Ingezet DIJKSTAAL, Sint Maarten ei Zijp, UITVERKOOP D. v. Twuiver, t II Iilbi Murwe Lijnkoeken, Lion Blitz, T. O. Eet Financieels Hieuws, te Oude Niedorp, Md. u en-P in II P. EO ON, Cln*. Speels, Toni-, Sier- ei ïncWooiei, TANDARTS, Amsterdam. GR0NDj\0'fEI\K0EKEN Wed. Johs. Denijs, E00G2IJDE, SCHAGEN. ©@0i en lIJLfill» H0R&0G3S, WEKKERS, koralen, KUNST-HAARWEItEEN, De Rentenier, Ml BAROMETERS, Staats-Laten TURKIJE, PENDULES, REGULATEURS, v 9 10 7 Boonacker. Openbare Verkooping in de herberg van T. DE JONG, op Woensdag 14 October 1896, 's voormiddags ten 10 ure, ten overstaan van den Nolaris P. A. DE GELDER, gevestigd te Oterleek, van Eene Huismanswoning, met Schuur, Erf en Wel land, gelegen in de Kerkbuurt te Oude Niedorp, groot 13 hectaren, 93 aren, 20 centiaren, behoorende tot de nalatenschap van den heer J. BUSCH. Inlichtingen te bekomen, ten kan tore van den bovengenoeraden Nota ris te Stompetoren, en ten kantore van den Makelaar J. J. 'T Hoen, te Purmerend. 's avonds 8 nur, Bijzondere samenkomst in de zaai van Noord-HoIIandscli Koffieh. te SEHA6EA Rapt. Strnijkenka in p. Ontvangen een groote keuze prachtige Iiampen, gewone prijs f 3 50, f4.—, f4 50; thans f2.25, f2.75, f3 50. Van f 12.50 voor f9. Parapllli's, gegarandeerd van kleur, vanaf fl, Melk-, Hier- en Wa ter-glazen, 41/s cent. Kelkjes, 81/, cent. liampeglazen, alle soorten 3 ct.j dito voortafelbranders 12 ct. Boter- en Maas-ther mometers, 30 cent. Zie verder de goedkoope prijzen van Glas-, Kristal-» Porcelein-, Aardewerk, Mckel, (gegarandeerd), Spoor m a ndenK offer s,Ta ssche n Galanteriën, enz. enz. enz, enz. Schagen, Joh. Merz. modellen, uit de fabriek van E. M. Jaarsma te Sneek. Geëmailleerde Vul- en Regulateur kachels, Salamander Vulkachels, zeer geschikt voor Kantoor, School, Hotel en andere groote lokalen. Fornuizen met geëmailleerde en ge slepen platen, een groote verscheiden heid Petroleumkachels. Turf- en Kolenbakken, Zinken- en Tegelplaten, enz. Wasch- en Veevoederketels, Koe- en Paardenscharen. Heerenstraat, SCHAGEN. Voortdurend verkrijgbaar uitgesneden, gekookte Me HAM, Vleeschwaren, Wei. KL BE8IJS. G. Z u i d a m, SPAANS Co., gevestigd teBarsingerhorn, Kraepelien en Holm's SALMIAK-PASTILLES. Timmerman, Koelman Co. te Schagen, Kapitaal f lx00,000. Onze THEE, meermalen bekroond, is van de beste qualiteit en tot billijken prijs overal verkrijgbaar gesteld. Magazijn Bolsward. Probeert Souchon f 1.30. Bolder Zoon, Hofleveranciers. Bij den ondergeteekende ver schijnt iederen Woensdag (Johanna van Woude.) Er bestaat voor eenige flinKc landbouwersgezinnen ge legenheid, op gunstige voorwaarden, zich in het Westen der Vereemgde Staten, een onafhankelijk bestaan en een goede toekomst te verzekeren. Voor nadere bijzonderheden, brieven franco te zenden aan den heer flo bert van Gilse, Nieuwe-ha- ven 146, Botterdam. Leerlingen, die wenschen deel te nemen, aan den WINTER LAND- BOUW-CURSUS, te Anna Paulowna, 96\97, kunnen zich aanmelden bij den Onderwijzer G. H. Gee- vers, voor den lsten Octob. Jongelieden, boven de 14 jaar, die deel wenschen te nemen aan het eerste gedeelte van den Landbouw-wintercursus, te Wiërlngrer waard, kunnen zich daartoe vóór of op Zondag* 4 October a.s., aanmelden bij den heer W. Wijker. De lessen voor de jongelie den van het tweede jaar, worden op dezelfde dagen en uren van het vorige jaar, de volgende week hervat. TANDARTS is Donderdagmorgen in 't hotel v. d. heer Broersma te spreken. Vraagt eerst, alvorens gij uwe in- koopen doet, prijsopgave van leel. 7 De