Roepstem tot de Volken. PLAATSELIJK NIEUWS. Provinciale Staten Noord- Holland. Uit en voor de Pees. WORDT VERVOLGD. Gemengd Nieuws. de Socialistische Kerkvoogden T. P. Schat en J. W. de Boer aldaar. Da eisch der Synodale Kerkvoogden is toegewezen, en mitsdien zijn de Socialis tische Kerkvoogden veroordeeld zich te onthouden van elke daad van beheer binnen 3 dagen na beteekening van het vonnis aan de eischers over te dragen alle bewijzen van eigendom en het archief, zoo mede den sleutel van het kerkgebouw. Tevens is verklaard, dat zij alle bevoegd heid verloren hebben om gebruik te maken van dien sleutel. Verder zijn zij hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van kosten, schade en in teressen, om binnen 2 maanden na betee- keuing van het vonnis rekening en ver antwoording te doen van hun beheer ten overstaan van den door de Rechtbank te benoemen rechter-commissaris, en alsdan het batig saldo met renten aan eischer te betalen. Voorts zijn de eischers gemachtigd, om, indien de genoemde Kerkvoogden Schat en De Boer weigerachtig of nalatig zijn, een en ander te voldoeD, hen daartoe te dwin gen door inbeslagneming en verkoop van hun roerende en onroerende goederen, tot een bedrag van f 3000, en zelfs door lijfs dwang. In de Hooge Molenstraat te DOETINCHEM is het dak van het huis, bewoond door den daglooner Van Amerongen, ingestort. Daar het grootste deel op den zolder bleef scheef liggen, kwamen geen ongeluk ken voor. Aan STEVENSWEERT komt het voorrecht toe, de gemeente te zijn in Limburg, waar de menschen het oudst worden. Op eene bevolking van ruim duizend zielen telt men hier 23 tachtig- jarigen. Het goede voorbeeld gaat uit van het R. K. kerkpersoneel. De pastoor, de koster en de organist nemen met hun drieën schier twee en een halve eeuw in beslag, en zijn daarbij nog zeer kras. De dienstmaagd ter pastorie telt 86 zonne- kringetjes. Een gepen, rijksambtenaar, die van nabij, in jaren, door een collega gevolgd wordt, is de Nestor van 't dorp. In de gemeente DRIEL b e- staat eene verordening tot bestrijding van schoolverzuim, bepalende dat kinderen bene den 12 jaren op de uren, dat op de dagschool openbaar lager onderwijs wordt gegeven, geen arbeid mogen verrichten. Een over treder van dit voorschrift werd te dier za ke door den kantonrechter te Zalt-Bom- mel van elke rechtsvervolging ontslagen, op grond dat de Gemeenteraad niet bevoegd zou zijn, zoodanige verordening te maken. Het Openbaar Ministerie bij den Hoo- gen Raad concludeerde eveDwel tot vernietiging vau die beslissing, op grond dat de Gemeenteraad krachtens art. 82 der wet op het lager onderwijs bevoegd is bedoelde bepaling te maken. In de maand October werd in de postspaarbank te Kolhorn inge legd f 748. Het aantal boekjes bedroeg 97, waaronder 3 nieuwe. paring van tamme konijnen met hazen. Vooral in da heidestreken moeten deze dieren vrij talrijk voorkomen. Onder voorzitterschap van Jhr. J. W. M. Schorer ving heden de nsjaarszitting der Staten van Noord-Holland aan. De voorstellen tot het verleenen van subsidie voor- lo. den omnibusdienst der drie Egmonden2o. voor de teekenschool van den R K. Volksbond te AMSTER DAM 3o. voor de winter-landbouwschool te Schagen verder tot afwijzing van het ver zoek om subsidie voor de avondteekeu- school te Amstelveen van de Holl. Maats, van landbouw voor hare in 1897 te hou den tentoonstelling en voor een nieuwen stoombootdienst TesselDen Helderein delijk het voorstel tot heffing van opcen ten op de personeele belasting worden gesteld in handen een er commissie, be staande uit de heeren Den Tex, Dikkers, Gevers, Heemskerk, Th. J. Waller, Wa terschoot van der Gracht, Boissevain, Serrurier en Ter Meuten. Het voorstel tot het verleenen van sub sidie voor den bouw eener sluis te Zaan dam is in handen van de heeren Wester- woudt, Van Tienen, Siigcher, Calkoen, Van Merlen, Moufhsan, Rntgers. C. H. Backer