LOTING Zondag 11 October 1896. 40ste Jaargang No. 3141. 1 f en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCMAG22BJ, liaan, O 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60* Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van I tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. Gemeen teSchagen. NatSona!e_Miiitie. Binnenlandse!) Nieuws. Alkmaar ontzet. I," - - - - SCHAGER mn i COURANT AiTcrtcitie- LuUiiilliL Bekendmakingen. De Burgemeester van Schagen, breDgt ter kennis van belanghebbenden dat eene afwijking van de verbodsbepa lingen, vervat in het Koninklijk Besluit van 8 December 1870, (Stbl. no. 191) is toegestaan ten aanzien van den invoer uit België, van runderen en schapen, waarvan de toelating door Belgische au toriteiten, op grond van de daar te lande geldende veeartsenij kundige voorschriften mocht worden geweigerd. Verdere inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente-secretarie. SchageD, 6 October 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. Burgemeester en Wethouders der ge meente SCHAGEN Brengen, ter voldoening aan het tweede gedeelte van Art. 28 der Wet op de Na tionale Militie van den I9den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), voor de eerste maal ter kennis van de belanghebbenden, dat de loting van de in 1896 voor de Nationale Militie ingeschrevenen, overeen komstig de ontvangene aanschrijving van Zijne Excellentie den Heer Commissaris dezer Provincie, dato 2 September 1896, No. 8/2231 M. S., zal plaats hebben op den 24en October a.s. des namid dags 1 ure, ten R a a d h u i z e de zer gemeente en worden zij, welke daaraan moeten deelnemen gelast, om op den bepaalden tijd aldaar, tot dat einde aanwezig te zijn, of, bij verhindering, zich aldaar door hun vader, moeder of voogd te doen vertegenwoordigen. Alsmede dat, overeenkomstig Art. 84 van gemelde Wet, dadelijk na de trek king van het Nummer, de redenen van vrijstelling, welke de Ingeschrevene mocht hebben, moeten worden opgegeven. Indien hij vermeent, vrijstelling te kunnen erlangen wegens BROEDER- DIENST of op grond van te zijn EENIGE WETTIGE ZOON, zal hij op Dinsdag den 27 October des voormiddags ten 10 ure, in het Gemeentehuis moeten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder üaam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die de veieischte getuigenis kunnen af leggen en het aldaar op te maken getuig schrift onderteekanen. Wanneer hij aan- op vrijstelling wegens BROEDERDIENST, zal hij mede voor zien moeten zijn van zijne geboorte-acte en van de gebooite-acten van al zijne nog in leven zijnde broeders, alsmede van de zakboekjes of paspoorten van gediend heb bende broeders. Bij overlegging van laatstgenoemde stuk ken zullen door den Burgemeester bij den Kommandant van het korps, waarbij zijn broeders dienen of gediend hebben, wor den aangevraagd de bewijzen van werkelij- ken dienst of een uittreksel uit het Stam boek. Schagen, den 25 September 1896. Burgemeester en Wtthouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Het is een lastig ding, een oordeel te vellen over het Ontwerp ter rege ling der Gemeente-financiën. Vooreerst hierom de gemeenten, vele althans verkeeren in zoodanig benarden toestand dat elke tegemoet koming, hoe dan ook, neerkomt als een droppel op een gloeiende plaat, zooals de volksmond het op zijn teekenachtige wijze uitdrukt, en men dus bereid zal zijn alles voor lief te nemen, wat maar éénige kans op verbetering biedt. En nu zouden wij ons niet laten weerhouden, onverbloemd ons afkeurend oordeel uit te spreken en op verwerping aan te dringen, indien er eenig uitzicht bestond, dat alsdan dadelijk een ander beter ontwerp te wachten ware. Uit