Hollandsche Lelie" is het eenige Weekblad in Ne derlandvoor Dames uit de hoog ste en beschaafdste kringen; let hierop voor uwe ad ver ten tiën. Prijs per jaargang f 4.50. fr. p. p. f 5. Proefnummers gratis. U Amsterdam. L.J. Veen. jj 2 So" a E|ss£s êT 9 a te O en Sternmarke, en andere Ilulpmeststoffen, aan Joh. F, Morra, Schagerbrug. Tuinman te §CHAGEH, beveelt zich beleefd aan tot aan leg en onderhoud van tuinen. Le vert alle soorten van: alsmede Hyacinten, Tulpen en Nieuwendijk241.Eer8te huis b/dDam van T. DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. Handelaren, die mijn koeken verkoopen, liebben steeds vrijen toegang tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo, op een schriftelijk bewijs van den handelaar, door wien z|j de koeken ont vangen. MAGAZIJV VAST: GLASWERK inet Zilver en Nikkel, Lossa en gezette DIAMANTEN. en alle andere Ilulpmeststoffen van de firma G. J. Krol Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid verkrijgbaar bij J. C. v a n WIJK, te Anna Paulowna, Abonneert U op Be fileine Mapïtalist. Q isin alle opzichten ean volledige p» Financieel Weekblad, Verschijnt eiken Woensdag Trekking morgen. (Donderdag.) f 83520, f 6960, f 2784, 1 550, f 348 enz. J. WINKEL; Laan, B 4, te ICHAGEV, Geheele aand. a f 1.30. D. E. COSMAN, van der Stok, Kaan en Co., J. VAN DER STOK. JAS? WIKKEL te Schagen Geïllustreerde LELIE-BIBLIOTHEEK, ter grootte van 28.28, en wel No. 1 s w w u w w u 8 11 2 3 4 5 6 f 605.- 835.— 924 - 3440.— 3446— 3712.80 2253.60 4280.64 t 700.- p 2850.— 7500— f 30547.04 Aandniding perceelen in vorige ad- vertentien Schager Courant. Conditiën en bij soliditeit ook zeer bil lijk geld te bekomen ten kantore van den Notaris KACHELS. en alle andere soorten gesneden PRIMA KWALITEIT. Aanbevelend Wegens het vertrek van P. van Driel, beveelt de ondorgeteekende zich beleefde lijk aan. Vrouw D. BLEEKER, Schagen, LOET. Schipper. onder de firma neemt gelden in depot en plaatst gelden onder borgtocht en hypothecair verband tegen rente, bij overeenkomst vast te stellen. Zij belast zich verder met het in- en verkoopen van EFFECTEN, COUPONS enz., en met die werkzaamhed en welken tot deD werkkring der vennootschap kunnen gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden te Barsin- gerhorn, ten huize van T. KOOMEN Az in den Waardpolder, nabij Kolhom, eiken werkdag van 10 tot 12 uur en des Don derdags op dezelfde uren in het Noord- Hollandsch Koffiehuis te S c h a g e n. Spaans fy Co. T. KOOMEN Az. D. SPAANS. J. RIJERS. algemeen erkend als het beste middel bij Hoesten verkoudheid. Het is een slijmoplossend en ver zachtend middel bij uitnemendheid. Verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en Drogisten. Prijs per fleschje 20 ets. Alleen echt in □.fleschjes, vooizien van etiqnet, waarop de handteekening van KRAEPE LIEN HOLM - ZEIST. Hofleveranciers. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, KOELMAN Co., te Schagen, neemt geld in depót tegen eene rente bij het deponeeren, vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothe cair verband enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gere kend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan den markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. Weekblad voor Jonge Dames, Onder Hoofdredactie van Mm. S. M, C. m Wermeskerken-Jtmins Namens het Bestuur der Afd. Th. J. WALLER, Voorzitter. M. H. KOOIJ, Secretaris. W :s» te O o -fijffl a 00 *8 n eS WJ ;w 'M p-i «a i—i «l'Ö „en te -T3 p? B«aW -2 g a> CfOCUSSen, tegen den minst mo gelijken prijs. (17de JAARGANG 1896.) Verschijnt Dinsdag-, Donder dag- en Zaterdag-namiddag. Dit blad vermeldt in elk Nummer q de officieele Beursnoteering van 2 denzelfden en den vorigen dag en H en betrouwbare gids voor den Effec- fcd teu-bezitter. i-3 Prijs per 12 maanden franco per O post f6.