ié, eerlijke TWEE KACHELS, 10 wagens EOOI, Ui KAASMAKER, KNIPCURSUS. 1 voor Stalpompen, Kachels en Fornuizen, BITVERKOOP Mantels. en K1NDERMANTBLS, DAMES gevraagd, Te Koop: te koop: TE KOOP: Zoutevisch. I. feil, 1 op Zondag 18 October, bij A. de Graaf, Bietensnijders aan ta vragen. tandarts P. BOON, KACHELS. Grafkransen Grafkransen. Veehouders Bericht ral Kosler's Kleine Wintel, A. KOSTER, Winterhoeden, i w i n t e r ONT VANGEN: iiw Koot-Jongkees. Wintermodes, 2. a. Rijwielhandel. Vollenhoven's STOUT Vollenlioveii's LAGER WARMEMMEN, voorheen Moerheek. Smeden en Vederverkoopers Bnstiuit, Hagel, Hnlzen etc. Men, flimelei en feeree, LaapiiJe, Scliap. Jb Je Haai. Mt Doierdap te Schap zit- til in let Cate van ien leer Coms. W. HEIMAN. Wed. Johs. DENIJS, teSCHAGEN, ïW" Goldenberg's Koe- en Paardenscharen. Specialiteit in MANTELS. Co. te Zwolle, onder garantie, in elke hoeveelheid Schagen. w. imhulsen. ADVEKTENTIEN. J. Koning. bij G. v. d. Mei, Eenige l|-jarige en Lam- rammen, bij G. CLAIJ, Haringhuizen. OïïXVAIGIilï: de Boerenplaat§, gelegen te Züpe, nabij de Keinsmerbrugbe staande uit liuisiminswouing, met boei, erf, tuin, en diverse perccc- lon weiland, samen groot 37.82.10 H. A. Eigendom van mej. de Wed. A. SI ijker man. Inlichtingen te bekomen ten kan tore van den Notaris J. P. BACKX. Er wordt gevraagd, een HoHandsche Dames, die aan bovengenoemden cur sus wenscben deel te nemen, gelieven zoo spoedig mogelijk hun adres in te zenden bij den uitgever dezer. Elke dame ont vangt, des verkiezend, les bij zicbzelve aan huis. Leergeld f12.Deze cursus vold. aan alle eischen des tijds en zeer eenv. te berekenen. NIEU WE-SIiïIS, is Donderdagmorgen in 't hotel v. d. heer Broersma te spreken. Groote sorteering in Kachels en bijbehoorende artikelen, Amerikaansche Vul kachels en de beroemde Kachels van Junker en Kuh. SCHAGEN, L a g e z ij d e. Roggeveen Cz. zijn in ruime keuze S? en prijzen, steeds verkrijgbaar bij 2 ISoogztjde, .j 8 C SH AO 15 K. De Maatschappij „Cérès" te Nieuwe Niedorp verze kert tegen de schade ver oorzaakt door brand, brand- blusscliing en bliksem, aan rundvee en paarden. Wijl zij eene onderlinge is, komt de omstandigheid, dat het vee bij brand al tijd het eerst wordt gered, geheel ten voordeele van de veehouders, die zich bij deze maatschappij verze keren. Tot District-commissarissen zijn o.a. aangesteld de HeerenJb. Stammes, te Anna Paulowna, voor die gemeente en het Koegras; B. Schenk Dz., te Wieringerwaard, voor die gemeente en Barsingerhorn; Jb. Smit Wz., te Haringkarspel, voor die gemeente, St. Maarten, Warmenhuizen en Oud karspel; C. S. Keijser Cz., voor Texel; J. Jde Wit Sr., te Zijpe, voor die gemeente, Petten en Cal- lantsoog; F. Brouwer, te Nieuwe Niedorp, voor die gemeente en Oude Niedorp; D. Saai, te Hoogwoud voor die gemeente, Opmeer en Spanbroek; J. Duijnte Hensbroek, voor Wognum, Obdam, Spierdijk en de Goore; S. Regnders, te Avenhorn, voor die ge meente, Grosthuizen en Oudendijk. Men wende zich om inlichtingen tot deze heeren of tot Directeuren en Commissarissen. Directeuren <9 I), Kuilman. Commissarissen Winkel. Barsingerhorn. CBijpost, veehouder te Haringkarspel C. Asjes, te Schagen. C. Over