te St. Maartenslirufi, wiitersiÈol P. BOON WISTMIMI lil UITVERKOOP Murwe Lijnkoeken, GR ON DN O TEN KOEK EN T. D. Wed. .Johs. Denijs HQ0GZIJDE, SCHAGEN. II d. übr, SLOOS, te Winkel, Ahr. Sloos MARINE. Uitvoering te Schagen. KUNST-HAAHWEIIKEN, Gr. van OS, te Zijpe, ©00 i en 110111, HORLOGES, WEKKERS, PENDULES, REGULATEURS, BOEREN PLAATSEN, TANDARTS 37. van T. DUYVIS Jz., te Koog aan de Zaan. BAROMETERS, J. ROTGANS. &5T Pakket PIANOMUZIEK A. des namiddags Q uur, in de her berg van den heer D, Kistte Kolhorn B. des avonds 'T' uur, in de herberg van den heer J. OOTJERS, te Barsinger horn: Notaris te Winkel, zal op Woensdag 18 Aovember 1896, des morgens 11 uur, in de herberg „liet Wapen van Winkel", van den heer A. WIT aldaar, in 't Openbaar Verkoopen 2 Kapitale met Erven, Scliuur, Boom gaarden en diverse perceelen uit muntend Wei- en Bouwland, alles aan en bij elkander staande en gelegen te LIMMERSCHOUW, in de gemeente Winkel, ter gezamen lijke grootte van 45.38.10 Hectaren. Breeder bij biljetten. Openbare Verkooping te Winkel, in het Wapen van Winkel" op Diistai 17 Nonte 1836. 's avonds 5 uur, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van den goed beklanten en best on derhouden Windkorenmolen, met twee Huizen, Erven en Weiland, te Winkel, alles aan elkander, samen groot 69 aren 30 cen tiaren, in perceelen en massa. Nagelaten door den heer K. SLOO- VES Jz., en te aanvaarden 1 Janu ari 1897. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van DE LANGE DEMO- RAAZ te Alkmaar. Openbare Verkooping Twee stukken best WEILAND, Openbare Verkooping 11 van de afbraak der be staande Stoommachine van 100 paardenkrachten, met het Drijfwerk en de ver dere IJzerdeelen van de Schepraderen en Vijzels, een en ander behoorende tot het Stoomgemaal der Vier Noorder Koggen bij Me- demblik,op Donderdag 26 November 1896, des namiddags ten 1 ure, op het Koggenhuis aldaar. van de leerlingen der hoog ste klasse der Departem. Zangschool, onder leiding van den heer ter Linden, met welwillende medewerking van Mej. T. Asjes (sopraan) en den heer C. Roggeveen Cz., (ba- ryton), in het Noord-Hollandsch Koffie huis alhier, op Zaterdag 7 IVo- vember a.s. Aanvang des avonds half acht precies. Vaders Verjaardag", en de „Kinders} uiplionie," Aangifte van leerlingen kan geschieden vóór of op 12 November, bij den ondergetee- kende, die gaarne bereid is, alle ver langde inlichtingen te verstrekken, lederen Donderdag, na 9 ure te spreken in het hotel ,,'t Cen trum", bij 't Marktplein. De directeur, C. Nobel. is iederen Donderdagmor gen van 9 tot 11 uur, in't hotel v. d. heer Broersma te spreken. Timmerman, Koelman Co. t© Schagen, Kapitaal ƒ400,000. III SPAANS Co., gevestigd teBarsingerhorn, J. RIJXES. Fonds tot uitkeering bij overlijden. Gevestigd te Amsterdam, Rozengracht Lampen, gewone prijs f3.50, f4.f4.50; thans f2.25, f2.75, f3 50. Van f 12.50 voor f9. Paraplui's, gegarandeerd van kleur, vanaf fl, Melk-, Bier- en Wa ter-glazen, 41/s cent. Kelkjes, 31/, cent. Lampeglazen, alle soorten 3 ct.; dito voor tafelbranders 12 ct. Boter- en Kaas-ther mometers, 30 cent. Zie