Donderdag 1 October 1896. 40ste Jaargang No. 3138. BIJVOEGSEL. Gemengd Nieuws. SCHAGER Voor de grap geduelleerd. Dezer dagen hebben twee jongens uit Neurenberg in een bosch „voor de aar digheid* geduelleerd met een flobertge- weer. De eene, een elfjarige leerling van een Latijnsche school, werd door een schot zeer gevaarlijk in het onderlijf gewond. Na een vochtigen zomer met weinig warmte ziet men vaak, dat de jonge toppen der takken van vruchtboo- men tot last in het najaar blijven door groeien. Zij hebben dan geen tijd meer om vdór het invallen van de vorst voldoende te rijpen. Wie eenige ervaring in dit op zicht heeft, bespeurt dit al vrij vroeg. Zijn die toppen onvoldoende gerijpt, dan kunnen zij aan een strenge winterkou geen weerstand biedenvele vriezen dood en veroorzaken een slechten oogst in het volgend jaar. Een goed middel om htt rijpen van bedoelde toppen te bespoedigen, is het gedeeltelijk ontbladeren. Daardoor wordt de groei gestuit en de top kan rij pen. De telefoon in China, De Keizer van China had onlangs het verlaBgen ite kennen gegeven om in zijü eerwaardig paleis een zeer moderne uitvin ding te zien ingevoerd, nl,: de telefoon. Natuurlijk bracht dit iu de hofwereld te Pe king een groote opschudding de mandarijen beweerden en hielden vol, dat het onophou delijk geschel, nadeelig zou ziju voor des keizers gezondheid. Deze heeft wel, tot zijn spijt, ervan moeten afzien. Door een wesp doodgesto ken. Dezer dagen gebruikte de fa milie Fourier te Tuffeaux in Frankrijk, het middagmaal, na afloop waarvan de vader en de moeder naar den tuin gingen, om de bloemen te verzorgen. De 25-jarige dochter des huizes ruimde intusschen de tafel op. Plotseling voelde zij bij het lin keroog een hevige pijn, die veroorzaakt werd door den steek van een gele wesp. Zij wreef de gestoken plek onmiddellijk met eenige bloemen, doch ODdanks alles ontstond een hevig gezwel, dat ieder oogenblik in omvang toenam. Toen de vader een kwartier later de kamer binnen kwam, vond hij zijn dochter buiten kennis op een stoel liggen, met opeengeklemde tanden. Een half uur later bezweek het arme meisje, Dadat haar gelaat geheel zwart geworden was. Romantische geschied e- nis. Een handelsreiziger van Genua, zekere Bologmini, was nog niet lang getrouwd, toen hij opgeroepen werd voor den veldtocht in Afrika. Met zijn regi ment nam hij deel aan de gevechten van Kassafa en deed uitstekend zijnen plicht. Spoedig echter ontving hij een telegram, waarin hem gemeld werd, dat zijne vrouw, wanhopig over zijne afwezigheid, zich van het leven beroofd had. Dienten gevolge had bij niet veel lust om naar Italië terug te keeren, eu toen hij er eindelijk weer werd heengezonden, begaf hij zich niet naar Genua, maar bij zijne familie te Cagliari. Toen hij echter onlangs voor zaken naar Genua moest gaan, ontmoette hij daar eenen vriend, die vol verbazing was, te zien dat hij nog leefde. Uwe vrouw, zeide hij, heeft bij het begin van den veldtocht het bericht van uwen dood ont vangen en is voor eenigen tijd hertrouwd. Bologmini begreep, dat hij bedrogen was. Hij zocht zijne vronw en haar twee den man op en vond ze na lang zoeken te Calvizzano. De ontmoeting tusschen man en vrouw was zeer hartelijk, daar beiden begrepen om den tuin te zijn geleid. En inderdaad, een vroegere minnaar van de vronw had, zoodra hij wist dat Bologmini naar Afrika vertrokken was, besloten zich van de vrouw meester te maken. Hij bewerkte, dat zij een valsch telegram ontving, hrtwelk haar of ficieel den dood haars echtgeDoots meldde, die, stond