Mia Rubber Stempel, JONGENS tsekppij, Isa, INGEZONDEN. DE JONG *COMP. Elisabeth Floor, Franco!'JU Franco! J. WINKEL te Schagen. Jan Winkel, Robert van Gilse, Vervolg Binnenlandse!) Nieuws. Predikbeurten. 8CHAÏÏÜT Hervormde Gemeente Anna Panlowna. Doopsgezinde Gemeente Barsingerlioru c. a. Burgerlijke Stand. Gem. 01G EI, Gem. üËype. arktberichten. ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ff ff ff ff ff 352ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Pr ij zen. ADVERTENTIEN. Noodzakelijk voor iedereenl WGeen verrassender cadeau. Ter drukkerij ONDERLINGE gjevesti^d te Amsterdam. Koopmansgoederen, wor den ook voor een termijn van Drie, Zes of Negen maanden verzekerd. J. Winkel te Schagen, Laan D, 4 besloten. 1 Wordt nu de begrooting voor het vol- j gende dienstjaar aangeboden/lot leden der commissie tot bet uitbrengen van rap port werden benoemd, de heeren C. As jes, G. N. Vlaming en C. A. Hoogscha- gen. Worden nu bij acclamatie op voorstel van den heer J. II. Ressing benoemd tot onderwijzers voor het herhalings-onderwijs de heeren: J. C. Visser en M. Visser. De suppletoire begrooting voor do reparatie van het raadhuis, zoover het dit dienstjaar betreft, sluitende in ont vangst en uitgaaf ad i 494.wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. De raad gaat, nadat do algemeeno rondvraag niets heeft opgeleverd, in co mité, ter behandeling van eene reclame op den Hoofdelijken Omslag. Zondag j.1. g a f d e Harmo niekapel haar laatste zomerconcert, door het ongunstige weer niet in den tuin van den heer Broersma, doch in de zaal van den heer van Twuiver. Het concert, dat uitgeschreven was tegen half acht, begon echter over half negen. Het geduld van den bezoe ker werd dus op hooge proef gesteld doch toen men na de komst der heeren uit den Helder kon aanvangen, werd het programma zonder lange pauzeeringen flink en over 't geheel correct afgewerkt, Yan de nieuwe nummers vond de „Potpourri aus Preciosa" veel bijval, ter wijl ook de hernieuwde kennismaking met de „Ouverture de Concert" van Ros- sini, een gunstigen indruk maakte. 't Bleek weer ditmaal en 't is her haaldelijk door de bezoekers der Har- moniekapel-concerten geconstateerd ge worden, dat deze dilettanten-vereeni- ging een hoog standpunt heeft ingenomen en dat door den ijver der leden en de waarlijk talentvolle leiding van den heer Schoutenzij dit standpunt ook weet te be houden. Toch bevreemdde het onsen ve len deelden die bevreemding dat bij dit concert niet minder dan vier assistenten van deMarinekapel het orkest kwamen ver sterken. 't Zou ons, die menigmaal toon den, hoog te loopen met hetgeen de Ka pel op musicaal gebied presteerde, leed doen, als de buitengewone versterking voedsel gaf aan verkeerde gevolgtrekkin gen en daarom zij hier vermeld, wat on ze informatiën daaromtrent opleverden. Twee, drie weken geleden, bedankten on verwachts twee leden de le clarinet- tist wegens vertrek naar Alkmaar, dele tenorhoornist wegens andere redenen terwijl op den dag van 't concert een derde lid kennis gaf wegens een hoogst dringende reis niet aanwezig te kunnen zijnbovendien is de fluitpartij, onont beerlijk in een goed in elkaar zittend harmoniekoor, sinds het vertrek van den heer Jb. Benijs Kzin het voorjaar, on bezet. Zonder die bijzondere omstandig heden zou 1 assistent (fluitist) voldoende zijn geweest en wij gelooven