wiitelioöl. Zondag 1 November 1898. 40ste Jaargang No. 3147. Bijislaiöomiiitencliool 3 Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstnitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL JBurean: SCHAGEN» I^aan, O 4. Prijs per jaar f 3.—. Franco per post f 3.60. Atzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel. GeraeenteSchagen Bekendmakingen. Binnenlandsch Nieuws. Pachtcommissiën in Noord- Holland. Een gevolg der nieuwe faillissementswet is, dat dezer dagen een rechterlijk ambtenaar in Staat van faillisement is verklaard. 't Is dus zelfs voor rechters, tegen woordig oppassen door er voor te zor gen om geen schulden te maken. Het zonderlinge incident met den milicien, die kortelings geleden bij zijn terugkeer uit Amerika in ons land, zooals door de couranten is me degedeeld, als nalatiq militieplichtige bij het Nederlandsche leger werd ingelijfd, is nog niet opgelost. Wel heeft deze persoon, naar wij vernemen, zich bij rekest tot H. M. de Koningin-Weduwe- Regentes gewend, met verzoek hem ont heffing van den werkelijken dienst to willen verleenen. Zooals wij voor weinige dagen geleden van den „Amerikaan"(zoo wordt hij in de kazerne genoemd,) vernamen, heeft hij tot dusverre een vrij bedaard leven en behoeft hij geen zware diensten te doen, terwijl hij tot groote verbazing van zij ne kazernebroeders, die van het geval geen jota snappen, nog in burgerkle ren steekt. Tot verhooging van het gezellig sa menzijn zingt hij voor de soldaten nu en dan een Afnerikaansch liedje, dat nog eens eene afwisseling geeft in het kazerne-leven. SCHAKER AllllEEl liElSS- COURANT. A iTtrtcitie- LulliivIliL POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn inlich tingen te bekomen omtrent een omstreeks de Schager kermis gevonden gou den broche. Ter Secretarie dezer gemeente zija in lichtingen te bekomen omtrent een opge vangen hou d9 en een gevonden gouden oorhanger. Bij aanmelding tot terugbekoming van het laatstgenoemde, gelieve de rechtheb bende het andere exemplaar mede te brengen. Burgemeester enWethouders van Schagen, breDgen bij deze ter algeineene kennis, dat tegen ultimo November a. s. in hunne gemeente zal geopend worden, de voor de provincie NOORD-HOLLAND. Zij hopen, dat de uitkomst zal leeren, dat de Regeering eene gelukkige keuze heeft gedaan; door Schagen voor de vesti ging dier school aan te wijzen. Ieder, die er van overtuigd is, dat goed vak-onderwijs voor vee- en bouwboer eene levenskwestie is geworden dat land bouw en veeteelt slechts door genoegzame theoretische ontwikkeling van den land bouwer ot veehouder vooruit kan gaan dat toch eene goede bewerking en verbe tering van den grondeene oordeelkun dige bemesting; eene juiste voedering van het vee enz. enz. slechts verkregen wordt door kennis, en dat die kennis, kan worden opgedaan, aan voor melde landbouwschool, werke naar vermo gen mede, om deze school aan haar doel te doen beantwoorden. Yan hoe groot belang het daar gegeven onderwijs is, heeft de heer J. L. T. Groneman te Wieringerwaard in het bijvoegsel der Schager Courant van 18 October j.1. zóó helder en juist uiteengezet, dat Burge meester en Wethouders dezer gemeente niet beter meenen tekunnen doeD, dan daarnaar te verwijzen. Belangstellenden zij voorts medegedeeld, dat het stuk van den heer Groneman ter secretarie alhier voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Eindelijk vestigen Burgemeester en Wet houders er de aandacht op, dat mede ter Secretarie ter lezing ligt, de instructie voor Rijks-landbouwleeraren in Ne derland dat tot R ij k s-1 a n d b o u w- 1 e e r a a r voor Noordholland is benoemd d# directeur der landbouwschool te Scha gen, de heer C. INofoel, door wien alle