er, glorierijk gesneuveld was te Kassala. Tezelfder tijd berichtte hij Bologmini den zoogenaamden zelf moord zijner vrouw. De weduwe, alhoe wel [eerst in diepe droefheid over den dood haars mans, had zich langzamerhand laten troosten en stemde eenige maanden later in het huwelijk toe. Al deze ge beurtenissen werden tusschen de echt- genooten uitgelegd bij afwezigheid van den tweeden man. Toen deze terugkeerde en den waren man zijner vrouw in zijn huis bemerkte, maakte bij zich ten schie- lijkste uit de voeten, Bologmini trok overgelukkig met zijne vrouw terug naar Genua. Uit Engeland. Een ern stig spoorwegongeluk heeft eergisteren plaats gehad op den Great Eastern spoor weg, 15 mijlen van Peterborough, De sneltrein uit Haiwich naar het noorden is met een pleiziertrein uit Cambridge in botsing gekomen. Vier rijtuigen, alsmede de machines der twee treinen werden ver nield een jong meisje overleed kort na het ongeluk, en 21 andere personen wer den gekwetst, waaronder 6 ernstig. O f melk verwaterd is of niet, kan men daardoor ontdekken, wan neer men een goed gepolijste brij naald in een lmgwerpig glas met melk dompelt en die dan dadelijk weder er uit trekt en recht houdt. Is de melk zuiver, dan zal er een druppel aan hangen blijven maar al is er nog zoo weinig water door de melk vermengd, dan wordt dat hangen blijven van den druppel daardoor toch belet. Het gebruik van de ty pewriter. Schrijfmachine In de laatste tien jaar is in Amerika het aantal jonge meisjes, dat zich een be staan verschaft heeft door de stenografie of door het bedienen van de typewriter, zeker niet ver van de 200,000. Dit getal berust wel niet op zuivere gegevens, maar is een ruwe schatting, gemaakt naar aan leiding van den verkoop van typewriters in alle magazijnen. Er is geen soort kan toorwerk, netter of meer geschikt voor jonge dames, en misschien ook geen werk dat beter geschikt is, om de vrouw aan het kantoorleven te gewennen. Vele vrou wen, vroeger zwak en afhankelijk heeft het flink gemaakt en in staat om op ei gen beenen voort te gaan. Het loon dat typewriters in Amerika krijgen is, als zij goede stenografen zijn, gemiddeld tien of twaalf dollar per weekals het hooger is, dan is dit te danken aan bijzondere individueele kwaliteiten. Wanneer het meisje tevens goed op de hoogte is van de taal en die correct kan schrijven, wat verstand heeft van boekhouden enz., dan kan zij het zelfs wel brengen tot 25 dol lar per week. De Boston Heraldwaaruit boven staande mededeelingen geput zijn, voegt er aan toe, dat de goede hnlp der steno- grafis en typewriter zijn voor jonge meisjes, die in hun eigen onderhoud moeten voor zien, er toe moet leiden, dat op de open bare scholen het gebruik van de typewri ter en de stenografie werd onderwezen. Reeds zijn op zeer veel scholen dergelijke machines aanwezig, maar nog steeds is het een open vraag, of het onderwijs in stenografie en in de behandeling van de typewriter niet op één lijn nroet worden gesteld met het onderwijs in het En- gelsche en andere studies, die van uitge breid nut zijn. Het blad meent, dat de toekomst van den stenograaf en den typewriter volkomen verzekerd is. Ze kunnen niet meer gemist worden, en waar een meisje in staat is goed en vlug te werkeD, kan zij zeker zijn een steeds hooger salaris te krijgen, zoolang zij wil werken. De invloed, dien de openbare school daarop kan uitoefenen, is groot genoeg, om er de aandacht op te vestigen van de paedagogen. Voor degenen, die totnogtoe moesten schrijven, is de typewiter een zeer groot ge mak waaneer zij maar eens geleerd hebben direct aan de typewriter te dicteeren, dan zullen zij nooit meer de pen in handen nemen. Ycor duizenden, die moeten werken met het hoofd, is de typewriter een groo te zegen. D e liefder ij ke echtgenoo- te. Een jonge vrouw deelt haren echtge noot mede, dat een heer hem wenscht te spreken. Wie is er dan?