INGEZONDEN. Politiet overzicht her weet. Anna Paulowna, 9 Oct 1896- Wierillgen. Dagen en weken was hier de dagelijksche vraagwie zou het ambt van Burgemeester te benrt val len De couranten werden iederen dag post voor post doorgekeken, maar steeds nog geene benoeming. Donderdagavond omstreeks 7 ure, hield ei een rijtuig stil voor het hotel van den heer Koorn, een heer en dame stapten uit. Na gegroet te hebben, zegt de heer wilt u nieuws zien, dan weet u met een wie ik ben, en over handigde de Nieuwe Rotterdammer, en wijst op de regelsbenoemd tot burge meester van Wieringen, den heer L. C. Kol 3. Geen paarden meer. Buitenlandsch Nieuws. Gemengd Nieuws. PLAATSELIJK NIEUWS. Stoomtram Schagen Alkmaar. G. Nobel. Predikbeurten. Hervormde Gemeente Anna Paulowna. Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn c. a. 352ste STAATSLOTERIJ. Getrokken Pr ij zen. Burgelijken Staud. Gem. 8CHAGEÜ, Gem, Wieringen. gels verdienden in het vorige najaar zelfs een ruim stuk brood. Vandaar dat me nigeen de beugel van den zolder haalt, waar zij een langdurige rust genoten heeft Het ruwe weder der laatste weken geeft helaas gelegenheid genoeg om alles in orde te brengen. Wat een schade de storm aan zoo'n visscherseiland berokkent, kan men nagaan als men bedenkt, dat ongeveer 175 vaar tuigen op de Noordzee visschen, die in de vorige week (met flinke vacgst en gun stig weer) gemiddeld f 45 besomden. In de volgende week, vermoedelijk Maandagavond, zullen de lessen van den landbouwcuraus, 2e jaar, onder lei ding van den heer Geevers hervat worden. Voor het eerste gedeelte meldden zich tot' nu toe, geene candidaten aan. 't Ware te wenschen, dat dit onderwijs beter op prijs werd gesteld. Bij het onweder van Maan- dagjl.werd de top van den mast van het schip van schipper A.Wagemaker te Wieringen getreden en geheel verbrijzeld. Verdere ongelukken zijn er niet voorge komen. Men kan nagaan dat de heer Koorn zulks niet verwachtte en stond dan ook ver baasd over zijn hoogen logé. 16 dezer zal de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. Vergadering der Liberale Kiesvereeniging te Wieringen, gehou den op Woensdag 7 October 1896, des avonds 7 uur in het logement van den heer C. C. Koorn. De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Secretaris, voorlezing der notulen der vorige vergadering, welke on veranderd worden goedgekeurd. Ie. Is aan de orde de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1895/6, die door eene Commissie bestaande uit de H. H.: Pool en Berlemeijer werd nagezien en in orde bevonden, alhoewel dezelve begon met een voordeelig saldo van f 14.86, sloot zij met een nadeelig saldo van f 7.24; terwijl de vergadering de reiskosten van een afgevaardigde naar de Centrale Vergadering, zijnde f 5.(aan den heer van Kempen) Dog moest betaleD. De beer van Kempen, te genwoordig zijnde, schenkt echter die vergoeding en stelt voor om elk een deel te geven aan het nadeelig saldo, wat door alle aanwezigen wordt gevolgd, zoodat aan vrijwillige bijdragen was ingekomen f7.25; alzoo bestond er een voordeelig saldo van f 0.01. 