zicht daarop bestaat evenwel niet en men moet dus wel nemen wat men krijgen kan. Het eenige wat onder de ze omstandigheden gedaan kan worden is op verbetering aan te dringen, die in het eigen stelsel, voor zoo ver daar van sprake kan zijn, van het ont werp passen. Wij zullen ons dan ook tot die taak bepalen, maar stellen daar bij uitdrukkelijk op den voorgrond, dat op die wijze niet verkregen zal worden, wat wij de beste oplossing zouden vin den. Wij hebben dat trouwens indertijd uiteengezet, en zijn door de voorstellen en beschouwingen des Ministers in geen enkel opzicht van meening veranderd. Een tweede moeilijkheid is gelegen in bet niet afgeronde, niet stelselmatige der voorstellen. Men zit en denkt en telkens als men de zaak van éénen kant wil aanpakken, ontwaart men, dat men haar tevens bij een ander eind, soms bij twee, drie einden tegelijk beet heeft Met andere woordenmen zal bij de verschillende hoofdvragen (forensen, uit breiding van belastinggebied, betere be lastingregeling, rechten en loonen, enz., enz.) telkens verschillende onderdeelen van het ontwerp in verschillend verband onder handen moeten nemen, of wel men zal, de onderdeelen van het ontwerp tot grondslag zijner beschouwingen leggen de, telkens op de onderscheiden hoofd punten moeten terugkomen en deze dus slechts fragmentarisch behandelen kun nen. Ware dit enkel een moeilijkheid voor ons, die ons oordeel te zeggen hebben, wij zouden er over zwijgenmaar het is ook en vooral eene moeilijkheid voor den lezer, wien men noch op de eene, noch op de andere wijze een volledigen indruk geven kan. Wij geven echter de voorkeur aan de eerste wijze van be handelen, omdat het ons dan telkens mogelijk zal zijn, eenige hoofdpunten op zichzelf te behandelen en daarover een eindoordeel te vestigen. Van een eindoordeel in den eigenlij ken zin kan echter nog geen sprake zijn, want er is nog een derde moeilijkheid, waarmede wij ons heden meer bijzonder willen bezighoudenop meer dan een gewichtig punt laten de stukken ons in de steek omtrent het „hoe op weer andere omtrent het „waarom" Er wordt bijv. een zoogenaamd Straat geld voorgesteld. Yolgens de Memorie van Toelichting moet dit djenen om in gemeenten, die slechts voor een deel aaneengebouwd zijn, en waar dan in den regel in die deelen voor bestrating, rio- leering, verlichting, enz. meer gedaan wordt dan in andere ook bewoonde deelen der gemeente, voor die meer dere kosten een evenredige vergoeding te erlangen. Dit is de bedoelingmaar met het ontwerp in de hand kan men zoo'n belasting ook beffen in gemeenten, waar buiten de aaneengebouwde, en goed bestrate en verlichte gedeelten geen of weinig bewoners zijn. Dit laten we nu rusten; maar de belasting kan ook geheven worden in ^gedeelten waar nieuwe aanbouw plaats heeft, dus waar schijnlijk niet, waar bij de invoering der wet reeds aanbouw beeft plaats gehad, of althans straten enz, reeds zijn aangelegd. Hier rijzen verschillende vra gen die wij nu laten rusten. Wat wij thans vragen willen ishoe stelt men zich die belasting voor Wat zal de maatstaf zijn, waarnaar zij geheven zijn Wie zullen de belasting plichtigen zijn, waaromtrent men toch wel iets dient te weten nu het niet eene belasting geldt te heffen van alle inge zetenen, maar eene heffiDg, die slechts aan sommigen zal worden opgelegd en die, maar al te gemakkelijkop de huurders, in vele nieuwe wijken hoofd zakelijk arbeiders, kan worden afgewen teld De Memorie zegt, dat de wet slechts de hoofdbeginselen dient te bevatten. Maar die bevat het ontwerp niet en de Memorie evenmin. Er wordt gedecre teerd, dat er eene straatbelasting zal zijn, maar hoe zij zijn zal, daaromtrent blijft men in het duister ronddolen. De