*— „Ach, beste Ferdinand,' antwoordde de echtgenoote, vergeef mij, ik heb hem ontboden. Gij hebt reeds langer dan een week dat vree- selijke hoestendat heeft mij angstig ge maakt. En gij zijt zoo onvoorzichtig. Wanneer ik u moest verliezen...' En zij borst in tranen los. „Kom, kom, stel u gerust, lief kind,' antwoordt de man ge roerd, „men sterft niet zoo licht aan een eenvoudige verkoudheid. Maar goed, laat den doctor maar binnen komen.' „Het is geen doctor beste," antwoordt de zorg volle echtgenoote, „het is een agent eener levensverzekeringmaatschap- P ij-* Een blanke Moor van Ve netië. Op het eiland Haïti werd Shakes- peaie's „Othello* opgevoerd. Daar het nu niet vlotte alle spelers blank te maken, werkte een handig dichter de zaak om. Othello werd nu een Europeaan, dus blank en al de anderen zwart. Het pu bliek applaudiseerde dat het een aard had. Probatum. Wel, hebje nu je haar met dat nieuwe middel be handeld Hoe is 't uitgevallen Van zelf I Omsteeks half Juli ver- voegde zich een ongeveer twintigjarig jong- meusch bij een paarden verhuurder in de wijk South-Kessington, en verzocht den psardenhouder een rijpaard, om geduren de eenige uren in Hyde Park een wan- delritje te maken. De verhuurder voldeed aan het verlangen van den jongen man, nadat men het over den prijs eens was geworden en de hunrder een banknoot van f 60 tot pand was gegeven. De jonge man kwam later dikwijls terug tot op het oo genblik, dat de verhuurder, in hem een vasten klant ziende, ophield, de gebruike lijke borgstelling te eischen. Op dien dag keerde het paard niet naar den stal terug en de ruiter werd Dooit meer gezien. De bestolene diende een aanklacht in en de politie begon een onderzoek op groote schaal. Men meende aanvankelijk, dat de oplichter weldra zon worden gesnapt, daar andere paardenhoaders achtereenvolgens de zelfde ervaringen opdeden. De politie be greep, dat zij met een specialiteit te doen bad en nam buitengewone surveillance maatregelen. Alle moeite was echter tevergeefsde paardendief was en bleef zoek. Eenige we ken later signaleerde men plotseling zijn aanwezigheid te Brughion, waar hij twee paarden had buitgemaakt, daarna te Scar- borough, waar bij er drie stal. Hij gebruikte ongetwijfeld de zeebaden, want achtereenvolgens verdwenen ook paarden te Bournemouth e i Leaiuington. Eindelijk verscheen dezer dagen een jonge en zeer elegant gekleede dame bij een stalhouder in de Saint-Martin's Lane, wien zij vier rijpaarden te koop aanbood, die zij genoodzaakt was van de hand te doea, daar zij eerstdaags naar Indië zou vertrek ken. De dame gaf haar adres op en tegen den middag begaf de stalhouder zich naar de aangewezen plaats. Wie schetst zijn ver bazing, toen hij in den stal der voorname dame een merrie herkende, die hem toe behoorde en die hij naar Brighton had gezonden waar zijn zoon, die aldaar een manége houdt, het dier was kwijtgeraakt Hij deed alsof hij geneigd was, den koop te sluiten en beloofde een uur later met het noodige geld terug te zullen komen. Hij keerde precies op tijd terug, doch in gezelschap van vier detectives, die in de eerste plaats de sportdame arresteerden. Bij een onmiddellijk daarop ondernomen huiszoeking vond men haar