3e. Door het vertrek van den Voorzit ter, den heer van Kempen, moest er een nieuwe voorzitter worden gekozen. Bij de eerste stemming werd geen meerderheid ver kregen zoodat een 2e vrije stemming noodig was.Bij de tweede stemming werd de meerder heid ook niet verkregen, doch volgde nu her stemming tusschen de heeren: ObreenevPoel die beiden niet in aanmerking wensch- ten te komen. De 3e vrije stemming had plaats en niemand verkreeg de meerder heid; alzoo 4e vrije stemming, waarbij wéér geen meerderheid werd verkregen; nu volg de herstemming tusschen de heeren Koorn, Berlemeijer en Pool. De beer Koorn be dankte echter voor de eer, hem bewezen, en wenschte niet in aanmerking te ko men. Bij de herstemming werd nu be noemd, de heer Berlemeijer,die zich de benoe ming liet welgevallen. Niets meer te be handelen zijnde, sloot de Voorz. de verga dering. Donderdagavond, tegen half zes, sprong voor het huis van den handelaar in drogerijen en chemicaliën S. C. Wolff, aan het Westnieuwland te ROT TERDAM, een groote bemande flescb, ge vuld met sterk zwavelzuur. Dichte rook wolken omgaven in een oogwenk het pand van den dregist en de naburige per- ceelen, terwijl de doordringende lucht het onmogelijk maakte in de nabijheid fe ver toeven. Een man die met de flesch bezig was, kreeg een gedeelte van het sterke vocht over de beenen en dientengevolge deerlijke brandwonden, In de nabijheid vertoevende paarden en wagens werden ten spoedigste voor het wegstroomende vocht in veiligheid gebracht, zoodat het ongelnk nog betrekkelijk goed afliep. Academische opleiding van Candidaal- Notarissen. In de onlaDgs te ARNHEM gehouden algemeene Vergadering der Broederschap van Candidaat-Notarissen werd een leven dig debat gevoerd over de aan de orde ge stelde vraag, of het werschelijk is, dat de opleiding der candidaat-notarissen u i 4- sluitend zal geschieden aan de univer siteiten. De vergadering verklaarde zich met meerderheid van stemmen, in strijd met het uitgebracht piaeadvies, vcor de ont- lennende beantwoording en het is van niet te onderschatten beteekenis, dat éék in dien zin is gesproken door twee ond-le- den der Staatscommissie, belast met het afnemen der notaiiëele examens, n.1. Mr. H. J. Tlamalerhoogleeraar in het privaat recht a,u de Utrechtsche Hoogeschool en Mr. Al. W. F. Ireubbenoemd hoog leeraar in de Staathuishoudkunde aan de Amsterdamsche universiteit. Notaris Bacht te Wieringerwaard heeft deze week een rijtuig in gebruik genomen, dat zeker den eersten tijd zeer veel be kijks zal hebben. Het is een rijtuig dat door benzine gedreven woydt en zoo stille- kens over den wtg rolt, door de aangebrach te gummibanden, dat men er waarlijk naar zou verlangen in zoo'n gemakkelijk voer tuig eens een tochtje te maken. Naar ons werd medegedeeld is dit het eerste rijtuig van dien aard, dat in Nederland wordt ge bruikt. Toen prins Bismarck door de sluiting van het Drievoudig verbond, Frankrijk en Rusland dacht te isoleeren, heeft hij zeker niet verwacht, dat hij juist daardoor deze rijken nader tot elkander bracht, 't Gaat met landen en volken als met de veriatenen en verstoote- nen in de maatschappij, zij worden het meest tot elkander getrokken. Zij voe len op eene natuurlijke wijze, dat zij elkanders hulp en kracht noodig hebben, om daardoor den steun te kunnen ont beren, die hen van elders werd onthou den. Dan worden persoonlijke gevoelens op den achtergrond gesteld, kleine grieven worden vergeten of vergeven, om het hoofddoel te kunnen bereikendoor eendrachtig samenwerken dreigende ge varen het hoofd te bieden. Dat is de grondslag van de toenade ring van het autocratische Rusland en het democratische Frankrijk. Wie van dit gemeenschappelijk samengaan het