mot het oog op vroegere concerten, te kunnen verzekeren, dat de uitvoering er niet min der om geweest zou zijn. Op prijs dient het dus gesteld te wor den, dat de Harmoniekapel niet tegen eenige offers opziet om op hare concer ten te geven, wat men aan goede muziek uitvoeringen ten eisch stellen mag, hoewel wij toch daarbij niet nalaten kunnen, den wensch uit te spreken, dat die adsistee- ring in de toekomst zoo gering mogelijk zij en dat zal alleen kunnen door ijverige studie van de leden en vooral der leer lingen tot ons genoegen vernamen wij, dat de Kapel er op 't oogenblik ver- scheidenen telt maar bovenal ook door het wars zijn van alle mogelijke kibbe larijen helaas, in muzikale vereeni- gingen zoo weinig zeldzaam. De r ij w i e 1 v e r e e n i g i n g Hermeszal op Zondag 11 Otober a. s. een vossenjacht in de gemeen te Z ij p e organiseeren. Hermes heeft voor dien tocht uitgenoodigd, de rijwiel- vereenigingen de „Noordpunt" van den Helder, en „Ho lland ia" van Alkmaar. Tevens kunnen alle leden van de A. N. W, B. aan de jacht deelne men. Het programma is als volgt vastge steld 11% uur samenkomst bondshótel te S c h ag e n. 113/4 uur afrit der vossen. 12 uur afrit der jagers. 2 uur sluiting der jacht en samen komst te „Ananas". Als bewijs van sympathie voor deze jacht kan dienen, dat de heer E. v. d. Horst firma Masdorp te Alkmaar, bij de twee prijzen, door Hermes beschikbaar gesteld, nog een derden prijs heeft vereerd. Door de afdeeling Schagen en Omstreken, der Uollandsche Maat schappij van Landbouw is op heden, Woensdag 30 Sept. j.1. een keuring van Schapen en Lammeren gehou den. Yoor de rubriek V2-jarige Ram men, waren 22 inzendingen met 58 stuks, le prijs f 10.—, G. Kuiper te Haringcarspel2e prijs, f 5.—, B. Schoorl te Schagen, en 3e prijs, een getuigschrift, J. de Veer te Schagen. Yoor de rubriek iy2-jarige Ram men waren 9 inzendingen met 22 stuks, le prijs f 10.—, D. Kooij te Wieringer- waard2e prijs, f 5.J. de Veer te Schagen, en 3e prijs, getuigschrift, IV. Schermerhorn te Schermeer. Yoor de rubriek Fokschapen, 6 inzendingen met 27 stuks. Diploma uitgereikt aan P. Schenk Dz. I te Wieringerwaard. Voor de rubriek Buitenlandsche rammen, 3 inzendingen, 3 stuks, le prijs flü.Erven B. J. Kaan Wie ringerwaard; diploma, B. Jongens te Beemster. Dit waren beiden Ilampshire Down Rammen. Die van de erven B. J Kaan is aangekocht voor f120.—en het dekgeld bedraagt t 3,—. Voor de rubriek Ooilammeren, 1 inzending, 13 stuks. Getuigschrift uitgereikt aan G. J. Prins te Anna 1'aulowna. De heer J.K. alhier, had hedenmiddag te ongeveer 3 uur, by het slachtou coner koe, het ongeluk, mis te steken. Het getroffen dier begon nu met groote verwoedheid te slaan en te brul len. Gelukkigerwijze brak het touw, waarmede de koe gebonden lag, niet, zoodat de heer J. K. in do gelegenheid was de peezen der achterpooten door te snijden. Ongelukken zijn er niet gebeurd, alleen werd een glasruit ver brijzeld. Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven.) Mijnheer de Redacteur I Onder verwijzing naar de ir. dit blad geplaatste advertentie, waarbij flinke land bouwersgezinnen voor eene verhui zing naar Noord-Amerika worden opgeroe pen, zij het den ondergeteekende geoorloofd, daaromtrent hier enkele nadere bijzon- derhedenmede te deelen. Yoor acht flinke gezinnen bestaat er gelegenheid, zich in een der 'Westelijke Staten van Noord-Amerika ie vestigen op de volgende voorwaarden. Zij ontvangen vrije woning met stal en 3 H, A goeden grond, vrij van belasting en irigatiekosten, welke na 4 jaren hnn eigendom worden. Daar tegenover wordt van hen verlangd behulpzaam te zijn, bij het aanleggen van een boomgaard met vruchtboomen en een aangewezen stuk daarvan schoon te houdeD van onkruid, wat van hen gedurende 68 maanden van, het jaar gemiddeld niet meer dan 1520 dagen arbeid vorderen zal. Er blijft dus ruim tijd over voor de be werking der eigen 4 H, A. en bovendien om tegen de plaatselijke hooge loonen voor anderen werk te verrichten, waartoe in den omtrek ruime gelegenheid bestaat. Yoor gehuwde paren, in de kracht des levens, m8t of zonder kinderen, en waarvan de man met paarden kan omgaan en be kend is met het zelfstandig beheer eener boerderij, is er op aangeduide wijze niet slechts een vast bestaan maar ook een goede toekomst te vinden in den bovenbe doelden Westelijken Staat. Voor de reis daarheen en het aanschaffen der gereed schappen en wat er verder nog noodig zal blijken, moet over een bedrag van onge veer f 1500 beschikt kunnen worden; de reis alleen naar de plaats van bestemming kost (2e klasse) f 250. Het klimaat der plaats van vestiging is mild en gezond en hare ligging doet ge rechtvaardigde verwachtingen koesteren omtrent snellen bloei en toenemende wel vaart der streek. De plaats ligt aan eene der groote transcontinentale spoorwegen en in de naastbij gelegen stad, welke slechts een half uur gaans verwijderd ligt, zijn alle zaken van dagelijksch gebruik ver krijgbaar, terwijl er uitstekende scholen voor de kinderen beslaan. De heer K. de Boer Gznlid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, heeft zich welwillend bereid verklaard, des verlangend nadere inlichtingen te verschaffen, welke evenzeer verkrijgbaar zijn bij 146 Nieuwe haven, ROTTERDAM. De e i n d a a n w ij z i n g van de perceelen voor de onteigening van de stoomtramlijn Wognum-Schagen heeft plaats gehad, zoodat de onteigening zelf eerstdaags kan worden tegemoetge- zien en reeds in den loop van dezen winter met den aanbouw van kunstwer ken voor deze baan kan worden begon nen. De vermelding van d6 te onteige nen perceelen is in de Staatscourant op genomen. Men schrijft ons uitDirks- horn d.d. 29 Sept.: Een wipbrug is in een dorp altijd het middelpunt der vermakelijkheden voor de jeugd. Bij de ketting op te klimmen, achter de leuning langs te loopen, 't is dagelijksch werk voor de lieve jeugd en een druiloor, die het niet durft. De stoutmoedigsten geven nog grooter blijken van hun kunstvaar digheid, liever gezegd van hun waag halzerij het juk moet bereikt worden en tot een pad voor de voeten gemaakt, op gevaat van door een misstap naar beneden te tuimelen en in 't water het leven te verliezen. En bevindt zich dan in de nabijheid van die toch al zoo aantrekkelijke speel plaats een bergplaats van grint, dat ver hoogt nog de aantrekkelijkheid er van. Bij handen vol wordt het grint verplaatst en het verdwijnt voor aller oog om eerst later, veel later dikwijls, wanneer de een of anderen baggerman het vaarwater uit diept, langzamerhand weer voor den dxg te komen. Of een voorbijganger wordt tot mikpunt gekozen en ondervindt soms op een minder aangename wijs, dat grint- jes geen sneeuwvlokken zijn. Naar waarschuwingen luisteren, als