Dienstbode gewaagd, een faisoeal Dagmeisje, Schagen. bij P. P. Groot jj Vr. de Geus, 8 TE KOOP: TABWAHTS, Amsterdam. \V. tmhulscn. Overstrooming-berichten Telegrammen. H O SS A U M X. Hervormde Gemeente Anna Paul o vv n a. Doopsgezinde Gemeente Barsingerhorn c. a. Burgerlijke Stand. Geui. Wier in gemaard. Gein. Broek op Langendijk. Gem. llaringcarspel. Gem. Warmenhuizen. Gem. Winkel. Gem. Anna Panlowna. Gem. Oude Niedorp. Marktberichten. ADVËKTENT1EN. P. Jtërïks Jz. Sclienk M Molenstraat, Schagen. BAL, op Zondag 8 Novemb. 1896, met de wascll bekend, tegen Kerstmis a. s. Inlichtingen bureau van dit blad. DANKBETUIGING. Gevraagd tegen KERSTMIS: bij L. 1. Roggeveen, Er biedt zich aan, een flinke Bnrger-dienslbnde, P. G. waarbij 3 Paarden met Wagens en Tuigen, 7 Karren en verder ge reedschap. Koopsom billijk. Te bevragen bij T. Elsillg'a, Govert Flinkstraat, 21, alwaar meerdere zaken te koop geboden en gevraagd worden. liOten en gedeelten zijn te bekomen bij Jb. Molenaar Jbz., BIERKADE, Schagen. Kastelein, a. d. Nes. P. Roggeveen Pz. Laatste VOORSTELLING. PAARDENSPEL, Staaiup tólaiOij iit Iet C. Sara. bondag 8 Moveinher, buitengewone voorstelling, H «jj P3 Nieuwendijk241.Eerste huis b/dDam, Pantalons, Flanellen, Systeem Prof. Dr. Jaeger. Gecontroleerd door Prof. Dr. G. van OVERBEEK DE MEIJER. Gunstig beoordeeld Geneesk. Courant 16 Febr. 1890. Borstrokken, Hemden, Tailles, Rokken. Uit de fabriek van de heerenJanSCIl TilanilS. Verkrijgbaar bij komen van vele kauten, vooral uit he' zuiden, waar de Rhone en zijrivieren over- loopen. Avignon en Tarascon staan half onder water. Ook de Seine wies Zaterdag onrustbarend. Het water is geel gekleurd. De winkeliers aan de Seinekadeu hebben hun uitstallingen opgeruimd. De bruggen zijn bijna overstroomd. Bij den Punt-Neuf is het pleintje achter het standbeeld van Ilenri IV geheel ondergeloopen. Op het toonee'i. „Ik zal u tot het einde der wereld volgen/ siste de verrader. yDat zult gij niet," zeide de heldin kalm. ffBn waarom zal ik dat niet kreet de verrader, verbitterd door hare kalmte. „Omdat ik daar niet heen ga," luidde het antwoord. De inboorlingen teBom- bay komen in verzet tegen de strenge maatregelen van afzondering, tegen de pest genomen. Een troep van een 8000 heeft een aanval op het gasthuis gedaan. Een paar hospitaalbedienden wer den gewond en khet gebouw werd wat be schadigd. De politie joeg ze ten slotte uiteen. Om een kus. Eene zon- derlinge zaak zal weldra dieneu voor de rechtbank te Dublia. Een daar wonende rentenierster, van middelbaren leeftijd, naar zij zegt, dus boven de vijftig, ont brandde in hevige liefde voor een 30—jari gen volger van Mercurius, die in zijn on derhond voorzag door een handel in zeep en andere waschmiddelen. Maar de aanzoe ken der rijke weduwe lieten den joDgen man koud, ondanks het halve miljoen, dat zij bezat. Zijn hart behoorde aan een jong meisje, waarmee hij voor het altaar dacht te treden. De andere dame zon op wraak. Zij kwam den kleinen winkel bin nen toen hare mededingster bij den ge liefde verwijlde, viel hem om den hals, kustle den verbaasden man, noemde hem een trouwelooze en verliet het vertrek. Ia toorn ontstoken, brak de jonge dame hier op alle betrekkingen af met haar verloof de. Elke poging tot verzoening bleef zon der gevolg. Nu heelt de arme jonge man tegen de kuslustige dame een aanklacht ingediend, waarin hij van haar f 36.000 schadevergoeding vraagt, waüt zoo hoog was de som, die zijne jonge aangebedene mee ten huwelijk zou hebben gebracht. De man, die geen