meest profiteert ligt voor de hand. Frankrijk heeft ter bescherming zijner grenzen aan geen bondgenootschap be hoefte. Duitschland denkt aan zijne Westelijke grenzen aan geene uitbrei ding. De aangrenzende Fransche provinciën Champagne en Franche Com- té, zijn te goed fransch, dan dat zij ooit een rustig en tevreden deel van Duitschland zouden uitmaken. Indien de Duitsche staatslieden stille wenschen koesteren naar uitgebreider grondgebied, dan zullen hunne blikken zich wenden naar die streken, waar de bevolking door afkomst, taal, zeden en gewoonten Duitsch is. Dat zijn de Russische Oostzee-provinciën Koerland en Lijfland en de Oosten- rijksche landen: Tyro', Salzburg, Opper en Beneden Oostenrijk en Stiermarken. Maar noch om het een, noch om het ander zal Duitschland in de naaste toekomst een oorlog wagen. Wij zijn overtuigd dat Duitschland niets meer verlangt dan in vrede zijne bevolking tot de hoogste trap van materieele welvaart en geeste lijke ontwikkeling te voeren. Dat het reeds een belangrijken afstand op dien weg heeft afgelegd, kunnen wij leeren uit de klaagzangen, welke tel kens door den Engelschen handel wor den aangeheven. De zucht van Frankrijk om uit zijn isolement te geraken, heeft Rusland tot eigen voordeel handig weten te exploi- teeren. Moge Frankrijk al aan eene her overing van Elzas-Lotharingen hebben gedacht, dan zal het zich hoogstwaar schijnlijk in die verwachtingen zien be drogen. Het is niet te denken, dat Rusland, Frankrijk in zijne revanche-plannen zal helpen. ZoolaDg toch Frankrijk, de he geerde provinciën niet heeft terug gekre gen, zal het trouw Rusland's politiek steunen, in de stille hoop op wederkee- rige diensten. Deze oogendienarij ver dwijnt, zoodra de Fransche driekleur weer van den dom te Straatsburg zal wapperen. Dankbaarheid is een deugd, die men als bij zoovele personen, ook meestal tevergeefs bij volken zoekt. Een waarschuwend voorbeeld daarvan is het tegenwoordige Italië. Met be hulp van Fransche bajonnetten werd de Italiaansche eenheid gegrondvest en tot loon voor stroomen Fransch bloed en millioenen schats verbindt het zich met de erkende tegenstanders van Frankrijk. 't Is waar, het meende daartoe alle re denen te hebben. De Tunesche zaken waren tot heden de twistappel tusschen de landen aan deze en gene zijde van de West-Alpen. Tunis, het Kartbago der ouden, eene voorzetting van Italië over Sicilië, werd in 1881 ten spijt der Italiaansche intriges onder Fransch pro tectoraat geplaatst. De aanleiding tot deze bezetting von den de Franschen in rooftochten van Tunesche stammen op Algerijnsch ge bied. Teneinde zich de noodige waar borgen voor de toekomst te verzekeren, werd de Bey gedwongen, de Republiek het recht te verleenen om in sommige steden Fransche troepen te leggen, hem diplomatisch te vertegenwoordigen en aan zijn Hof een minister-resident te benoe men, die namens de Reg. met de vreem de mogendheden zou onderhandelen. Dit tractaat voerde Italië op den raisd van een oorlog met Frankrijk. Gelukkig voor Italië verkeerde het land in Mei 1881 in een doorloopend stadium van ministrieele crisissen, waardoor het tot betoogingen in Genua, Milaan, Napels en andere plaatsen bleef bepaald. Do grootste moeieljjkheid, die sedert dien tijd tusschen Frankrijk on Italië bleef bestaan, vormde het handels-trac- taat, dat in 1868 tusschen Tunis en Italië was gesloten. Door dit tractaat had