rs-ï Laat Verzoend. Donderdag 19 November 1896. 40ste Jaargang No. 3152. en Dit blad verschijnt tweemaal per week Woensdag- Zat e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. UitgeverJ. WINKEL Bureau: SCHAGGÜ* ï<aan, D 4. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van I tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. (ïemeenteSc hagen. Si e keo d bh a kist ge n. Binnenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Te Kolhorn is men tot g i g e ii COURANT. Aimltitis- L si. Burgemeester en Wethouders van SCHAGEN brengen ter kennis van be langhebbenden, dat de gewone Najaars— Paardenmarkt (veulenmarkt) zal gebonden worden op 26 November a. s. Scbagen, 17 November 1896. Burgemeester en Wethouders voor noemd, S. BERMAN, de Secretaris, DENIJS. De openbare vergadering van bet ffNutsdepartement* te Heer HugOWaard, den 13en gehonden, was zeer belangrijk door de bespreking van bet brandend vraagstuk Be verzekering van den arleider lij ziekteinvaliditeit, een eisch der rechtvaardigheid De heer G. W. Heesen van Leeuwar den, ontwikkelde deze stelling voor het talrijk opgekomen publiek op grond, dat pensionneering, het doel, de middelen niet mag heiligen, maar dat de zaak zoo moet worden geregeld, dat ze zich beweegt in de richting van eene gezonde staatshuis houding. Als eisch van een gezond maat schappelijk leven moet gesteld worden, dat ieder lid met zijne jaren en krachten moet kunnen woekeren, en dat ieder, die werkt, zooveel verdient, dat hij een menschwaardig bestaan heeft. Uit die gedachte vloeien plichten voort voor den werkgever en arbeider. Het komt ons voor, dat eene billijke pensioen verzekering, behalve een billijk loon, moet geacht worden tot den kosten- den prijs van den arbeid te behooren. Dat dit kan, zien wij in de fabriek van van MarkenStork en anderen. De ar Roman naar het Engelsch 14 van Ella Wald. Ralph begon langzamerhand weder genoeg te krijgen van dat stille, ingetogen leven. De nieuwheid en daarom de aantrekkelijk heid van zijn vaderschap begonal reeds minder te worden. Vele malen erger de bjj zich aan het hoilon van zijn kind en aan de naar, zijne idee, daarvan gemaakten boven matigen omhaal, want het moet toegestemd worden, miss Hope had een paar zeer ge zonde longen en ze maakte daar ook ruim- sehoots gebruik van. Zoo geraakte de jonge man al heel spoe dig in zijne gewone sleur en eer het kind eene maand ocd was was hij reeds weder dageljjksch de begeleider van Inez. Het dnnrde ook niet lang meer, ot ook Rnth begreep, hoe de zaken weder stonden; maar wanneer zij hem ter verantwoording wilde roepen over zijne uithuizigheid, dan maakte hg er zich lachend af, of een andermaal weigerde hij kortweg met haar daarover te praten, zoodat Ruth zich wel in het onver mijdelijke moest schikken. Zoodra Roth daartoe in staat was, schreef zij Basil Mereditb, dien zij na haar bezoek in het gasthuis nog niet bad teruggezien, hetgeen er met haar was voorgevallen eo de reden, die haar verplicht had om thuis te blijven. Ralph was tot geen geld ter we reld er toe te bewegen, om naar het zie kenhuis te gaan. Zij deelde Basil de ge boorte van hare dochter mede en informeerde vriendelijk naar zijne gezondheid en sprak do hoop nit, dat zij hem zeer spoedig zou terugzien. Als antwoord kreeg zij een' vriendelijken brief vol gelukwenschen, begeleid door eene heerlijke mand bloemen voor de kleine miss Plympton. Hij schreef haar, dat bi) hare bezoeken zeer had gemist, te meer, daar bij weder was ingestortmaar nu hoopte hij spoedig hot ziekenhuis te kunnen verlaten, zoodat bjj haar weldra dacht te ontmoeten en de kleine vreemdelinge in haar huis te leeren kennen. Op een zekeren morgen, toen de kleine zes weken oud was, ging Ruth voor de eerste maal met haar kind uittij zelve was cok reeds eenige malen naar buiten beider van zijq kaut moet ook meewer ken, steeds meer moeten zij er naar streven, dat de arbeider een billijk loon opbrengt. Daartoe moet de arbeider zich vereeni gen, naar het voorbeeld van Engeland. De