doen. „De uitbreiding van het kiesrecht zal ten gevolge heb ben, dat men zijn populariteit moet be houden onder een breederen zoom der bevolking en minder zal letten op de belangen van een klasse, ook minder daardoor zal worden beheerscht," zei de Minister terecht. Daarom stelde het vori ge ministerie kiesrecht-hervorming als „voorwaarde van blijvende verbetering" op don voorgrond. En daarom nu niet langer den blik achterwaarts gericht, maar vooruit.' Met alle kracht die in ons is, geijverd voor het algemeen belang, voor het heil van Tand en volk, en dat doende de toekomst rustig te gemoet getredon. Want welke invloeden zich ook mogen doen gelden De vermoedelijke dader van der. moord op den huzaar Hofmsn was niet de jaloersche vrijer van het meis je, dat den huzaar had uiigenoodigd met baar te drinken, maar 1 .ambertDunnewind te VEENINGEN, die te Assen door de marechaussee binnen gebracht werd. Bij zijn overbrenging heeft D. aan de marechaussee bekend, de daad te hebben gedaan, welke bekentenis hij voor den officier van justitie herhaalde. Een kame raad had hem aangezet met de woorden ffSnied hem maor". D., uiterlijk een nie tig ventje, had daarop den huzaar met een klein mesje in de borst gestoken. Eergisteren is de huzaar Hofman, te Dedemsvaart met militaire eer begraven. Op de kist lagen twee kransen, een van zijne kameraden en een van zijne officieren, die allen hem roemden als een oppassend en flink soldaat. Genoemde Lammert Dnnnewind, is pas 17 jaar oud. De vaste commissie voor de strafverordeningen te Alkmaar heeft aan den gemeenteraad ter vaststelling aan geboden een ontwerp-verordeniDg op het wielrijden. Uit MAASTRICHT wordt ons ge meld, dat vijf der stakende glasslijpers zich weder bij de firma Regout hebben aangemeld om het werk te hervatten. Men verwacht daar, dat dit voorbeeld door nog meer stakers zal worden ge volgd. Volgens het R. N. bid heeft de wagen verhuurder J. In 't Hout een schrijven gericht aan den heer Officier van Justitie, met verzoek met De Vos te worden ge confronteerd. Devolgende zonderlinge dankbetuiging komt voor in bet Week blad van de Hoeksche Waard: Wijlen A. de Neeff Az. dankt door de ze hartelijk voor de vele bewijzen van belangstelling bij zijn overlijden ondervon den. Rotterdam, Sept. '96. A. de Neef Azn, Gedurende eenige minu ten (te oageveer 4 uur 's namiddags) was het op den 9en dezer te SCHERMER- HORN in letterlijken zin noodweer. Ratelende donderslagen volgden oogenblik- kelijk op felle bliksemstralen en tezelfder tijd ontlastte zich een hagelbui, in korrels ter grootte van een knikker, wier gewel dig kletteren tegelijk met het machtige geluid der donderslagen werkelijk angst wekkend was. Van brand was na de bui in den om trek niets te zien. De commissaris van poli- tie in de 6s sectie (bureel Oude Brug steeg) te AMSTERDAM, verzoekt opspo ring en bij ontdekking bericht van S. C. L., weduwe van Th. v. L., 56 jaren, en haar zoon H. J. v. L22 jaren. Zij hebben op 30 Augustus 1.1. hunne woning aldaar verlaten met achterlating van een met hunne namen onderteekend briefje van den volgende inhoud Amsterdam, 30 Aug. 1896. „Wegens de tegenspoeden der laatste tijd nemen wij heden afscheid van dit aardBche tranendal, de groete aan alle be- kende.