verlangde inlichtingen omtrent de winterschool worden verstrekt, en dat de leerlingen voor den weldra te openen cur sus zich zoo spoedig mogelijk bij den direc teur dienen aan te melden. Schagen, 22 October 1896. Burgemeester en Wethouders: S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Yan de regeling der gemeente-finan- ciën maakt die der gemeentebelastingen een voornaam onderdeel uit. En in dit verband is men gewoon te spreken van verruiming van het belastinggebied der gemeenten. Want, waaraan de gemeenten de groote wel het meest, behoefte heb ben, dat is aan middelen, die in snellere mate toenemen dan de bevolking, omdat daar, waar men dit onderwerp grondig en stelselmatig onderzocht heeft, duidelijk gebleken is, dat naarmate de bevolking zich uitbreidt, de uitgaven per jaar en. per hoofd der bevolking toenemen. Dat dus de rijksuitkeering met de toeneming' der bevolking gelijken tred zal houden,, j is eene verbetering bij den bestaanden j toestand, maar is nog niet voldoende om J de gemeente-financiën op een duurzaam gezonden grondslag te vestigen. Daar toe is noodig, dat de gemeenten inkom sten hebben, die sneller stijgen dan het zielental der bevolking. En men hoopt dat dit zou verkregen worden door ver ruiming van belastinggebied. Heel veel was in deze niet te verwach ten. Dat was iederen der zake kundi ge wel vooraf duidelijk. Maar toch de Regeering geeft niet alleen nog min der dan men verwachten mocht, maar neemt ook nog met de eene hand terug, wat zij met de andere geeft. Beschouwen wij, wat ten opzichte der belastingen voorgeschreven wordt in zijn geheel, dan vinden wij drieërlei maatre gelen A. uitbreiding van der gemeenten be lastinggebied B. .beperking van der gemeenten be voegdheid in de regeling harer belastin- gen C. losm'aking van tot dusver bestaan de banden. Over ieder daarvan een kort woord. A. De eigenlijke verruiming van het belastinggebied der gemeenten bepaalt zich tot de invoering van een straatgeld, de bevoegdheid tot het heffen van 20 buitengewone opcenten op de grondbe lasting voor uitwonende eigenaars, en de belastingplichtigheid der forensen. Wanneer men nu in aanmerking neemt, wat we over ieder dezer onderdeden reeds gezegd hebben en daarbij bedenkt, dat dit drietal maatregelen aan drieërlei eischen moet voldoen, dan zal men toe geven, dat dit een zeer nietige tege moetkoming is. Die drieërlei eischen toch zijn lo. inde- gemeentelasten te doen dra gen, die tot «dusver alleen van de lusten genoten, zo; ader hun deel aan de gemeen teschatkist iie offeren 2o. aan de gemeente eenige vergoe ding te vers ehaffen voor de waardever meerdering, die door haar werken aan de eigenaars van vast goed te beurt viel 3o de gel egenheid te geven om alle belastingplichi ügen in het algemeen meer in de geme ene lasten te deen dra- gen. 't Zijn waa,rlijk wel zwakke paardjes, die de Ministers zetten voor zoo'nzwa- ren last. En toch vreezen zij hun ros sinanten nog te hard van stal te zien gaan. Althans zji remmen nog. B. Zij remmen door op tweeërlei wij ze de gemeente in haar bevoegdheid op belastinggebied te boperken. Yooreerst door belasting voor verblijf te bepalen tot 4 maanden, waard oor niet alleen de belasting der forensen op onredelijke wijze gekortwiekt wo.rdt, maar waar door ook de inkomsten verminderen zul len, die vele gemeenten tot dusver ge noten van hen, die in Raar midden 5, 6 maanden en meer verblij f hielden. Hoe lang dit verblijf ook dure mits het geen hoofdverblijf zij zij betalen maar over 4 maanden Derhalvebier wor den niet alleen gremsen gesteld aan wat ter uitbreiding van der gemeenten belas tinggebied wordt voorgesteld, maar hier wordt ingekrompen het gebied waarover zij vroeger te