Kz., te Oude Niedorp. J. Stammes, u te Nieuwe Niedorp. Ruime voorraad: KOLEN- en TURFBAKKEN, PO KEN, TANGEN en KOLENLEPELS, KACHELPLATEN en KACHEL- ZEILEN. genieten ruim rabat. Beste Bascules met beugel en schuifgewicht, Koperen en IJzeren Gewichten. Graan- en Steenkoolmaten. Stalkettingen, Stallampen en Lantaarns. Hooi- en Stroopakdraad. Artikelen voor Smeden en Timmer lieden. Thermometers en Maatglazen. te Schagen. Iiampeil, gewone prijs f 3 50, f4.f4 50; thans f2.25, f2.75, f3 50. Van f 12.50 voor f9. Paraplui's, gegarandeerd van kleur, vanaf fl, Melk-, Bier- en Wa ter-glazen, 41/, cent. Kelkjes, 31/, cent. Lampeglazen, alle soorten 3 ct.; dito voortafelbranders 12 ct. Boter- en Haas-ther mometers, 30 cent. Zie verder de goedkoope prijzen van Glas-, Kristal-, Porcelein-, Aardewerk, Nickel, (gegarandeerd), Spoormanden, Koffers,Tassclien. Galanteriën, enz. enz. enz. enz, Schagen, Joh. Merz. Ontvangen voor li e t a.s. seizoen: fournituren, garnituren en passementeriën, Schagen. Wed. J. Heddes. en alle andere hulpmeststoffen van de firma G. J. KroS verkrijgbaar hij J. C. v a n WIJK, te Anna Paulowna. een ruime keuze in voor het aanstaande seizoen. heeft de eer te berichten, de ontvangst der nieuwe Hoeden, Bloemen, Veeren, Zij- denstoffen, Fluweelen, enz. Voorts de nieuwste genres JAPONGARNEERSELS, alsmede verschillende artikelen in dames-handwerken. Schagen, Oct. 1896. SCHIEDAMMER genever. C. de VRIES, te Schagen. P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. M P. D E N IJ S Johz. VoorhandenI Rijwiel 4 maan den bereden Ie kl. machine voor 125 gulden. meest versterkende drank. beste Bier voor dagelijksch gebruik. Voor Piano. Potponrri Populaire No. 3. P. van Poll-Suykerbuyk, Markt, ROZENDAAL (N.-B) Dezelfde prachtige Potpourri voor Harmonie of Fanfare 13.15. Marktberichten. 8CHA.GEN, 8 OCT. 1896. Aangev. 4 Paarden t 85.- a 145.- Veulens n 6 Stieren 50.- a 130.— 205 Geldokoeion(magere) V 80.— a 140.- 20 Vette Koeien ,150 a 205.- 40 Kalfkoeien ,1 60.- a 230.- 30 Vaarzen 60.- a 120.- 60 Graskalvoreu 30.— a 60.- 20 Nuchtoro Kalveren 8.— a 18.- 10 Rammen 30.— a 60.- 70 Schapen magere a 12.— a 18.— 328 Idem, vette a 18.— a 24.— 168 Overhooders a 10.— a 15.— 15 Bokken en Geiten a 2.— a 7.- 30 Varkens (magere) a 7.— a 12.— 19 Idem(vette) per K.G. a —.34 a —.36 60 Biggen a 3.— a 6.— 50 Konijnen .15 a —.60 80 Kippen i» -.30 a 1.20 40 Eenden a -.40 a -.60 Daiven j> a 480 Kilogr. Boter a 1.10 a 1.20 500 Kaas 2000 Kipeieren a -.20 a —.40 a 4.25 a 5.- 200 Eendeieren a 3.40 a 3-50 HOORN, 8 OCT. 1896. Aangevoerd Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.Com missie f25.50, Middelbare f25.50 Hooikaas faangev. 201 stapels, wegende: 51458 Kilo. ALKMAAR, 9 OCT. 1896. Kleine Kaas 1 28.— Commissie 26.— Middelbare f 26.— aangevoerd stapels, wegende K.G. Handel over het ge heel stag. ALKMAAR, 9 OCT. 1896. Aangev. Granen 3528 H.L. als 564 H.L. Tarwe f 6.50 a f 7._ 98 HL. Rogge, f 4.15 a 4.50. 626 HL.Gerst Chev. t 4-25 a 5.80. 1329 HL. Haver f 2-60, a 3 15. 604 HL. boonen Paarden f 4.60 a 4.85; Bruine id. t 7.75 a f 9.75; Witte f 10.— a 13.—; Citroen f 11.a 12.75: Daivo- f 5.50; 37 HL. Mosterdzaad rood, f15.