SCMAGER COURANT Donderdag 17 September 139S. u 40ste Jaargang No. 3133. YallendB Sierren. Nationale Militie. Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: SCMASEN» Laan, I) 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. Zij, die zich met 1 OC- TOBEB op de abonneeren, ontvangen de vanaf heden verschijnende nummers GRATIS. Gemeen teSchagen. Bekendmakingen. Binnenlandse!! Nieuws, FEUILLETON. Anna Paulowna, 14 Septemb. '96. Een droeve mare bereikte hedenmor gen onze gemeente. Onze hooggeachte predikant, die sinds 3 weken te B a a r n vertoefde, om zoo mogelijk na eene langdurige ziekte te herstellen, overleed aldaar in den avond van gisteren. Anna Paulowna, 13 Sept. '96. Drijfwier. f' Ni tin-, COURANT. Mralsilit- k Lniliiwllil Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur der GemeeDte SCHAGEN, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier ge meente, dat het kohier No. 2 voor de belasting op het Personeel over het dienstjaar 1896|97, op den lOden dezer door den heer Directeur det Directe Belastingen te Amsterdam, is executoir ver klaard en op heden aan den heer Ont vanger der directe belastingen binnen de ze gemeente ter invordering is overgege ven. Ieder ingozeten, welke daarbij belang beeft, wordt alzoo vermaand, op de voldoe ning van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, teneinde alle gerechtelijke vervol gingen, welke nit nalatigheid zouden voort vloeien, te ontgaan. Schagen, den 14 September 1896. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, S. BEKMAN. Burgemeester en Wethouders der Ge meente SCHAGEN Breugen, ter voldoening aan de derde alinea van Art. 26 der Wet op de Natio nale Militie, van 19den Augustus 1861, (Staatsblad No. 72), ter kennisse van de belanghebbenden, dat het overeenkomstig Art. 25 dier Wet afgesloten Inscbrij vings- Register van 1896, voor de lichting 1897, met de daaruit opgemaakte alphabetische naamlijst, op heden ter Secretarie der Ge meente voor eon ieder ter lezing is neder- gelegd, tot en met den 18den September a.s., van des morgens 9 tot des Damiddage 4 ure. Schagen, den 1P September 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Roman van Rdbert Byr. VIERDE BOEK. 28. ,,Ik begrijp overigens niet, wat gij wilt. Ben ik er de sebuld van dat gij een zwak keling zjt, die niet vasthouden kan wat hij heeft en niet grijpen kan wat hjj wil Al les zjt ge sleehls half; ge zjt socialist en gij wendt u van ons, gij zjt ingenieur en wordt bouwmeester, gij wilt een vrouw en verovert haar niet; gij wilt een positie en wijst elke besliste stap terug, gij aijt 'n dén woord, wat men een fijne aristocratische natuur noemt, een mensch, die geen plaats meer in de wereld heeft, niet in deze oude en niet in de nieuwe die komen zal. Ga naar de maan en tracht u daar te ver zorgen." Deze spottende reden van dr. Schmits trof een gevoelige plek; niets windt de toorn meer op, dan zulkeen smart. „Zwijg, ellendeling; wanneer gjj niet wilt l* vloog Reimar op. Hij hief het pjjpenroer op, doch zonder een schrede voorwaarts te doen; zijn doel was meer deD ander schrik aan te jagen. Schmitz deed evenwel haastig een greep in de kast. Toen hij zijn hand terug haalde, had bij eeu revolver daarin. Vol verachting en spot luchtte Reiraar. „Gjj zijt wel voorbereid, zooals ik zie. Schiet nn ook nog, hondsvot." „O, neen, dank. je, zoolang ik geeD bloedige schram kan aanwijzen, heb ik geen beroep op noodweer." „Druk af 1 Maar legen je zelf, dan heb je tenminste nog één goede bundeling in je leven gedaan." „Je schertst. Daartoe heb ik mijzelf veel te lief. En goede daden, daar heb ik weinig res pect voor; 't zijn in den regel slechts dwaas heden." Er was koelbloedigheid in zijn houding, dooh niet de koelbloedigheid die bewondering afdwingt; maar het was de uiting van een kruipend ongedierte, dat devoorbijgangers met walging vervult, en zich zoodoende