Laat Verzoend. Donderdag 5 November 1890. 40ste Jaargang No. 3148. Eflls-LaiiilliüBfwiiterstliool Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a t e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHAOKN, Laan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. FEUILLETON. Binnenlandscb Nieuws. Wieringen. De palingvisscherij langs de Wieringerkust is nagenoeg voor dit jaar geëindigd. Voor de gewone pa ling bedongen de visschers 23 h 24 cent per pond en voor de diksten 40 h 45 cent. De palingvisschers hebben ondanks het ruwe weder eene goede vangst gehad. eicci COURANT. m POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente zijn in lichtingen te bekomen omtrent een gevonden oorhanger. Bij aanmelding tot terugbekoming hier van, gelieve de rechthebbende het an dere exemplaar mede te brengen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen bij deze ter algemeene kennis, dat tegen ultimo November a. s. in hunne gemeente zal geopend worden, de voor de provincie NOORD-HOLLAND. Zij hopen, dat de uitkomst zal leeren, dat de Regeering eene gelukkige keuze heeft gedaan; door Schagen voor de vesti ging dier school aan te wijzen. Ieder, die er van overtuigd is, dat goed vak-onderwijs voor vee- en bouwboer eene levenskwestie is geworden dat land bouw en veeteelt slechts door genoegzame theoretische ontwikkeling van den land bouwer of veehouder vooruit kan gaan dat toch eene goede bewerking en verbe tering van den grond eene oordeelkun dige bemesting; eene juiste voedering van het vee enz. enz. slechts verkregen wordt door kennis, en dat die kennis, kan worden opgedaan, aan voor melde landbouwschool, werke naar vermo gen mede, om deze school aan haar doel te doen beantwoorden. Tan hoe groot belang het daar gegeven onderwijs is, heeft de heer J. L. I. Groneman te Wieringerwaard in het bijvoegsel der Schager Courant van 18 October j.1. zóó helder en juist uiteengezet, dat Burge meester en Wethouders dezer gemeente niet beter ineenen te kannen doeD, dan daarnaar te verwijzen. Roman naar het Engelsch 10. van Ella Wald. De drie maanden, waarvoor de kamer ge huurd was, waren verstreken, maar toen Ruth er over begon te spreken om te ver trekken, wilde Ralph daar niets van booren, omdat hij beweerde, dat de dokter verhui zen zeer nadeelig noemde, de toestand van Rutb gedoogde dat niet. En zoodoende ver liep de eene treurige, laDge week na de an dere en de jonge vrouw leed zoowel licha melijk als geestelijk, want zij gevoelde, dat haar echtgenoot haar verwaarloosde en schreef dit aan de rechte oorzaak toe. Op zekeren dag kwam er een telegram uit Amerika en bracbt aan Ralph het bericht, dat zjjne moeder overleden was. Een aanval van beroerte had haar einde verspoedigd, zonder dat zij weder tot haar bewustzijn was gekomen. Dit bericht was vreeselijk voor den jongen man, want bij had zijne trotsche, hoogmoedige moeder zeer lief gehad.Een tjjdlaeg leed hij veel onder dezen slag, want het drukte bem bij zonder, dat zij gestorven was, zonder zieh met hem te hebben verzoend. Maar het was Inez Golding, bij wie hij voor deze smart troost zocht en niet bij zij ne vrouw. En Inez nam bare maatregelen en deed al haar best om bem nog meer in haar macht te kriigeD, Zij legde het er op toe, dat hij zich sleohts in hare tegenwoor digheid tevreden en gelukkig gevoelde, dat hjj mopperend en prikkelbaar werd, wanneer hij van haar was verwijderd. Ruth, die voor dat alles volstrekt niet blind was, ofschoon zij geen begrip hsd van de inlimiteit die tusachen ben beiden fceBtond, trachtte hare zwakte te behcerscben en sloeg hem nogmaals voor te verhuizen. Zjj raadde hem aan, daar bet zachtjes aan al April was geworden, een huisje te huren op het land en daar eenige weken door te brengen. Maar Ralph wilde daar niets van weten, bij zeide dat t bij dood zou gaan van verveling als hij daar op 't land wonen moest, zonder eenigen prettigen omgang of eenig vermaak. Daar zij zich ervan overtuigd hield, dat hij baar in deze zaak niets zou toegeveD, en toch gevoelde, dat er