examen kon doen. Eene ongewone strafzaak dient op dit oogenblik voor het assisenhof te Melun. De markies de Cazeau had een zoon, die niet veel anders uitvoerde dan paarden dresseeren en geld uitgeven. Op zsker oogenblik werd het te erg en moest en zou de jonge Bertrand 6xamen doen voor Saint- Cyr. Daartoe was noodig, dat hij eerst het examen als bachelier-ès-sciences aflegde, maar hij zakte herhaaldelijk. Nu kwam men wie is nog niet dui delijk gebleken op het denkbeeld een ander voor hem in plaats te stellen. De jonge Cazeau en volgens de beschuldiging ook de oude markies stelden zich in be trekking tot drie individuën, die deze zaak op zich wilden nemen. De eerste, een zekere Courtois, stak 1000 francs op, deed examen te Dijon onder den naam van Cazeau en zakte blijkbaar om zijn ge zel ook wat te gunnen. Deze Deon stak 2000 francs op, teekende alle noodige pa pieren met den naam van zijn lastgever en kwam er door. De lust om voor den jongen Cazeau examen te doen liet de beide heeren nu echter niet meer los. Zij overstelpten den markies met aanbiedingen en toen deze weigerde, begon een ware chantage, die den markies nog eeD frs. 4000 kostte en hierop uitliep, dat d8 zaak aan het licht kwam. Nu staan de markies, zijn zoon en twee examinandi (de derde is onvindbaar) terecht. De jonge Cazeau, een elegante zwakhoofd, die telkens door de vragen van den presi dent in deD war raakt, neemt alle schuld op zich en pleit niet alleen zijn vader, maar ook de drie anderen vrij. Het lukt hem evenwel slecht. ZijDe kansen op St. Cyr zullen nu wel verkeken zijn en hij zal zich voortaan maar aan de paarden dienen te houden. Badhanddoeken van pa pier. Tot het aanwenden van papier tot alle mogelijke en onmogelijke doeleinden is thans een practisch Amerikaan met een door hem uitgevonden badcostuum uit papier voor den dag gekomen. Dit be staat hoofdzakelijk uit een omslag (kleed), bewerkt uit ongeveer 1 c.M. dik vloei papier. Verlaat nu de badende het ver- frisschende nat, dan is slechts het om slaan van dezen papiermantel voldoende, om in een oogenblik afgedroogd te zijn. Ook hoofdbedekking en voetomkleedsel bestaan uit vloeipapier, en met een uit hetzelfde „weefsel" gemaakten handdoek wrijft men de okselholten, ooren, enz. droog. Daar papier, zooals bekend, een slechte warmtegeleider is, d. w. z. de lichaamswarmte niet doorlaat, beschut deze nieuwe mantel den gebruiker ook tegelij ker tijd voor mogelijke verkoudheid. De beroemde bacterio- loog professor dr. Robert Koch gaat^op uitnoodiging van de regeering der Kaap kolonie naar Zuid-Afrika om de veepest te bestudeeren en te overwegen wat te doen is ter bestrijding del plaag. De chef-arts aan de koloniale afdeeling van het departement van buitenlandsche zaken, dr. Kohlstoch, zal hem vergezel len. Qroote Boeker ij en. Volgens een statistiek der boekerijen, in het tijdschrift Science opgenomen en door den directeur van onderwijs in de Vereenigde Staten samengesteld, bezitten de 20 Duitsche Universiteiten te zamen de meeste boekdeeleo, nl. ongeveer 5,850,000. Dan volgt Italië met 21/, millioen. De 9 Eogelsche universiteiten bezitten te zamen 1,850,000 deelen, de Russische en Oostenrijksche ongeveer het zelfde getal. De Scandinavische hebben 790,000 de Spaansche 726,000. Frankrijk heeft 16 universiteiten, die te zamen Blechts nog geen 700,000 deelen bezit ten. Dit getal stijgt echter enorm door den inhoud der nationale boekerij te Pa rijs, evenals het Britsche cijfer door dat van het Britsche Museum. Da grootste boekerij heeft Straatsburg (704,000), dan volgen Oxford met 530,000, Cambridge met 506,000 en Leipzig met 505.000. Göttingeu, Heidelberg, Munchen, Weenen en Petersburg hebben elk meer dan 400,000 deelen. E e n vreeselijk familie-dra- m a had onlangs in Prankrijk plaats. Mijn beer Emery, leeraar aan het gymnasium, keerde 's middags naar huis terug om te gaan eten en daar de tafel reeds gedekt was, begaf hij zieh naar den kelder om wijn te halen. Toen hij de keldertrap af daalde, onthaalde zijne vrouw hem op een hevigen slag met eene keukenbijl op het hoofd, en de heer Emery kon ter nauwernood nog het woord Rampzalige" uitspreken, daar bij onmiddellijk na den slag achterover van de trap viel. De vrouw Begaf zich nu in den kelder en maakte haar man daar af met nog dertien bijlsla gen. Na den volvoerden moord riep zij eene buurvrouw, die van ontzetting terug deins de. Tegen andere bekenden verklaarde de vrouw „Wanneer zij het nog eens kon doen, zou zij het beslist doen!" Voorden rech ter van instructie verklaarde de vrouw, dat haar man haar getergd had door zijne aanhoudende verzekering, dat zij niet vroeg genoeg koD sterven, ofschoon zij zich doorloopend niet wel gevoelde. De heer Edgar Holland, directeur der Santa Barbara Gold Mi ning Company te Liverpool, werd Don derdag in zijn kantoor aangevallen door eene café-chantant-zangeres, met wie hij vroeger in intieme relatie had gestaan. De jonge vrouw schoot uit eene revol ver drie kogels op hem af, die hem in de borst, de dij en de hand raakten, In bewusteloozen toestand werd de gewonde naar het hospitaal gebracht; de moorde nares werd gearresteerd. De zangeres had indertijd een eisch van 10,000 wegens verbreking van trouwbelofte ingesteld te gen den heer Holland; deze bood haar 1000, maar daarmede was de vrouw niet tevreden. Het werd een proces, en per slot van rekening kreeg zij niets. Uitvindingen, die nog wenschelijk zijn. Een thermometer, die den warmtegraad van eene ontvangst, van handdrukken, aan spraken en toosten meet, (onontbeerlijk voor diplomaten.) Een Rö itgen-apparaat, dat de gedachten van alleenheerschers zichtbaar op den wand werpt. De grootste magneet. Amerika,- het land voor alles wat bni- tengewoon groot is, heeft ook de eer den grootsten magneet, die ooit vervaardigd is, te bezitten natuurlijk is het electromag- neet. Kolonel King construeerde den mag neet, uit twee oude kanonnen van 32,5 cM., elk 2400 K, G. zwaar, die hij nog door ijzeren platen verzwaarde. De geïso leerde koperen draad, waarmee de magneet omwikkeld is, heeft eene lengte van 14 zeemijlen. Het anker, samengesteld uit zes dikke ijzeren platen, kon door eene kracht van 20000 Kg. niet van den magneet getrokken worden de ketting brak bij deze belas ting. Yijf kanonkogels, ieder van 150 Kg., konden aan elkaar als een parelsnoer aan een der polen gehangen worden. Een grooten peren spijker, die tegen de borst van eea man gehouden werd, die op twee pas afstand met zij ti rug naar den magneet stond, ging horizontaal staan. De kracht van twee mannen was noodig om een ijzeren staaf van 12 Kg. van den magneet te rukken. De geheele ijzermassa weegt meer dan 60.000 KG. De brengst der bedroeg in 1864 f4000 tegen in 1889 40.445.000 en in 1895 f 28.325000. waarde van de op- „Sumatraoogsf" der Tabak CHICAGO, 3 November. Het demo cratische comité meent dat Mac Kinley zal zegevieren in Cook County, waarin de stad Chicago ligt. CHICAGO, 3 November. Later maakt het democratische comité bekend dat Bryan zal winnen in Cork Coui ty met een meer derheid van 60,000 