beschikken hadden. Dit geschiedt, in de tweed e plaats ook door het verbod om de belastingen progres sief te makenwel m; ag een deel van het inkomen als voor onvermijdelijke levensbehoefte noodig afgetrokken worden, maar overigens: moeten alle aan- geslagenen een gelijk percent betalen. Nu zou een kwaadwillig gemeentebestuur het doel van die bepaling toch wel kun nen verijdelen door het zoogenaamd be staansminimum zeer hoog te stellen, waardoor de hoofdelijke omslag of de inkomstenbelasting door een beperkt aantal meer gegoeden zou word en gedra gen. En zegt men dat zoo'n hoog be staansminimum niet zou worden goedge keurd, waarom vertrouwt mon dan ook niet op hetzelfde middel tegen het te hoog opvoeren der progressie!? Wij zien inderdaad in deze beperking geen nut hoegenaamd, want even waar' als het is, dat men met het progressief :ma- ken eener belasting te ver kou kunnen gaan, even waar is bet, dat eene rede lijke progressie elke belasting veel meer in verhouding brengt tot iedere draag kracht. Daarom, omdat wij -de draag kracht in aanmerking willen ^genomen zien, kunnen wij geen bezwaar maken tegen eene derde bepaling, al heeft die mogelijke beperking van de gemeenten in het heffen van belastingen ten doel het is deze, dat van hen, wier huur waarde niet meer bedraagt dan twee maal het laagste belastingplichtig bedrag, niet meer dan 50 opcenten op het per soneel geheven worden. Wij keuren die bepaling goed en zullen dus ook niet als bezwaar tegen haar doen gelden, dat in dit heele stelsellooze gedoe, het principe dat hier den doorslag geeft, vloekt tegen beginselen, die elders wor den toegepast. C. Er wordt allerlei op losse schroe ven gezet, zonder dat men weet waar om. Even rommelig als de regeling, zijn de beschouwingen die er over gevoerd worden. Daardoor kan dan ook wel de meening ontstaan dat aan de gemeenten hier zeker eene verruiming van belasting gebied wordt verleend en misschien heeft men wel dien indruk willen doen ontstaan maar dat is dan, zooals blij ken zal, heelemaal mis. Tot dusver was eene gemeente alleen gerechtigd opcenten op het personeel te heffen, wanneer zij ten volle de opcenten op de gebouwde en ongebouwde eigendom men had geheven, en voorts eene belasting hief naar grondslagen, die een redelijke maatstaf van het inkomen werden en niet ontleend waren aan het personeel en welke belasting minstens even veel moest opbrengen, als de te heffen opcenten op het personeel. Dat alles verandert nu de bepalingen omtrent de inkomstenbelasting of hoofdelijken om slag zijn zoo gewijzigd, dat men er ook eene verteringsbelasting van maken kan en opcenten op het personeel kan men heffen, zonder eenige beperking, be halve de hierboven genoemde. Let wel men kan dus nu opcenten heffen op het personeel, al heft men geen opcenten op de grondbelasting en al heeft men geen inkomstenbelasting of hoofdelijken om- Wat de reden is van het loslaten van den band met de opcenten op het per soneel, ligt geheel in het duister, want de Memorie zelve verklaart, dat voor de vaste eigendommen te weinig in de ge meentelasten wordt bijgedragen. Mis schien heeft men hier aan eene vergis sing te denken, of aan de overtuiging dat de gemeentebesturen wel van zelf zoo dom niet zijn zullen, om deze hef fing prijs te geven. "Wat de verhouding tusschen de op centen op het personeel en de directe plaatselijke belasting betreft, men moet aannemen, dat de Ministers de hoofde lijke omslagen of inkomstenbelastingen niet bijzonder geschikt achten als ge meentebelastingen of wel de gemeente besturen niet bijzonder geschikt achten om ze goed te regelen. Maarhun vrijheid wordt in deze toch niet in het minst beperktZij mo gen opcenten heffen zooveel zij