verandering in moest komen, verklaarde zjj hem rondweg, dat zjj nooit ge- Belangstellenden zij voorts medegedeeld, dat het stuk van den heer Groneman ter secretarie alhier voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Eindelijk vestigen Burgemeester en Wet houders er de aandacht op, dat mede ter Secretarie ter lezing ligt, de instructie voor Rijks-landbouwleeraren in Ne derland dat tot R ij k s-1 a n d b o u w- 1 e e r a a r voor Noordholland is benoemd de directeur der landbouwschool te Scha gen, de heer O. door wien alle verlangde inlichtingen omtrent de winterschool worden verstrekt, en dat de leerlingen voor den weldra te openen cur sus zich zoo spoedig mogelijk bij den direc teur dienen aau te melden. Schagen, 22 October 1896. Burgemeester en Wethouders S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Vergadering van den Raad der gemeente Zijpe, gehouden op Dinsdag 3 November 1896, des morgens ten 10 ure. Afwezig de heer de Wit met kennisge ving wegens ongesteldheid. Na opening der vergadering, worden de notulen gelezen, en onder dankzegging aan den Secretaris, voor zijn richtig houden dier notulen, goedgekeurd. Wordt vervolgens aan de orde gesteld de benoeming van een armvoogd, ter vervulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer B. Filmer. Gekozen werd bij de tweede vrije stem ming de heer J. Louwe Albz. met 6 van de 10 stemmen de heer C. de Wit verkreeg de overige 4 stemmen. Daarna wordt met algemeens stemmen besloten, die artikels van de politiever ordening, die reeds bij het prov. regle ment op de wegen zijn geregeld, in te trekken. Volgt nu het adres van de Noordelijke Stoamtramvereeniging, waarbij vergunning verzocht wordt aan da gemeente voor het leggen eener trambaan over het grondge bied harer gemeente, voor zoover dat vol gens het plan noodig is. De heer Feisser geeft in overweging, die concessie voor een bepaald asmtal jaren te verleenen; Spr. geloott dat het wel eens kon voorkomen, dat door den tegenwoordigen aanvrager geen begin met het leggen van de lijn werd gemaakt, dan zou het dus wenschelijk zijn, dat het recht weer zoo spoedig mogelijk aan de gemeente kwam. Wanneer deze maatregel onnoodig mocht blijken, kon de concessie zeer gemakkelijk worden verlengd, 't Was alleen voor de gemeente om een slag om den arm te hoH- den. Spr. zou 3 jaar gesleid willen zien. De heer Nobel vond 2 jaar voldoende, maar kon zich evenwel met 3 jaar vereenigen. De heer Hulst vraagt, of als er binnen 3 jaar een aanvang wordt gemaakt met het leggen der lijn, de bepaling dan ver valt. De heer Feisser zegt, dat de bepaliug dan heel goed kan vervallen. Diensvolgens wordt met algemeene stem men besloten. De heer Feisser merkt op, dat hij de koninklijke goedkeuring bij de tramver- eeniging heeft gemist. Spr, vraagt, of dat bij het aanvragen van concessie niet noodig is. De heer Bossen licht io, dat eerst de voorbereidende maatregelen worden getrof fen, dan de kon. goedkeuring wordt ge vraagd en daarna wordt overgegaan tot het aanvragen om subsidie. Mededeeling geschiedt, dat de begrooting goedgekeurd van Ged. Staten is terug ont vangen dat de verhuring van gemeeDte- landerijen 24 en 25 November te Schoórl zal plaats hebben. De algemeene rondvraag volgt nu, waarbij de heer Nobel mededeelt, dat door de vijf keereD, die vóór zijn voorstel, betreffende de 5 stemdistricten, hebben gestemd, een adres is gericht tot den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, tot het verkrijgen dier districten, Spr. had zich verplicht gevoeld hiervan den raad kennis te geven. Voorzitter doet mededeeling, dat bij de laatste kasverificatie (17 Oot. j.1.) bij den gemeenteontvanger in kas moest zijn en bevonden is f 3406.61 Hierna gaat de raad in comité ter be handeling van een suppletoiren hoofdelijken omslag. Het Muziekgezelschap yHarmonie" van Wieringen, zal op 25 December a.s. de uitvoering der gymnastiek-vereeniging Olympiate Wieringerwaard met muziek opluisteren. De alikruikenvisschers van Wieringen hebben hunne werkzaamheden weder