vereenigingen moeten echter niet worden, gelegenheden om te schelden op het kapitaal, of drijven aan bedenkelijke politiek. Zij moeten worden, vereenigingen om de geestelijke en stoffelijke belangen van den arbeider te bespreken. De arbeider be denke, dat toenemende ontwikkeling on misbaar is. Patroon en arbeider moeten er naar streveD, dat de verzekering groeie uit bet arbeiderscontract. De staat regele het bij de wet, gave desnoods subsidie. Donderdagavond werd ten huize van den heer P. Klos te Dirks- hom, de Novembervergadering gehouden van de afdeelicg „Harenkarspel" der Noordhollandsehe Vereeniging „Het WiUe Kruis Slechts 14 van de 68 leden, die de afdee- ling telt, woonden deze vergadering bij, welke slechte opkomst den Voorzitter, den heer J. Swandan ook aanleiding gaf tot het opwekken van de aanwezige leden om, elk in zijne omgeving, de leden tot het bezoeken der vergaderingen aan te spo ren. Aan de vergadering werd medegedeeld, dat eindelijk, in Juni j. 1. de Koninklijke goedkeuring op het reglement der afdee licg verkregen is. In behandeling kwam allereerst de Be schrijvingsbrief van de Algeineene Verga- deriug, welke den 24 dezer maand te Amsterdam zal gehouden worden. Het voorstel van 't H. B. om wijziging te brengen in het tarief voor de vergoe ding der afgevaardigden naar de Alg. Verg. lokte eenige discussie uit en besloten werd de afgevaardigde vrij te laten in het uitbrengen van zijne stem vóór of tegen dit voorstel. Dit zelfde werd ook besloten, nadat verschillende personen hunne meening daaromtrent genit hadden, ten opzichte van de missive der afd. Winkel. geweest. Ruth gevoelde zich gedrokt en aogstig gestemd, want Ralph was den afgeloopen nacht, niet thuis gekomen en zij nam daarom Hope mede naar buiten om daardoor hare gedachten te kunnen bezighouden met bet kind. De frissche lucht en de zonneschijn deden haar uitermate goed. Het kind was gedu rende de wandeling ongemeen vroolijk en welgebumeurd. Maar toen zij den drempel harer woning weder overschreed, werd bet haar kit om het harte. „Is Mr. Pljmpton teruggekeerd vroeg zij Nina. „Hij is thuis geweest, mevrouw, maar hij is weder uitgegaan." „Uitgegaan? Waarheen?" vroeg Ruth haas tig en gejaagd. „Mijnheer heeft een brief voor u achter gelaten," antwoordde het meisje, Ruth het kind van den arm nemend, want zij was nn als bonna voor de kleine aangesteld. Ruth snelde naar hare kamer en vond daar een brief op hare schrijftafel en scheur de do enveloppe met sidderende vingers los. Toen zij dit deed, fladderde eene check van vijfhonderd dollar er nitmaar zij lette daar niet op, want hare oogen vestigden zich angstig op de weinige regelen, die op het papier stonden. „Ik ben onverwachts weggeroepen gewor den," schreef Ralph, zonder omweg, botweg beginnende. „Weet niet, wanneer ik zal te rugbomen. De ingesloten check zal wel in uwe behoeften kunnen voorzien. R. P." „Wat moet dat beteakenen Wat een onbevredigende brief 1" riep de jonge vronw met bleeke lippen en angstig kloppend hart. Eenige minuien lang zat Rnth als verdoofd, doch zij werd weldra door Nina's binnen komen tot de werkelijkheid teruggeroepen. „Een brief voor mevrouw 1" zeide dezo kortweg, terwijl zij Ruth een verzegelden brief overhandigde en zich vervolgens fluks terug trok. Ruth zag verrast Daar dezen brief, zij had dat handschrift nog nooit te voren gezien. Vervolgens vroeg zij zichzelf af, wie de schrijver toch wel kon zijn en brak den brief werktuigelijk open, nog altijd met datzelfde ijzige, kille gevoel in bet harte; zij vouwde den brief open en las „Ik heb n reeds gezegd, dat Ralph Plymp ton met mij gespeeld heeft, dat hij mij bedrogen had en heb toen gezworen, dat ik hem dat betaald zou zetten. Mjjn plan, om a de reis ncutr Europa te verhinderen, Vervolgens kwam in behandeling eenige bepalingen door het Bestuur der afdeeÜDg noodig geacht voor het in gebruik geven van het materieel uit het magazijn, welke bepalingen, hier en daar ïïigekort en ge wijzigd, werden vastgesteld. Ten slotte werd na