willen, maar zij behoeven het niet te doen. Die op de volgens de Ministers verkeer de paden willen blijven wandelen, mogen dat doenZoo men in deze iets had willen bereiken, had men deze belastingen, die men verkeerd achtte, moeten verbieden, of althans de nu geldende bepaling omkeeren en zeg gen, dat men geen inkomstenbelasting of hoofdelijken omslag mocht heffen, als men niet minstens evenveel uit de opcen ten op het personeel trok Waarom deed men dat niet Omdat men er toch eigen lijk voor terugdeinsde, rechtstreeks voor te schrijven wat nu waarschijnlijk ge makshalve door velen gedaan zal wor den Dit namelijk, dat men de opcen ten op het personeel opdrijft en de hoof delijke omslagen of inkomstenbelastingen vervormt tot zoogenaamde verteringsbe lastingen, die dan wel in hoofdzaak dub belgangers zullen worden van het perso neel. Met andere woorden, dat de ge meente-besturen gedreven worden in de richting van een impót unique, dat die impót uniquenaast alle bezwaren, die daaraan zoowel naar beginsel als praktijk verbonden zijn, nog bovendien j dit heb ben zal, van geheven te worden naar grondslagen die, zij mogen beter zijn dan die van het bestaande personeel, toch wel aan niemand zullen voorkomen de vereischten te bezitten om, als eenige be lasting ieder naar zijne draagkracht te treffen Ons rest nog aan te toonen, dat hier aan de gemeenten niets aangeboden wordt, wat zij nu niet reeds bezitten. Wanneer men als zoodanig beschouwt de onbeperkte heffing van opcenten op het personeel, dan is dit slechts schijnbaar, want men was daarin nu evenmin be perkt alleen wint men een zekere vrij heid van beweging, in zoover men op centen heffen kan zonder gelijktijdige heffing eener andere belastingmaar die vrijheid is in ons oog geen verbetering. Wij zoeken in dit geheele samenstel van bepalingen vergeefs naar leidende gedachten, vergeefs naar overeenstem ming tusschen doel en middelenver geefs naar een streven om een goeden grondslag te leggen en daarop een duur zaam gebouw op te trekken. Men zal ons wellicht verwijten dat wij den Ministers onrecht doen door geen rekening te houden met de vrijheid die de gemeenten erlangen, om met verschil lende ondernemingen winst te maken. Wij vergeten dat niet, maar onder nemerswinst is geen belasting en dit on derwerp staat dus geheel op zich zelt. Het is belangrijk genoeg om het afzon derlijk te behandelen. De bedoeling van de „Verecniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hol lands Noorderkwartier" met het oprichten van Pachtcommissiën is geweest, om vooral niet-deskundige grondeigenaren, zoowel particulieren als corporatiën, bij het verhuren, zoowel van boerderijen als van losse landerijen, te dienen van raad. Yoorts, in wederzijdsch belang, het tot stand komen te bevorderen van huurover eenkomsten, die 1. eene pachtsom bepalen, welke onder gewone omstandigheden kan worden geboden en betaald 2. den eigenaar waarborgen geven te gen verwaarloozing van het.goed en tegen waardevermindering door ver keerd gebruik 3. den pachter het uitzicht openen op een behoorlijk bestaan, en, bij goe de behandeling, op verlenging van het contract. Haar werkkring strekt zich uit over dat gedeelte van de provincie Noord-Hol land, hetwelk gelegen is benoorden het Noordzeekanaal. De Pachtcommissiën belasten zich niet met het schatten van de verkoopswaarde der perceelen of met het aanbevelen van personen, die als pachters in aanmerking wenschen te komenzij mengen zich niet in geschillen, die tijdens den duur van het contract tusschen verpachter en pachter mochten ontstaan. De leden der Pachtcommissiën ver richten hunne werkzaamheden zonder eenige belooning en zonder vergoeding wegens tijdverlies, doch