SCHAG COURAN Inkwartiering Donderdag 24 September 189S. 40ste Jaargang Ï5'e. 3135. ïallenfle Sterren. HerhaSings-onderwijs. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zal e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL. Bureau: iCHAOBW» Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.2Ö;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Zij, die zich met 1 OC- TOBER op de abonneeren, ontvangen de vanaf heden verschijnende nummers GRATIS. GemeenteSchagen. BekeDdmakiu^en, FEUILLETON. Binnenlandsch Nieuws, J. Brouwer, Petten, 404. Nederl, Protestantenbond. Alieieeii COURANT. AlYtrtcitie- LmIImIM Burgemeester en Wethouders van SCHAGEN, brengen ter kennis van be langhebbenden, dat het h e r h a 1 i n g 8- onderwijs san de gemeenteschool aldaar zal a invangen Vrijdag 2 Octobera.s., des avonds te vijf ure. De leerlingen kunnen zich, medebren gende hun vaccine-bewijs, aanmelden aan de gemeente-school op Vrijdag en Za terdag den 25 en 26 September a.s. Het onderwijs zal niet worden gegeven wanneer zich daarvoor niet minstens tien leerlingen aanmelden. Schagen, 21 Sept. 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders der ge meente Schagen, brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat de Lijst be trekkelijk de Inkwartiering, bedoeld bij Art. 17 der Wet van 14 Sep tember 1866, (Staatsbl.no. 138) is vastge- Roman van Róbert Byr. VIERDE BOEK. HOOFDSTUK 3. 30. Op de groote rondo tafel van het saloD, dat nog steeds door de familie Bran- dolf bewoond werd, lag een reusachtig carton uitgespreid en over dit carton heen gebogen, was de vrijheer juist in zeer le vendig gesprek met een oudaohtig heer, toen Hilde binnentrad. ,0, dat treft prachtig 1" riep hij, Hilde opmerkend, vroolijk nit. „Gij komt als ge roepen, mijn lieveling, dan kunt ge dadelijk onze stamlijst eens in oogenschouw nemen. Kom eens hier, het is wonderbaar. Zie eens daar onder, daar wortelen zij naast elkan der. Waarachtig wij Brandolven, hebben ons niet te schamen. De hertogelijke tak is maar zeer weinig ouder dan den onze en wanneer mijnheer Berger niet zoo eigenwijs was en niet zoo eeuwig met bet heldendom kwam aandragen, dan zou nu het komt er eigenlijk ook niet op aan, op de wortelen meen ik, meer op de twijgen, op de groene loten. Ziet ge, daarboven is nog ruimte, daar zult gij u uitbreiden, groots en schoon. Dat alles bobt ge zeer goed be rekend en nit elkander gezet, mijnheer Ber ger, zeer vindingrijkEn daar, waar al die takken bijna in elkander loopen, moet uw naam staan, Hilde. In goud moet hij er in geplaatst worden, hoort ge mijnheer Berger, in gond en grooter dan alle overi gen, want wij zjjn na aan een historisch oogenblik, waarop een schitterende tak van ons geslacht opschiet. Op wanneer kan ik rekenen, dat het gereed is „Dat zal wel niet zulk een groote haast hebben", liet Hildo zich hooren. „Toch wel, toch wel," wedersprak haar vader, die op den toon, waarop zij het laat ste had gezegd, geen acht geslagen had. „Deze stamtafel moet in onze nienwe woning opgehangen worden wanneer wjj voor de eerste maal onze appartementen openen, moet dit het sierraad zijn, dat een elk da delijk in 't oog valt; 'k hoop, dat ik niet al te lang zal behoeven te wachten. Das, laat ons rekenen voor het einde van de vol gende week. Nu wil ik n ook niet langer van nw eten afhouden, want het is zeker al reeds twaalf uur." steld en ter voldoening aan evengemeldWets- artikel, gedurende 14 dagen voor een elk ter inzage aan het Raadhuis ïb nedergelegd, en alzoo vanaf heden tot den 3en Octo- ber a. s. Wordende tevens ter kennis gebracht dat zij die tegeD gemelde Lijst bezwaren heb ben in te brengen, zulks schriftelijk be- hooren te doen aan Burgemeester en Wet houders, binnen 14 dagen na het einde der ter visielegging en alzoo voor den 3en October 1896. Schagen, den 19 September 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Dezer dagen heeft de Nd. en Zd. Hollandsche Redd.