EHtCI AlTcrttitie- LuUiivIM LOTING Laat Verzoend. Donderdag 15 October 1895. 40ste Jaargang No. 3142. Nationale^ Militie. Sluiting Tapperijen. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHAGEN, Laan, 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Atzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.2ö;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Ge meenteSc hagen. Bekendinakïugen. Tweede Kennisgeving. Maant bij deze belanghebben den aan om op den dag der loting voor de Nationale Militie, zijnde Zater dag 24 October a. S., geen sterken drank te schenkenvan 's morgens 9 tot 's namiddags 2 uur, en zulks ter voorko- Binnenlandse!) Nieuws. Aan de harddraverij, op Maandag j.l. te 't Zand bij mej. de Wed. de Wit gehouden, werd door 8 paarden deelgenomen. SCHAGER j CODRANT. üe Burgemeester van Schagen, brengt ter kennis van belanghebbenden dat eene afwijking van de verbodsbepa lingen, vervat in het Koninklijk Besluit van 8 December 1870, (Stbl. no, 194) is toegestaan ten aanzien van den invoer uit België, van runderen en schapen, waarvan de toelating door Belgische au toriteiten, op grond van de daar te lande geldende veeartsenijkundige voorschriften mocht worden geweigerd. Verdere inlichtingen zijn te bekomen ter gemeente-secretarie. Schagen, 6 October 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BEKMAN. Burgemeester en Wethouders der ge meente SCHAGEN 5 Brengen, ter voldoening aan het tweede gedeelte van Art. 28 der Wet op de Na tionale Militie van den I9den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), voor de eerste maal ter kennis van de belanghebbenden, dat de loting van de in 1896 voor de Nationale Militie ingeschrevenen, overeen komstig de ontvangene aanschrijving van Zijne Excellentie den Heer Commissaris dezer Provincie, dato 2 September 1896, No. 8/2231 M. S., zal plaats hebben op den 24en October a.s. des namid dags X Ure, ten Raadhuize de zer gemeente en worden zij, welke daaraan moeten deelnemen gelast, om op den bepaalden tijd aldaar, tot dat einde aanwezig te zijn, of, bij verhindering, zich aldaar door hun vader, moeder of voogd te doen vertegenwoordigen. Alsmede dat, overeenkomstig Art. 84 van gemelde Wet, dadelijk na de trek king van het Nummer, de redenen van FEUILLETON. Roman naar het Engelseh 4. van Ella Walcl. HOOFDSTUK V. In het volgende oogenblik had Ralph den koetsier reeds bevolen halt te houden. De man gehoorzaamde. „Waar gaat ge been?" vroeg de jonge man. „Ik breng miss Ruth naar het station." „Miss Ruth?" In het volgende oogenblik was bij afge stegen en zag met een bleek en angstig ge laat door het rijtnigvenster. „Ruth, wat moet dat alles beteekenen vroeg bij streng, terwijl hij het meisje strak in bet ontstelde gelaat zag. Zg vertelde hem in korte woorden alles, en betreurde het bijna dat zij hetgedaan bad, want zij zag een trek op zijn gelaat, die hem zooveel op zijne moeder deed gelijken, op bet oogenblik dat zg Ruth ter verant woording had geroepen. „Hebt gg mgn brief ontvangen?" vroeg hg- „Neen," antwoordde zij, maar bare trek ken verhelderden zich bg dit gezegde. „Ah, ha!" riep hg, terwijl een zonderling lachje om zijne lippen speelde. „Ik begin te gelooven, dat men een zeer fijn aangelegd plan met ons gespeeld heeft, om ons te schei den. Ik vond het al zeer zonderling, dat ik zoo plotseling naar Chicago gezonden werd, dat die zaak zoo dringend was, dat ik nog met den eersten trein moest. Maar zonder ling genoeg, toen ik op het station kwam ontdekte ik, dat ik thuis mgn notitieboek had laten liggen en ik huurde eeu rij paard, opdat ik zoo spoedig mogelijk zou kunnen terugkeeren. Wat hebt gij eigenlijk wel van mg gedacht Ruth „Ik ik wist niet, wat ik van dit alles denken moest," antwoordde zij met neerge slagen oogen en boogroode wangen. „Ik liet op uw werktafeltje een briefje ach ter, dat u omtrent mijn plotseling vertrek moest geruststellenmaar blijkbaar heeft iemand anders het gevonden en moegenomen. Maar ik ben goon onrijpe