en Van de Wall Bakehet voorstel tot subsidieering van een te vernieuwen brug over de Nauernasche vaart in handen van de heeren Eerf, De Boer, v. Wessem, Zijp, Ten Hofsteede, Van Hamel, Ankersmit— Hordes en Hirtseneenige voorstellen tot wijziging vau polder-reglementen zijn in handen van de heeren Röell, Groen van WaardeD, INf. J. den Tex, Couinck Westen berg, Kalff, Schermerhoni, Kraakman, Wil li o ge en C. C. Zurmühlen. In handen van Ged. Staten om ad vies werden gesteld adressen van het comi té tot aauleg van een stoomtram Volen- damEdainKwadijk en een van de Ver- eeniging tot oprichting en instandhouding van een haven te Oosterend op Tessel ter afdoening gesteld in handen van Ged. Staten een adres van het hoofdbestuur der vereeniging tot afschaffing van sterken drank, betreffende bepalingen omtrent drankgebruik in de bestekken voor provin ciale werken. Heden is nog ingekomen een adres van B. en W. van Alkmaar, waarin deze, de vergrooting der sluis te Zaandam toejui chende, verzoeken aan de daarvoor te ver leenen subsidie de voorwaarde van verdie ping der Binnenzaan te verbinden. De vergadering wordt Donderdag te halt een voortgezet. Als alles meêloopt, zal te BREDA in een jaar tijds geen enkel brandje gewoed hebben. Dit zeldzaam jubilé voor eene gemeente van 25000 zielen zal 20 Nov. a.s. gevierd kunnen worden. Een opmerkelijk ver schijnsel in de dierenwereld is het feit, dat door jagers in T1ETJERKSTERA- DEEL en aangrenzende gemeenten de aanwezigheid wordt geconstateerd van wilde konijnen, vermoedelijk ontstaan door waas kwam haar voor de oogen, wanneer zij dacht, dat de verandering, die er met Ralph had plaats gegrepen, veroorzaakt was ge worden door hare langdurige ziekte. „Zeer goed," zeide zij, met een zachten zucht van teleurstelling. „Gij kuut een rij tuig voor mij bestellen en ik zal er van middag alleen heenrijden. Ik gevoel, dat wij doie attentio aan Mr. Mereditb schuldig zijn." Dadelijk na het twaalfuurtje reed zij dan naar het St. Anthony-bospitaal en nam een aardig mandje bloemen voor den zieke mede, ingeval zij werkelijk zoo gelukkig zijn zou, om hem te mogen zien. Niet dat Rufh wenschtc, dat Basil nog als pa tiënt in bet ziekenhuis zou zijn, maar zij vreesde bijna dat nadat zij hem van haar kant zoo had verwaarloosd, hij niet ge negen zou zijn goweest, haar uit zichzelf op te zoeken. Bij haar komst werd haar medegedeeld, dat Mr. Meredith nog altijd in het zieken huis vertoefde, maar dat het hem beduidend beier ging. „Wenscbt mevrouw hem wellicht te zien vroeg beleefd de dienaar, die de deur voor haar geopend had. Both bloosde bij deze vraag. Door een zeker gevoel gedreven, schuwde zij er voor terug, Basil Meredith alleen te bezoeken. „Vandaag is het officieele bezoekdag", ging de man voort, toen hij bare aarreling bemerkte, „en mijnheer zal zeer blijde zijn, een bekende nit zijn vaderland te zien. Het zou inderdaad zeer vriendelijk zijn, als me vrouw hem eens ging toesproken, want in den laatsteu tijd is mijnheer zeer neerslachtig geweest". Ruth aarzelde niet langer, want naar hare eigen ervaring oordeelende, kon zij zieh zeer goed voorstellen, hoe ellendig hij zich moest gevoelen, zoo vele maanden in een vreemd land ziek te liggeo, zonder dat er iemand naar hem kwam omzien. Zij antwoordde daarom beslist „Ja ik zal zeer verbengd zijn mijnheer eens te zien; ga n evenwel eerst over tuigen of mijn bezoek hem aangenaam zal zijn". De man stuardo dadelijk iemand naar de kamer van Mr. Mereditb, met den bloemen mand van Ruth, waarop zij haar kaartje ge legd had. De jongen kwam oogenblikkelijk terug en zeide, dat de dame verwacht werd. Weinige ©ogenblikken later stond Ruth voor het bed van Basil Meredith. Het zevende algemeene Vredecongres, van 17 tot 22 September 1896 teBuda- pest gehoudeD, waaraan de afgevaardig den van meer dan honderd vredeveree- nigingen uit alle deelen