Hel Bienve zittingjaar. SCHAGER COURANT Zondag 20 September 189S. 40ste Jaargang Ho. 3134. Verleent Vergunning, Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: liaan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van l tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. Zij, die zich met 1 OC- TOBER op de abonneeren, ontvangen de vanaf heden verschijnende nummers GRATIS. Gemeente Se hagen. HekeDdma kingen. Binnenlaiidsch Nieuws. HORN is weer achter den rug. Als altijd was de aanvraag voor standplaat sen zeer groot, zoodat een 25 it 30-tal kramen, stalletjes, enz. de open terreinen vulden. De Amerikaansche schommel van Jan Birks met zijne acht schuitjes, was er ook, had veel bezoek en bracht met zijn machtig orgel heel wat drukte te weeg. Wat het flaneerend publiek aangaat, dit was gedurende de beste dagen niet zoo talrijk als gewoon lijk. Dreigende regenwolken en af en toe eene zich ontlastende bui, hielden menigeen thuis, die anders niet tegen eene flinke wandeling opziet. Anna Paulowna, 17 Sept. '96. Door de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier, is Moord-Hoogsteden. Ontzettend gevolg van kinderlijk spelen Dezer dagen zaten te ZAANDAM een paar meisjes op een hek in den maneschijn. Een dezer meisjes, P. K., maakte eene opmerking over het vrien delijke maantje. Spelenderwijs zeide ha re vriendin enkele woorden over hare opmerking en duwde haar meteen ach terover. P. K. viel met haar achter hoofd juist op een paaltje, zóó, dat zij sedert dien tijd verstand en geheugen mist. Thans is zij naar het krankzin nigengesticht te Meerenberg gebracht. De arme ouders zijn wanhopig. De Katholieke Kamer club, eergisterenavond vergaderd, heeft haar bestuur vernieuwd en samengesteld uit de heeren Dobbelmann, Bahlmann en baron Michiels van Verduynen, die la- tor onderling de functiën aldus hebben verdeeld, dat zij onderscheidenlijk be noemd zijn tot voorzitter, onder-voor zitter en secretaris van het bestuur. tim j COURANT. Almisitit- Laiiimlial. De BURGEMEESTER der gemeente Schagen Gezien de artt. 10 en 145 van de Politie-verordening dier gemeente aan de tappers om op Dinsdag, den SSsten September a.s. na bezet ten t ij d te tappen, muziek te la ten maken en danspartijen te doen plaats hebben. Schagen, 17 September 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. Burgemeester en Wethouders van Scha gen gelet op art. 46 der Politieverorde ning dier gemeente Brengen ter algemeene kennis, dat het op den 22en Sept. a. s. in het belang der openbare orde verboden is, in de kom der gemeente vanaf de punten waar de daartoe betrekkelijke waarschuwingen zijn geplaatst anders dan stapvoets te rijden. Overtreding wordt gestraft met een boe te van ten hoogste Vijf-en-twintig gulden, of 6 dagen hechtenis. SchageD, 17 September 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Zaterdag is door den Minister van Binnenlandscbe Zaken een der belang rijkste parlementaire zittingjaren gesloten. Dinsdag werd door H. M. de Koningin- Regentes een nieuw zittingjaar geopend, dat uit den aard der zaak weinig doet verwachten. Wat aan het vorige jaar zijn groote beteekenis verleende, de aanneming eener Kieswet, is ook oorzaak van het on belangrijke der nieuwe periode want men kon niet verwachten, dat met eene Ka mer, die niet alleen haar laatste levens jaar is ingetreden, maar wier leden ook door een nieuw' anders samengesteld kiezerskorps geoordeeld zullen worden, nieuwe belangrijke zaken worden aan vaard. Dit te eer niet, omdat ook het Ministerie in de weegschaal zal gelegd worden en het lang niet zeker is, dat