gemeentebesturen moeten maar eens probeeren, wat ze er van maken kun nen wellicht ontdekt deze of gene hier of daarhet ei van Columbus üoe moeten de forensen aangeslagen worden in de directe plaatselijke belas tingen Ziehier een andere belangrijke vraag. De Minister maakt zich van een der lastigste vragen op een leuke ma nier af. De wet wordt nu zoo veranderd, dat men forensen kan aanslaan, maar om te voorkomen dat men ze al te hard aanpakke, mogen ze maar voor 4 maanden aangeslagen worden. Doch hoe ze aangeslagen moeten wor den, hier een der moeilijkste onderwer pen, over die vraag laat de Regeering zich heel niet uit. Men zal beweren dat doet zij voor anderen ook niet. Vooreerst is dat niet juist. Zij bemoeit zich met de belastingheffing door de ge meentebesturen meer dan goed is maar ten anderejuist de vermelde bepaling dat de forensen slechts voor vier maan den mogen aangeslagen worden, bewijst, dat we hier te doen hebben met een zaak, die niet naar de gewone re gelen behandeld kan worden. Als ie mand hier eigendommen heeft, daar za ken doet, elders woont en óók een kan toor heeft, b.v. te Amsterdam, waar hij nu en dan komt, dikwijls genoeg om als forens aangeslagen te worden, moet hij dan te Amsterdam in de in komstenbelasting bijdragen naar zijn ge- beele inkomen Of naar den uiterlijken staat van zijn kantoor? Of moet bet Amsterdamsche bestuur er maar een slag naar slaan Dat bet mag, wordt gezegdmaar hoe het kandat mel den de stukken niet. Wij zagen, dat de forensen maar voor 4 maanden mogen aangeslagen worden. Dit zal voortaan ook het geval zijn met hen die, elders hun hoofdverblijf heb bende, in eene gemeente wegens ver blijf worden aangeslagen. Waarom P is hier weder de onopgeloste vraag. Wij kunnen begrijpen, dat de Regeering, in haar angst voor te groote fiscaliteit bij de gemeentebesturen, eenige beperking wil in den maatstaf, waarnaar de belas ting geheven wordt, en eenige even redigheid wil tusschen het genot van de gemeente-uitgaven en de bijdrage in de gemeente-lasten. Maar welke grond er voor deze tijdsbepaling zijn kan, is ons een raadsel, waarvan we in de Memorie vergeefs de oplossing zoeken. Een andere vraag is dezewaarom de tot dusver bestaande regeling van de verhouding tusschen opcenten op het Personeel wordt losgelaten. Eindelijk wordt ten aanzien der opcenten op het Personeel thans alle vrijheid gelaten vroeger moest men, om opcenten op het Personeel te heffen, eerst de in de wet bepaalde opcenten op de grondbe lasting, en daarna een hoofdelijken om slag heffen, eer men opcenten op het Personeel heffen mocht, waarvan het be drag dat van den hoofdelijken omslag niet mocht te boven gaan. En nu van dat alles niets Dat dit tot ongewenschte gevolgen leiden kan, behandelen we nu nietwij vragen thans alleen waarom dit P YYaar is het goed en nuttig voor Houdt men het Personeel in zijn tegenwoordigen vorm voor een belasting, die zoo uit- munterfd aan de draagkracht beant woordt, dat men haar tot de spil wil maken, waarom het gemeentelijk be lastingwezen draait P Meent men, dat men met het Personeel de forensen en tijdelijk verblijfhoudenden het meest kan treffen Of welke andere reden is er om regelen te laten vervallen, waar tegen wij tot dusver geen andere be denking vernamen, dan dat zij den heil- zamen dwang oplegden, om niet te zeer naar het Personeel alleen ieders aandeel in de gemeentelasten te bepalen Noch verruiming van belastinggebied, noch vermeerdering van het aantal dergenen die in de belastingen zullen bijdragen, is er het gevolg van. En zoo men ons wijst op het versterken van het zakelijk element bij de belastingen dan vra gen wij waarom dan evenzeer de ver houding tot de grondbelasting als tot den