verder de goedkoope prijzen van Glas-, Kristal-, Porcelein-, Aardewerk, Nickel, (gegarandeerd), Spoornianden, Koffers,Tassclien. Galanterieën, enz. enz. enz. enz. Schagen, Joh. Merz. van der Stok, Kaan en Co. en Handelaren, die mijn koeken verkoopen, hebben steeds vrijen toegang tot de fabriek en pakhuizen. Verbruikers evenzoo, op een schriftelijk bewUs van den handelaar, door wien zy de koeken ont vangen. MAGAZIJN VAN: KORALEN, GLASWERK met Zilver en Nikkel, Losse en gezette DIAMANTEN. Ontvangen eene g r o o t e keuze prachtige Kamerkachels, waaronder de nieuwste modellen uit de fabriek van E. itl. JaarSUia te Sneek. Geëmailleerde Vul- en Heerenstraat, SCHAGEN. H. K. A. Salamander Vulkachels, zeer geschikt voor Kantoor, School, Hotel en andere groote lokalen. Fornuizen met geëmailleerde en ge slepen platen, eene groote verscheiden heid Petroleumkachels. Turf- en Kolenbakken, Zinken- en Tegelplaten, enz. Wasch- en Veevoederketels, Koe- en Paardenscharen. MAANDELIJKSCHE PUIJSNOTEERING, ii n 2e 12 Schagen. 10. 11. W. M. HEI JU, Hamburgerstraat, Utrecht. Snelpersdruk van J. Winkbl te Schagen. De Notarissen e n zullen op UTAÏÏ in 't openbaar veilen en verkoopen: 2 Huizon met Er ven en Tuinen, a.d. Nieuwe Streek aldaar, groot 2.33 aren een Huis en Erf aldaar, in 't Keern, groot 12.56 aren, en een Huis, Erf en Tuin in het Pool landonder Barsingerhorn, groot 6.40 aren. a. 2 perceelen uitmuntend Weiland, aan het Oosteinde van het dorp Barsinger- gerhorn, groot 2.66.90 H. A. Alles behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer R. C. SLOOS te Win kel. b. 2 aandeelen in „de Plattelandsche Bankvereenigiug', firma SPAANS Co. te Barsingerhorn, elk nominaal groot f 800.waarop 5°/0 gestort. in het Wapen van Win kel", op Dinsdag 17 November 1896, 's avonds 5 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HEN DRIK JAN DE LANGE, van groot 1 hektare, 33 aren, 50 centiaren, te aanvaarden Kersttijd e. k. en nagelaten door den heer K. SLOOVES Jz. Inlichtingen worden gegeven ten kan tore zoo vat) Mrs. A. P. DE LANGE en W. O. BOSMAN te Alkmaar, als van voorn. Notaris. in de Zijpe, in de herberg ude Koode Leeuw", van J. SWARTHOFF, op Dins dag 24 November 1896, lij opbod en op Dinsdag 1 December 1896, lij afslag en toewijzing, telkens 's mor gens 10 nur, in bijzijn van den heer Kantonrechter en ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Eene Huismans woning, schuur, huis, erven, tuin, bosch, wei- en bouwland, te ZIJPE, aan de Sint Maartensbrug, sectie D, Nos. 509 h 512, 514 518, 520, 522 h 525, 1120 h 1122, 1257, 1258, 1450 en 1451, groot 27 hektaieD, 18 aren, 90 centiaren te aanvaarden de gebouwen en erven 1 Mei 1897 en het land Kersttijd 1896. Eigendom van den heer C. Az. Schenk. Inlichtingen geven Notaris J, P.BACKX, te Wieringerwaard, Mr. P. H. G. v. d. HOEVEN, Adv.