her vat. In de afgeloopen week zijn er on geveer 150 balen alikruiken gevangen, welke allen naar Engeland worden verzon den. Sommige visschers houden zich nog bezig met het korren van oesters en mos selen. In aansluiting aan de b e- paling, dat met November a. s. aan den soldaat een rantsoen boter zal worden ver strekt om bij het brood te worden genut tigd, heeft de minister van oorlog het wenschelijk geacht, die verstrekking te doen gepaard gaan met eenen maatregel, waar door de smakelijkheid van het brood wordt verhoogden daarom bepaald, dat met ingang van 1 November a. s. het brood uit de militaire bakkerijen te verstrekken, in een langwerpigen vorm moet worden gebakken, terwijl elk brood een gewicht moet hebben van 0.6 K. G. B ij K. B. z ij n benoemd tot ontvangers der registratie en domeinen te Beetsterzwaag W. E. Dujn, thans te Om men; te Ommen N. van Everdingen thans te Gennep; te Gennep J. Huender, thans surnumerair. zond worden zou, als zij in het hotel moest blijven. Hij stemde er in toe een aardig huisje voor haar in de stad te buren, wan neer bij er een vinden kon dat hem beviel, om daar dan voor eenigen tijd hun bivak op te slaan. HOOFDSTUK DERTIEN. Ruth's besluit had alleen ten gevolge, dat Inez er eene betere gelegenheid door verkreeg haar doel te bereiken, want daar Ruth door haar gezondheids-toestand nut in staat was, Ralph te vergezellen om een huis te zoeken, nam Inez baar plaats in. Zij bood hare diensten aan, om voor haar lieve Ruth een gemak kelijk nestje te zoeken. Het duurde wel een week eer zij eene wo ning hadden gevonden, die hun goed en doel matig voorkwam en vervolgens duurde het nog vele dagen, eer alles zoo in orde was, dat de zieke kon worden ontvaDgen. Maar gedurende dien tijd bad hun omgang zulk een vertrouwelijk karakter aangenomen, dat zij zich volstrekt tegenover elkander niet ontzagen. Iuez was eiken dag even vroolijk en goed geluimd, zij interesseerde zich voor alles wat Ralph belang inboezemde, in één woord, zij leefde geheel met hem op en neer, zij was bij elke gelegenheid smaakvol en elegant ge kleed, zoodat de jonge man dikwijls verge-N lijkingen tusschen haar en de stille, bleeke Ruth maakte, die natuurlijk niet in het voor deel van de laatste uitvielen. Wanneer bij in de kamer van Ruth kwam, begroette zjj hem vriecdeljjk, maar mat, en hij meende een verwijt in hare echoono oogen te lezen, dat bem onbehagelijk stemde, hetgeen Dog verhoogd werd door het bewustzijD, dat hij met zichzelf omdroeg, dat hij zijn plicht als echtgenoot zeer verzuimde. Bovendien bevond hij zich in finantiiële verlegenheid. Bij werd bestendig door bet ontvangen van rekeningen, die hij niet betalen kon, geplaagd. De uitgaven waren nog ver groot, daar noodwendig hulp in bet huis houden genomen moest worden. Tot dusverre bad hij van dergelijke be zwaren en moeilijkheden geen last gehad vroeger deed bij maar een diepen greep in de beurs van den ouden Plympton en alle verle genheid was voorbij, 't Is te begrjjpen, dat zijDe wufte,aan geen zorgen gewoon zijr de ziel, zich met alle kracht tegen dergelijke onaan genaamheden verzette en zijn humeur er zeer onder had te lijden. Eindelijk was het huis gereed om Rath te ontvaDgen, Het was een klein buis, want dat had Ruth gewecscht, maar bet was em juwoG in zijn soort, en de jonge vrouw scheen overgelukkig en tevreden. Zij leefde zichtbaar op, en werd veel vroolijker, zoodat Ralph blijde was haar zin gedaan te hebbeti, ofschoon hunne verhuizing van uit het hotel zijn intiemen omgang met Inez wel eenig8zins verbroken had. Maar Ruth was nog altijd aan hare kamer gehouden en kon das nergens met bem heen gaan en was eveneens nog niet in staat, ge zelschap om zich heen te verdragen. Der halve was Ralph zeer veel aan zichzelf over gelaten en daar bij eene onrnstige natuur had, ging hij, nadat hij een paar dagen in de om geving van zijn buisje had vertoefd, aangena mer gezelschap zoeken en richtte natuurlijk zijne schreden daarheen, waar hij zeker was, dat te zullen vinden. Bij het binnentreden