van Europa en Amerika hebben deelgenomen, wendt zich vol vertrouwen tot de volken en roept hun toe Er is een tijd geweest, dat men oor log voerde zonder voorafgaande waar schuwing, alleen met het doel om te rooven, zich meester te maken van de goederen van zijnen nabuur en zich sla ven te verschaffen. Plundering was re gel en het recht van den sterkste gold onbeperkt. De verzachting der zeden heeft dezen toestand van volslagen bar- baarschheid eene andere gedaante doen aannemenmen verspreidde voortaan dood en verderf volgens vaste regelen, welke men bet oorlogsrecht noemde. Het lijden der volken, der huisgezin nen en der individuën is zonder twijfel verminderd, evenals de benauwende vrees voor den dag van morgen, maar het is meer algemeen geworden, naar mate de getalsterkte der legers toenam. Altijd was het de oorlog, welke dreigde, dat wil zeggen eene zekere verwoesting en een gewisse dood, alhoewel met steeds langere tusschenpoozen. Thans wordt tegen het beginsel van den oorlog opgekomen door bet men- schelijk gevoel, gelouterd door de nieu we vorderingen der beschaving en steeds meer eischend door nieuwe levens omstandigheden. Deze ontwikkeling ligt in de rede, is logisch en onvermij delijk en nu oude gewoonten, minder barbaarsch dan die van den oorlog, heb ben moeten wijken voor den gestadigen vooruitgang der menschheid naar hare ideale bestemming, is het de plicht van ieder denkend wezen zich af te vragen, of dit bloedig spoor van onherroepelijk vervlogen tijden, ook niet moet verdwij nen in de naaste toekomst. Andere middelen dan ruw geweld zijn uitgedacht om de twisten tusschen indi viduën te beslechten, en reeds hebben, iu meer dan honderd vijftig gevallen, ook de Staten scheidsrechterlijke uit spraak ingeroepen om aan hunne ge schillen langs vreedzamen weg een ein de te maken. Thans nog éene poging gewaagd op het menschelijk gevoel, en de oorlog zal zijn laatste woord gesproken hebben, terwijl beroep op de kracht der wape nen zal worden verbannen naar de cate gorie der oude gebruiken, welke men zich zou schamen thans nog te vol gen. Wel zullen er altijd misverstand en strijd tusschen de volken onderling blij ven bestaan, maar men zal ze weten uit den weg te ruimen zonder ^bloedver gieten, dank zij de verzachting der ze den en het noodwendig gevolg daarvan, namelijk het meer en meer volmaken der internationale instellingen. Den dag, waarop die overtuiging bij de menigte zal zijn doorgedrongen, zal het ook ge daan zijn met den oorlog, met zijne toe bereidselen tot verwoesting, met zijne bedreigingen. Aan dien arbeid werken, wel is waar langzaam, maar vol vertrouwen tot het bereiken van het einddoel, de Yrede- vereenigingen over de geheele wereld verspreid, hare krachten vermeerderend door eendrachtig samenwerken op hare congressen, en tusschentijds door bemid deling van haar permanente internatio nale Bureau te Bern. Het zevende Congres heeft de be langrijke uitkomsten geboekstaafd, welke sinds twee jaren verkregen zijn door vredelievende propaganda, uitgaande van vereenigingen, welke hoe langer hoe meer zijn toegenomen, zoowel wat betreft haar aantal als do toewijding harer le den. Het heeft kennis genomen van de aanmoediging aan het gemeenschappelijk werk betoond dooi invloedrijke Staats lieden, door Volksvertegenwoordigingen en door belangstellende Vereenigingen. Een en ander heeft het Congres ver trouwen ingeboezemd in de toekomst, en al zijne besluiten zijn genomen met het doel om zooveel mogelijk de publieke opinie te doordringen van den vurigen wenscli om door vreedzame oplossing de geschillen tusschen volken te beslechten en van den afschuw van oplossing op gewelddadige wijze, waarvan de oorlog de onrechtvaardige en wreede uiting is. Als gevolg hiervan heeft het Congres zij ne afkeuring uitgesproken over het beroep op het geweld in de betrekkingen tus schen de volken onderling, welke