het niet te licht gekeurd zal worden. Het heeft toch zijne beloften gehou den P Nu javan de drie ontwerpen, met welker toezegging het optrad, is het eene in veilige haven gebracht het tweede is aangenomen, maar wacht nog op een invoeringswet en het derde zal nu de hoofdschotel uitmaken van het laatste zittingjaar. En men zal dus, als ook de regeling der Gemeente financiën wordt aangenomen, wel de drie wetten hebben, maar van geene er van nog de werking kennen, en de praktijk kan dus, als de stembusstrijd aan den gang is, nog niet de ongunstige verwach tingen weersproken hebben, die velen omtrent de drie wetgevende producten koesteren. Het groot vertrouwen, dat noodig zou zijn, om voor dit Ministerie onder het nieuwe kiezerskorps eene voldoende meerderheid te erlangen, is niet aanwe zig en de staatkundige verhoudingen zijn er over 't geheel niet naar om de verwachting te wettigen, dat eene meer derheid als de bestaande in de Tweede Kamer zal terugkeeren. Die toestand verklaart de soberheid van de troonrede, die aan bepaalde toe zeggingen niets bevat dan de regeling der gemeentefinanciën en „verplichte verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen". Dit laatste ontwerp, waarvan nog niets bekend is, is met de regeling der Kamers van arbeid, die aanstaande is, nagenoeg het eenige wat ons in het beloofde eenige be langstelling inboezemt. Wij hopen zeer dat de wet tot invoering der Kamers van arbeid, behoorende tot de belang rijkste wetsontwerpen, die reeds in be handeling zijn, spoedig tot afdoening zal worden gebracht. Daarmede zal dan althans een stap gedaan worden op den goeden wegdie Kamers zullen den weg kunnen efienen voor de maatrege len op sociaal gebied, die de nieuwe Tweede Kamer zeker ter hand zal moe ten nemen. Op ons oordeel over de Kamer van arbeid behoeven we nu niet terug te komen en over de ongeluksverzekering valt nog niets te zeggen. Het valt in het oog, dat men zich in zijne toezeg ging tot het engst mogelijke standpunt beperktgeen ziekte, geen invalidi teit, geen ouden dagalleen on gevallen zullen den werkman aanspraak geven op eenige vergoeding. Hoe weinig het ook zij, wij zullen het dankbaar aanvaarden, als het onderwerp dan al thans maar goed geregeld ismaar daarover is ook nog hoegenaamd geen licht ontstoken. Maar ons oordeel over de regeling ons geheel voorbehoudende, zien wij in deze aankondiging in allen geval deze twee goede zijden: 1°. dat het denkbeeld der verplichte arbeidersver zekering zich onder de tegenwoordige omstandigheden reeds baan breekt in de kringen, waar men met zulke maatrege len tot dusver al zeer weinig ingenomen was en 2°. dat door de tot standko- ming van een wet als de nu aange kondigde, althans eenige ervaring kon worden opgedaan op een gebied, waar die ten onzent nu nog ten eenenmale ontbreekt. Over het ontwerp tot regeling der Ge- meente-financiën, dat bij de Tweede Ka mer is ingediend, hopen wij in een vol gend nummer enkele opmerkingen te maken. De kermisdrukte t e KOL- In de herbergzaal van den heer J. Smit en in de kolfbaan van den heer D. Kist, beiden in danszalen herscha pen, was het echter en vooral des avonds ongemeen druk. En dezen keer was het eene echt vroolijke drukte, want van oneenigheid, twist, vechtpartijen, enz. die zoo vaak hier en daar de kermisda gen ontsieren, was weinig of niets te merken. Maandag kwam een gedeelte van Pot- harst's Tooneelvereeniging „Martin de Kruier" geven, bij Kist. Het ge zelschap, dat zeer beschaafd en net op trad, viel bij het meerendeel in den smaak. De zaal was stampvol. Bijna de ge- heele le Rang was