-Maatschappij, te Callantsoog doen aanbesteden, het maken van een nieuwen strandweg, voor het naar zee vervoeren der redding boot. De raming bedroeg 1473. Inge schreven was door Jacobus Gldenburg, Bergen f 464. Anne Bos, Helder, 462. Gt. ten Boekei, Callantsoog, t 420.50. Plons Hoek, id 405. Johs. Dienaar, Helder, 382.50. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver. Men meldt uit APPINGE- DAM bij de politie te dezer plaats beeft zich een persoon, Lobbers genaamd, als brandstichter aangegeven. Hij beweert in het voorjaar van 1895 de boerenwoning van een landbou wer, onder Slochteren, in brand te heb ben gestoken, daartoe door genoemden boer voor f 50 aangezet. Dez9 ont kent alles, doch beide personen zijn naar Gro ningen getransporteerd en ter beschikking van den officier van justitie gesteld. Over het vertrek der zwa- dat verleden week plaats had, De stamboomteekenaar rolde zijn ontwerp ineen en nam afscheid, met dien eerbied, die hem tegenover zulk een doorluchtigen stam boom paste. „Ik begrijp n niet," wendde Brandolf zieh tot zijne dochter, zoodra hjj met baar alleen was. „Hadt ge werkelijk zoo weinig be langstelling voor dat ding, dat u toch zoo van nabij aangaat, dat den glans van ons huis, den glans van onzen naam hooghoudt gij, die geroepen zijt juist nu, ik moet je eerlijk zeggen Hildje, mij vervult het met vaderlijken trotsJa mijn Hildje I* hij streelde haar liefdevol over de bleeke wan gen. „Ik zal mij nn spoedig aankleeden en gij moet met mij mede, naar de villa, en mij de plaats helpen uitzoeken, voor deze stamtafel- Mama en Erna zijn daar reeds. Zjj zijn al van den vroegen morgen aan het opruimen geweest; mij hadden nogeeni- ge gewichtige zaken hier gebonden, ik kan baar daar ook niet veel van dienst zijn. Dat zijn vrouwenzaken en de tijd dringt, zal alles tenminste nieuw worden ingericht, en dat spreekt toch vanzelf: wjj moeten hier na nit vandaan. Het gaat toch niet aan, zoo hier in het hotel al die feli citatie-bezoeken te ontvangen en men moet er toch ook aan denken, zijn plichten tegen over de wereld te vervallen." Hij wierp een geringschattende blik op zijne omgeving en nam de houding aan van iemand, die slechts door een pijnlijk mis verstand in een dermdyke positie geraakt is en die met verklaarbaar ongeduld het oogen blik verbeidt, dat hij hieruit zal worden ver lost. In zijn geest zag hij zich reeds in de heerlijke, elegant gemeubileerde kamers, die zjne woning zou bezitten. Zoo gehoel voldeed die villa niet aan zijne gekoesterde wonschen, maar hot kon er toch vooreerst mede bestaan, het villaatje had het voordeel, dat hel aan de straat stond, waar in zjn dochter zou komen te wonen en zoo doende was een omgang met haar zeer ge makkelijk en amicaal. Een ondernemend bonwmoesfer had het huis gebouwd, bet was meer aardig dan elegant, maar er was voor eerst geen ander geweest en zoo had de baron een spoedige koop in uitzicht stellend, zich gehaast het huurcontract te ondertee- kunen. Men moest ten laatste toch eens onder dak komen, zooals bij hot noemde. Hij wilde nu haastig zjn slaapkamer bin nengaan, om zieb lot den gang naar de villa gereed te maken. Na een paar sehre- den in die richting gedaan te hebben, koer de hij toch weder terug. „Maar daar heb ik waarachtig niet eens gevraagd, hoe het gaat," zoide hij, traebten- scbrijft men aan de Arnh. Ct. Over de Rijnbrug was voor de weinige personen, die daar in den omtrek waren, een prachtig tafereel te aanschouwen. E- venals andere jaren, verzamelden zich de zwaluwen, die hier in den omtrek thnis hooren, bij de woning van den heer Kor- tenhof, om naar het Zniden te trekken. Als zij opstegen, vormden zij een dichte massa, die veel op een zwarte zuil geleek. Onder luid gefluit gingen zij dan weer zittcD, vlogen weer op, aisof zij wilden na gaan waar de anderen bleven. Zwaluwen die niet goed konden vliegen, werden door de anderen zoo gebeten, dat zij dood neer vielen. Slechte vliegers wilden zij niet medenemen. Terwijl een klompenma ker te OORSCHOT