onkwets baar maakt, daar niemand zich de voetzool aan ben wil bevuilen. Reimar wierp het pijpenroer op tafel ne der. „En zulke creaturen moeten de wereld Den 26sten Maart 1831 werd An- toine Guillaume Pareau te Am sterdam geboren. Voor het predikambt bestemd, voltooide hij zijne studiën te Leiden, en den 28 Juni 1857 deed hij alhier zijn intrede als predikant bij de Hervormde gemeente. Daar in genoemd jaar ook de kerk gesticht was, was hij de eerste en tot heden de eenige pre dikant, die hier zijn dienstwerk ver richtte. Weldra zou het dus 40 jaren geweest zijn, dat hij werkzaam was, en algemeen bestond het voornemen om den waardigen man op dien blijden stond de ondubbelzinnigste blijken van hoog achting en genegenheid te geven. 't Heeft zoo niet mogen zijn Wat onze gemeente in Ds. Pareau verliest is hier en in den omtrek alge- verbeteren i" zeide bij vol bitteren afschuw en giDg heen. Geen enkelen blik wierp hij meer op de jammerlijke en bespottelijke ge stalte van den advokaat Schmifz. Krakend vloog nu de deur in het slot. TWEEDE HOOFDSTUK. De sonate was ten einde. Met had met ongewonen bijval geklapt zooals van zelt sprak, als de verloofde vau den bnisheer speelde en deze zelf het voorbeeld aan de andoren gaf; maar het streelde de speelster weinig, zjj bad geen dank meer noodig, het maakte op haar niet den minsten indruk bijna onbewegelijk zat zij nog altijd voor de geopende vleugel, alsof zij een paar mi nuten noodig bad, om zichzelve meesier fe worden en zich van uit het rijk der ionen weer in de gewone wereld terug te plaat sen. Nog hoorde zij het gebroken slotac coord met de slolcadens der stormachtige finale, die door het geheele vertrek weer klonk, zoodat het al te verlokkend was er nog een oogwenk naar te luisteren en eer dat zij verdwenen, de beelden en vor men vast te hoaden, die de muziek baar voor oogen bad getooverd. Dit ruwe hand geklap kan immer geenszins opwegen voor hetgeen zij in haar geest aanschouwde En toch ton minste het handgeklap van ééa enkele bad waarde voor haar. Het had zich dapper geweerd dat handenpaar, meer nog door zijne liefde, dan door bewondering gedreven. Zij zat nog voor de piano, toen de prins reeds op haar toe snelde. Wellicht had Hilde alleen daarop gewacht, want haar gelaat zag hem vrien delijk lachend aan. Niet met overdreven bewoordingen, niet met vleiende gezegden, neen, eerder op een afgemeten toon betuigde hij haar zijn lof. Maar de verheerlijking, die zij daarbij in zijne oogen las was eebt. „Het is verwonderljjk, met welk een schoonheid en bevalligheid, deze kleine vin gers bet scherzo en finale kunnen spelen," zeide bij daarna „Ik heb zelden een vlugger tempo gehoord. Het is lang niet gemakke- lijk; Schumann laat zich daar te veel met mocielijkheden in, maar hij heeft in u een »oede vertolkster gevonden." „De haast heelt u wellicht de over den grond gerolde noten niet doen opmerken," schertste zij. #Ik heb er geen enkele gemist." „Weikelpk niet? Uit grootmoedigheid of uit galanterie Hij schudde lachend het hoofd. „Ik zou het u zeggen. Evenals ik uw voetje de vermaning niet kan onthouden, meen bekend. Bemind toch was hij om zijne verdraagzaamheid, behulpzaamheid en liefdadigheidszinniet alleen geloofs- genooten ondersteunde hij, maar hij gaf waar het zijn haud vond, om te doen, en hij deed zulks liefst in stilte. Zijn dienstijver was inderdaad zeld zaam groot. In den winter catechiseerde hij op 5 verschillende plaatsten in de gemeente, en bepaalde daarvoor steeds de uren, waarop 't zijn leerlingen 't best schikte. Op geregelde tijden hezochi hij arme weduwen en andere behoeftigen, en dat het dan niet alleen bij een op beurend woord bleef, weten zij het best. Maar niet alleen onderscheidde hij zich in zijn betrekking als herder en leeraarook verschillende andere func- tiën nam hij bereidwillig en met de meeste nauwgezetheid op zich. Zoo was hÜ vanaf de oprichting tot aan zijn dood Commissaris van de Nutsspaarbank. In de laatste jaren had hij de belangrijke administratie van het ziekenfonds, insge lijks een nutsintstelling. Hij was be stuurslid van de vereeniging tot bevor dering van schoolbezoek en steunde de ze met milde giften. Een uitgebreide bibliotheek stelde hij des winters naast de bestaande bibliotheken voor zijn leer lingen open, ter vermeerdering van ont wikkeling en beschaving. Dit zijn en kele trekken uit het leven van den man, wiens gemis wij lang en diep zullen ge voelen. Met Dominé Pareau is een stuk ge* schiedenis vau den polder afgesloten, want hij was met de gemeente één ge worden. 't Was, zooals de heer Wallet een jaar geleden in zijn feestrede, bij ge legenheid van het halve eeuwfeest zeide „Zonder dominé Pareau kunnen we ons den polder niet denken!" Toen was hij nog in volle levenskracht, nu is hij niet meer. Alleen de herinnering aan zijn verdienstelijk en werkzaam leven blijft bestaan Het zal velen genoegen doen te ver nemen, dat de begrafenis alhier zal plaats hebben, en wel a. s. Donderdag ten 123/4 uur, van uit de pastorie. Gisterenavond had in Veerburg de in het vorige nommer genoemde bij eenkomst plaats ter oprichting eeuer so ciëteit. In deze vergadering, door 12 personen bijgewoond, heeft de zaak haar beslag gekregen. De heer Oostra sprak een in leidend woord, en verder volgden in 't algemeen eenige besprekingen over den aard en de inrichting. Alle aanwezigen verlangden toe le treden; ook werd dat ver langen geuit namens eenige afwezigen, zoo dat de sociëteit met een 20-tal leden begint. De bijeenkomsten zullen alleen plaats hebben 's Zaterdagsavond op de bovenzaal en wel iu den winter. Nieuwe leden moe ten zich aan ballotage onderwerpen- Een bestuur van 3 leden is gekozen, wiens eerste werk zal zijn, het ontwer pen van een reglement, dat in eene ver gadering van den 23sten dezer aan de orde zal komen. De postschipper te Wieringen, die dienst doet met een zeilschip, van de Van Ewijksluis tot de II a u k e s, heelt zich een stoom bootje, dat door petroleum wordt bewogen, aangeschaft. De overtocht zal nu vrij wat spoediger kunnen plaats hebben, om reden men minder van stroom en wind afhankelijk is. Door aanschaffing van stoom zoude het nu wel eens kannen zijn, dat de reis naar W. over den Helder plaats had; zulks zoude voor het reizend publiek een niet te noemen voordeel en gemak zijn. Wij hopen dan ook, dat de noodige stappen daarvoor bij de posterijen zal wor den gedaan. Langs de WIERINGER kust is in vele jaren niet zooveel drijfwier geweest als thans. De pakhuizen zitten overvol, en op de landerijen, staan de kapbergen bijna tegen eikanker aan, hetwelk voor den handel zeer nadeelig is. Het gemaaide zee gras is thans zoo goed als weg, voor welken arbeid de maaiers goed beloond ziju. het pedaal minder te gebruiken bij sommi ge passages. Ja, ik weet wel, dat het_voor geschreven staat maar tochAnders was het onberispelijk. Hilde bad een paar bladzijden omgeslagen en wees met en zekere genoegdoening naar do vette pedaalteekens; daarna boog z|j evenwel in vrouwoljjke onderdanigheid het hoofd. „Ik ben gelukkig," zeide z|j, „wanneer ik voor zulk een meester als gij zijl, eenige oogenblikken met succes heb mogen spelen." De prins wilde antwoorden, maar het na- derbjtreden zijner dochter verhinderde hem daarin; z j was zelve zichtbaar ontdaan, over haar eigen waagstuk, om eens een schrede te doen zonder leidiDg, maar of zjj, om hetgeen zij deed een berisping krjgen zou of niet, het scheen nu geen gewicht in de schaal te leggen, zj volgde een inweudigen aandrang, die haar bleek gezichtje rood had doen kleu ren en hare oogen vochtig deed glinsteren. „Ach, niet waar, dat is toch immers de &}- mol-soua'e vroeg zj schuchter. „Zeker, hoogheid," zeide Hilde, terwjl zj opstoud. De prinses legde haar wang tegen den arm van