manskieeren, zoodat haar niets anders overbleef dan een volledige bekentenis. De handige oplichster bleek Gladys Pingall Smith te heeten. Een uur later werd zij door den politierechter van Bowstreet naar de eerstvolgende te rechtzitting verwezen. Twee Berlijnsche studen- ten, de gebroeders Beer, die den Hoehtei- ler, een berg dor Tiroler Alpen, hadden beklommen, zijn drie dagen lang in een hut „ingesneeuwd* geweest. Met boven- menschelijke inspanning zijn ze er pinde- lijk in geslaagd, behouden aan den voet van den berg te komen. Een noodlottig begin. Een tragische bruiloft heeft plaats ge had te St. Gilles bij Brussel. Daar zou als naar gewoonte een der vrouwen een re volver afschieten ter eere van het bruids paar en een der mannen gaf haar daarvoor een schietwerktuig. Men schijnt echter niet geweten te hebben dat de revolver met scherp geladen washet gevolg daarvan w>s, dat een der gasten de sigaar uit den mond werd geschoten, dat een tweede ko gel den buidegom trof en dat de derde een 8-jarig meisje, dochter van den eigenaar van den revolver en nicht van de vrouw, die schoot, een gevaarlijke wonde toebracht waardoor zij een uur later overleed. De bedrijfster van dit onheil stelde zich zelf in arrest, maar werd in vrijheid gesteld. De toestand van den bruidegom is bevre digend, de kogel is verwijderd. Doch de feestvreugde was voorgoed verstoord. De Berlijnsche politie- president heeft tha.is vergunning verleend, dat vrouwen boven op tramwagens mogen plaats nemen (wat sedert 1865 verboden was), mits de wagen van een behoorlijke trap met leuning voorzien is. Mama. Maar Frans, wees toch wat netter aan tafel, wat zou je meester wel zeggen, als je bij hem je zoo ongema nierd gedroegt Frans. Wel, hij zou zeggen, - je moet niet denken dat je bij je moeder thuis bent. Een bronzen deur. Aan het reusachtig paleis van justitie te Brussel is thans een kolossale broözen hoofddeur aangebracht met twee vleugels, naar het ontwerp van den bouwmeester Mansfeld. De deur weegt 12,G0O KG. en overtreft in grootte alle andere metalen deuren in Europa. Zij heeft ook niet min der 60,000 francs gekost. Uit Parijs word gemeld, dat aldaar een nieuwe ontdekking is ge daan, nl. het fabriceeren van een soort poeder, dat lichtafgevend is en dat op al lerlei stoffeD zal worden bevestigd, waar door deze bij dag de schittering van pa relen en jnweelen zullen verkrijgen en bij avond phosphoriseerend worden. Het effect moet nog worden beproefd, maar de menschen spreken reeds van lichtende kant, waarbij het patroon glanzend zal uitkomen tegen een donkeren ondergond, en veeren, die als in vuor zijn gedoopt. (Huisvrouw.) Een ontsmettingsmiddel. In het congres van Duitsche natuuron derzoekers te Frankfort heeft dr. Rosen- berg ait Berlijn wonderen verteld van het formaldehyd als ontsmettingsmiddel. Vau deze stof, die door onvolkomen ver branding van methylalkohol ontstaat, heeft hij door bijvoeging van menthol een pre paraat verkregen dat hij holzinol noemt en dat reeds in kleine hoeveelheden sterk ontsmettend werkt zonder, naar hij beweert, zelfs in het bloed gebracht, gevaarlijk Ie zijn voor de gezondheid. Voor ontsmet ting van kamer en voer bewaring van voedingsmiddelen moet het uitstekende diensten bswijzen. Er werd echter twijfel geopperd over de onschadelijkheid van het middel en daarom voortgezet onderzoek noodig geacht. Zonder goud krijgt men dezer dagen te Parijs bij het bezoek van den Ozaar aller russen, geen venster of balcoD. De kleinste plaats aan een venster op de vierde verdieping van een hnis