uitverkocht alleen aan besproken plaatsen en zelfs van ge- beele rijen stoelen op den 2en Rang bad men zich vooraf verzekerd. Dat bet spel in den smaak viel, bleek daaruit dat de voorstelling tot in de achterste gelederen met de grootste aandacht ge volgd werd. Een overzicht van het stuk is reeds in dit blad verschenen gedurende de Schagerkermis, zoodat die als bekend mag verondersteld worden. Als nastukje gaven twee jonge en één meer bedaagd paar, een stukje, getiteld„G o d d a n k de tafel is gedekt!" Achter eenvolgend verzochten, ja eischten de drie heeren, dat de dames de woor den zouden nazeggen, wat aan de in derdaad uitstekend gedekte tafel aan leiding gaf tot min of meer hevige twist- en huilpartijtjesalles onder be woordingen die de algemeene hilariteit opwekten ten slotte kregen toch de heeren hun zin door cadeautjes, overrom peling of andere hulpmiddelen en daar mede was de geschiedenis uit. Gedurende de kermisdagen en wel in den voor- en achtermiddag werd; nog al druk gebruik gemaakt van de Kolfgele- genheid bij Kist. Deze kastelein had een aanlokkenden prijs uitgeloofd aan hem, wien het gelukte om 5 poedels te slaan of eeu serie van 59 punten te maken. De liefhebberij was groot en de ver wachting, bij elke nieuwe partij, op nieuw gespannen. Niemand was echter zoo gelukkig de begeerde cijfers te ha len; slechts één bracht het tot vier poe dels (natuurlijk zonder moedwil). Helaas zijn 5e slag was aan, zoodat hij nog een serie van 4 volle punten maakte. Ook heeft het feit zich voorgedaan, dat éen der kolvers zoo vol vuur was en zijn bal bij den achterpaal zulk een pats gaf, dat de bal weg was. „Waar is ie Ptt riep hij door de baan en onder daverend gejuich riep men: „Weg!" De bal lag echter achter den achter- paal, terwijl de kolver vooruit aan 't zoeken was. Meer dergelijke aardighe den en lachverwekkende oogenblikken maakten, dat terwijl de dames dansten, ook de heeren menig gezellig uurtje door brachten. Bij den jaarlijkschen Kolfwedstrijd te Kolhorn waaraan 27 personen deelnamen werd de prijs gewonnen door den heer U. de Beurs van Barsingerhorn met 137 punten. De hee ren Jb. Kuilman van N. Niedorp en P. Schenk van Wieringerwaard hadden beiden 130 punten, zoodat er een kamp spel noodig was om le en 2e premie te bepalen, waarbij de heer Jb. Kuilman won. De Serieprijs viel den heer Hark Ion ten deel met 48 punten. Yan den tegelijkertijd gehouden biljartwed strijd behaalde de heerenJan Helder van Kolhorn den prijs B. de Beurs de le premie en A. Kist van Z,-Scharwoude de 2e premie. Het middaguur, anders zoo stil is druk. Toch beweegt in stilte een groote scha re zich op en om het kerkplein. Daar in de pastorie bevindt zich het stoffelijk overschot van onzen waardigen leeraar Ds. Pareau, gisterenavond uit Baarn alhier aangekomen, en met eene lijkkoets naar zijne woning geleid. In de pastorie en in de kerk bevon den zich de kerkelijke collegiën en eenige vrienden en genoodigdeD. Een stoet van rijtuigen nadert, en om kwart voor één wordt het omhulsel, in een fraaie kist besloten, in de rouwkoets neergeze.t. Met tal van kransen en levende bloemen ge tooid, schrijdt zij statig voorwaarts. De rijtuigen volgen, benevens eeD talrijke me nigte; de klok luidt en in plecbtigen op tocht gaat het langs de rij van gesloten huizen naar den dooden-akker, waar reeds velen aanwezig zijn, om getuige le zijn van de ter aardebestelling. Nadat de menigte zich in een wijden kring heeft geschaard, naderen de dragers met de lijkkist, beladen met de bewijzen van achting en genegenheid. Nadat de kist m de groeve is neergelaten, neemt