ook het voorwendsel hiertoe mocht zijn, en het heeft zich o. m. den tolk gemaakt van den afschuw, welken de moorden in Turkije inboezemen, door tot de Eu- ropeesche mogendheden de dringende bede te richten om zonder verwijl de noodige maatregelen te nemen, hieraan een einde te maken. Steunt dan, door een krachtig samen werken, de Vredevereenigingen, gij allen, die de onvermijdelijke noodzakelijkheid inziet om eindelijk de rechtvaardigheid en het recht tusschen de volken te doen zegevieren Het is niet voldoende dat de publie ke opinie de oorlogen doet uitstellen het is noodig dat zij, onweerstaanbaar en machtig, den Vrede aan de wereld voorschrijft. Eerst dan zullen de huisgezinnen de vruchten kunnen plukken van den ar beid hunner individueele leden en de volken op hunne beurt de weldaden ge nieten, welke de rechtszekerheid hun verschaffen zal. Vit naam van hei 7 e algemeen Vredecongres Generaal ETIENNE TüRR, President. ELIE DUCOMMUN, FRANQOIS KEMÉNY, Secretarissen. Katholiek program. Het centraal bestuur van den Neder- landschen Roomsch-Katholieken Volks bond heeft aan de commissie uit de Katholieke Kamerclub, tot samenstel ling van een Katholiek program, een schrijven verzonden, waarin zij de bij zondere aandacht der commissie ver zoekt voor de volgende punten: lo. Wettelijke regeling van het ar beidscontract (welke zou bevatten de verbetering van de Zondagsrust, vast stelling van loonstandaard en arbeids duur, beperking van nachtarbeid, invoe ring van het leerlingstelsel en be- kwaamheidsdiploom, verzekering tegen ziekte, ongelukken en ouden dag). 2o Regeling der arbeidsinspectie in dien zin, dat ook den ontwikkelden ar beiders de gelegenheid tot benoeming in het korps inspecteurs en onder-in specteurs vau den arbeid worde geo pend; en dat tevens voor het toezicht op die bedrijven, waarbij het toezicht door mannen uiteraard weinig afdoende kan zijn, vrouwelijke inspecteurs kun nen benoemd worden. 3o Inkrimping van den fabrieksarbeid der vrouwen tot het onvermijdelijke, en geleidelijke afschaffing der benoeming van vrouwen in openbare ambten en be trekkingen, zooals bij posterijen enz. 4o Bescherming van den arbeid en de hinnenlandsche nijverheid. 5o Invoering van betere waarborgen voor de vrijheid van arbeid, met dien verstande, dat ordelievende arbeiders niet gewelddadig en stelselmatig in de uitoefening van hunnen arbied kunnen worden verhinderd. 6o Regeling van het woningvraagstuk in zijn geheel. 7o Oprichting van een ministerie van Arbeid. Schaqen, 4 November 1896. Naar wij vernemen heb- ben er zich voor de betrekking van On derwijzer san de LaDdboUWSChOOl alhier en die te Doidrecht 54 sollicitanten aangege ven. Woensdagmiddag werd door al dc leerlingen dei Openbare School al hier een bezoek aan het paardenspel van den heer Colien gebracht. Eenige belangstellende ingezetenen hadden voor dat doel eenige gelden afge staan, waardoor ook de kinderen hunner onbemiddelde plaatsgecooteu van de partij konden zijn. De Huisvlljtschool alhier werd Dinsdag j. 1. mtt 15 leerlingen ge opend, waarvan 10 reeds een of meer jaren de lessen hebben gevolgd. 't Is thans 15 jaar geleden, dat deze instelling door het Nut in 't leven werd geroepen, en afgescheiden van haar meer of minder practische en theoretische be- teekenis, heeft zij gedurende dien tijd reeds meer dan 250 jongens in de laijge winteravonden gezellig bezig gehouden. Dat het nog lang zoo moge blijven. Fin de Siècle. In een van de Deensche provinciale bladen was dezer dagen eene advertentie te lezen van den volgouden inhoud „Een meisje, dat in staat is om 5 6 koeien te melken en tevens bedreven is in het pianospel, kan eene goede betrekking krij gen tegen 1 November. Repliek. PaardenhandelaarToegeslagen, mijnheer de baronEen gezond paard, als dat, vindt gij nergens meer BaronDaaraan twijfel ik ook niet want anders was het niet zoo oud