twee vrije stemmin gen en heistemming, bij loting tusschen de heeren J. Keijser en E. Meijer Brees eerstgenoemde als afgevaardigde aangewe zen naar de Alg. Verg., terwijl laatstge noemde als zijn plaatsvervanger zal op treden. Niets meer ter behandeling zijnde, sloot de Voorzitter na rondvraag de vergade ring. Sommige bladen bevat- ten het bericht reeds, dat de heer Akker man ontslagen is. Dit is niet het geval. De Afdeeling Winkel der Centrale, Liberale Kiesvereeniging in het Hootdkiesdistrict Enkhuizen heeft in hare vergadering van 13 November besloten, zich op de buitengewone vergadering van Afgevaardigden der Afdeelingen, die den 25 Nov. te Benningbroek zal worden ge houden, te verklaren vóór de voorstellen, door het Hoofdbestuur aan de orde ge steld. Tot afgevaardigden naar die verga dering zijn benoemd de heeren f K. Knecht en J. Bakker. Het huldeblijk aan R i- chardHol op zijn 70en verjaardag, bestaande in zijne marmeren buste, ver vaardigd door den beeldhouwer A. W. Odé Jr. te 's-GRAVENHAGE en be stemd voor het Rijksmuseum te Amster dam, zal aldaar worden geplaatst op maan dag 23 November aanst., des namiddags half drie. Zij, die tot het huldeblijk heb ben bijgedragen, zullen gelegenheid hebben de plechtigheid bij ta wonen door zich tegen dat tijdstip te vervoegen aan den westelijken hoofdingang van het Rijksmu seum. In verband met het in ons land heerschend mond- en klauwzeer zullen op last van het departement van landbouw en openbare werken in België tot nader orderlo. de wagens, gediend hebbende tot het vervoer van Nederlandsch vee, aan eene krachtiger desinfectie worden onderworpen, dan tot heden 2o. bij de stations van invoer, zoowel als bij de bestem ming-stations in de nabijheid van de plaats van ontlading een bed van onge- bluschte kalk of van kalkmelk (5 kg. kalk op 100 L. water) van 15 ft 20 cM. diepte bij eene lengte van 2 3 M. in richten, waardoor de dieren moeten loo- pen na lossing uit de wagens. Het is dejustitie te MAAS TRICHT mogen gelukken, den vermoede- lij ken dader van den moord op den veld wachter Van der Loo te Gulpen op te spo- reD. 't Is zekere Theuwissen, oud 24 jaren, arbeider te 's-Gravenvoeren (België), een bekend strooper. Hij heeft volle dige bekentenis gedaan. Theuwissen be vindt zich wegeas wederspannigheid en be dreiging met geweld tegen den onbezol- digden rijksveldwachter Rompelberg, die hem op strooperij betrapte, in voorloopige hechtenis te Maastricht. Nader meldt meD, dat Theuwissen zich door ophanging in de gevangenis te Maas tricht van het leven beroofd heeft. kerkverwarming overgegaan; dit is eene groote verbetering, vooral nu de gemeen te zoo gelukkig is een eigen predikant te bezitten, en de opkomst zeer talrijk is. De Maastrichtsche stakers. Het aantal Maastrichtscbe glasblazers, die naar Argentinië vertiekken, bedraagt thans 16. Zij worden daar io 't werk ge nomen door den heer Leon R?yolleau y Sobrino te BueDos-Aires, tegen een loon van f 160 per maand voor meesters. Het dienstcontract is aangegaan voor den tijd van twee jaar voor den patroon, terwijl de arbeider het na 6 maanden kan doen eindigen. E en boertje uit den omtrek van Vianen was eigenaar geworden van eene rijks-obligatie, waarvan de man geleerd was, den coupon te knippen eu die tegeu viel in duigen, maar mijn wraak werd daar door alleen verschoven. Ik heb het spel eindelijk gewonnen, zooals ge wel begrijpen zult, als ik u zeg, dat uw „ecbigenoot* en ik van avond met elkaoder naar Rome zul len reizen, waar wij een heelen tijd geza menlijk hopen te genieten. Inez Golding." Een minuut lang, nadat zij deze ruwe mededeeliDg gelezen had, sat Rnth ineen gedoken en staarde zij naar het blad papier, als was zij van haar versland beroofd. Dan klonk er een rauwe kreet van hare lijkbleeke lippen. „Verlaten I" jammerde zij en zonk van haar stoel op den grond neder, waar zij bewusteloos bleef liggen. Toen zij weder tot zichzelf kwam, lag zij op haar bed in de slaapkamer. Het schreien van haar kind had haar tot de werkelijkheid