alleen tegen betaling van verschotten, reis- en ver blijfkosten. De kosten van administratie en taxa tie worden zoo billijk mogelijk berekend zij bedragen voor elke boerderij en voor iedere schatting ten hoogste f 30. Yoor de Noordhollandsche eilanden kun nen zij echter hooger gesteld worden. Yoor herschatting van een perceel, tij dens den duur van het loopende contract, moet opnieuw worden betaald. Yan de gedane taxatiën en de gege ven adviezen wordt afschrift genomen en bewaarddeze afschriften zijn ten allen tijde ter besohikking der Commissiën en van hare leden, doch overigens van ver- trouwelijken aard en niet voor openbaar making bestemd. Eene aanvraag tot schatting moet ge schieden bij den Algemeenen Secretaris- Penningmeester, den heer P. Buis Jz., te Schagen, onder overlegging van een uittreksel uit de kadastrale leggers en, zoo mogelijk, van een kaartje der per ceelen, en voorts van al datgene, wat voor de Commissiën nuttig en noodig kan worden geacht. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den tweeden ondergeteekendo. Het Bestuur der Pachtcommissiën in Noord-Holland J. L. T. Groneman, Algemeen Yoorzitter. P. Buis Jz., Algemeen Secretaris. SCHAGEN, October 1896. Naar de M. Ct. uit ver* trouwbare bron verneemt, is aan den di" recieur der registratie en domeinen te MIDDELBURG, concessie verleend tot bedijking van ongeveer 580 hectaren bui tengronden in het Verdronken land van Saeftingen. Dit hoogst belangrijke werk wordt reeds 5 December a.s. aanbesteed. Behalve de groote landaanwinning zal de voorgenomen bedijking in het volgend jaar aan eenige honderden handen werk verschaffen. In eene te Zaandam ge- houden vergadering van den Noord-Ne- derlandschen Muziekbond voir Harmo nie- en Fanfarecorpsen is bij loting ENK- HUIZEN aangewezen als de plaats, waar het muziekfeest van den Boud op 27 Mei 1897 zal gehouden worden. De reder ij kerskamer B o- gaerSy te ZAANDIJK, viert in Februari haar zilveren feest. Het bestuur is voor nemens den gedenkdag luisterrijk te vie ren, o.a. door de vertooning van een goed oorspronkelijk tooneelwerk. Te MIDDELBURG betaalt men voor een kilo runderlappen den on gekend lagen prijs van 65 cent en voor een kilo rundvleesch met been 45 cent. Een vrouw op den preek- stoel Op zekeren Zondagmorgen een paar maauden geleden zou in eene der Zuid- hollandsche steden voor de Vrije Gemeente aldaar optreden een predikant, die per spoor van elders komen moest; doch in plaats van den verwachten voorganger kwam er een telegram, dat deze met den volgenden trein hoopte te kunnen komen en dat men de kerkgangers zoolang maar een beetje bezig houden moest. Goede raad was duur, zou men wach ten of niet Was ook soms een aanwezi ge predikant bereid, de godsdienstoefening te leiden Maar dat kon niet, verklaarde deze, „hij was niet voorbereidEn toen gebeurde er iets, waarvoor onze grootvaders en grootmoeders geen woorden genoeg zonden hebben gehad, om er hun afkeer en mis noegen over uit te drukkeneene mede- aanwezige dam», bekend als voorganster in kleinen kring, bekend ook als ijverig lid van de afdeelitig Postpropaganda, van den Protestantenbond enz., stond op en bood aan, den dienst te leiden, en toen de pre dikant met den volgenden trein verscheen en aan de achterzijde van 't gebouw bin nenkwam, hoorde hij eene frissche vrou wenstem door de ruimte klinken en mocht hij mee luisteren naar het flinke woord van mej. Emilie Knappert, die op kalme, waardige wijze de zelf op zich genomen taak volvoerde. De afscheping van sui kerbieten is in Friesland zoo goed als afgeloopen en heeft per pondemaat ge middeld f 130 opgebracht, wat zeer be vredigend mag heeten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1