--. Met wekelijksche Res- G tantenlijst*). f 8.Voor Buiten- q land en Koloniën -f- extra-porto. (13de JAARGANG 1896.; Dit blad vermeldt alle uitlotir.gen O en verder in beknopten vorm alles O 2 wat een ieder die effecten bezit (al K is het nog zoo weinig) weten moet. H Ld Prijs per 12 maanden,franco per post f3.Met Wekelijksche Restan- q tenlijst f 5.Voor Buiten- jz; land en Koloniën -J- extra-porta. De Restantenlijst is éen 1 maal 's weeks verschijnend Bijvoegsel, waarin worden opgenomen de uitgelote en nog niet ter betaling aangeboden nummers van alle bestaande premieloten en der hier ter beurze genoteerde uitlootbare obligatiën en aandeelen, welke opgaven voor den fondsenhouder onmisbaar zijn. Beide bladen vermelden ook alle uitlotingen van GemeentelijkeWaterschaps- en Ker kelijke leeningen. Proefnummers zijn op aanvrage gratis verkrijgbaar en Abonnementen (welke op den lsten van elke maand kunnen ingaan,) worden aangenomen bij den Uitgever van de Schager Courant te Schagen en aan de Bureelen van boven omschreven bladen Keizersgracht, 258. Amsterdam. met hoofdprij zeil van benevens een groot aantal prijzen van De ondergeteekende bericht, dat bij den Boekhandelaar VERKRIJGBAAR ZIJN op welke Aandeelen men op mor gen (Donderdag) de meer dan buitengewoon groote kans heelt, de volle bovenstaande prijzen te trek ken, die terstond door mij worden uitbetaald. Be officieele uitslag der trekking wordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden. JP. S. Waar huiten franco per heerende post, tegen toexen- ding wan postwissel of postxe- AMSTERDAM. in Effecten. onder de ïiuma gevestigd te NIEUWE NIEBORP. Directeuren H. J. K. v. d. STEEN. J. BREEBAART Kz. A. J. KAAN. J. ZIJP Kz. De vennootschap ,/Noord—Holdandsche Bank" neemt gelden in Depot tegen eene rente bij overeenkomst vast te stellen. Plaatst gelden onder borgtocht, op hypo theek, belast zich met In- en Verkoop van EFFECIEN, COUPONS, enz. tot de hoog ste koersen, en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederenDoN- derdag, bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz. te Schagenvan 10 12 uur, en iederen Zaterdag bij den Heer H. KROON Pz., Café Witte Engel," te Hoorn. In den Boekhandel van is de inteekening opengesteld op, De prijs per deel, dat op zichzelf kom pleet eu apart verkrijgbaar is, is In gekleurd omslag 50 ets. In fraaien prachtb. 75 ets. I. Het Heidebloempjedoor P. J. An- driessen, met platen, door Wm. Steeliuk. II. Aïbertinedoor P. J. Andriessen, met platen van Wm. Steelink. III. Het leven op den Erckensteyndoor Suze Andriessen, met platen van Johan Braakensiek. IV. Leonie Sf Elise, door Agatha met platen van Wm. Steelink. V. Be herberg in het Spessart-Gebergte door Agatha, met talrijke illustraties. VI. De Karavaan, door Agatha; met talrijke illustraties. De Geïllustreerde Lelie-Bibliotheek bevat de beste meisjesboeken in ons land. De Geïllustreerde Lelie-Bibliotheek on derscheidt zich door keurige uitvoering en goede illustraties. De Geïllustreerde Lelie-Bibliotheek is de goedkoopste uitgave van dien aard in Nederland. De Geïllustreerde Lelie-bibliotheek leent zich bij uitstek lot prijsuitdeelingen eu ca- deaux. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4