hem gewezen wordt op 't gevaarlijke van zijn toeren, op 't minder betame lijk gebruik, dat van het grint gemaakt wordt, welke echte jongen doet dat! Den waarschuwer uitlachen of zich doof houden, al naar 't valt, dat is zoo de gewoonte. Men krijgt geen ongeluk Toch blijkt het wel eens, dat ongeluk ken niet altijd buitengesloten zijn. Zoo ook dezer dagen alhier, toen weer eenige kinderen zich op en bij de wipbrug, die toegang geeft tot ons dorp, met hun gewone spelletjes vermaakten. Een jongentje van een jaar of zes, zeven, zat op den kant van de brug en valt in 't daar diepe water. Eenige kleinen zien het geval aan zonder hulp te kunnen bieden en voor die opdaagt, is het knaapje door den feilen wind en den sterken stroom de molens maal den een heel eind afgedreven. Met een lange haak traoht Klos, onze kastelein, het kind naar zich toe te ha len, dat al in zinkenden toestand verkeert, maar door een misstap verliest hij het evenwicht, geraakte te water en moet door anderen geholpen worden om niet te verdrinken. Inmiddels komen meerdere helpers aanloopenmaar wat te doen Het kind is naar den overkant van het die pe water gedreven en beweegt zich blijk baar niet meer. Een schuitje is niet bij de hand. Wat te doen? Daar nadert ook de oudste zoon van bakker IJf\ die kan zwemmen en zon der zich te bedenken, begeeft hij zich geheel gekleed te water, weet den klei nen drenkeling te grijpen, en brengt hem mot veel moeite op 't droge. Gelukkig, de dokter, die kort bij is, weet het knaapje, dat bewusteloos is, na korten tijd tot bewustzijn terug te bren gen, tot overgroote blijdschap der ou ders maar evenzeer tot vreugde van Jacob IJff, die de voldoening mocht smaken, door zijn kordaat handelen' een menschenleven gered te hebben. En moge de jeugd bij haar spelen wat meer bedenken, dat door haar on bezonnenheid volwassenen soms hun leven moeten wagen IndeSt. Nicolaaskerkte AMSTERDAM had gistermorgen het volgende voorval plaats. Een Protestantsche jonge dame, zie kenverpleegster, dochter van een predi kant aldaar, wilde tot het Katholieke geloof overgaan. Reeds was zij „overgedoopt" volgens de R. K. ritus en dan morgen in de vroeg te zou de bekeerlinge haar belijdenis af leggen. Haar vader echter had van de zaak kennis gekregen en aangezien bet meisje nog even onder de 23 jaar is, wenschte hij gebruik te maken van zijn voogdijschap, teneinde zijn dochter te doen terugkeeren. Yéórdat zij de belijdenis had afgelegd, vervoegden zich haar broeder, voorzien van een volmacht des vaders, en een poli- tie-agent in de kerk. Hier werd nog al opschudding verwekt door de ongewone verschijning van een man der wet en een verontwaardigd jongmensch. De koster wist de beide mannen ech ter „met een zoet lijntje" in de pastorie te krijgen. Daar verscheen weldra de pastoor en nu werd de bekeerlinge we der onder de vaderlijke macht terugge voerd. N. Rott. Ct. Men meldt aan de Ass. Crt.: Zaterdag ontvingen de postboden op 't platteland een nieuwzomerte- nue, bestaande uit blauw linnen kiel (colbert-model), grijs linnen broek en di to pet. Bij het hevige onweer, dat eergisteravond even over halfelf na een schoone sterrenlucht en een helderen maneschijn onverwacht boven LEIDEN losbarstte, sloeg de bliksem in het sta tionsgebouw en wel in den schoorsteen van de keuken boven de restauratie. Die schoorsteen, het dak uitkomende aan de zijde