hoofdelijken omslag losgelaten P Er zijn meer vragen van dien aard, die gedaan kunnen worden, maar wij bepalen ons tot de vorenstaande, omdat zij verband houden met de grondslagen der regeling, die zonder een voldoend antwoord op deze vragen niet naar den eisch te beoordeelen zijn. De wintercursus te Wie- ringerwaard is begonnen met 13 leer lingen, die de eerste cursus reeds hebben gevolgd. Yoor de eerste klas hebben zich slechts twee leerlingen aangemeld, zoodat deze vooralsnog niet kan worden geopend. (Wat doen jelui in de lange winteravonden, jongens P) Bij het boren van een put op het terrein der kaasfabriek #De Vol harding" te Wieringerwaard, heeft men water gekregen op een diepte van 70 voet. Het water is wat bruin gekleurd, en bevat veel brongas. Dinsdag had de dienstbo de van den heer B. te Wieringer- waard, het ongeluk, voorover van de stoep te water te vallen. De heer K. snel de te hulp en bracht haar, geholpen door in dien tijd er bijgekomen personen, m be- wnsteloozen toestand op het droge. Spoe dig was Br. Baaanwezig om hulp le verleenen. De toestand van het meisje is thans be vredigend, Dinsdag j. 1. is te Callants- OOg op het strand een zwemring ge vonden, gemerkt Loudon-Lockwood. In dit nummer komt eene aardige annonce voor, vermeldende dat Kathreiner's Malzkoffie het ge zondste Koffietoevoegsel is. Velen weten nog niet wat eigenlijk deze Kathreiner's Kneipp Malzkoffie is, ja hebben haar zelfs nog nooit gezien of gedronken, nieltegen- staande zij reeds vele jaren in den han del is. Katheiner's Kneipp Malzkoffie bestaat uit een der beste soorten uitgezochten gerst, welke op bijzondere wijze gemout, dan geroost en daarna met een extract, dat uit het vleesch der koffievrucht ver kregen wordt, op gepatenteerde wijze door trokken is en krijgt daardoor koffiesmaak en gaur zonder dat zij de voor de ge zondheid schadelijke cafeïoe bevat, die men wel in koffie en thee vindt. Het voedzame mout en de geurige koffie ver eenigen zich dus op ideale wijze. Bij de plaats gehad heb- bende verkiezing van een lid van den Gemeenteraad te Helder (vacature-Hoo- genbosch) zijn uitgebracht: 627 geldige stemmen. Herstemming moet plaats heb ben tusschen de heeren: H. M. Dito (kath. en lib.) en A. P. Staalman (a.r.) die on derscheidenlijk 251 en 220 stemmen verkregen. De wedstrijd met beetwor telrooiers, uitgeschreven door de Holland- sche Maatschappij van Landbouw, waar aan de Bond van de beetwortelsuikerfa- brikanten steun verleende, werd op 6 en 7 dezer in den HOUTRAKPOLDER ge houden. Uit Frankrijk dongen 5, uit Bel gië 3 en uit Duitschland 2 werktuigen mede. De jury, bestaande uit de heeren Wes- fc:rouen van Meeteren van Amsterdam, S. Lake van Wageningen, A. van Rossum van Haarlem, K. Breebaart Jzn. van Winkel en W. Tuijnmau van Halfweg, kende de prijzen toe als volgt le prils f 400, No. 6 A. Bajac, Lian- court (Oise)2e prijs, f 150, No. 8, F, Zimmermann en Co., Halle a/d Saaie 3e prijs, f 100, No. 10, E. Candeliers fils, Bucquoy (Pas de Calais.) Te POLSBROEK werd aan eene woning iemand door den Rijksveld wachter op bedelarij betrapt. Hij gaf op te zijn kastelein te IJselstein en kie zer. De viering van den gedenkdag van Alkmaar's Ontzet virg aan met trom petgeschal op den eersten omloop van den Waagtoren, alwaar een zevental num mers koraalmuziek zijn uitgevoerd. Des avonds had eene muziekuitvoering plaats van de d. d. sehulteiij op de Steenenbrug, terwijl een opvorriig van „Alkmaers Be leg, 1573" in het lokaal Harmonie" den feestdag besloot. Men meldt uit LOET1N- iOHEM Naai men verneemt, bestaat te dez<r stede bij enkele heeren het plan tot het oprichten eener naamlooze vereeniging, welke zich ten doel stelt onbewoonde hui- Z9D, meer