nabij de Champs-Eiysées, kost niet minder dan 100 francs. Wil men zich de weelde ver oorloven een geheel venster te huren en nog maBr een venster op de vierde of vijfde verdieping dan moet men tus schen de 200 en 250 trancs betalen Men moet er zeker wel heel wat voor over hebben om zich te kunnen voorzien vaD een „eerste—rang—plaats7'. In de Saint— Simonstraat bijvoorbeeld is een der wonin gen zoo gelukkig op de eerste verdieping in het bezit te zijn van het terras, waarop ongeveer 25 personen plaats kunnen ne men en dat dezer dagen is gehuurd voor de niet onbelangrijke som van 3000 francs! Zoo heeft iemand voor een venster in de SaiDt-Simonsstraat, waar de keizer van het station af zal passeeren, 500 francs betaald. Een reclamedame. Een schoone jonge dame nit Parijs speelt te Ostende thans een groote rol. Zoodra zij aan het strand of in de Kur- zaal verschijnt, wordt zij omfladderd door heeren, doch ook de oogen der dameswe reld zijn bewonderend en spijtig tevens, gericht op de schoone onbekende, die zich steeds door een dienaar laat vergezellen. Deze sehoone draagt de kostbaarste pro ducten der allernieuwste mode en de prach tigste juweelen. Alle inrichtingen der bad plaats doen de meest mogelijke moeite, om deze reclamedame tot een verblijf te aüi- meeren. Noch de toiletten, die zij draagt, noch de juweelen, die haar tooien, behooren haar toe,zij stelt ze slechts ten toon.EenParij- sche kleermaker en een juwelier hebbeD met de directie der Ostender speelclub deze levende tentoonstelling georganiseerd. De dienaar, die de reclamedame vergezelt, is een bediende van den juwelier, die de juweelen en versierselen moet bewaken Liefdevoor zijn vorst. Bij de feesten, die in de Badecsche hoofd stad dezer dagen ter gelegenheid van den 70en jaardag van den groothertog gevierd werden, zag men in een slagerswinkel een krachtige figuur met een reusachtig mes afgebeeld en daaronder ia vlammend schrift Wie onzen vorst, niet hoog wil achten, Men breng hem hier, ik zal hem slachten. Russische volkstelling. Het volgende jaar zal in Rusland de eer ste algemeene volkstelling plaats vinden. Tot nu toe is het nog nooit mogelijk ge weest, de bevolking van Rusland ook maar eenigszins nauwkeurig te bepalen. In 1870 zou men een algemeene volks telling gehouden hebben, die echter niet tot stand is gekomen. Dat de volkstel ling van 1897 met zeer vele moeilijkhe den zal gepaard gaan, is duidelijk, als men in aamerking neemt, dat op het platteland, vooral in het Oosten, in Si berië en ia de Transkaspische provincie, een groot deel der bevolking niet eens in staat is de bevolkingskaarten in te vullen of ook maar de daarin voorkomen de vragen voldoende te beantwoorden. Men raamt de kosten der geheele volks telling van 1897 op vier miljoen roebel Hongersnood. In Calvinia, een stadje van circa 3 k 4000 inwoners, liggende in het Kaapland, heerscht een vreeselijke hongersnood. De Soulh-Africa lelegraph publiceerde daaromtrent het volgende telegram, Zaterdag van daar ver zonden „Door een klein deel van 't district reizende, personen gevonden, van hoDger- gestorven zijnde en menigten die op den rand van den hongerdood stondeD, zoo wel blanken als kleurlingen. De regee- ringsondersteuning is ongenoegzaam als een druppel water in de zee. De toestand is vreeselijk," Een telegram, Zaterdag door de Cape Times ontvangen, van Calvinia afgezonden, luidde nog somberder „Op de plaats Beeswater is één man overleden van honger, één te Louriesfon- tein2 op de plaats Toren. Blanken en gekleurden zijn zonder vleesch en