bezig was klomper. uit te steken, gleed'zijn mes uit en stak hij zich in den buik. Na eenige oogen- blikken gaf hij den geest. Men leest in het Ne d. Land b, Weekbl. Uit het buitenland ontvingen wij nn en dan klachten over inferieure qnaliteit van uit Nederland atkomstige boter en kaas. Dat het geëxporteerde zuiver moet zijn en iedere bijvoeging van margarine bij boter of kaas geweerd moet worden, behoeft voorzeker geen betoog. Maar niet alleen zuivere zuivel moet wor den uitgevoerd, ook de qualiteit dient vol doende te zijn. Kooplieden, die inferieur goed naar het buitenland zenden, handelen onverantwoor delijk. Onze Nederlandsche zuivelproducten zijn over 't algemeen van goede qualiteit eu geschikt voor export; door het zenden van enkele slechte partijen wordt de naam aan de vele goede ontnomen. Ieder, die de gelegenheid heeft om in lichtingen omtrent hen, die goed van in ferieure kwaliteit uitvoeren, te geven, wordt beleefd verzocht daarvan mededee- ling te doen aaD het bureau van het Neder- landsch Landbouw-eouuité. Daardoor ont staat voor het comité de gelegenheid zich op de hoogte te stellen, en mogelijke maatregelen te nemen. de zjn lompheid zooveel mogeljjk goed te maken. „Het was toch recht oaaangenaam, die stoornis van eergisteren, recht onaango- naam I Op een ander oogenblik had het niet zooveel gehinderd, want hj schjnt wel een beetje volbloedig te zjn; maar op dat oo genblik, midden in het schoonste ik moet zeggen, ik werd toch een beetje bezorgd. Wanneer hj na om zoo to zeggen eensklaps gestorven was, brrr 1 Ik ben gistermor gen natuurljjk dadeljk naar de villa Ruh- land gesneld on heb daar geïnformeerd. Het ging er goddank goed. Alzoo is alles weder in orde, maar dat zult gij echter beter weten dan ik. Of hebt gij nieuwe berichten P Is er iets bedenkel jks ingetreden „Niet dat ik weet." „Ik bedoel, gj ziet er zoo wonderljk uit. Mankeert je zelf wat, kind? De op gewondenheid de tjd van het jaar je moet je „Ik gevoel mj heel wel,® stelde zj den bezorgden vader gerust, die haar eerst nu wat nauwkeuriger had aangezien. „Het zou ook zeer ontijdig zjn, nn juist ziek te worden. Bedenk toch wat ik meende slechts omdat ge zoo ontzettend bleek ziet en uwe oogen zijn ook niet zoo helder als anders. Das je bent goed gezond P Wellicht beb je nog niets ge bruikt Een beetje w jn Niet Dan zullen wij do frissche lucht eens ingaan. Een bootje beweging zal je goed doen, je moet er nn vooral frisch uitzien, je moet bloeien als een roos. Dus vrooljk en op gewekt 1 Zooveel tjd hebt ge wel, om mj even to vergezellen, en eens een beetje rond te zien in ons nieow hnis. Ik breng n daarna persoonljk naar bet paleis." „Dat zal niet noodig zjn, want ik keer daarheen niet terug. Ik kom naar huis." „Naar hnis P" herhaalde hjj verwonderd „En bljf bjj u." Hj bezon zich en knikte toestemmend. „Mooi I Nu ja wj slapen nog hier, maar gj kunt een kamer krjgen waren w j nu maar reeds daar ginds klaar. Maar het is waar, het is passender, wanneer de brnid nit het hnis harer ouders trouwt." „Ik kom thnis voor nn en altijd." „Voor altjdp Wat bedoel je daarmee? Je bent toch verloofd „Ik bon het niet meer." „Maar maar mjn God wat moet dat beteekenon „Do verloving is verbroken." „Hilde, scherts niet. Geen trek vorandordo or op haar gelaat, het schetn als gebeeldhouwd. „Daartoe gevoel ik mj niet gestemd," Uit het jaarverslag deelt Be Herv. het volgende mede aangaande den staat en de werkzaamheden van den Nederland- schen Protestantenbond Onder bijzonder gunstige omstandig heden is de Ned. Protestantenbond de tweede kwarteeuw van zijn bestaan in getreden. Werd zijn 25-jarig jubilee op 29 en 30 Oct. 1.1 met groote opgewekt heid gevierd, het schijnt dat de kleine, zoowel uit- als inwendige verzwakking, die de Vereeniging gedurende de paar laatste jaren had ondergaan, na haar zil veren feest in kracht is verkeerd. Van velerlei kant toch hebben zich in dit jaar teekenen van vooruitgang voorgedaan. Niet alleen is de wensch