knaap meer, dien men in dergelijke zaken maar in don hoek kan zetten," voegde hg er met gefronst voorhoofd en met een eigonzinnigen trek om den mond aan toe. vrijstelling, welke de Ingeschrevene mocht hebben, moeten worden opgegeven. Indien hij vermeent, vrijstelling te kunnen erlangen wegens BROEDER- DIENST of op grond van te zijn BENIGE WETTIGE ZOON, zal hij op Dinsdag den 27 October des voormiddags ten 10 ure, in het Gemeentehuis moeten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder üaam en faam staande meerderjarige ingezetenen, die de vereischte getuigenis kunnen af leggen en het aldaar op te maken getuig schrift onderteekenen. Wanneer hij aan spraak maakt op vrijstelling wegens BROEDERDIENST, zal hij mede voor zien moeten zijn van zijne geboorte-acte en van de geboorte-aclen van aJ zijne nog in leven zijnde broeders, alsmede van de zakboekjes of paspoorten van gediend heb bende broeders. Bij overlegging van laatstgenoemde stuk ken zullen door den Burgemeester bij den Kommandant van het korps, waarbij zijn broeders dienen of gediend hebben, wor den aangevraagd de bewijzen van werktlij- ken dienst of een uittreksel uit het Stam boek. Schagen, den 13 October 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. De BURGEMEESTER der gemeente SCHAGEN Overwegende dat bij gelegenheid der loting voor de Nationale Militie in den regel vele iotelingen zich overgeven aan misbruik van sterken drank; dat dientengevolge twistpartijeu ont staan, die de orde verstoren, en hartstoch ten worden gevoed, die slechts schade doen aan lichaam en geest „No, mijn lieveling," ging hi) Da een kort oogenblik voort, „ik wensch, dat gij u door James naar het station brengen laat, maar waeht daar, tot ik bij u kom. Wilt ge?" Ruth gaf de gewenschte belofte, dan want haar vertrouwen in haar verloofde was ten volle hersteld nam zg op har telijke wijze afscheid van hem, zoodat de koetsier van een afspraak niets bemerken kon en reed vervolgens verder, ferwgl Ralph op hot paard sprong en in tegenovergestelde richting verder reed. Hij reed evenwel Diet ver. Na eene korte poos draaide bij weder om en snelde een anderen straatweg langs, naar de stad terug. Binnen een half unr had James, Rnth aan het station afgezet en spoedig daarop verscheen Ralph en deed haar het voor stel, zich oogenblikkelijk met hem te laten trouwen. In den begiuue weigerde Ruth trots en verklaarde, dat zij zich nooit aan eene familie wilda verbinden, die haar hoogmoedig had afgewezen en door wie zg boleedigd gewor den was. Maar Ralph Plympton was nooit gewoon geweest, dat men hem iets weigerde en het gelukte hem eindelgk, al hare tegen werpingen te ontzenuwen en hare toestem ming op zijn voorstel te verkrijgen, of schoon het met zeer veel tegenstribbelen gepaard ging. Vervolgens bracht hij haar naar de woning eener vrouw, die eens in het huis zgner moeder dienstbode geweest was. Daar moest Ruth den nacht doorbreogen, terwijl hij alle voorbereidingen trof voor de trouwplechtig heid van den volgenden morgen en voor hunne reis naar Europa. Tijdelijk haalde hg haar den volgenden morgen af, zij begaven zich naar een bnreau van den burgerlijken stand, waar de een voudige plechtigheid zeer spoedig was afge- loopen en dadelijk daarna reisden zij met den expressen trein naar New-York. Na hunne aankomst aldaar reed Ralph met zgne jonge vrouw langen tijd door de stad om hunne inkoopen te doen. Zij waren van plan den volgenden dag naar Europa scheep te gaan en dezen nacht in New-York door te brengen. Zg roden, nadat Ruth, die angstig werd voor het uitgeven van zooveel geld, hem gesmeekt had, daar nu mede op te houden, naar het hotel, waar zij reeds vooraf eenige kamers voor hon besproken hadden. Nadat Ralph dau naar de rookkamer was gegaan, vond de jonge vrouw gemakkelijk haar weg naar de straat en koebt daar in den eersten den besten winkel,eerst eeuige toi- ming van de noodzakelijkheid, dat door hem, Burgemeester, krachtens art. 11 der algemeene Polilie-verordening, de