^ Aan den zeedijk bij het Oudn-Schild op het eiland Tessel ge raakte Woensdag een spelend tweejarig knaapje te water, zonder door iemand t6 worden opgemerkt. De moeder, die eenigs. zins ongerust was geworden, toen het kind niet terugkwam, ging eens zien en kwam juist op den dijk toen het knaapje weg zonk. Zonder zich te bedenken, snelde zij de steen-glooiïng af en sprong in zee. Zij wist het kind nog te grijpen en er mee naar den dijk teiug te worstelen, doch daar begaven haar de krachten en zonk zij bezwijmd met het kind neder. Geluk kig dat er terstond hulpvaardige menschen in de nabijheid waren, want anders zou den ongetwijfeld moeder en kind toch nog verdronken zijn. Snel werden nu beiden gegrepen en geheel op het droge ge bracht. Het duurde nog vrij lang alvorens het kind geheel buiten gevaar was. Een heer en dame uit ROT TERDAM reden per rijwiel achter elkaar langs den Puinweg te Barendrecht, om over den Straatweg huiswaarts te keeren. Waarschijnlijk uit bezorgdheid om vooral zijn dame niet te verliezen, had de heer beide fietsen met een tonw verbonden. Zoo ging het een tijdlang goed, tot op eens die band van gehechtheid brak, de dame haar draai nam en kopje-onder te water reed. Hevig verschrikt en druipnat bereikte zij met haar galant het café „Sport", waar men haar van droge klee- ren voorzag. Bij de gehoudene stem ming voor een Lid van den Raad der ge meente Oudkarspel, in de plaats van den heer A. Halff die wegens vertrek naar Alkmaar als zoodanig had bedankt, zijn op Dinsdag 8 September j. 1. opge komen 92 van de 184 stemgerechtigden waarvan op de Heeren 11. Hart Cz, 58 stemmen, Jan Vis 32 en C.Over 1 stem en één blanco werden uitgebracht, zoodat met volstrekte meerderheid van stemmen, tot Lid van den Raad is be noemd, den heer H. Hart Cz. Benoemd tot vader en moeder in het Wees- en Armenhuis te Barsingerhorn, de heer C. Wouden- berq en Echtgenoote te Koog a/d Zaan. Met hen slonden mede op de voor dracht, de heeren C. Horst te Birsinger- wd, L. Bruin te Kolhorn, JD. Rob te Winkel, J. Bijlsma, te de Rijp en L. Hart- hoorn te Hilversum. Donderdagnamiddag zonk te Lutjewinkel door een lek de schuit van den heer G. Vader te Winkel. Jammer voor den inan was de schuit ge laden met galanteriewaren enz. voor de kermis te Kolhorn en zal de schade door 't water geleden nogal van beteekenis zijn. Deheer A. J. Onnekesp r e d i" kant te Winkel, mocht Donderdag den 10e dezer, den dag herdenken, waarop hij 25 jaren geleden als leeraar bij deNed. Herv. Gem. is opgetreden. Een bankbiljet- van t 300 1 Een dubbeltje kan raar vallen en een ^papiertje leelijk verzeilen," zooals de heer B. commis8iounair in stroo, te OOSTWOLD, heeft ondervonden. Onlangs vermiste hij een bankbiljet van f 300, dat hij goed opgeborgen waande. Allerlei gissingen werden gemaakt. Ook aan verdenkingen ontbrak het niet, daar weldra rijks- en gemeentepolitie zich met de zaak inlieten zoodat o. a. ook de kisten van meid en knecht doorzocht werden, hoe noode de baas er ook toe overging. Alles vergeefs. En nu is gebleken, dat het biljet ei genlijk niet eens weg was. Het was steeds in de daarvoor bestemde doos gebleven, maar bij elk onderzoek in het deksel daar van blijven steken, dat steeds met den bo venkant omhoog gebleven was. Meid en knecht hebben nu om de doorgestane consternatie te be'.oouen, elk f 10 van hun meester ontvangen. Men schrijft ons nader uit Sint Maarten: Naar aanleiding van het verslag in uw Yeel gelezen blad van j.1. Donder dag, gaven velen hunne verwondering en ook hun misnoegen te kennen, dat u w correspondent van bet goed geslaag de schoolfeest, zulk een beknopte vermelding maakte.'t Is daarom dat ik, als inwoner dier plaats, U verzoek, dit nu nog, meer uitgebreid te willen opnemen. Reeds in den vroegen morgen van Maandag 7 dezer, wapperde van alle huizen de vaderlandsche driekleur, ten teeken dat die dag feestelijk zouworden gevierd, en wel een schoolfeest, wat hier lang niet ieder jaar gebeurt. Onge veer ten 8 V2 ure, begaven de kinderen zich, allen