brood, ster vende. Hongersnood mijlen ver rondom. De menschen te zwak om voedsel ïKhalen. Nog maar weinige dieren zijn overgebleven." Kwade droes komtonder de paarden in EngeDland veelvuldig voor. Bij den uitvoer uit Engeland worden de paarden niet gekeurd, zoodat de in België en Nederland nit Engeland ingevoerde paarden vaak kwaaddroezig zijn, ja de di recteur van het abattoir te Antwerpen verklaart zelfs, dat van 67 te Rotterdam ingevoerde Engelsche paarden 60 met die ziekte behelpt zijn. In België is het vleesch dier paarden vooral voor worst- fabrieken bestemden in ons land Twaalf nur hangen. Ve len onzer lezers zullen zich ongetwijfeld den naam Sncci herinneren. Deze hield bet 30 dagen uit zonder eten. Nu is er te Antwerpen weer wat anders te zien. In het Palais Indiën aldaar laat een man zich 's morgens om 11 uur ophan gen en 's nachts om 1 uur, ook wel la ter, afnemen. Voor dat hij zich laat op hangen, neemt hij een likeur in van zijn eigen vinding, wordt dan gevoelloos en gaat slapenmen hangt hem vervolgens op met den knoop van het touw ODder zijn kin. Ik zag hem hangen, schrijft een ooggetuige, 's avonds om 10 uur, nadat hij om 11 nur 's morgens was opgehan gen. Hij trekt een nens als iemand die een vies gezit zet, zijne oogen zijn geslo ten, zijn mond geopend, zijn armen han gen stijf langs zijn lichaam, zijne beenen recht Eaar beneden. Van tijd tot tijd ziet men zijn oogen en beenen en handen zenuwachteg trekken. Zi,n gelaatskleur is ietwat vaal-blanw. Dezen hangman heeft het in Parijs 13 dagen met hangen uitge houden. Een kleermaker komt op zekeren morgen bij een slecht betalenden klant, dien hij nog in zijn bed vindt. „Heb je een rekening bij je klinkt het van onder de dekens. „Ja mijnheer, ik heb het geld dringend noodig.' „Goed, hier is de sleutel, maak mijn secretaire open -Zie je dat laadje links De kleermaker opent het, natuurlijk in de verwachting geld te vinden. „Wat ligt erin klinkt het weer van het bed. „Een hoop papieren". „O juist, dat laadje moet je hebben. Dat zijn rekeningen. Leg die van jou er maar bij. Goeden dag." En de andere keert zich om en gaat slapen. Passagier (vertoornd): Hé, conducteur, roep dan toch de na men der stations wat luider afMen kan u ternauwernood verstaan ConducteurMaar ik vraag u, voor twee gulden 10 kunt gij toch geen tenor van mij verlangen Vrouwelijke diplomatie. Mej A.Gisteren heb ik mij buitenge woon over u geërgerd. Mej. B.Maar waarom dan Mej. B.Omdat gij den griekschen neus oDzer vriendin Emma zoo buitengewoon ge roemd hebt. Zeker, zij heeft een mooien neus, maar dat behoeft gij nu dat ingebeelde schaap niet zoo luid voor te zingen. Mej. B.Dat heb ik met opzet gedaan Want nn kijkt ze gestadig naar haar eigen neus, net zoo lang tot z ij scheel k (j k t S FRANKE LS. De vronw bemint u niet om dat" wat gij werkelijk zijt, maar om dat, wa zij nit n denkt te maken. De ontrouw is een schoonheidsgebrek, dat wil zeggeneen gebrek van alle schoonheden. De ware gade is uw tweede moeder. Somwijlen is de overgang van de liefde tot het huwelijkde stap van het verhevene naar het bespottelijke. De liefde is volkomen, hare gebreken dankt zij aan de minnenden. Merkwaardig schepsel is de vrouw. In haar jeugd kan zij heersehen, en in haar ouderdom moet zij gehoorzamen. Door de eerste kus wordt de vrouw meesteres van den man en de slavin dei liefde. De herinnering is somtijds slechts de laatste beleefdheid der liefde. De vrouw maakt de wereld wel niet volkomener, maar schooner. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 5