-Proc. te Alkmaar en voorn. Notaris, aan wiens kantoor de voorwaarden, vanaf 14 dagen vóór de vei- ÜDg, vcor een ieder ter lezing liggen. De voorwaarden zijn, op franco aanvra ge, tegen betaling van f 0.25 per exem plaar, te bekomen bij den Boekhandelaar K. H. IDEMA te Medemblik. Inlichtin gen worden verstrekt door den Ingenieur H. P. N. HALBERTSMA, Van Speyk- straat 5, te s' Gravenhage en den Hoofd opzichter A. KATER Jzn. te Medemblik. Toegangsbewijzen, ter bezichtiging van Stoomgemaal, zijn bij laatstgenoemde ver krijgbaar. Onder nadere goedkeuring van den Mi nister van Marine, zal op Woensdag den 11 November 1896, des voor middags te 11 uren, bij inschrijving wor den AANBESTEED de levering ten be hoeve der équipages van H. M. Schepen en Vaartuigen van Oorlog ter reede lexel en in het Nieuwediepvan 1°. De benoodigde Aardappelen van 1 Januari tot ultimo Juni 1897 2°. De benoodigde Groenten, geduren de het geheele jaar 1897. 3°. De benoodigde hoeveelheden Rund- vet, gedurende het jaar 1897. 4°. De benoodigde hoeveelheden verSCh Vleesch, zoo mede wit brood, Groenten en Vruchten, Bier en Melk, ten behoeve van het Ma rine-hospitaal, gedurende het jaar 1897. Voor levering van Aardappelen en Groenten voor de Zeemacht en voor Yleesch en Bier voor het Hospitaal zijn g e w ij z i g d e voorwaarden gesteld, welke even als de Algemeens Voorwaarden, van heden tot aan den dag der Aanbesteding, gedurende de werkda gen, op de gewone kantooruren ter Grif fie der Marine te Willemsoord ter lezing en inzage van gegadigden liggen. De inschrijvingsbiljetten, ingericht over eenkomstig Artikel 4 der bovengenoemde Algemeene Voorwaarden, zullen, voor elk perceel afzonderlijk, vóór of op den dag der Aanbesteding, vóór het bepaalde uur, bij genoemde Directie franco moeten be zorgd worden. Willemsoord, 27 Oclober 1896. De Schout-bij-Nacht Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Commandant der Stelling van den Helder F. K. ENGELBRECHT. Uitgevoerd zullen worden de kinder- cantate van S. van Milligen; van J. Haydn. Vrijen toegang hebben ouders van leerlingen van beide klassen der Zaag- school, de leden der afd. Schagen, van de M. t. N. v. 't Algem. en zij, die voor zien zijn van eene introdnctie-kaart, van af heden a 25 ets. tot een beperkt getal aan bovengenoemd lokaal verkrijgbaar. Kinderen, die met aan de uitvoering medewerken, worden beslist niet toegelaten. onder de firma P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN P. KRAMER Hz. K. E. NUMAN. Aansprakelijk voor het geheel. De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK", onder de firma TIMMERMAN, KOELMAN Co., te Schagen, neemt geld in depot tegen eene rente, bij het deponeeren vast te stellen. Plaatst geld onder borgtocht, hypothe cair verband enz., belast zich met den in- en verkoop van effecten en in het algemeen met die werkzaamheden, welke tot haren werkkring kunnen gere kend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden aan de markt te Schagen, en is geopend iederen werkdag van 9 12 uren. onder de firma neemt gelden in depót en plaatst gelden onder borgtocht en hypothecair verband tegen rente, bij overeenkomst vast te stellen. Zij belast zich verder met het in- en verkoopen van EFFECTEN, COUPONS enz., en met die werkzaamheden, welke tot deD werkkring der vennootschap kunnen gerekend worden te behooren.' Het kantoor wordt gehouden