van het hotel trof hij Inez aan, die er op dat oogenblik, elegant gekleed zooals altijd, bekoorlijk uitzag. Zij was juist van plan een ritje langs de bou levards te maken. Eene triomfeerende uitdrukking kwam in haar oogen, toen zij baar offer bemerkte. Ytrvolgens lachte zij hem vriendelijk toe, en hem beide handen toestekende, riep zij uit ,0, boe blij ben ik je te zien. Het is, alsof er eene eeuwigheid verloopen is tus schen nu en bet oogenblik, dat ik je het laatst heb gezien. Ik ben zooeven al reeds begouneD mij over het noodlot te beklagen, dat mij tot zco'n eenzaam rit veroordeelde. Maar nu gaat gij immers met mij mede Je ziet er uit, alsof je zoo'n ritje heel goed zal doen. Foei, wat een gezicht. Gaat het met je kleine vrouw weer slechter „Neen dat niet, maar zij is toch nog te ziek, om uit te kunnen gaart, dat arme kind," antwoordde hij met eene zekere wroe ging, terwijl hij bedacht, dat Ruth zonder morren en klagen hare eenzaamheid ver droeg en hij evenwol zijn pleizier ervan nam „Nu, het doet mij natuurlijk om u beiden leed," antwoordde mies Inez, die er even wel toch alles behalve ontroostbaar uitzag „maar gij hebt nu voor eene goede oppas seres gezorgd en kunt, wat de verzorging betreft, nu gerust zijn, dus is er ook vol strekt geen reden voor, uw hoofd te laten hangen over zaken, die gij toch niet in staat zijt te veranderen. Dus ga met mij mede, opdat je gezicht een weinig vroo lijker wordt. Je bent nu net een martelaar, die gereed is afscheid van de wereld te nemen en het offerblok te bestijgen. Brrr!" Dergelijke opmerkingen droegen er na tuurlijk nog meer toe bij, den jongen man een gevoel te geven, alsof hem een groot Men meldt van SCHIER MONNIKOOG dd. 30 October. GistereD onrecht werd aangedaan. De uilnoodiging tot een rijtoertje was evenwel te verlokkend om dat te kunnen weerstaan en zij reden al heel spoedig de witte straten van Parijs langs, waarbij Ralph zijn slecht humeur vergat en er volstrekt niet over nadacht aan welk een onrecht hij zioh schuldig maakte, te genover zijne onschuldige, jonge vrouw. De slang evenwel vervolgde haar doel en ver giftigde zoodoende het huwelijksgeluk van hem en haar, op wie zij zich vermeende te moeten wreken. Ruth's toestand werd langzaam, maar zichtbaar beter sedert den dag, dat zjj het hotel verlaten had; en eindelijk kwam zjj zoo ver, dat zjj iederen dag een korte poos kon uitrijden. Tot haar geluk wist zjj niet, dat zij miss Golding voor dit genoegen zon moeten dan ken deze had bjj het vele dat zjj reeds voor Ralph gedaan bad, hem ook nog het gebruik van haar rijtuig opgedrongen. Zjj be weerde, dat hare paarden behoefte aan bewe ging hadden en Ralph bespaarde daardoor huur voor een rjjtuig. Maar toen Ruth gezonder en krachtiger werd, en zich voor de dingen der wereld begon te interesseeren, bemerkte zjj al zeer spoedig, dat haar man, ten opzichte van haar persoon, zeer veranderd was. Wanneer zij hem verzocht, bij haar te bljjven, en haar voor te lezen, terwijl zjj naaide, even zooals hij dat vroeger had ge daan, voor zjj ziek werd, had hij altijd het een of ander te doen. Wanneer zij wildo gaan wandelen, had hjj brieven voor de volgende post te schrij ven en anders de een of andere samenkomst hier of daar, ofschoon Ruth telkens ontdek te, dat hjj haar bij den neus bad gehad. Ook kon hjj nauweljjks een nur lang in hare tegenwoordigheid verblijven, zonder onrustig en verstrooid te zijn. Ook ontgingen haar niet de sporen op zijn gelaat, die eeu alles behalve kalm leven tje aanduidden. De opgewonden stemming, die hier veelal bet gevolg van was, moest aij natuurlijk in stilte verdragen. Op een zekeren dag vroeg zjj hem of hij al eens in het ziekenhuis navraag naar Mr. Meredith gedaan had. Zjj bad er sinds vele weken niets van gehoord. „Neen," antwoordde hij kort, „wij hebben den laatsten tjjd, dunkt mjj, genoeg met uzelf te doen gehad, dan om nog naar eeu anderen zieke te gaan informeeren. Ruth bloosde eu eene pijnlijke uitdrukking kwam op haar gelaat; deze norsche uit val deed haar