door den voor zitter der Haagsche afdeeling, den heer Clockener BroussoD, aan den maaltijd te Zwolle geuit, dat voortaan geene vermin dering van leden—aantal meer behoeve geconstateerd le worden, aanvankelijk in vervulling getreden is dit getal zelfs bo ven verwachting vermeerderd, maai ook kan ditmaal met betrekking tot het in nerlijk leven van den Bond op zooveel goeds gewezen worden, dat er mime stof is tot vreugde voor hen, aan wie de toe komst van onze beginselen ter harte gaat. Met groote erkentelijkheid wordt herin nerd aan de gift van den heer Janssen, waardoor de Bond is in staat gesteld eensdeels ter hand le nemen wat wel voor de hand lag maar bij gebrek aan finan- cieele kracht nog niet kon worden aan gevat, anderdeels beter te verzorgen wat aanvanklijk reeds ter hand genomen was. Daarnaast is de feestgave van ruim f 3000, die aan giften werd bijeengebracht bij gelegenheid van het 25-jarig jubilee, wel geen schitterend, maar, in aanmer king genomen dat een enkele opwekking zonder reclame-makerij voldoend was om ze bijeen te krijgen, toch een welspre kend bewijs van offervaardigheid en liefde voor den Bond. Een heuglijk verschijnsel is het, dat dit jaar het ledental eens weder bijna met het vroeger stereotype aantal van 1000 leden vooruitging. Dit jaar bracht een aanwas van 800 leden, zoodat het aantal antwoordde zij. „Men heeft mij mijn pas gegeven, de prins, mijn booge heer eti de prinses mijn hooge meesteres, eveneens." Hij had haar aangestaard, als zinneloos, nog altijd half ongeloovig en toch reeds ouder den indruk van de verschrikkelijke bekentenis. Zijne knieën sidderden, hij moest zich aan de tafel vasthouden, en liet zich op de sofa neerzinken. „Wat wilt ge, men verlangt mij niet meer," veide zij, de schouders ophalend. „Het staat geschreven, gij zult de mijne niet worden. En zoodoende ben ik weder bij u papa. Gjj hebt toch zeker wel een plaatsje aan uw hart, voor uwe dochter „Nn ja, dat spreekt vanzelf wjj Yol moeite nitte hij deze enkele woorden. Op eenmaal echter sloeg hij de handen te zamen, en drnkte zo tegen zijn kond voor hoofd, waarop groote zweet droppelen pa relden. Een zwaar zuchten steeg daarbij nit zijn keel. „Maar hoe barmhartige hemel 1 Wat wat is er dan toch ge baard f" Zij steunde zich met moeite op de rug leuning van den stoel die voor haar stond. .Lieve papa, neom de zaak niet zoo treu rig op," zocht zij hem te troosten. „Is het dan zoo iets oagewoons, dat sommige ver houdingen verbroken worden Men ziet in, dat men gedwaald heeft en zegt elkan der beleefd vaarwel soms ook onbeleefd. En daarmede is het voorbij. Dat is iets geheol gewoons. Men is in dergelijke oo- genblikkon van beido zijden zeer egoïstisch. De een wil gaarne den toestand bohondon en denkt daarbij alleen aan zich zelve, de ander wil haar verbreken en denkt eveneens alleen aan zijn persoon Verstomd zag hij haar aan. „Een twist das? Maar die moet nit den weg geruimd wo-den. Een twist tnssohen verliefden tussohen verloofden mon verzoent zich weder, men verstaat zich met elkaar „Na een twist kan dat. Wij hebben echter niet met elkander getwist." „Maar iets iets moet er toch gebeurd zijn Niet waar Hilde, gij belooft het mij, gij zult n vergevingsgezind toonon 1 Zulke hooge heeren zijn ontoerekenbaar, maar hij heeft u toch zoo opreoht liof, hij heeft toch om je hand gevraagd, men moet hom do toenadering gemakkelijk maken, doet gij de eerste schrede, zoo „Neon papa, dat gebanit niet!" viel zij hem beslist in de rede, „want ik gevoel mij vrij van ieder verwijt en hot «on ook nergens voor nuttig zij ra. Het is niet meer te veranderen. En het was reeds eorgister- in zijn geheel het cijfer van 18000 be gint te Daderen. Enkele afdeelingen ver toonden achteruitgang. Daartegenover staat eene winst te Schiedam van 152, te 's-Gra- venhage van 84, te Utrecht van 57, te Vlaardingen van 55, te Brielle en te Olst van 43, te Amsterdam van 41, te Wor- merveer van 21, te Harlingen en te Friezen veen van 22, te