van het perron, is tot den rand van het dak geheel verbrijzeld en kwam gedeeltelijk tereeht in de goot, gedeelte lijk op de marquise, waardoor daarvan vijf ruiten gebroken werden en de stuk ken op "het perron vielen, waar zich op dat oogenblik vrij veel personen bevon den, omdat juist een trein van de staats spoor was aangekomen. Die brekende ruiten en neervallende steenen veroorzaakten, te midden van den ratelende donder, heel wat ontstel tenis, omdat niet anders gedacht werd of het heele station zou naar beneden komen. Eene dame viel flauw, en een heer, verblind door het helle licht, kreeg een toeval. Behalve op de overkapping en het perron zelf kwam een ander gedeelte van den schoorsteen in de keuken te recht op het fornuis, dat, gelijk nader bloek, van zijn plaats was verzet, terwijl de ijzeren pijp er van was ingedrukt. Persoonlijke ongevallen zijn gelukkig niet te betreuren, want een der tot de restauratie behoorende dames, die zich reeds ter ruste had begeven en op haar legerstede bewusteloos werd gevonden, kon ook weer worden bijgebracht. Op haar kamer werd een sterke zwavellucht opgemerkt, evenals in andere lokalen van het gebouw, waar enkele plafonds scheuren vertoonden. Van brand was niets te bespeuren. Menschrijftons uit Alk maar, d. d. 30 Sept- Er is sprake van, dat te Alkmaar eene afdeeling der Inspectie van de Holland- sche IJzeren Spoorwegmaatschappij zal worden gevestigd. Men is reeds in on derhandeling om een gebouw te verkrij gen, dat gesehikt is om voor dat doel te worden gebruikt. Hoogstwaarschijn lijk zal heden hieromtrent eene beslis- vallen. De Godsdienst-oefeningen beginnen om ÏO ure, des voormiddags. 4 October, Ds. A. W. v. Kluijve. (Doop.) 11 Geen dienst. 18 Ds. A. YV". v. Kluijve. 25 Ds. A. W. v. Kluijve. I November, Geen dienst. 8 Ds. A. W. v. Kluijve. (Doop). 15 e Geen dienst. 22 Ds. A. W. v. Kluijve. 29 u Ds. A. W. v. Kluijve. 6 December, Ds. A. W. v. Kluijve. (Doop.) 13 t Geen dienst. 20 Ds. A. W. v. Kluijve, 25 f Ds. A. W. v. Kluijve. 27 f Ds. A. W. v. Kluijve. 31 Ds. A. W. v. Kluijve. (Oudejaarsavond). De morgen-Godsdienst-oefeningen begin nen om O Va, en de namiddag-Goddienst- oefeuingen om 2 uur. 4 Ootober, D3. Hobus, Nam. II t Ds. de Boer, Voorm. 18 H Ds. Wieringa, Nam. 25 ff Ds. Miedema, Voorm. 1 Nov. Ds. Mühring, Nam. 8 ff Ds. van Deursen, Voorm. 15 Ds. A. W. v. Kluijve, Nam. 22 n Ds. Hobus, Voorm. 29 Ds. Ludwig, Nam. 6 Decem. Ds. Wieringa, Yoorm. 13 e Ds. Beekhuis, Nam. 20 Ds. de Boer, Voorm. 25 Ds. Bax, Nam. 27 n Ds. Lndwig, Voorm. 4 October, Kreil, Ds. Kooiman. 11 Barsingerh. Ds. Kooiman. 18 Kreil, Ds. Kooiman. 25 Barsingerh. Ds. Kooiman. Pu r me re ud, 29 SEPT. 1896. Aangevoerd 328 stapels kleine kaas 27. k st. comm. st. middb. f 23.50. 1695 K.G. Boter 1 1.10 a f 1.20 por K.G. 448 Runderen vette f 0,52 a 0,64, 30 Stieren, vette koeien lager prijs, stug, melk en geldekoeien prijshoudend, handel matig. 216 Vette Kalveren, f .55 a f —.75 handel matig. 129 Nuchtere idem, per stuk 10.5 24. handel vlug. paarden 152 Varkens, vette, per pond f .28 a f .38 handel ving. 127 Magere, idem, por stuk f 8.a 18. handel stug. 405 Biggen, per stuk f 4.— a f6— handel stng. 2417 Schapen en lammeren, prijshoudend handel stug. 600 zak appelen f 1-20 a 1.40. 