Hilde, en vleide met half onder drukte stem, waarin een toon van verwjt gehoord werd l „Zeg Helene, mjn sehoone, kleine mama!" Hoeveel ernst het haar daarmede was, ge tuigde haar vurig bewonderende blik. Een dankbaar trouw hart sprak daaruit; de op den grond gevallen rozen in de wachtkamer van het slation waren evenmin vergeten als de water8cène met Reimar- „Lieve, lieve Heleuel" verbeterde Hilde nu op den vriendeljksten toon; maar het fijngevoelende, altijd aan zichzelve overgelaten kind, moest ontdekken, dat bier niet de rechte hartel jkheid mede sprak en trok zich daarom terug. Het was hier ook niet het passende oogenblik voor gevoelsuitingen- „Dat be wijst uwe uitstekende muziekkennis," voegde Hilde er aan toe, om de kleine iets vleiends te zeggen. „O, ik heb het stuk dadeljk aan die- wonderlieve andante herkend. Papa speelt de aria ook en op de violoncel klinkt ze nog veel warmer en inniger. Maar van daag klonk het als zuchten, dat plotseling iu een dolle werveldaus overging." Hilde gevoelde zich door deze woordon geroerd. Wat leefde er in dit zoo onont wikkeld en bekrompen eobjnend kind, dat zj zich een waar oordeel over haar mot d«rs stemming vormen kon Had het zulk een fijn gehoor voor de spraak dor tonen en kon zj daaruit raden, wat er in anderen omging zonder dat er aan die gevoelens een dnide- ljker uitdrukking gegeven was, dan Hilde zooeven gedaan had en waaruit geen enke le andere van het gezelschap zooiets derge- ljks had gevoeld De prins zelf stond eveneens verstomd. Dat gaf bljk van meer dan een weinig muziekkennis de eenige kunde die hei door de natuur zoo stiefmoederljk bedeelde kind ooit ten toon gespreid bad. „Ja, Leeutje 1" riep hj, „Waar hebt ge dat vandaan Ge denkt waaraehtig, kind 1" Vol bewondering en mot een vurigen blik, zag bj zjjn kind aas, dat in zjn oog her boren scheen. Door zulk een ongewone lof verlegen ge worden, stotterde de prinses: „O papa, ver geef het mj maar, heb ik weer iets zots Juist het tegendeel. Ik heb het in ernst gemeend, mjn lief kind." „Is het waar papa Zj zocht de ver zekering ook in zjne oogen to lezen, „die, die", zij stokte en een beweging met haar waaier, moest zooveel zeggen, als „die heen gegane", om baar zelve den naam van de gevreesde te sparen. „Die zeide altijd, dat ik wist nooit iets anders, dan iets zots te zeggen. G j zjt dus niet boos P* „Neen Leentje, ik bon bij om u. Zoo en ga nu weder naar mevrouw von Hellin gen en zeg onzen Ringseis, die baar zooals ik zie, in optima forma het hof maakt, dat de kapel een paar lieve nummers ten ge- hoore brengen moet. Zult gj dat kunnen doen „O, papa I" Het liet zich merken, als een smarteljke beschaming, dat er nu we der aan hare kundigheid getwjfeld werd en toch blonk er in hare oogen een schalksche gedachte tevens. „Je hebt geljk. Dat wilde zooeven we der zooveel zeggen, dat ik je kundigheden niet op prjs stelde. Neem dat niet als een krenking in je persoon op. Ik moet mj eerst nog aan het nieuw ontdekte gewen nen." In warme aanhankeljkheid, zag hj haar na. Inderdaad scheen zj hem toe to zjnde uit den droom in het tooverslot ontwaakte prin ses. Slechts langzaam verdween de ban, maar zj wes gebrokeD, de booze heks die haar onder heur hoede had gehad, had nu geen macht meer over haar, „De arme kleine herleeft," merkt Hilde op, „zj is wel recht demonisch ondergehou den. Die streffe predikatiën, die dit sima kind moesten opvoeden, hebben haar meer doen wegkrimpen." „Dat vtrv jt treft in den grond mj A. s. Zondag zal te Wie- rii] ger waard een harddraverij worden gehouden door paarden uit Wieringer- waard om prijs eu premiëu, bestaande in Contanten. D e t e Schagerbrug Maan dag 14 September gehouden Paarden markt, werd door een 90-tal paarden bezocht; dit is in vergelijking met andere jaren een zeer groote aanvoer, daar het aantal toen niet meer dan een 40-tal be droeg. De afdeeliug Zijpe van de