Italië, door zij ne vele economische belangen en door het groot aantal onderdanen, die zich aan gene zijde van do Middellandsche zee hadden gevestigd, eene zeer bevoorrochte plaats gekregen. Hieraan meende Frankrijk een einde te moeten maken, waarom namens den Bey het tractaat van 1868 tegen 1 October 1896 werd opgezegd. Daar Italië tot heden het Fransch pro tectoraat nog niet had erkend, zag men in do politiek* wereld met spanning het eindo der Septemberdagen te gemoet. Sedert eenigen tijd is er echter tusschen de Latijnsche volken eenige toenadering te hespeuren, wat gedeeltelijk wordt toegeschreven aan het voorgenomen hu welijk van den kroonprins Yictor Ema- nuel, met eene Montenegrijnsche prin ses, waardoor de invloed van Rusland in Rome en Parijs tot eene oplossing der hangende kwestie zich heeft doen gelden. De wederzijdsehe ministers van Buiten- landsche zaken, de heeren Hanataux en Yisconti Yenosta is het onder dien zach- ten druk gelukt, zich over de Tunesische aangelegenheden te verstaan. Vijf tractaten zijn nu gesloten een douane-overeenkomst, een uitleverings- tractaat, een scheepvaartacte en nog twee overeenkomsten van bijzonderen en algemeenen aard. De grootste betee kenis dezer overeenkomsten schuilt hier in, dat Italië daardoor Jiet protectoraat van Frankrijk over Tunis heeft erkend. In Duitschland heeft men van zekere zijde deze blijken van toenadering met wrevel waargenomen. Het lijforgaan van Bismarck, de Ham burger Nachrichten, zegt dienaangaande „Het licht niet op den weg van Duitschland met ingenomenheid eene betere verstandhouding van welken aard ook tusschen Frankrijk en Italië te be groeten. Hoe meer de betrekkingen tus-^ schen die landen gespannen zijn, des te» zekerder is Italië aan de Triple Alliantie verbonden. Het weerstandsvermogen van Italië tegenover de voorslagen van Fran krijk moet niet op al te harde proef gesteld worden. De omstandigheden! zouden kunnen uitwerken, dat Frankrijk) een soort van bescherming over het ko-j ninkrijk Italië zou gaan uitoefenen. „Een dergelijke toestand zou het be gin van het eind van het deelgenoot schap van Italië aan de Triple Alliantie zijn. Onzes inziens schuilt in dit een-, voudig artikeltje de onmiskenbare hedoe ling om de Italiaansche ijdelheid tegen' Frankrijk in verzet te brengen. De opmerking, dat Frankrijk eene soort van bescherming over het konin krijk Italië zou kunnen uitoefenen, moet den nationalen trots wel tegen de Repu bliek vooringenomen houden. Wij gelooven niet, dat het spoedig tus schen Italië en Frankrijk botertje tot den bodem zal worden. Daar is nog de Oorlogshaven van Biserta, een doorloopende bedreiging te gen Zuid-Italië, de Romeinsche kwestie, een doorn in het oog van de clericale en monarchaal-gezinde partijen in Fran krijk, het Ahessynische vraagstuk, waar in Italië, Frankrijk verdenkt eene hoogst dubbelzinnige rol gespeeld te hebben; om van meer andere zaken niet te spreken. Als al deze geschilpunten zijn bijge legd, zouden Italië en Frankrijk kunnen samengaan; maar dan zullen de toestan den in Europa reeds zoodanige wijzi gingen hebben ondergaan, dat al de be staande combinaties voor nieuwe groe peeringen hebben plaats gemaakt, en dat zal nog wel eenige jaren duren. Hondsbossche, werden tot leden van het comité verkozen, dal de belangen der vereeuiging zal behartigen. De heer S. Bermanburgemeester van S ch a g e n, werd tot voorzitter