stemmen. NEW-YORK, 3 November. (7 uur 's avonds.) Tot nu toe zijn enkel plaatse lijke resultaten bekend, inaar alle duiden op de overwinning van Mac Kinley, wiens welslagen verzekerd schijnt in de steden New-York en Chicago, alsook in den staat Maine. Het succes van Bryan schijnt zeker in Zuid-Karolina. Een op het laatste oogenblik ontvangen telegram zegt dat Mac Kinley gewonnen heeft in WestVirginia, een land dat tot nu toe aan de democratische partij behoorde. NEW-YORK, 3 November. Naar bet schijnt heeft Mac Kinley (totDogtce) 191 stemmen is het Elecforal College gekre gen tegen Bryan 9. Predikbeurten. De Godsdienst-oefeningen beginnen om ÏO ure, des voormiddags. 8 Nov. Ds. A. W. v. Kluijve. (Doop). 15 y Geen dienst. 22 Ds. A. W. v. Klnijve. 29 u Ds. A. W. v. Kluijve. De morgen-Godsdienst-oefeningen begin nen om OYj.eude namiddag-Godsdienst oefeningen om 2 uur. 8 Nov. Ds. van Dearsen Yoorm. 15 Ds. A. W.v. Kluijve, Nam. 22 Ds. Hobus, Voorin. 29 Ds. Ludwig, Nam. 8 Nov. Barsingerhorn, Ds. Kooiman. 15 Kreil, Ds. Kooiman. 22 Baisingerhorn, Ds. Kooiman. 29 Kreil, Ds. Kooiman. Ingeschreven van 1 31 October'96. Geboren Trijntje, d, v. Adam Lak en van Trijntje Wit. Pieter Cornelis, z. v. Jean Erancois Goosens en van Neeltje Vei- vailje. Jan Pieter, z. v. Pieter Aij en van Antje Portegijs- Klaas z. v. Wijbrand Egmond en van Grietje Kuilman. OndertrouwdPieter Eriks en Neeltje Schenk. Getrouwd Pieter van Zoonen, weduwn. van Grietje Koning, met Antje Koorn, wed. van Louweris Semeins. Overleden: Johannes Nicolaas Koning, echtgenoot van Neeltje Yoorthuizen in den ouderdom van 55 jaren. Ingeschreven van 1 31 October '96. Bevallen Tr. Dekker, geb. de Geus D. A. Bak, geb. Kind Z. N. Ploeger geb. Koedijk Z. Ondertrouwd en Getrouwd Geene. Overleden: Willem de Groot, echtgen. v. Alb. de Bree, 53 jr. KI. Strijbis, echtgen. van Gr. Kroonenburg 54 jr. Ingeschreven van 1 31 October 1896. Geboren 3 Oct. Pieter, z. v. Cornelis Kleijer en Maartje Boerdijk. 10 dito. An na, d. v. Cornelis Kramer en Neeltje Blee- ker. 15 dito. Cornelis, z. v. Reijer Vader en Pietert je Kuit waard. 15 dito. Frederik, z. v. Jacob van Schagen en Grietje Moeijes. 19 dito. Jacob, z. v. Arie van Ophem en Neeltje Bijwaard. 29 dito. Jan, z. v. Andries Dekker en Elizabeth Leek. Ondertrouwd9 Oct. Dirk van der Oord en Neeltje van der Vlies. Gehuwd1 Oct. Cornelis van der Hoek en Trijntje Wink. 23 dito. Dirk van der Oord en Neeltje van der Vlies. Overleden 7 Oct. Bregitta Wijnker, oud 3 mnd. 10 dito. Pieter Koorn, oud 56 jr. echtgen. van Neeltje Wink. 18 dito. Pieter Éartog, oud 59 jr. weduwnaar van Antje Meurs. 19 dito Adrianus Butter, oud 3 weken. 22 dito. Geertruida van Ophem, oud 16 mnd. Ingeschreven van 1 -31 October 1896. Geboren 1 Oct., Cornelia, d. v. A. Mie nes en P. Sijbrands. 3 dito, Johannes Bernardus, z. v. J. Masteling en T. Zuij- dam. 19 dito, Cornelis, z. v. H. Dekker en A. Bakker. 21 dito, Jan, z. v. J. Bier steker en G. Blankman. 23 dito, Trijn tje, d. v. K. Mink en T. Toepoel. 24 di to, Hermanus, z. v. J. Kamper en C. Mo lenaar. 26 dito, Agatha, d. v. P. van den Berg en J. Beukers. Overleden 11 dito, Elizabeth Ligtbart 1 mnd. d. v. K. Ligthart en P. Dekker. 18 dito, Jan Vlam, 78 jaar, weduwnaar van Geertje van Lienen. Ingeschreven van 1 31 October 1896. Geboren Neeltje, d. v. L. Bas en D. Leijen. 