tijdelijke sluiting van Koffiehuizen efl Tapperijen zou moeten worden gelast. SchageD, 13 October 1896. De Burgemeester voornoemd S. BERMAN. De prijs, een broek met hoofdstel, werd gewonnen door het paard „Paul Kiüger", eigenau de heer G. Slijkerman te Koegras, pikeur de heer P. de Wit Pz.de le premie, een reisdeken, won het paard „de Vliegende Hollander", eigenaar de heer J, Brak Jz„ pikeur de heer J. v. d. Oord beiden te Zijpede 2e premie, een zweep, won het paard „de Tulp", eigenaar de heer C. Hoedjes, pikeur de heer W. Kla ver, beiden te Zijpe. De krijgsraad te 's-HERTO- GENBOSCH heeft een millicien veroor deeld tot drie maanden celstraf, welk vonnis door het hoog militair gerechtshof is goedgekeurd. Deze had zich niet ont zien om op den 6en Sept. 1.1., tijdens een te Osch gehouden wielerwedstrijd op den weg van daar naar Uden, een wielrijder uit baldadigheid omver te stooten, zoodat deze erge kneuzingen bekwam en zijn rijwiel zoodanig werd beschadigd, dat het onbruikbaar was. Versche doperwten! Een tuinier te 's—HEER HENDRIKS KINDEREN (bij Goes), die einde Juli nog doperwten heeft gezaaid, kan, wan neer het weder een beetje meewerkt, half deze maand voor de tweede maal ziju klanten van deze gewilde zomergroente voorzien. De meeste peulen zijn al vrij goed met erwten gevuld. Een meevallertje. Te SC'HEEMDA werd aan den gepen sioneerden klerk ter secretarie een pensi- II—MKEMBMflZB3EB let-artikelen en vervolgans een zak vol lekkernjjen, welke zg op reis zeer goed ge bruiken kon. Toen zij hare kkoopen gedaan had, maakte zij zich gereed, naar haar hotel terug te gaan. Zij zag er in hare nieuwe fanetie aller bekoorlijkst uit, toen zij daar zoo van uit den suikerwinkel de straat opstapte. Haar vroolijk, frisch gezichtje was zaeht rood gekleurd, hare groote, blauwe oogen schitterden van genoegen over haar geheel nieuwe positie: alleen in eene groote stad, inkoopen te kannen doen. Een liefelijk lachje speelde er om hare roode lippen en zg kwam zich bijna eerwaardig voor in het gevoel, dat zg eene getrouwde vrouw was. Ruth was een oogenblik blijven staan, om baar beurs ia zekerheid te brengen, toen plotseling een rgtnig voor den winkel bleef staan en eene dame uitsteeg, die dade lijk de aandacht van Rnth op zich vestigde, ofschoon deze niet zag, hoe de vreem delinge ontstelde, toen zg Ruth gewaar werd. „Welk een heerlijk schoone vrouw Zg ziet er uit als eene schitterende, zuidelijke koniDgiu 1" dacht Ruth en wierp vervolgens nog een blik op de koninklijke gestalte, die juist op haar af kwam. Plotseling ech ter bleef zg staan en riep den koetsier over haar schouder toe: „Brown, gij moet omdraaien ik ben van plan veranderd en zal vandaag geene be zoeken meer afleggen." Vervolgens draaide zij zioh plotseling om en zwaaide, oogensobijnlgk zonder opzet met haarhand opzyde, alsof zg er geen gedachte op had, dat er zoo dicht iemand bg haar zon staan en sloeg daarbij tegen Ruth aan, die daardoor den zak met suikerwerk uit baar handeo vallen liet, zoodat de inhoud weldra over de straat verstrooid lag. „O, ik smeek u duizendmaal om vergif fenis!" riep de vreemde schoone op den ua- tnurljjksten toon van de wereld uit. „Hoe vreeselijk dom van mij. Het doet mij ont zettend veel leed 1" „O, doe n geen verwijten, mevrouw"' ant woordde Ruth goedmoedig; „het was slechts toeval." „Het is onmogelijk dit te verontschuldigen," zeide de ander met een bitter lachje, „en gij moet mg voroorloven de schade weder goed to maken. „Ga met mij naar den winkel te rug en ik zal u uwe verloren sohatten te- rugkoopen." „Neen, ik dank u 1" begon Ruth blozend en daarbij onwillekeurig een toornigen blik oen van f 250 verleend, terwijl zijn trak tement f 240 bedroeg Als reden daarvan werd door een der leden aangegeven, dat de gepensioneerde „als ambtenaar emolu menten had, en nu niet meer." Te ROTTERDAM is een m ei 8- je van 8 jaar gestikt. Zij was op bedde- goed op twee naast elkander geplaatste stoelen te slapen gelegd, doch in haar slaap weken de stoelen en viel zij met het beddegoed, dat op haar terecht kwam. Het kind heeft blijkbaar de kracht gemist om de dekens en kussens van haar hoofd te verwijderen. Tegen DUNNEWIND te Z u i d- wolde, den moordenaar van den huzaar Hof man,is op de eergisteren gehouden rechtszit ting te Assen door het O. M. negen jaar ge vangenisstraf geëischt. Men schrijft aan de A. P, uit UTRECHT De 21/s centstukken raken hier op! Dat wil zeggen, ze komen in zakken van 1000 stuks bij den betaalmeester en ko men er niet meer vandaan. Want wie wis- selt voor f 25 aan die muntstukken in De oorzaak ligt in de muntgasmeters. De gasfabriek ontvangt de munten en breDgt ze naar den betaalmeester. De behoefte er aan blijft natuurlijk beslaaD, en van daar, dat de directeur der gasfabriek thans voornemens is om een paar uur in de week gelegenheid te geven, om die munten aan de gasfabriek verkrijgbaar te stel len. Ook worden door hem de patroons san- gespoord om minstens f 1 van het loon hunner werklieden uit te betalen in 21/2 csnt stukkeu. Het besluit van Ged. Sta ten van Gelderland, om het hoofd der openbare school te LOO te handhaven, heelt eenige gemeenteraadsleden aldaar aanleiding gegeven, als zood^uig ontslag te nemen. In De Tijd komt een advertentie voor, waarin da pastoor van Duiven, Groes- sen en Loo en de hoofden der scholen te Groessen en Duiven, benevens een aan tal landbouwers, enz. enz. als protest te gen het bedoelde besluit de aftredende leden wederom candidaat stellen. op de zoetigheid aau hare voeten werpend. „Neen, neen, ik neem geenszins een weige ring aan," antwoordde de dame haastig. „Het is niet meer dan recht en billijk, dat ik mijn eigene domheid weder goedmaak." En schertsend legde zij hare net geschoei de hand op Ruth's arm en nam deze te gen haar zin mee den winkel in. Ruth bad geen andere keuze dan te ge hoorzamen. Zy volgde de ander naar bin nen, waar de vreemdelinge een zak met de fijnste suikerwerken voor Rnth en eveneens een voor haar zelve kocht. Vervolgens be taalde zg alles, terwijl zg onophoudelijk op de meest vriendelyke en gezellige manier met Rutb praatte over allerlei onderwerpen, zoodat de joDge vrouw haar voor de aardig ste vronw ter wereld hield. Zg verlieten te zamen den winkel en toen zg het trottoir betraden, zeide de dame, alsof zg plotseling op die gedachte gekomen was „Apropos, gg gaat te voet, moet ge ver „Slechts naar de straat, naar bet hotel Ellesmere." „Zoo, mgn weg voert mg daar juist voor- bgveroorloof mg, dat ik u daar heen breng. Ik heb u zooveel last veroorzaakt dat ik mij dat wel als een straf mag opleggen, ofschoon zg mg volstrekt niet zwaar valt. Yindt gij bet goed, miss o, ja verontschuldig mg, mgn naam is Gol ding," besloot zg, met een zeer bekoorlgk lachje. „En de mijne is Rey Plympton," ant woordde Rnth eenigszins verward, dat zg bijna vergeten was, dat zg eene gehuwde vrouw was. „Rey Plympton herhaalde miss Gol ding met een eigenaardigen nadruk op den laatsten naam. „Dat klinkt zeer lie felijk." „Neen, zoo heb ik het niet bedoeld," antwoordde Rnth, andermaal klenrend en lachend. „Mijn naam was tot vandaag Ruth Reynolds, maar ik was byna verge ten, dat ik sedert eenige uren getrouwd ben." Een oogenblik lang bliksemde er in de oogen ven de vreemdelinge een eigenaar dige glans; vervolgens echter lachte zij op gewekt. „Getrouwd Ei, gg schijnt mg meer toe oen kind to zijn," riep zg uit, maar hare lippen waren daarbij zoo wit als de kraag om haar welgovulden hals. „En hoe kan qw man u, nadat gg pas eenige uren ge trouwd zijt, zoo alleon laton loopeo in de straten van New-York?" „Door hun aftreden, zeggen de onder teekenaars, leggen zij de uitdrukkelijke verklaring af, dat volgens hun oordeel het geven van goed onderwijs alléén een onderwijzer nog niet geschikt maakt om hem de kinderen der gemeentenaren toe te vertrouwen j maar dat, zoolang wij nog in een Christelijke maatschappij leven ook aau de openbare school de zorg voor het zieleheil en de opvoeding van