van dit comiié be noemd, terwijl de heer Bossen, secretaris van D e Z ij p e, de Innctie van secretaris zal waarnemen.. Yolgens de ontworpen plannen zal de lijn loopen van Alkmaar naar de Z ij- p e r s 1 n i s, langs de Oostzijde van het Groot-Noord-Hollandsch Kanaal, j teneinde de belangrijke gemeente Warmtnhui- zen zoo na mogelijk met de lijn ic ver binding te brengen. Aan dit gtdaelte komen de stations Koedijk en Schoorldam te liggen. Van de Z ij p e r s 1 u i s tot aan S c h a- gerbrng zal van den weg langs de westzijde van de Groote Sloot gebruik worden gemaakt. Hier komen dan Bur ger b r u g, Sint Maartensbrug en Schagerbrug aan de lijn te liggen. Het bleek in de vergadering dat de aanleg van deze tram zeer gewencht is- Zij voert door eene volkrijke en vruchtbare streek, die tot heden vrijwel geïsoleerd ligt. De plaatsen aan de Groote Sloot staan recht streeks alleen door een tiekschip in ver binding met Alkmaar. De communica tie met Schagen is nog slechter, i Wie de markt daar wil bezoeken moet .inspannen of van zijne voeten gebruik 'maken. Vervoer van landbouwproducten, van vee, boter en kaas naar Alkmaar en Schagen, gaat met veel kosten en moeite gepaard. Ook voor Petten, hoe wel niet onmiddellijk aan de liju gelegen zal deze weg van groot bebng zijn. In Schagen zsl de lijn iü verbinding met tde tram S c h g e nW o g n n m, in jA 1 k m a a r met die naar P u r m e r e n d worden gebracht. De bedoeling is, de tram 'van Schagerbrug naar Schagen, tot aan de Markt te laten doorloopen. j Tot dat einde zal dan het Noord ge dempt worden, waar niemand in Schagen zeker om rouwen zal. Het comité zal zich thans in de eerste plaats wenden tot de besturen der ver- jschillende waterschappen, ten einde toe- jstemming te verkrijgen om voor den aan- :leg van de wegen gebruik te mogen ma- )keD. Wordt aan de vereeniging dit recht verleend, dan zal bij het Provinciaal Be stuur concessie voor de stoomtram jAlkinaarSchagen worden aangevraagd. Schagen, 10 October. 1896. Vroegere jaren werd er oog al eens op het gevaar gewezen, dat het dragen van voorwerpen van celluloid met zich meebrengt. Meermalen toch ontbrandt deze stof, zonder dat er voor htt ontstaan van die ontbranding een andere dan een schei kundige oorzaak kan worden opgegeveD. Horlogekasten van celluloid b. v. kunnen ontbranden in den vestzak tn aan horloge en kleederen aanmerkelijke schade toebren gen. Deze week overkwam dit onzen plaats genoot E. R., die het ongeval eerst ge waar werd toen vest, overhemd en jasvoe- ring ten deele waren doorgesmeuld. De horlogekast van celluloid was voor de helft verbrand. De vermelding van dit geval zij een waarschuwing vocral vcor dames, die gaarne brcscbjes van genoemde stof op haar japon dragen. In het hotel Vredelust alhierjergaderde Donderdag j. 1. eenige belangstellenden in de Trsmverbinding Alkmaar-Schfgrn. 0- vertuigd van het groote nut eener derge lijke verbinding, besloten de aanwezigen eene vereeniging op te richten, die onder den naam van Be Noorder Sloom-1 ram- vereeniging" trachten zal, deze Tramlijn tot stand te brengen- De heeren: BemanSchermerhornKooi manPrils, PeeclBlom en Hulst, res pectievelijk burgemeesters van Schagen, Sint Maarten, Koed ij k, Petten, Schoor 1, Warmeuhnizen en Zij- p e de heemBossen, Ier Plegt en Bel ler in volgorde secretarissen van De Zij- pe, Warmeuhnizen en Schoor), en de heer Mann, hoofdopzichter van de