21 dito. Jacob, z. v. D. Brug man en S. van der Busse. OndertrouwdGeene. Getrouwd 7 Oct. R. Rezelman j. m. 43 jr. en M. Ludeke j. d. 23 jr. Overleden Geene. Ingeschreven van 1 31 October '96. GeborenPieter, zoon van Klaas Jon- gejan en Trijntje Rooden. Jacob, zoon van Klaas Kindt en Marijtje de Graaf. Ondertrouwd 1 paar. Getrouwd Jan Dirk Keppel en Adriana Bouterse. Pieter van Stipriaan en Pieter- nella Koole. Overleden Arie Cornelis Vries, oud 5 maanden, z. v. H. Vries en A. C. Smit Ingeschreven van 1 31 October 1896. Geboren 2 Oct.Petrus, z. v. Dirk Leek en Grietje Groot. 22 dito. Arend Johannes, z. v. Pieter Arend Klaver en van Neeltje van der Molen. 28 dito. Sife- rius en Petrus, zoons van Cornelis Jong en van Maria Stam. Ondertrouwd en GehuwdGeene. Overleden 23 Oct. Jan Smit, echtge noot van Trijntje van Wachendoiff van Rijn, ond 40 jaar. Hoorn, 31 OCT. 1896. Aangevoerd 10 H.L. Tarwe f 6.— a 7.75 17,25 200.- 20.- 20.- 40.- 6.- f 40.— a 100.— ,120.- a 150.- 20.- 16.— 13.— 5.50 10.— I, Witte Erwten7.— a 9.— Groene 7.— a 10. Grauwe 11.— a 15, Vale 8.a 14,— I„ Bruine boonen 8. a 10.75 Witte 10.50 a 12.— Paard-n 4.75 a 5.50 K&rweizaad 11.a Mosterdzaad 16.25 a 9 Paarden 70.a Koeien a Schapen a Lammeren a 6 Kalveren 12.— a 35 Varkens 14.a 5 Zengen 20.a 152 Biggen 3.— a Kip-Meren per 100 5.25 a 1350 koppen boter p. kop 0.675 a 0.72' AIStmatir, 31 oct. 1896. Aangevoerd: 4 Paarden 3 Koeien 60 nucht. kalveren 61 magere Schapen 48 magore Varkens 333 Biggen 14 Bokken en Geiten Boter perP. Kipeieren per 100 Alkmaar, 2 nov. Paarden 6591 Koeien per K.G. per stuk 89 vette Kalveren per K.G. 13 Nuchtere Kalveren 165 vette Schapen 67 vetteVarkens p.K.G magere dito a Pu roterend, 3 nov. 1896. Aangevoerd 253 stapels kleine kaas 30.— 4 st. comm. 27.— st. tniddb. f— 1300 K.G. Boter f 1.30 a f 1.40 per K.G. 377 Runderen vette f 0,50 a 0,64, per kilo stug. 11 Stieren. 8 PaardeD. 160 Vette Kalveren, f 55.a f 75. handel matig. 155 Nuchtere idem, per stuk f 8.k 22. handel matig. 229 Varkens, vette, per K.G. f —.28 a f .37 handel vlug. 73 Magere, idem, per stuk f 8.a 15. handel stug. 385 Biggen, per stuk f 3.a f 6. handel stug. 1636 Schapen prijshoudend stug. Kipeieren f 5,50 a 6,Eendeioren f 3.50 p. 100. Kievits- f a 8.— a 8.— a 9.— a 3 a 3.- a .625 a —.67' 5.— a 5.50 1896. Aangevoerd: a p> 35.— a —-70 a 8.- a 16.- a .30 a 00.- —.80 18.— 22.- -.39 13 Garst Haver 4.25 a 5.50 3.25 a 4,- GETROUWD e n w2& ^96. Op den 9en Nov. a. s. hopen on- |f |jj ze geliefde Ouders, jfij e n hunne 25-jarige Echtvereeni- jjjj giDg te herdenken. g Hunne dankbare Kinderen. J| Schagerwaard, 4 Nov. '96. jjjj en gebruik van 2 vrije Kamers, wordt aangeboden. Inlichtingen bureau van dit blad. De ondergeteekende betuigt haren harte lijke» dank aan de heeren W. Kooijman D. Baat en A. Baatvoor den welwillenden hulp en bijstand, genoten na het overlij den van baren geliefden echtgenoot, den heer Jan Smit. Haringhuizen, Wed. J. SMIT, 4 Nov. '96. Geb. Kuiper. om met KERSTMIS in dienst te treden Adres letter 13., Hulpkantoor te DIRKSHORN. J Aanvaarding 1 December a.s. Best 1ste kwaliteit IKiiipvleescH, tegen zeer lage prijzen. Hoofd kaas, Rolpens, IJelxel- worst, Pekelkluiven, Bloedworst, Leverworst, Metworst, enz. Aanbevelend Directie: Cohen. met medewerking van den bonten Hengst van den heer Jn. de Veer. Het paard is gedresseerd in 2 uur tijds en zal in vrijheid voorgesteld worden. Prijzen der plaatsen lste Rang f 0.75, 2de ff f 0.50, 3Je f 0.25. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Mej, de Wed. C. Raven. Plaatsen te bespreken tegen 10 cent extra. -o 5*3 O tö O en PM O en em É3 O S w W O :K* .O «o 80 ca «Sta -S nd S ca lion Blitz, lïilelliitlJREN,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3