leed. werd door de kustwacht gemeld, dat oost waarts van het eiland, op Simonszand, waar schijnlijk een schip gestrand was, doch door den verren afstand en door de die- zige lucht kon men niets onderscheiden; 's avonds werden noodlichten van het schip gezien en is men met de redding boot uitgerekt, doch door de duisternis kon men de boot niet te water krijgen, daar inmiddels het seinen met fakkels ge staakt waren, zoodat de reddingboot op sttand bleef en het volk hier 's nachts om een uur terugkwam. Hedenmorgen vroegtijdig is men weer heen gegaan en is de boot te water gelaten. Het schip zit zoo ver, dat men het van de punt van de balie nanwlijks zien kan. 's av. 8 ure. De opvarenden van het schip zijn met de reddingboot afgehaald en in het dorp aangekomen; het zijn elf personen. Het is de ijzeren bark Magda, groot 600 R. T. te Christiaanszand van Sunds- val naar Port Natal, kapitein Svendzen, met hout. Woensdag waren ze daar al gestrand, het schip is geheel uit elkaar; ze kwamen hier aan, uitgeput en doornat, maar werden dadelijk voorzien van droge kleeren enz. Te EESVEEN (D r.i s een kindje, terwijl de huisgenooten afwezig waren, voorover in het vuur gevallen. Het is aan de gevolgen overleden. De rechtbank te MAAS TRICHT heeft een landbouwer en wethou der te Schaesbeug, wegens omkooping en poging tot omkooping bij eene verkiezing, veroordeeld tot eene boete van f 50 en tot ontzetting voor den tijd van 3 jaren van het recht om te kiezen of te worden ge kozen. Kerkelijke quaestie te St* ANNA PAROCHIE. De Rechtbank te Leeuwarden heeft uit spraak gedaan in het bekende geding tus schen Synodale Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te St. Anna Parochie en Maar scbjjobaar zonder acht hierop te geven, vroeg zjj hem of hjj wellicht dezen middag met baar daarheen gaan wilde, om bun gemeenschappelijken vriend te bezoeken, wanneer deze tenminste reeds in zooverre hersteld was, dat bezoekers zouden wor den toegelaten. Wanneer dat niet het ge val was, zonden zjj toeb een boodschap kun nen achterlaten en zoodoende bljjk hebben gegeven van hunne belangstelling. „Neen, ik kan niet," antwoordde Ralph het voorhoofd fronsend en onwillekeurig een kleur krijgend, want hjj had Inez beloofd een rit naar een kasteel buiten Parijs mede te maken; daar ginds zou een groot feest ge vierd worden, en hjj zou Inez begeleidden. „Maar Ruth, als gjj wilt, kunt ge gerust gaan." „Wat? alleen? Zou dat gepast zjjnf* vroeg zij verwondeid. „Zeker herhaalde hjj, om hare beschei denheid lachend. „Waarom nietl Je bent eeue getrouwde vrouw eu kant gaan, waar heen je wilt. Vrouwen genieten hier in Parijs, zooals jo weet, groote voorrechten.* „Maar ik ik zou er de voorkeur aan ge ven, Ralph, als je met mjj mede gingt," ant woordde zjj vleiend. „Het doet mjj leed, lieve, n te moeten te leurstellen, maar ik heb Russel beloofd, van middag ergens met bem heen te rjjden," Russel was eveneens een Amerikaan en een maD met verdachte grondbeginselen, zij hadden hem bjj hun aankomst te Parijs aan getroffen. Tot op zekere hoogte was, het geen Ralph zeide, waarhjj zou met Russel, maar ook nog met vier andere personen, het feest bijwonen. „Ik zal op ieder nur dat je wilt, een rjj tuig voor je bestellen," voegde hij er ver goelijkend aan toe„gij kant dan naar het ziekenhuis rjjden en Mr. Meredith bezoeken en hem mjjn groeten overbrengen en hem zeggen dat het mjj spijt, nog geene gele genheid gehad te hebben om bem te be zoeken." „Wilt gjj mjj morgen vergezellen, wanneer ik tot morgen wacht vroeg Ruth na een korte poos nagedacht te bebben. Het was veel beter voor hem geweest, wanneer hij dit beloofd had, maar hij ant woordde met een ongeduldig ophalen der schouders „Och, liever niet Ruthie, en ik begrjjp eigent jjk niet, waarom gjj er zoo op staat om te gaan. Je bent zelf zoolang in een zie kenkamer opgesloten goweest, dat het zien van een ljjdende toch alles behalve opbeu- rend voor je kan zijn." A ndermaal bloosde de jonge vrouw en een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1