de heer Th. J. Waller het woord en herinnert den omstanders, dat ook een groote menigte een jaar geleden zich op het kerkhof bevond, om getuige te zijn van de kranslegging op het graf monument van den heer Be Leeuw, dat niemand gedacht had zoo kort daarna te staan bij het graf van den geliefden leer aar en vriend der gemeente. Hij schetst in enkele trekken het edele karakter van den overledene, en wekt op, zijne nage dachtenis te eeren, door waar het kan hem in het goede na te velgen. Vervolgens spreekt de heer Bs. A. W. v. Kluyve van Schagen, over de eerlijkheid en trouw van den ontslapene in zijne roeping als predikant en eindigt met een ontboeze ming als vriend. Ten slotte treedt de heer M. van den Berg voor en spreekt eenige woorden van hulde aan den betreurden doode, voor zijn on verflauwde belangstelling en onverdroten ijver voor het schoolonderwijs en zijne liefde voor de kinderen. Een familielid, de beer Lazonder bedankte daarna voor de eer, aan den overledene bewezen en hiermede eindig de de plechtigheid, die menige traan uit het oog perste. Anna Paulowna heeft een zijner braaf ste en edelste burgers verloren. Vergadering der afdee- ling Waard Groet van de Hol- landsche Maatschappij van Land bouw, gehouden op TVoensdag 16 Sep tember 1896, bij AWit te Winkel. Werd in de vorige vergadering de klacht geuit, dat de opkomst der leden zoo gering is, dat er dus zoo bitter wei nig belangstelling bestaat bij de leden om nu en dan saaien te komen en met el kander de vakaangelegenheden te bespre ken, deze vergadering gaf weinig hoop op beterschap, want slechts zes leden waren bij de opening tegenwoordig en zeven bij de sluiting. Nadat de vergadering door den voorzit ter, den beer B. Breebaarl Kzgeopend was, werden de notulen der vorige verga dering, door den secretaris, den heer J. H. Berkenbosch, gelezen en goedgekeurd. Ingekomen was de mededeeling van de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Holl. Noorderkwartier, dat zij den 23 September des middags te 12 uur, in eene bijeenkomst bij den heer C. Kieft te Winkel, haar 25-jarig bestaan zal herdenken. Deze buitengewone ver gadering zal besloten worden met eenen maaltijd f 3.per couvert me' inbegrip van lj3 flssch wijn. Voor de bezoekers, die per spoor komen, wordt h 25 cents per persoon gelegenheid gegtveu tot rijden van het station Noord-Scharwoude, na aankomst van den trein van 11 uur 25 minuten. Als tweede punt kwam op de agead» voor Verkiezing van bestuursleden. Aan de beurt van aftreding waren de heeren J. van der Slok, penningmeester en B. Bree baarl. De beer Van der Stok werd bij acclamatie herkozen en in de plaats van den heer D. «Breebaart, die niet herkies baar was, de heer K. Breebaart Jz. Bij de omvraag bracht de beer W. Keetman het inkuilen van gras ter spra ke, hij deelde mede, dat hij zulks dit jaar wenscht te doen en ontving van den heer J. Porte de toezegging, dat de daarvoor benoemde commissie gaarne hare mede werking wil verleenen. In de volgende vergadering zal de heer Porte verslag uit brengen vau de werkzaamheden dier com missie. Ook deelde de heer Porie mede, dat den len October de cursus in land bouwkunde weder een aanvraag zal ne men. Wie er aan wenscht deel te nemen, kan zich daarvoor aanmelden op den len Octo ber, des avonds half zeven, in het school gebouw te Winkel. Nadat nog medege deeld was, dat de heer K. Vries de af- deeliüg op de feestvergadeiing van 23 September zal vertegenwoordigen, werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. een wedstrijd voor ploegers uit geschreven, te houden op Diusdag 