gewor den In 1906. Wel, juffrouw Cranck, loopt uw jongen al Juffr. Cranck. Loopen, neen, maar we zullen de volgende week zien, dat we hem het wielrijdeu afleeren. TeTaipefu, in het noor- den van Eormosa, is de pe9t uitgebroken tot dusver zijn 15 gevallen geconsta teerd. Gestremd. Een ontzaglijke rotsmassa is neergestort op den spoorweg in Noordelijk Spanje, tusschen Rentseria en Irum. Het verkeer is gehtel gestremd. Meer dan 4000 Ms. rots ligt op den weg en het zal tien da gen duren, véér de rails weer vrij zijn. Een droevige geschied e- n i s. De bladen te Weenen verhalen een droevig feit. In een klein vertrekje in een der achterbuurten woont daar een arme schrijnwerker en zijne vrouw. Maar de metischen, dood-arm, hadden schulden moeten maken, die ze niet konden beta len, en op zekeren dag werd er beslag gelegd op hun inboedel. Denzelfden nacht beviel de arme vrouw. De kast, die het goed der verwachte kleine bevatte, was ook verzegeld. In wanhoop brak de vader de kast opeD, en hij werd daarvoor vervolgd en voor de rechtbank gebracht. De rechter evenwel was medelijdend, hij sprak de geringste straf uit24 uren hechtenis. Een gevaarlijke boom. De Noorsche ontdekkingsreiziger Char les Lumboltz, heeft op zijn tochten door Mexico een' zonderlingen boom ontdekt. Deze boom, door de inboorlingen pato bravo genoemd, bevat zulk een vergiftig sap, dat het lichaam van dengene, die zich bij het aanraken van den stam eene kleine ontvelling of een wondje, bijv. aan de band, veroorzaakt, onmiddellijk op buitengewone wijze opzwelt. Deze venijnige boom wordt door mensch en dier angstvallig gemeden. Donderdag is te Londen een dienstmeisje in een omnibus plotse ling dood gebleven. Op het gasthuis bracht de lijkschouwing uit, en getuige nissen van de familie bevestigden het, dat het meisje gestorven was, omdat zij zich te nauw inreeg. Niet alleen droeg zij overdag een corset, dat haar elke beweging belemmerde, maar 'b nachts sliep zij in een ijzeren toestel, dat haar het middel samensnoerde. Bij ope ning van het lijk bleek dan ook de lever geheel verwrongen, en in de boiststreek en onder de armen waren zich gezwellen aan het vormen. De coroner heeft zijn verdict aldus gegeven„Langzame zelf moord uit behaagzucht." Taalkundigen. Dat ook in Holland de „hoogere burgers" (leerlin gen van hoogere burgerscholen) soms hee ls bolleboozen in het Fransch kannen zijn, is wederom gebleken bij de jongste overgangsexamens. Zoo vertaalde er een: „Un ouragan dans le désert est nne chose atfreuse" door: „Een orang-oetang aan het dessert is een afschuwelijk ding". Een ander bracht de opgave: „II règnait dans le pays uue malaise générale" over in: „Er regeerde in het land een Maleische generaal", teiwijl een „hoogere burgeres" „Les garcons ne sont pas partis" overzette in: „kellneis zijn geen goede partijen". Do verkiezing van deh pre- sident der Vereenigde Staten. De met hevigen hartstocht gevoerde en in elk opzicht hoogst belangrijke po litieke strijd was feitelijk, op de stem ming na, Zondag geëindigd. Het plan was dat Bryan, die dezsD dag rust nam te Lincoln, in Nebraska, gisteravond zijn laatste toespraak te Omaha hoaden zou. Maar de laatste groote betoogingen zijn Zaterdagavond gtschied tot besluit der maanden-lange campagne, betoogingeu die, vooral te New-York, een tot nu ongeken de afmeting hebben gehad. Daar hielden ver over de honderd duizend menschen, ter ene van het gezonde geld en candi- daat Mc. Kinley, een optocht, eene parade, dis bijgewoond werd o. a. door Hobart, candidaat voor bet vice-presidentschap, gouverneur Lsvi P. Morton en limothy Wbodruff, candidaat voor vice-gouverncur van den staat. Republikeinen en democraten, met goud-gekleurde vlaggen in de hand en goudkleurige en gele boutonnières, lie pen in ordelijke rijen door de straten den ganschen dag, en de stad leek een bosch van vlaggen. Meer dan honderd muziekkorpsen