voorzien van een vlaggetje, naar het schoolplein, vanwaar de stoet zich ten 9 ure in beweging zette. Voor op de 7 hoornblazers en daarna de ruim 70 kinderen, waartusscben drie jongens ieder een keurig bewerkt vaan del droegen, begeleid door de commis sieleden. Onder het blazen van een vroolijken marsch ging het in optocht naar de herberg van den heer de Vries, waar de kinderen onthaald werden op koek en melk. De zaal was gedeeltelijk versierd, waarin met fijn sparregroen en dito bloempjes het woord „welkom" was aangebracht. Nadat de jeugd een paar liederen had gezongen, was het tijdstip aangebroken, voor het rijtoertje door onze gemeente. Hiervoor waren een 20-tal rijtuigen, ter beschikking gesteld waarvan vooral een bakwagen, die voor de muziekanten bestemd was, de aan dacht trok door de nette versiering. Toen men het Rijpje passeerde werd even halt gehouden bij den heer K. Blom waar de kinderen eenige ververschingen werden aangeboden, terwijl de hoorn blazers en koetsier werden getracteerd op een oorlam. Daarna werd de reis voort gezet, totdat men te J2 uur weder in ons dorp arriveerde, waar zeer vele menschen hunne komst reeds stonden af te wachten. Toen allen uitgestegen wa ren, ging het in optocht naar de kolfbaan van den heer Schermerhom. Alvorens die binnen te treden, werd in de danszaal een welkomstlied gezongen, wat door het steeds toenemende publiek met belang stelling werd aangehoord. Nu naar de feestzaal, die voor dat doel met groen en vlaggen netjes versierd, een recht feestelijk aanzien gaf. Hier werden aan de jeugd eerst brood met chocolade-melk en daarna koek, wijn en andere versna-1 peringen verstrekt. Dit werd telkens afgewisseld door het zingen van toe passelijke liederen, waar met veel lof over werd gesproken, zoo ook de num mers der muziekanten vonden veel bij val. Na geruimen tijd in de zaal ver toefd te hebben, werden de kleinste kinderen, naar den voor dat doel afge- huurden draaimolen gebracht, waar zij na hartelust genoten. Terwijl de grooteren onder leiding van den onderwijzer, den heer Akkermaneen polonaise maakten, waarover de burgers zeer voldaan waren; ja zelfs meermalen hoorde men den uitroep: „hoe is het mo gelijk, wat is dat mooi!" Daarna werd nog een kinderspel door hen, onder het zingen van een daarbij passend lied, op uitstekende wijze uit gevoerd; ook dit viel in den smaak, wat wel bleek door het langdurig handge klap, en de opgeruimde gezichten. Nu moesten de oudere leerlingen naar de caroussel en werden door de jongeren eenige kinderspelen gedaan, onder dezelf de leiding, wat haast nog meer instem ming vond. Deze spelen werden door de kleinen, zoo met aandacht ten beste gegeven, en er werden tevens met die zachte stemmetjes zoo lieflijk gezongen, dat de toeschouwers meermalen hunne verwondering te kennen gaven, hoe het toch mogelijk was, dat móester Akkerman hun dat allemaal kon leeren. Vervolgens gingen de kinderen wederom in de feestzaal, teneinde nogmaals te genieten van de vele lekkernijen. Het was 3 uur, toen door de jeugd ander maal een optocht werd gehouden; dit maal zou men liet dorp doorwandelen, en tevens den EdelAchtb. Heer Bur- gem., den heer Wd. Schermerhorn een serenade brengen; hiervoor werd nog een vaandel gedragen waarop met gul den letters het „Hulde aan den Bur gemeester" stond vermeld. Daar wer den de kinderen eveneens onthaald op koek en wijn, en werden, nadat door lien een paar liederen waren gezongen, en de geroemde polonaise was gemaakt, door ZEd.Achtb., die in ambtsgewaad aanwezig was, op hartelijke wijzo toe gesproken; terwijl door de jeugd het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1