nog uitgewoonde huizen, aan te koopen, te verbeteren en alsdan op nieuw te verhuren of te verkoopen. Voor een klein bedrag moet reeds ingeteekend zijn. In het Friesche dorp KNIJPE heersoht de zoogenaamde b i 1- ziekte onder de halverenvooral de kalveren, die goed drinken en snel groei en, worden er door aangetast. De ziekte heeft een kort verloop, 's morgens drin ken ze nog goed, en 's avonds zijn ze dood. Ter vervulling van de be staande vacature van hoofdingeland van den Hondsbossehe en Duinen tot Petten, in het eerste kiesdistrict van Duinkavel, werd met groote meerderheid gekozen, de heer J. van Reenen, burge meester van Beigen, wonende te Alkmaar. Sedert eenige dagen be- vindt zich in de provincie FRIESLAND eene commissie, onder geleide van den heer Phillippo Vignola, adjudant des ko- nings, welke, gesteund door de Italiaan- sche regeering, iD opdracht heeft om voor rekening van de coöperatieve landbouw- vereeniging te Piacenza, aan te koopen 100 stuks Friesch fokvee, uitsluitend 8tamboakvee of volbloed-afstammelingen daarvan. Aan de commissie is mede als deskundige toegevoegd dr. Angelo Motti te Reggio. De aflevering van het gekochte vee zal in de volgende week geschieden te Leeuwar den. Betooverd. Een met haar dochter alleen wonende weduwe te MAASDAM beweert, dat haar huis betooverd is. Verscheidene avonden achtereen zagen zij gestalten op den muur en hoorden iets door de kamer ruischen. Eene waarzegster is reeds geraadpleegd, die natuurlijk den bijgeloovigen luidjes verzekerde, dat hun huis betooverd is eu die als heks aanweeseene vrouw met bruine oogen, met een groot gezin en wier man wit haar heeft. Nu is de angst ten top gestegen. Er ligt nu nacht en dag een hond in het huis om de vrouwen te beschermen tegen Ja, dat weet men niet. Intusschen woont in de nabijheid van het betooverde huis eene vrouw, die toe vallig aan het signalement beantwoordt. Arme vrouw I Zij wordt natuurlijk als tooverheks aangewezen. Eo zoo iets gebeurt niet in de 8ste, maar in de 19e eeuw. (D. C.) DeMinistervanbinnenlaDd- sche zaken heeft bepaald, dat met ingang van 9 October, het vervoer van herkau wende dieren en varkens verboden is uit een kring in de gemeente SEVENUM, omvattende sectie I dier gemeente, en eveneens het houden van markten, open bare verkoopingeD, tentoonstellingen en andere vereenigingen van herkau wende dieren en varkens in de ge meenten Horst, Venrsy en Helden. Voorts, dat wanneer bijzondere redenen afwijking van het verbod van vervoer van herkau wende dieren en varkens uit de eerstge- noemden kling noodzakelijk maken, zoo danige afwijking kan worden toegestaan door den burgemeester van Sevenum. Men schrijft uit URK De visschers alhier zien den winter met bang gemoed naderen. De haringvangst leverde in het voorjaar weinig op. De ansjovisvangst, voorheen de hoofdtak van bestaan, gaf slechte resultaten. Met de botvisscherij werd weinig verdiend. Velen hopen nu op de beugvisscherij, die voor of begin Nov. een aanvang neemt. Een 30 jaren geleden was het in dezen tijd een drukte op 't eiland. Geheele da gen draaide men aan het snoerenwiel, om de snoeren in elkander le draaien, waar mee de koeken aan het vischwant beves tigd worden. Zelfs kinderen moesten dit werk verrichten. Allen waren druk bezig, om de beug in gereedheid te brengen. De arbeid werd dan ook door een goede vangst ruim beloond. Dcch de beugvisscherij leverde in 't vervolg steeds minder op, zoodat slechts enkelen nog „een schot" waagden, maar zonder gunstig gevolg, 't Scheen wel, of schelvisch en kabeljauw verdwenen waren. De laatste beugtijden lieten echter een gunst ge verandering merken. Enkele beu-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1