—a 16-—; id. Geel a 24 HL. Karwijzaad f 10.75 a 246 HL. ErwtenGroene f 7.50 a f 14. Grauwe f 8.a f 15.—; Vale f 7. a 9.HL. Blauw Maanzaad f Witte f 9. ZAANDAM, 8 OCT- 1896. Aangevoerd 14 stapels, kleine Kaas, prijs f 25. EDAM, 8 OCT. 1896. Aangevoerd 190 stuks boter per 5 HG. f ,55 a f .57 Grasboter f a Kipeieren f 5.— a f 5.50 per 100 stuks. ENKHUIZEN, 7 OCT. 1896. Heden werden aangevoerd 18 stapels kaas prijs, f26,— per 50 KG. De prijzen der zaden waren als volgt: Nieuw Mosterdzaad f a Karwijzaad f 10.75 a f Mosterdzaad f 16. afl7.Maanzaad f 9.— a f 9.50. Groene erwten f 7.50 a 9.—. Vale erwten f 10.50 a 13.50. Wijker Vale f7.50 a 8.25. Grauwe erwten f 10.75 a 13.50. Bruine boonen f 7.50 a 9.50 Paardenboonen f 4.50 a 5.Gerst f 3.75 a 4.Haver f2.50 a3. Aangev. Vette Varkens f .16 a .20 per >/s KG. Magere Varkens f 9.a f 16.— p. st. Biggen f 4.— a 7.— Scha pen f a Lammeren f afKonijnen f.50 a f 1.10 Kip pen f —.60 a 1.50 per stuk. Eieren f4.75 a5.— per 100 stuks. Boter f 62* a f65 per kop. deden overleed, na een kort' doch smartelijk lijdeD, mijn geliefde echt genoot, N. KONING- geb. VOORTHTJIZEN. Wieringerwaard, 8 Oct. 1896. tegen 15 Oct. of 1 Nov. a.s. Loon f 90 'sjaars of f 7.50 per maand, in het Grand Café Central. Kanaalweg 84, den HELDER. een gegoten, voor groot lokaal, zoo goed als nieuw; en een voorkamer- gebruik te bezichtigen, Smid, te SCHAGEN. staande ain 2 partijtjes. Te bevragen bij Jb. ZWAAG, Nesdijk, SCHAGEN. Puike, nieuwe Aanbevelend r Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandscb Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen' uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,—der HaagscheAssurantie compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op bet Leven,tegen In validiteit en Ongelukkon, gevestigd te 's Gravenhage. in een Duitse h e Niederrheini- sche Kaasfabriek. Katholieken ge nieten de voorkeur. Getuigschriften op zegel en photogra- pbie er bij te melden. H. Grefï, Mol- kerei-Inatructor, Kempen. (Rhein). gem. W ieringerwaard- (van Zin k,) worden steeds gemaakt door Gelieve vroegtijdig mijn as PT OQ J. B. Wilken- J. Koomen Hz., Burgemeester te C. Spaans Hz., veehouder te benevens Aanbevelend Een groote en fijne keuze in: j Puike oude MERK: N1 G11 T C AP, SCHIEDAM. Verkrijgbaar bij 3. HOOGZIJDE, SCHAGEN. i1 beveelt zich beleefd aan tot gf LEVERING en REPA- "ö3 REERING van alles wat tot s- den RIJWIELHANDEL be- CD r-"! j—11 hoort. Groot succes. FAR G. REN AU D. Hij bevat onder meer Sientje laat me los (Gigerlkönigin) 's Nachts na bet Bal Zoo leven wij Kermis polka Terèra—boem—dejé Neêrlands invalide Sei nicht bös Hier is de sabel - De meisjes van Breda Jan brandt de lamp Wij zijn ge zworen kameraden Werners Abscbied Adeele Alles kost een dubbeltje De bloem van Nederland Oude tante Ach ich bin so mude Lot is dood Zeg meisje moet je niet naar den winkel P Onze soldaatjes komen daar aan Daisy Bell Op naar Lombok dappere zonen Onder deze parapluie, enz. Toezending franco na ontvangst van 11 postzegels van 5 cent of postwissel van 50 cent, aan den Muziekhandel van Vroolijker en grooter Potpourri als deze beslaat er niet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3