Arnhem van 17, te Ameloo van 16, te Dokkum en te Haarlem van 15, te Bnssum van 14, te Hoogeveen van 11, te Oideboorn en te Helmond van 10 leden. Bij elkaar genomen wonnen de bestaan de afdeelingen 500 nieuwe leden, terwijl door nieuwe afdeelingen 315 leden werden aangebracht. Onder de laatste komt Ter schelling voor met 40, Zutfen met 127 en De Rijp-Graft met 142 leden. Door het onweder van Zaterdagnacht zijn ia eene weide van den heer C. Butter aan de Krbil, onder de gemeente Barsingerliorit, vier schapen doodgeslagen. Ook te Kolhorn worden po- gingen aangewend tot oprichting eener Sociëteit. Eene voorloopige Vergadering tot aanneming van 't ontworpen Reglement en tot eene Bestuursverkiezing is uitge schreven tegen Zaterdag a. s. Moord op A. F. HOOGSTEDEN. De voorloopige hechtenis van W. J. de Vos, die zich reeds gedurende vier maanden in de strafgevangenis te Rotterdam bevindt, werd weder door de rechtbank verlengd. Zekere T. B. te VOLENDAM vermiste 3 rijksdaalders uit haar kast. Za liet zieh ontvallen dat ze een //waarzegster' zou raadplegen. Den volgenden dag vond ze het geld bij de deur harer woning Zekere T. te den Helder beioofde zijne kinderen, dat zij zondag j. 1. nut hem naar Egmond aan Zee mochten gaan. Toen de dag kwam, had vader geen zin, nu besloten de kinderen zonder daar van natuurlijk hunne ouders iets te zeg gen, op eigen houtje dat reisje te onder nemen. Zij wandelden 's morgens tegen 8 uur uit den Helder, het strand langs en avond afgehandeld. Ik heb het toen wel ge voeld, dat de breuk toen reeds volkomen was." Zij liet het hoofd op den borst zinken. Het was zooals zij zeide. Zij had er niet meer op gehoopt, maar toch had z|j giste ren den geheelen dag gewacht. Zoo kon het immers toch niet uit zjjn, er moest toch nog iets anders komen. Eene verklaring, eene uiteenzetting der feiten, waardoor zij zich zou kunnen rechtvaardi gen Wat had zij dan eigenlijk gedaan, om zulk een wild oproer in zijn bloed wakker te roepen Had zij onrechtvaardig met hem gehandeld, hem beleedigd Neen, met geen enkele handelwijze, met geen en kel woord. Hij had haar niet gevraagd, of zij hem liefhad. Slechts, of zij zijne vrouw wilde worden. En zij had ]a gezegd, zon der iets teeders voor hem te gevoelen; maar zij had hem dat ook niet voorgelogen, Zij had het vaste voornemen gehad, haar woord te houden en eerlijk zijn vrouw te zijn, plichtgetrouw en zonder fouten. Hij echter verlangde eene slavin en dat to zijn zender te huichelen, vermoeht zij niet. En omdat hij dat begrepen had, had hjj zich in zjjn toorn daarover van haar afge wend, wie weet of hij er reeds geen be rouw van had gobad, wat hjj haar had aan geboden. Deze man kon niet dulden, dat eene vrouw hem wederstond; hij begeerde slechts wat hem zwaar te bereiken viel, hot verloor aan waarde, wanneer hjj hot bezat. Het was een despotische natuur, die «onder aanzien d:s persoons beerschte, met geweld alles tot zich trekt en als het hem heeft voldaan, van zich stoot en vertrapt. Maar hoe alles ook zjjn mocht, dit was toch ze ker, dit was niot het slot van de zaak, or moest nog iets komen. Hot kwam dan ook, maar op een heel an- dero manier, dan zjj zich had voorgesteld. Haar vad^r kon zich in het gebeurde nog niet goed indenken. „De breuk de breukmompelde hjj in halve geeates-afweaigheid half verstaanbaar, vervolgens verzette bij zich met allo macht te gen die versehrikkeljjke gebeurtenis. „Neen gij ziet hst te zwart in, gij zjjt te zwart gallig. Waarom weet ge u door dit zaakje niet hoen te slaan Gjj vrouwen bezit toch zooveel sluwheid. Gjj weet altyd duizend kunstjes om het verwarde garen weer uit de war to krjigon. Wjj mannen kunnen to- genover u toch niot standvastig zijn Gij hebt uwo macht over ons niet vorloron, zoo lang wij nog verliefde gakken zjjn. En ver liefd is bij, tot over zijne ooron dat kon ieder hem aanzien. Dat kan op oenmaai toch maar niet verdwenen zjjn. Blaas den gloed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1