in den stoet bliezen de nationale liederen, die met bulderende geestdrift door de New-Yorkers werden toegejuicht. Yan ernstige ongeregeldheden hier of elders spieken de berichten niet. Hel i n k o me n van een En- gelachen rechter van bet hooge gerecht bedraagt 5000 p. s. (60.000 gulden) jaar lijks. De rechter heeft echtar niet het ge heele jaar te arbeiden. Van da 865 dagen zijn 114 ïechterlijke vacantiedagen. Trekt men er verder de Zondagen af, dan be staan er voor den Engelschen rechter ongeveer 212 arbeidsdagen. De rechtszit tingen duren 104uur, met een uur pau ze. Op Zaterdag duren de zittingen van 10—1 uur. Een rechter is dus 990 uren werkzaam. Hij verdient dus ruim 283 gulden per werkdag. Door een telephoondraad gevangen. Op het plein voor den schouwburg te Luik had dezer dagen een ongewoon voor val plaats. Een telephoondraad, die ge broken was, was over den luchtkabel van de tram gevallen en slingerde om de rok ken van drie meisjes, die daaronder ston den. Dezen vielen onder heftige trekkin gen op den grond. Weldra verzamelde zich om haar eene groote menigte, doch niemand had den moed de ongelukkigen, die nog altijd ten prooi waren aan de werkingen van den electrischen stroom, te bevrijden. Zij bleven een minuut of tien liggen schokkeD, totdat een advocaat met den voet den draad verwijderde. De meis jes schijnen geen ernstig letsel te hebben bekomen. Over Sevilla is een hevi ge cycloon getrokken. Schoorsleenen en boomen staan er bijna niet meer, ook lig- lig vele huizen in puin. Het verkeer in de straten is gestremd. Een aantal perso nen bekwam verwondingen. Nog slechter luidt een bericht uit Ten- tas in Louisiana. Daar is een breede strook verwoest door een tornado. Zes ne gers zijn omgekomen. Oklahoma werd door denzelfden storm geteisterd, waarbij zeven menschen omkwamen. Een geneesheer in een dorp in Kentucky had het geluk, dat on der zijne leiding een vijfliog werd geboren. De kleintjes werden eerst levend en daar na dood tentoongesteld onder directie van den dokter, wat voor de ouders een klein fortuintje medebracht, maar ook den dok ter eene gewenschte bekendheid verschafte. Om die te vermeerderen kwam hij op het denkbeeld, op zijn papier en envelop- pes eene verkleinde photographie van het vijftal te laten plaatsen in den vorm van een postzegel. De talrijke aanvragen om zijn hulp werden op dit papier beant woord. Een slager in Camberwell (Londen) is veroordeeld tot de betaling eener schadeloosstelling van 540 gulden aan eene dame, omdat een bij hem in dienst zijnde jongen met een vleeschmand tegen haar op was geloopen en haar schouder ontwricht had. De toepassing van alumi nium in de glasfabricage zal, volgens den Franschen glastechnicus Léon Ap- pert, binnenkort eene belangrijke omkee ring in deze industrie ten gevolge hebben. Een reeks van analytische onderzoekingen van oud vensterglas bracht hem tot de overtuiging, dat glas door toevoeging van aluminium sterker en elastischer wordt. Aan het glas kan zonder bezwaar 7 k 8 pCt. aluminium toegevoegd worden, waar door de smeltbaarheid toeneemt zonder dat de rekbaarheid merkbaar afneemt. Het ee nige nadeel van aluminium-glas bestaat hieriD, dat de onzuiverheden van het aluminium het glas licht doen verkleuren, maar de chemie zal voor dit bezwaar wel spoedig eene remedie weten te vinden. Om van te schrikken. In Italië is het gewoonte aan kinderen veel voornamen te geven. Onlangs kwam aan het Ministerie van Buitenlandsche Za ken te Parijs in behandeling een verzoek, tot naturalisatie van een Italiaanschen edel man, die door zijn ouders met de volgen de namen was versierdVincendo, Salva- tore, Maria Gennaro, Francesco, Crosifisso, Emiddio, Pasquale,Giuseppe, Gel- trude, Carlo, Gaetana, Alfonso, Ciro, An- drea, Luigi, Giovan, Geralda, Antonio-di- Bara, Antonio-Abatte Campagne.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2