te 't Z a 11 d, SCHEEPSHOUT, tmeel, Jac. Met. RIJTUIGMAKER. 3 1ö rente. PMariiiSiaiart JO. Goyers en J. H. flo Wit le Scliap. N ederlandsche Lloijd J. v. d. Maaten te Schagen. 1 i Ieder Lol wint successieve! i BK Li m KOOL-BUIK E1TEN RIEH0EK. Wed. G. Oud Pz. a Go., J. BIJTTER, Abr. Sloosy g g| 10BL, Abr. Sloos Nieuwe Niedorp, voor Nederland, Kapitaal f4000000, Verkrijgbaar bij W. IMHULSEN, Min Meriai e. i F. Stoel Zoon. In Burgervlotbrug, Dinsdag 20 October 1896, MELKZAAK. te HARINGHUIZEN. G. van Os, Het beste is altijd het voordeeligst. les van f, 1 ra K.G. j 20 cenl K- G van 21 ei 5 K. G. I Cr. Itiede m a n, II Notaris te Winkel, zal op Dinsdag 27 October 1896, des avonds 7 uur, in de herberg „de Hengstman" Publiek verkoopen Een liui£, erf en drie per- ceelen uitmuntend wel- en bouw land, aan den Veenhuizer-middel- weg in de Heer Hugo waard, te za- men groot 2.47.40 H. A. In gebruik bij T e u n i s Rood. Breeder bij biljetten. Dinsdag 10 November 1896, Openbare Verkooping Deurwaarder KLEIN. De Notarissen O. VAI O®, te ZIJPE, en Abr. ®1©0S, te WINKEL, zullen op des avonds 7 uur, in de herberg „ofe Prins Mauritste in 't Openbaar Ver koopera, de navolgende vaste goederen, onder Nieuwe Niedorp, als 1. Een Huis, Erf, Boet, Tuin, Boomgaard en 2 perceelen uitmuntend Houwland, in de kom van het dorp, te zamen groot 2.45.30 H.A. In huur bij K. BRUGMAN Cz. 2. Een perceel uitmuntend Houwland, aan de Watbrings- kant, groot 75.90 Aren. In huur bij C. BRUGMAN Pz. 3. Een perceel zeer vruchtbaar Houwland, in den Leijerpolder, groot 1.13,60 H.A. In huur bij P. GROOT. Breeder bij billetten. PANAMA, f125000, f50000, f 5000, 1 2500, f 1000 enz. J. WINKEL, liaan, D 4, te 8CHAGE1Ï, Geheele aand. a f3.50. Halve aand. a f 1.75. D. E. COSMAN, Iloogzijde, C 118. Scliagen. Groote voorraadHeeren en Kinder-costumes, Win terjassen, Demi-saison's, Winter-colberts, Jekkers en Pellerine-jassen. ïliUMlUJ Ter overname aangebo den, een flinke Vraagt eerst, alvorens gij uwe in- koopen doet, prijsopgave van Sternmarke, en andere Ilulpmeststoffen, aan Joh. F. Morra, Schagerbrug. 'ii® Anno 1846, Door voordeelige inkoo- pen,zijn we in staat, nog ge durende eenigen tijd tegen de navolgende prijzen te verkoopen: Kinderschoentjes vanaf 35 cents. Dames-stoffenpantoffels, zonder hak, eerste kwaliteit fl.10. Damesriem- schoentjes, elegant model, met gelakt neusje en strik f 2.20. Dames-stofifen- laarsjes met gelakt neusje f2.50, Da- mes-kamgarenlaarsjes met kalfsleer, gegarandeerd, vanaf f 3.50. Dames- kamgarenlaarsjes met gewoon leer, zeer goede kwaliteit f 3.00. Heeren-gewastleeren Rijgschoenen, met neusje, handwerk, f 2.75. Hee- ren-rijgschoenen, met kamgaren, zeer solide 3.50. IJzersterke Werk- en Ploegschoenen 2.50, Looplaarzen en waterdichte Slootlaarzengewone loop laarzen f4.50 en f5.00. Lage Kap laarzen f 5.50. Hooge kaplaarzen f 6.00. Knielaarzen f 6.00. Twijfelaars f 7.50. Langste soort Slootlaarzen, met en zonder tongen, voor f9.00. Voor de dichtheid der laarzen wordt bepaald ingestaan, de prijzen zijn allen zoo goedkoop mogelijk gesteld en con tant berekend. Aanbevelend A dol ph Scliut, Firma B. SCHUT. Hoogzijde, Scliagcn. 2 perceelen uitmuntend Weiland en een stuk best Bouwland, Openbare Verkooping WEILAND, G. VAN OS, Heer Eugowaard. Heeft steeds voorhanden vele soor ten nieuwe en gebruikte Hïjtlli- gen, welke tegen lage prijzen en onder garantie WOrdCIl verkocht. Her stelp] aats van Stoom- en andere Werktuigen. verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende 3QI Q10 f £P4§ Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Alk maar, Laat A 112. Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wieringerwaard. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende 3f Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger, D. A. WISSELINK, kassier te Alkmaar. Vraagt daarom: Gegarandeerd zuiver. Scheikundig en Mikroskopisch onderzocht. Verkrijgbaar bij de Iieeren: Vertegenwoordiger voor Noord Holland, de heer Ritsevoorl, Alkmaar. D, n te AMSTERDAM, Opgericht in 1853. Afdeeling Assurantiën tegen DiEFSTAL met INBRAAK; verzekeringen worden aangenomen en verdere inlich tingen verstrekt door den agent soliede en reëele binnen- en buiten!. Premie-obligatiën Hoofdprijzen 200000 150000 100000 50000. ISELE Co., Bankiers, AMSTERDAM. Er bestaat geen betere kwaliteit dan die met het merk IN EEN berichten bij deze, dat zij als Depothouder hebben aangesteld den heer te WINKEL. Snelpersdruk van J. Winkel te Schagen. ntorio to Wir»l/ol nnl Notaris te Winkel, zal op des middags 12 uur, in de herberg „de Jonge Prins" van Mej. de Wed. C. A. de Wit, aan in de Zijpe Publiek verkoopen: le. Een huis, met schuur, erl> wei- en bouwland aan den Boschweg in de Zijpe, groot 8.80.60 H. A.en 2e. Een huis en er 1 aan het Buur tje, in de Zijpe, groot 5.20 aren. Eigendom van G. Philipsen. van op Woensdag 14 October 1896, 's morgens 10 uur, aan de gem. Z ij p e, van DEKBALKEN, BUITENHUIDS PLANKEN en BINNENBETIMMERING, BRANDHOUT, enz. Alles Eikenbout, recht en gaaf. Informatiën dagelijks aan de Slooperij. Zie verder de biljetten. met hoofdprijzen van benevens een groot aantal prijzen van Be gelden tot dadelijke uitbeta ling van bovenstaande volle prijzen zijn berustende onder Staatstoezicht bij de Maatschappij Fransch Gr ond er echet"' te Panjs. De ondergeteekende bericht, dat bij den Boekbandelaar VERKRIJGBAAR ZIJN op welke Aandeelen men op Don derdag e. k. de meer dan bui tengewoon groote kans heeft, de volle bovenstaande prijzen te trek ken, die terstond door mij worden uitbetaald. Be ojficieele uitslag der trekking wordt terstond na de trekking franco en gratis toegezonden. -**• S. Kaar huiten franco per heer en de post, tegen toezen ding ran postwissel of postze gels. AMSTERDAM. in Effecten, Heeren-wiuterjajsen vanaf colberts demi-saisou's Kinder-jekkers pellerine-jassen Benevens ruime keuze in rn f6.—. 4.50. 6.50. 1.50. 1.75. Uiterst lage prijzen. Aanbevelend li. DE MOEL Fr. Br. Bur. de Nieuwe Courant te ALKMAAR, onder lelt. 8. verzekert huizen, inboedels, vee, hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiën. Inlichtingen te bekomen bij den Agent Iu de maand NOVEMHER 1896, zullea in het openbaar worde» gepresenteerd gelegen in de SCHAGERWAARD. Eigen aan Mej. de Wed. C. Berkhouwer. Notaris te Z ij p e_ A. te Wieringferwaard,, op Maandag, den 26 October 1896, voormiddags ten 11 ure, in het hotel BOON, aan de Groote Buurt; van Drie perceelen uitmuntend aan den Sluisweg, in de gemeente Wierin- gerwaard, groot 3.32.00 H. A. B. Te Zijdewind op Dinsdag 27 October, voormiddags 11 uur, in het lokaal van den heer P. BRUIN, van 1eene Huis- irSSSSA manswoning, Wei- en Houwland, aan de Mienl, gemeente Oude Niedorp, groot 4.89.55 H. A., en 2. een perceel Weiland onder Haringhuizengemeente Barsingerhorn, groot 1.10.00 H. A., om te aanvaarden: het Bouwland dadelijk, het Wei land 25 December 1896, en het Huis en E r f 1 Mei 1897. Alles nagelaten dooi den heer P. Sij- brands te Wieringer waard. Breeder bij Biljetten. Informatiën worden mede verstrekt door den WelEd. Gestrengen Heer Mr. A. M. de LangeAdvocaat-Procureur te Alkmaar. Notaris te Zijpe. Handelsmerk Gedeponeerd n ïrAptonv W Wh w* HH H BH Mw» .J. f Wij bevelen ieder aan goedkoop te koopen, tegen afbetaling van f 3.f 5,en f 10.maandelijks. Schoone kausen. Iedere maand trekking. Trekkingslijsten gratis, lste betaling per postwissel. Prospectussen verzenden franco jZ is uit één stuk vervaardigd, van echt linnen niet te onderschei- den en goedkooper dan het waschloon voor linnengoed. HOOGZIJDE E 18, SCHAGEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4