Een Engeische zonder ling. Een glazen huis onder water, dat is de nieuwste nieuwigheid van een excentrieken Engelschman, die even rijk is als zonderling. Deze liet onlangs een grcot meer op zijn landgoed droogmalen en toen op het diepste gedeelte een buis bouwen, dat drie kamers heett een rookkamer, een eetkamer en een be diendenkamer. Het geraamte van het huis bestaat uit ijzer, de bodem uit tegels, die op een fondament van cement rusten. De zijwanden en het dak bestaan bijna geheel uit glas, zeer dik glas natuurlijk. ToeD het glazen huis klaar was, liet de eigenaar het meer weer vol water loopen, Van een huisje aan den oever loopt een onderaardsche gang naar het huis in het meer. Lucht komt in het laatste door ijzeren buizen,die boven het water uitsteken en daar den vorm hebben van waterlelies. Het moet onbeschrijfelijk plezierig zijn op een warmen dag in een der kamers te zitteD, waar steeds de temperatuur koel is, waar geen geluid wordt gehoord, en ook is het uiterst interessant de visschen te zien, die aangetrokken worden door het electrisch licht in bet glazen huis en die het wonderbare paleis, hetwelk dat van een fee schijnt, omringen. Het idee is bepaald nieuw en de uitvoering kost be trekkelijk niet veel. De bedoelde schatrijke Engelschman heeft nog grootscher plannen. Op zijn landgoed heett hij een park van ongeveer twee vierkante engeische mijlen. Hij wil dat park omgeven, eerst met een breede en diepe gracht, dan met een sterke ijzeren schutting en ten slotte met een steileD, hoogen, massieven munr. In dit omringd gedeelte wil hij dan allerlei wilde dieren loslaten, die hij maar machtig kan worden: leeuwen, tijgers, olifanten, enz., om te on dervinden,of zij hier in vrijheid kunnen leven en hoe zij zich met elkaar verdragen. Een doolhof van onderaardsche gaDgen zal naar een groot aantal sterke steenen torens lei den, die op verschillende plaatsen in het park zouden worden gebouwd, en vanwaar de millionair veilig uit de hoogte de wil de beesten kan gadeslaan. Nadeelige uitwerking van tabak op het gtzichlsvermogen. Onmatig gebruik van tabak oefent een hoogst nadeeligen invloed uit op het ge zichtsvermogen. Men weet nu, zegt het M. t. Y. dat vele gevallen, welke eindigen met volslagen blindheid en die men vroe ger als hopeloos beschouwde, genezen kunnen worden door onthouding van tabak. Bijna zonder uitzondering lijdt men in den beginne aan kleurenblindheidrood doet zich voor het ocg als bruin of zwart voor en groen als lichtblauw of oranje. In bijna elk geval zijn de pupillen inge krompen. Iemand bij wien zich de genoemde verschijnselen voordeden, was gewooD dagelijks 20 tot 30 sigaren te rooken en na het rccker. geheel te hebben opgege- congesties naar de oogen, en, wanneer deze niet spoedig verholpen wordeD, ontslaat daar uit langzamerhand toenemende verzwak king van de gezichtszenuw, welke ten slotte in ongeneeslijke blindheid overgaat. Hieruit blijkt duidelijk, dat oogziekten, die ontstaan zijn door buitensporig rooken, dadelijk behandeld moeten worden, daar er anders weinig uitzicht op genezing bestaat. Onomkoopbaar. Iemand, die een proces had, zond aan Thomas Mobus. Kanselier van Engeland, een paar zilveren kanneD, De eerlijke Kanselier aam ze zeer beleefd aan, liet ea met den besten wijn uit zijn kelder vullen, zond ze zoo terug aan hem van wien ze gekomen waren, en liet er bij zeggen, dat hij blijde was in