635 zak peren f 1.a 1.20 per zak. Kipoieren f 4,75 a 5,25, Eendeieren 1 3.25 per 100. Kievits- f a Ingeschreven van 26 29 Sept. 1896- GeborenJan, z. v. Jacob van der Oord en van Elisabeth Viuk. Ondertrouwd, Getrouwd, Geene- Overleden Jan Broersen, oud 82 jr. negen maanden, echtgenoot van Bregje, Bakker. Ingeschreven van 18 25 Sept. 1896. Geboren Gerrit, z. v. Martinus Baltes en Aaltje Vader. Jan, z. v. Lourens Smak en Trijntje Nieuwenhuizen. Trijntje, d. v. Cornelis Nieuwenbnrg en Christina Stammes. Heertje, z. v. Pieter Delver en Trijntje Langedijk. Joost Johanr.es, z. v. Abraham Dirk van Balen Blanken en Trijntje Wartenhorst. Guurtje, d. v. Pie ter Koopman en Grietje Timmerman. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden Geene. Hoorn, 26 SEPT. 1896. Aangevoerd 7 H.L. Tarwe f 5.50 a 7— i Rogge a 9 Garst 3.75 a 4.50 12 Haver 2.50 a 3,50 t n Witte Erwten n 6— a 8— ts Groene 7.50 a 12— Grauwe 11— a 15,— n Vale 7— a 14,- n Bruine boonon 9.— a 10.50 Q Witte a i Paarden 5— a 5.50 Karweizaad 11— a y» Mosterdzaad 15.50 a 8 Paarden r> 70— a 200— 21 Koeien 150 a 200— 366 Schapen n 18.- a 25— 230 Lammeren 14— a 20— 4 Kalveren T) 12.— a 20— 31 Varkens 8— a 18— 176 Biggen 3— a 6.- Kip-Eieren per 100 4— a 2725 koppen boter p. kop 0.57' a 0.62' AtHmanr, 26 SEPT. 1896. Aangevoerd: 7 Paarden f 70.a 150. 21 Koeien „120— a 200— 28 nucht. kalveren 8— a 20— 303 magere Schapen 10— a 20— 122 magere Varkens 9— a 14— 286 Biggen a 4— a 6— 15 Bokken en Geiten 3— a 8— 1 kleine Bokjes 0.75 a 1.35 Boter perP. —.55 a Kipeieren per 100 Alkmaar, 28 SEPT. 18 Paarden a 96. Aangevoerd: f a 14 Kooien per K.G. a per stuk ,160— a 235— 102 vette Kalveren v 30— a 90— per K.G. -.70 a -.80 23 Nuchtere Kalveren v 8— a 18— 1257 vette Schapen 16— a 24— 196 vetteVarkens p.K.G —.34 a -.40 25 magere dito 8— a 12— 5de Klasse. Trekking van 29 September Prijs van f 1000No. 3530 6707 7370 11950 1G438 16572 f 400No, 3041 4690 9849 13165 18546 f 200: No. 10439 11862 16093 f 100: No. 82 2750 4364 5079 5883 9716 10020 10444 12530 13499 14082 14703 15193 16683 17308 Tot dieps droefheid van mij en mijne kinderen overleed heden zacht eü kalm, na eene ziekte van eenige weken, mijn geliefde echtgenoot 3. H. 31. Schene, in den ouderdom van 56 jaren en 8 maan den. Schagen, 29 September 1896. Wed. J. H. B. SCHENE- geb. Böschemeijeb. Heden, den 26sten September, overleed zacht en kalm, na eene ongesteld heid van zeven dagen, mijn dierbare Echtgenoote, in den ouderdom van 65 jaar en twee maanden. Mede namens Kinderen P. DE GRAAF. Keinsmerbrug, (Zijpe). verbeterde constructie, geheel stofvrij, op koper gemonteerd, compleet met een fla con vetvrije stempelinkt, inktkussen enz. Afdruk beslist prachtig. Plaats voor 5 6 regels, recht, rond, ovaal, met of zoh- der eene bewerkte rand naar keuze. Deze stempel is zeer geschikt om re- clame's te mtkeD, en om daarmede brief kaarten, blanke visitekaarten, Nota's, boe ken enz. zeer fijn te bedrukken. Voorts onmisbaar voor elke firma of Vereeniging. Als om strijd met kracht aanbevolen door verschillende bladen. Eenig adres voor dit gewest te SCHAGEN, kunnen geplaatst worden, ter opleiding in het vak. opgericht in den jare 1809. Diekctzïïris: Deze maatschappij waarborgt tegen schade, veroorzaakt door Brand, de aange wende Bluschmiddelen en verdere gevol gen van dien: Nadere informatiën geeft de Correspon dent aldaar aanvragen voor Verzekeringen bjj gemelde Maatschappij worden aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3