13 Oc tober 1896, des morgens 8 ure, op de Bouwhoeve #Casualita" in den Groetpolder, te Wiukel. Voor elk deelnemer, die volgens het oordeel der jury blijkt te zijn een uitste kend ploeger, is beschikbaar v ij f gul den, benevens een getuigschrift, waarop het rangnummer der bekroning zal wor den vermeld. De mededingers moeien zelf voor ploeg en bespanning (drie paarden) zorg dragen. De wedsttijd zal des morgens 8 ure precies aanvangen. Aangifte moet geschieden vóór of op 8 October, bij den heer K. Breebaart Jz. te Winkel of bij den Secretaris W. Teengs te Alkmaar. In een der kleine gemeen- ten in den omtrek van ROERMOND, waar men blijkbaar met de vertaling van het Duitsche „dürfen" geen weg wist, kan men in de politie-verordening lezen ^Loskopende honden, niet voor zien van een muilband, durven niet op den openbaren weg te loopen." Het onderzoek in de zaak W. J. De Vos, aangehouden in verband met den moord op den 10-jarigen A. F. Hoog steden, wordt nog steeds voortgezet. Zoo werd woensdagmorgen weer een getuige door den rechter-commissaris geboord, die in den laatsten tijd veel met De Vos ge werkt had. B. N. Naar aanleiding van het voorstel van bet raadslid, den heer Be Groot, ter vorige vergadering ingediend om twee rechtsgeleerden te benoemen aan wie zou worden opgedragen, te onderzoe ken, in boever Burg. en Weth. aansprake lijk kunnen worden gesteld om het tekort in de gemeente—kas te dekken, besloot de Raad van Alkmaar in zijne vergadering van woensdag eene speciale commissie te benoemen van 3 raadsleden om bovenge noemd voorstel te overwegen en van advies te dienen. De commissie bestaat uit de heeren: mr. J. P. Kraakman, mr. H. Boelmans ter Spil/ en J. de Lange C. Jz. Staatsblad no. 154 bevat de wet van 7 September 1896 tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van af gevaardigden ter Eerste en Tweede Ka mer der Staten-Geueraal. Met het oog op de nieuwe toestanden die op staatkundig ge bied te wachten zijn, heeft zich te UTRECHT geconstitueërd d e a n t i r e- volntionaire Provinciale Pro- pagandaclub Keuchenius, wier leden bestaan uit een beperkt getal, zoo veel mogelijk over deze provincie ver spreid: Zij staat op den bodem van bet bekende Program", wenscht te handelen naar de besluiten der Deputaten-vergade- ringen, en zal met i Nov. eene weekblad uitgeven. Te BEVERWIJK isDonderd ag een internationaleharddraver ij gehouden door paarden van zessen klaar, ingespannen voor twee-wielige rijtuigen of bereden onder den man. Er waren 12 deelnemers ingeschreven. De prijs werd behaald door het paard Sador van den stal Trio te Soest, de le premie door Moquette, eigenaar de heer D. Vermaat te Charlois,de 2epremie door Sokol, van den heer Th. J. Dop te Hilversum, de 3a premie verwierf Angeline, van den stal Jan Steen te 's—Gravenhage. Naar men mededeelt is aan mejuffrouw Jo. Kempees te AMSTER DAM, nadat zij een proeve van bekwaam heid heett afgelegd, door mevrouw Cosina Wagner plaatsing aangeboden aan de Wag- nerschool te Bayreutb, om zich daar voor te bereiden tot medewerking aan de op voering van den Ring der Nibelungen, in het volgend jaar. In de vergadering van aandeelhouders in de Brandwaarborgmaat schappij gevestigd te Barsingerhorn, gehouden te Schagen, j.1. Donderdag, is tot Directeur van genoemde Brandwaar borgmaatschappij gekozen de heer J. Bjkes te Barsingerhorn. Aan de deze week gehou den bedevaart naar Kevelaar werd van den Langedijk door een veertigtal per sonen deelgenomen van Schagen namen slechts eeu tiental aan deze bedevaart deel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1