de gele genheid gesteld te zijn hem een bewijs zijner hoogachting te geven; terwijl iedere Boort van wijn, die hij in den kelder had, tot zij d dienst was. (Niet geplaatste ingezonden stullen worden nimmer teruggegeven.) Al. de R! Vergun mij s. v. p. het Raadsverslag in uw vorig no. eenigszias te verduidelijken. Als voorbeeld dat velen belang hebben bij 5 stemdistneten heb ik ongeveer ge zegd: Stel dat van 100 kiezers 20 geen belang hebben, dat zijn zij die toch naar de Schagerbrug gaan, dan neém ik er 5 voor wie het weinig uitmaakt, dat zijn zij die evengoed Daar Schagerbrug kuunen gaan als naar 8t. Maartensbrug, 't Zand of Oudesluis. Dan blijven er ovar 75, die allen belang hebben, en hiervan stel ik dat 15 over een rijtuig kunnen beschikken. Blij ven dus over op elke 100 kiezers, 60 hoofdbelar.ghebbenden, die op hunne voet jes een stembureau moet6n opzoeken, en daarvan reken ik, dat er 40 aan of nabij Burgerbrug, St. Maaitensbrug, 't Zand of den Oudesluis wonen." De door mij berekende f90.per jaar, kosten van de 5 stembureau's, is geba seerd op 3 verkiezingen per jaar, door el kander over 4 jaren, en door den heer P e i s s e r uitvoeriger besproken. Met dankzegging, Hoogachtend SCHA6KH. De Godsdienst-oefeningen beginnen om ÏO ure, des voormiddags. 11- October, Geen dienst. 18 Ds. A. W. v. Kluijve. 25 Ds. A, W. v. Kluijve. De morgen-Godsdienst-oefeningen begin nen om 9 V2, en de namiddag-Goddienst oefeningen om 2 uur. 11 Ooto'oer, Ds. de Boer, Voorm. 18 u Da. Wieringa, Nam. 25 u Ds. Miedema, Voorm. 11 October, Barsingerh. Ds. Kooiman. 18 Kreil, Ds. Kooiman. 25 Barsingerh. Ds. Kooiman. 5de Klasse. Trekking van 7 October. 1 Prijs van f 1000No. 694 4138 10302 14905 f 400: No. 2462 10120 19984 f 200: No. 232 1849 5490 15359 100: No. 207 561 4346 5221 8024 8332 12085 12436 13319 14043 15189 15540 16963 19753 19943 5de Klasse. Trekking van 8 October. Prijs van f1000: No. 9453 12297 12370 f 400: No. 6007 f 200: No. 10313 f 100: No. 8782 19007 11921 12112 12283 17674 19424 20280 20891 5de Klasse. Trekking van 9 October. Prijs van f 1000: en Premie van f 30000 No. 6600 1000: No. 625 7838 18335 19378 f 400No. 3745 5640 f 200No. 14384 14919 17671 100: No. 1484 1643 4092 10281 12772 13032 15029 16155 B 17734 12699 13668 10687 19359 15874 16854 1862 2079 10873 11040 14459 14809 16723 1764S Het ven, kreeg bij na 3 Yjj maand zijn gezichts hauwen van het gezicht, daarbjj meer vermogen weder terug, tabak is nog slechter voor waarschijnlijk omdst men vergif binnen krijgt. De allereeisle verschijnselen zijn hevige Ingeschreven van 7 9 Oct. 1896. Geboren Adriana Maria Theresia, doch- ler van Martinus Knol en van Klasina Buis. Ondertrouwd, Getrouwd en Overleden: Geene. Ingeschreven van 1—80 Sept. 1896. Geboren: Nan Dirk, z. v. Cornelis Lont en Trijntje Verfaille. Tjerk, z. v. Meijert Wagemaker en Trijntje Reitsma. Jansje Johanna, d. v. Johannes WilhelmusRasch en Johanna Engel, Anna, d, v. Simon de Vries en Antje Mulder. Cornelis, z. r. Dirk Dovis en Guurtje Terkeurst. OndertrouwdTheodorus Bruin en Ca- tharina Boenen. Evert Bais en Maartje Duinker. Cornelis Poppen en Hendrike Bakker. Pieter Poppen en Anr.a Vergat, Pieter Mulder en Sijtje Mulder. GehuwdPieter de Vries en Trijntje Roos. Theodores Bruin eu Catharina Boer- 86D. Overleden Trijntje Bakker, oud 70 ja- reD, echlgenoote van Nan Tjjaen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2