Hollandscbe Maatschappij van Landbouw, had voor den grootsten aanvoer van paarden een premie van 110.gesteld, welke behaald werd door den heer 8. Blankevan Heer Hagowaard, met een aanvoer van 9 paarden daarop volg de de heer Biersteker v. Zijpe, met een aan voer van 7 en de heer J, de Veer van Scha gen met een aanvoer van 5 paardeD. Da premie van f 7.50 voor het beste aange voerde paard, werd gewonnen met den don- ker-bruinen witvoet van den heer J. deVeer, terwijl de tweede premie f 5.werd toege kend aan de rood-stekelharige-bles-witvoet eveneens van den heer J.deVeer van Sebagen. Er waren onder het aangevoerde aautal eenige zeer goede exemplaren. Alhoewel er eenige binnenlandsche handelaren aan wezig waren, was de handel vrij stug eenige 3-jarige exemplaren werden er aar gekocht. Een zeer groot aantal voorwerpen wa ren ter opluistering ingezonden en de commissie, belast met aankoop der voor werpen voor de verloting, had een zeer ruime keus. Zadelmakers: zooals de hee- ren L. RoggeveenC. RoggeveenF. Keet van Schagen en Peereboom van Nieuwe Niedorp; rijtuigmakers: de hoeren: Masclé} Jac Met van Heer Hugowaard, J. lates van Schagen, Poorthuizen van St. Maar tensbrug en Poorthuizen van Oudesluis, smeden en handelaren in landbouwartike- len als de hecren: D. Roggeveen van Schagen en de Leeuw en Ligthart van Schageibrug eu anderen, hadden, een elk op ziju ge bied, een grooten voorraad goederen in gezonden. Eenige tilbury's, een boerenwagen, eggen, zaaimachine, hondekar, verschillende tui- ofschooa ik het toch goed met haar ge meend heb,® zeide hj levendig, „Maar dat zal nu wel anders worden. Waarachtig, zj heeft mj in verwondering gebracht. Zou zooveel geluk op eenmaal 1" Zjn blik beduidde voldoende, wie h j mede onder dit geluk bedoelde en werd door haar even eens beantwoord. Niet op de manier van een gelukkige verwende bruid, ook niet op de wjze van eene vau bare overwinning zoker zijnde heerscheres, maar op die eigenaardige, won- derljke manier, die hem in een droomende, raadselachtige stemming bracht. „Ik ben zelfzuchtig en gj zjt moede," klaagde hj zichzelf na eeDÏge oogenblikken aan. „Moede?" herhaalde zj met een onver klaarbaar zoet laebje en om te bewjzen, dat zj nog lang niet moede was, zette zj zich nogmaals voor de piano, sloeg de toet sen aan en begon, tot niet geringe verba zing van de toeschouwers, dio deze toegift aan dan prins meende te danken te hebben, eeu nieuw stuk. Als hadde de zooeven gespeelde sonate nog haar macht niet over Hilde verloren, zoo bleef zj ook nu diezelve getrouw; ook wat zij nu ten gehoore bracht, was een mu ziekstuk van denzelfden eigeuaardigen mees ter. Ditmaal was het een triomfzang van de eene of andere legerschaar, ouder hare baudon werd het een gloeiende jubelzang, al het geluk der overwinning die z j in haar harte gevoelde, uitie zich in dit muziek stuk. In dezon manneljjk-krachtigen aanslag was geen spoor van vermoeienis waar te nemen. Vermoeienis is zwakte en dio zwakte was gekomen door eeue herinnering. Wat nutte haar deze nog Was het tegenwoor dige niet grootsch, glanzend en overweldi gend In haar voelde zj zich sterk en wolin haar lag het burgerschap vau het eenige ware aardsche geluk; in haar wilde zj ademen, leven, opgaan! Nog eenmaal herhaaldo zj met machtige uitdrukking het juichende marschtempo en toen zj nu eindigde en, terwjl zj hare lange handschoenen vsn de piano afnam, opstond, brak een algemeen applaus los, oomiddolljk en luider dan zooevendeze hartstoobteljke manier van spelen, had zelfs het minst ontvankeljke gemoed medege- sleept. Een werkelijke triomftocht was het, zocals Hilde aan dm a;m van den prins voort schreed, lueschen de r jen der gasten door, ir.et die vurige in zeil bewustzjiiide oogen om zich beenzierde, met de trotscbe houding ceuor onder purper geborene, eene gelukkige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1