teruggeroepen en met het zeldzame, wonderlijke gevoel van dofheid, dat al hare gevoelens scheen te beheerschen, maar met het vage denkbeeld, dat er iets vreeselijks gebeurd was, stond zij op en trad op Nina toe, die al haar best deed, de kleine te stillen. Zij stuurde het meisje de kamer uit, haar bijzijn was Rnth ondraaglijk en wijdde al haar zorg vervolgens aan de kleine, die na een paar oogenblikken rustig lag te slapen. Daarna zette zij zich neer, om na te den ken, want hare droeve herinnering was te ruggekeerd, bare ellendige positie stond haar helder en duidelijk voor den geest. „Verlaten 1* mompelde zij weder maar nu lag er geene smart meer in haar' toon, slechts een bittere, strenge ernst. Zij stond op en ging naar do ontvangka mer, waar de beide bewuste brieven la- gen. „Het is, zooals ik gedacht heb", zeide zij, nadat zjj Inez Golding's brief voor de twee de maal gelezen had. „Zij is mij expres- selijk naar Parijs gevolgd, met bot plan om ons beider leven te vernietigenen Ralph, die arme, zwakke, wankelmoedige Ralph, heeft noch karakter, noob liefde genoeg, om aan bare sluwe streken weerstand te kunnen bieden. „Als eenige zoon van rijke ouders is hij door overvloed en geen tucht geheel bedor ven. Zijn karakter is zwak geworden, zoodat hij niet in staat is, een sterkeren wil dan den zjjncn te kannen weerstaan". Zjj zuchtte diep, toen zij sprak, doch hetgeen zij zeide verried meer medelijden en verachting, dan smart. Dan richtte zjj zich trots op. „Ja, ik ben eene verlaten vronw", her geld te verwisselen; toen hij nu aan zijn laatsten coupon kwam, vernietigde hij de obligatie en zei daarbij: „zie zoo, die koe is uitgemolken!" Die man had verstand van effectenl 1 De werkzaamheden op het wrak van de indertijd bij TERSCHEL LING gestrande Lutine zijn voor dit jaar weer geëindigd. Evenals vorige jaren is bet zoeken naar goud- en zilverstaven, die men vermoedt, dat daar nog berusten de zijn, tevergeefs geweest. Slechts een kanon en enkele goad- en zilverstukken zijn dit jaar opgehaald. Of er het volgend jaar opnieuw kapitaal te vinden zal zijn om de nasporingen te hervatten, wordt betwijfeld. Aan de eer voldaan! Te HAARLEM kregen verleden week twee jongelieden van 15- en 16-jarigen leeftijd twist, en blijkbaar over eene zeer teedere zaak. Tenminste, weldra zond de een den ander zijne secondanten, en er werd bepaald, dat het tweegevecht op de lange pistool zou gehouden worden. Op den bepaalden dag en het vastge stelde uur begaven de heeren zich naar de plaats der gerechtigheid, gelegen in een klein omgroeid dal in eene weinig bezochte duinstreek. Doodsbleek en met sidderende Ijhand richtten zij de loopen eerst op hoofd en achtereenvolgens op borst, schouders en armen, om ten slotte, bij het naderen van het gewichtig oogenblik, elkaar plotseling den rug toe te keeren en blindelings ach ter zich uit te schieten. De schoten knalden, en beide kampen den gevoelden zichzilven reeds doodelijk gewond, toen, tot huDne verbazing, een hevig gelach hen aarzelend naar elkaar deed omzien en zij wederkeerig een wit gepoeierd lichaamsdeel ontwaarden. Do secondanten hadden meel in de loopen gedian, en gelukkig waren de kampenden zelf de eersten, die elkaar al lachend de hand reikten, en oordeelden, dat er reeds genoeg „meel'* gevloeid had. haalde zij, „maar deze slag zal mij niet dooden, bet zal mij niet moedeloos maken", ging zij trots voort, ofschoon haar gelaat zoo bleek was, als marmer „want ik heb hem niet meer lief. Ik heb dat gevoeld met die geschie denis te Rouen, ofschoon ik wellicht, slech's terwille van het kind, als bij mij tronw ge bleven was, eene goede vronw voor hem zou zijn geweest. Ik geloof wel, dat ik hem heb lief gehad, want geen enkele heeft mijn meisjeshart zoo kunnen treffen als hijhij scheen mij zoo grootmoedig, zoo edel, toen hij wij trouwde, tegen den wil zijner ouders. Maar het was slechts een roes, waarin bij toenmaals leefde. Hij is een man die ge heel en al afhangt van cogenblikkelijke op wellingen en toenmaals