teBarsin gerhorn, ten huize van T. KOOMEN Az in den Waardpolder, nabij Kolhorn, eiken werkdag van 10 tot 12 uur en des Don derdags op dezelfde uren in het Noord- Hollandsch Koffiehuis teSchagen. Spaans 8f Co. T. KOOMEN Az. D. SPAANS. Bovengenoemd fonds wordt ieder aan bevolen, als het goedkoopst in contribnëe- ring, tevens eene hooge uitkeering gevende. Inschrijving bij onderstaande agenten, welke tevens prospectussen en inlichtingen gratis verschaffen. P. DEKKER, te Schagen op de Dorpen. J. JOMAN Fz., te Oudkarspel. M. BAKKER te Alkmaar. Namens den »Raad van Beheer", J. G. Götze, Administrateur. FIRMA NIEUWE NIEDORP. Adviseur der Maatschappij voor Hypo- thécair-Crediet in Nederland. Zij is belast met plaatsing van gelden voor deze Maatschappij, welke die verstrekt op hypotheek zonder vooruitbetaling van rente. Des Donderdags wordt van 10 tot 12 nur, kantoor gehouden bij den Heer W. ROGGEVEEN Cz., koffiehuis ,d« Beurs" te Schagen. merk: Koffioboonen,le soort 65,2e soort 60 ct. p.5 ons- Witte Suiker 25. Gbde. 24, Gele 22 ctp. 5 ons. Thee vanaf 70 ct. en hooger. Rijst 12—10 7 6 ct. per 5 ons. Gruttemeel 7,5 per zakje 17,5 ons 25 Tarwebloem 7 bfj 9 pd. 55 Kandijstroop 14—10 Keukenstroop 6 Gele Zeep 8 Groene Zeep 7 Gewone stijfsel 10 Zout, bfj 100 pd. f2.80, 3,5 Soda 2 Puik Ossenvet 18 Puik Holl. Spek 20 Puike Hammen 25 Friesche Kaas 15 Margarineboter le 60 Van deze botersoor- 2e 40 ten krfjgt men op ie- 3e 30 der pd. 1 pd. cadeau Vermicellie 12 Krenten 10 Pruimen 10 Boekwptegort 12 Cts. p. Liter Grof Gort, le soort, 16 U IJ 00 1U - Grauwe Erwten 16 ct. p. Liter. 10 jj jj 11 n jj jj 11 n n n li jj n n jj jj a u ii v n jj ii tt jj ii jj v v ii li ii ii jj jj jj ii jj jj jj li n n n ii Groene erwten Bruine Boonen Maïs, kleine n 10 ii ii 10 ii ii 12 6 n ii M per mud f5.50. Azijn 10 Zoeteolie 50 Raapolie 34 Patentolie 35 Petroleum 7 Brandspiritus 25 Kaasolie 26 Sago 10 Cts, per pak. Aardappelmeel 4,5 Patentstfifsel 15 (Duijvis) Gouda-kaarsen 19 Lucifers, vonkvri), 9 II ii 0 without, 4 Weerlichtzeep 27 ct per doos. 7 ct. per stuk. Koudwaterzeep 24 Olie en Loog 16 ct. per stel. Voorts alle bijbehoorende artikelen, tegen sterk concurreerende prijzen. Aanbevelend Zend Postwissel ad Een Gulden, waarop staat POPULAIRE MUZIEK en Gij ontvangt franco per pakketpost de navolgende elf Muziekstukken allen ingenaaid in netten omslag, en extra, extra fijn papier. Transvaalsch Volkslied en Der No. 6. 7. 8. 9. Kreuzfidele Küpferschmied. Die Zauberflöte. Wie Siissmet Duitschen tekst. Donau Wellen. Wilhelmina-Wals. Militaire Marsch en Stoom. No. 1. Kreuz-Polka. r 2. My Queen. 8. Der Trompetter von Sackingen, met Hollandschen tekst. r 4. In die Ferne. 5. De Brazilaanschen, met Hollandschen, Duitschen en Franschen tekst. Is dit nu geen buitengewoon koopje Alleen no. 5 „De Braziliaanschen" wordt verkocht voor f 1.50 enz. Doch, dit is niet alles; hij die dit Pakket bestelt, ontvangt er bij Cadeau een prachtigen SCHEURKALENDER met pl. m. 200 illustratie's. Talm niet, maar zend spoedig postwissel aan den Boekhandelaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4