het kind den grondslag van dat onderwijs behoort uit te maken.' Amst. Orkestvereeniging. In de plaats van wijlen den heer W e- d e m e ij e r is tot dirigent der Amsterdam- sche Orkestvereeniging gekozen, de heer J. A. Kwast, een bekwaam eu ervaring rijk musicus, wel in staat om van bet orkest wat goeds te maken. De heer Kwast is tevens benoemd tot directeur van het muziekkorps der dd. schutterij. De Orkestvereeniging, die dezen winter o. a. concerten in Artis geeft, bereidt zich intusschen reeds voor den zomer jvoor. -Men leest iïj De (1 i b.) Ne derlander „Het bestuur der Liberale Unie is thans bezig, om na raadpleging van de verschillende missieven, ingekomen van de bij haar aangesloten kiesvereenigingen, naar aanleiding van bet vroeger aan hen toegezonden ontwerp van een hervormings program, een dtfinitief program saam te stellen, dat als een toelichting van de be kende beginselverklaring zal dienen. Zijn wij goed ingelicht, dan zal daar- neven verschijnen een platform of program van actie, waarop alleen die vraagstukken zullen voorkomen, welke in de eerstvol gende jaren voor oplossing vatbaar zijn.' De Gemeenteraad van 's-GRAYEZANDE heeft met algemeene stemmen een zeer gewichtig besluit ge nomen. Aau het hootd eener school al daar, is ni., op diens verzoek, vergunning verleend tothet houden van een commensaal 1 Gisteren kwam te St. ANNA PAROCHIE de deurwaarder met den ver« huiswagen uit Leeuwarden om de meube len te halen van de kerkvoogden der Her- „Dat beb ik juist van hem verlaagd ik heb er hem om gesmeekt, alleen eenige inkoopen te mogen doen, waut wy reizen morgen af naar Europa," verklaarde Ruth. Miss Golding haalde bg deze verklaring diep adem en boog zich over naar het por tier van haar rgtnig, om de plotselinge bleekheid harer wangen te verbergen. „Ja, ja merkte zg op, zioh spoedig weder meester zgnde en spottend lachend over de naieveteit harer nienwe kennis, die zoo onom wonden hare particnliere aangelegenheden aan een wild-vreemde mededeelde. „Ik vermoed dus, dat gij uw hnwelyksieis naar Europa maakt Waarlijk, ik begin te begrypen, dat ik van middag een zeer avon- tnurigke ontmoeting heb. Maar wat ik n bidden mag, stijg in," ging zg voort op bet inwendige van haar rgtnig wyzend, en laat mg u aan uw hotel afzetten, anders gelooft uw echtgenoot' ten laatste nog, dat gg ver loren zgt geraakt. En laat ik n zeggen, dat het geen klein zaakje is, iemand die in New-York verdwaald is, weder op te sporen." En Ruth, die te rein van gemoed was, om van anderen iets slechts te kannen gelooven, steeg zonder iets kwaads te vermoeden, in, en dacht bg zichzelf hoe buitengewoon goed en lief miss Golding toch was. Oaderwyl bad deze zich omgedraaid en haren koetsier op fluisterenden toon eenige be velen gegeven, waarna zg hare gast in het rgtuig volgde en daarna ging het voorwaart» Nu echter werd miss Golding eerst recht onderhondend en voerde een zoo levendig gesprek, dat Ruth geheel vergat, dat het ritje eigenlijkzeer kort moest zgn en zy bemerk te niet eerder, dat zg in een verkeerde rioh- ting gebracht werd, dan op het oogenblik, dat het rgtnig een stille straat insloeg, waarde huizen als villa's eenige meters van elkan der verwijderd stonden en de kalmte, die hier hearsebte, een te groot contrast ople verde met het rumear van zooeven, zoodat zg verschrikt uit het venster zag. „Ei, miss Golding, waar zgn wij," riep Ruth nit, „ik goloof, dat gg u omtrent den weg zult hebben vergistdit is niet den weg naar mgn hotel." „Niet vroeg miss Golding op onver schilligen toon, terwyl zg de jonge vrouw een hoonenden blik toewierp. Rutb ving dezelve op en een bevige ont steltenis deed haar lichaam sidderen, toen het haar argelooze ziel duidelijk werd, dat jonge en onervaren meisjes door slechte lie den werden ontvoerd en zg herinnerde zioh plotseling do woorden van haar ontvoerster, dat bet niot gemakkelijk zou zgn, haar in New-York op te sporen en dat had no

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1