was dat ook zoo iets. „O, wanneer ik Inez Golding slechts vier-en-twintig uren vroeger had ontmoet, dan was ik nooit in de omstandigheid ge komen, waarin ik nu verkeer. Eo toch 1" en hierbij vestigde zij een liofdevollen blik op het zijvertrek, waar de klaioa lieveling sluimerend in de wieg lag, „ik ben niet gansch oogelokkig, ik heb nog dezen kost baren schat, dien ik kan liefhebbenMaar o 1" en hierbij kromp zij smartelijk ineen, „zal ik het kuonen verdragen, dat zij zonder vader zal opgroeien, en ten laatste zal moeten vernemen, welk eene schande haar vader over haar en mij heeft gebracht Zij drukte hare handen tegen het harte, als wilde zij alle pijn en harteleed daarin terugbannen. Daarna wierp zjj zich luid- snikkend in een stoel. De beleedigÏDg, haar zelve aangedaan, had zij kunnen verdragen, maar de terugslag, die dit op haar kind kon hebben, vervulde baar met naamloos wee en meer dan een uur lang streed zij een hefligen kamp. Langzamerhand evenwel werd zjj kalmer, ofschoon zij den gebeolen dag op hare ka mer bleef en ook den daaropvolgenden nacht geon minuut kon slapen. Het was eeu lang en wreed waken, waarin zij nogmaals doorleefde, wat zij reeds had moeten verduren. Tegen den morgen ontwaakte hare kleine en deze had al hare zorgvuldigheid noodig. Ruth was er bjjna niet toe in staat, maar zij wilde het kindermeisje niet roepen- Zij kon het niet verdragen, dat er iemand om haar liep, die haar óf medelijdend, óf nieuwsgie rig aanzag. Eerst moest het gebeurde, als een afgeuloton tijdperk, achter haar liggen. Toon de kleine weder ingeslapen was, legde Ruth het kind in de wieg, bleef daar eene poos staan on zag treurig op de kleine neder. „Het is voorbijmompelde zij en het eerste grauwe morgenscbemeren begon door het venster binnen te driDgen. „De slag is gevallen en mijn liefdesdroom, want het was slechts een droom is verstoord. Het was eene zeer bittere beproeving. Mij schijnt het toe, alsof dit deel van mijn leven hierbij afgesloten is gewordenvan dit oogenblik af zal ik eene sterkere, zoo het mij moge- ljjk is, ook eene betere vrouw worden. Ik zal, zooveel in mjjn vermogen is, slechts voor de toekomst leven en het verleden vergoten. „Ik wil niet in bitterheid denken aan hem, die mjj zulk een onrecht heeft aangedaan, ik zal hem eenvoudig uit mijne gedachten verbannen en mij aan de opvoeding van mijn kind wijden en het leeren, zich zooveel mogelijk voor dergelijke dwaasheden te be hoeden." Toen het uur van het ontbijt sloeg, deed zij het wandelkleed, dat zij nog aan had, uit en hnldo zich in een peignoir, vervolgens ging zij naar beneden en ging moedig aan de tafel zitten, om haar eenzaam maal te nuttigen. Later riep zij Nina en de tweede meid bij zich, betaalde haar henr loon, gaf ze eene schadevergoeding eR ontsloeg baar beiden op staandon voet. Dan ging zij naar de keukenmeid, die eene goede, ofschoon niet zeer snuggere, Engelsche vrouw was, en kwam met haar overeen, dat zij nog eene maand zou bljjven.tot alles in gepakt zon zijn en Ruth gereed zon zijn om naar haar geboorteland terug te keeren. Zij sprak geen enkel woord over da afwe zigheid van haar echtgenoot, zjj gaf geener lei verklaring, maar ging, rustig en be daard, haar eigen weg, alsoi werkeljjk het verleden uit hare gedachten was weggevaagd en zij hield hare oogen open en nadenkend op de toekomst gevestigd. Zij was zoo in hare bezigheden verdiept, dat de dag en de avond daar waren, nog eer zjj zichzelf goed bewust was, dat zij geleefd hsd en ofschoon zjj door haar zenuwachtig wer ken zeer moe werd, zuchtte zij toch zwaar en verdrietig, dat er eerst weder vele lan ge nron verloopen moesten, vooraleer zij weer aan haar werk kon beginnen. Het huis scheen ongemeen stil en een zaam te zijn en nadat de kleine was inge slapen, nam zij een boek ter hand en trach- te te lezen. Dat was echter tevergeefszij kon ha re gedachten niet bjj het boek bepalen en legde het eindelijk met een ongeduldiger! zucht op tafel nedor.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1