r rr. - -ci-u- ïïEUKrSüÊ rs Politiek ovorzicht ier week. INGEZONDEN. Solliciteert niet naar Sint-Maarten HeilOO. De Burgemeester dezer gemeente, de heer Mr. H. F. de Wildt, is den 19 overleden. Het is te betreu ren, dat hij in de kracht zijns levens aan zijn gezin en zijn' werkkring is ont rukt en de gemeente verliest in haren Bur gemeester zeer veel, want hij deed op ve lerhande wijze zijn best om te helpen, waar geholpen moest worden. Ilij bad zijne ge meente lief, en vele plannen voor de op komst van Heiloo bezielden hem. 't Heeft zéé niet mogen zijn, dat hij ze zou uit voeren. L'homme propose, Dieu dispose. de Sint-Nicolaascantate van Bern. Buitenlandsch Nieuws. Daarom, gij allen, die lust mocht gevoelen naar Sint-Maar ten te solliciteeren, omdat Ge geen betrekking hebt, of omdat Ge 'n beter salaris zoudt krijgen, denkt daar niet verder over en zendt Uwe stukken niet in. Wij weten, geldelijke overwe gingen kunnen zwaar wegen. In dien dit het geval is, solliciteert dan toch in geen geval, voor Ge u gewend hebt tot het Hoofdbe stuur van den Bond (Sarphatie- park 8). Wij hebben nu een Weer- standskas Indien iemand mocht verne men van eene onderwijzeres, die voornemens mocht zijn haar stukken voor St.-Maarten in te zenden, dan melde hij naam en adres van die dame onverwijld aan den alg. secretaris, Sarphati- park 8. Een eenvoudige. Onderwijzeressen in Nederland! Ge hebt thans voor een goed van Akkerman in PLAATSELIJK NIEUWS. landsch Episcopaat. Dinsdag den 17den November stond in uw blad een hoofdartikel, getiteld: „Een program", dat vlakweg in strijd was met de ernstige vermaning der Bisschoppen. Het heeft mij diep bedroefd. Persooulijk en voor de laatste maal her haal ik de ernstige vermaning van het EpiscoDaat. Ik vertrouw, dat de Maasbodedie altijd het beginsel verdedigd heeft, dat de Ka tholieken de leiding der Bisschoppen moeten volgen, dit beginsel in p r a k t ij k zal brengen. Haarlem, den I7den November 1896. De bisschop van Haarlem, 0. J. M. BOTTEMANNE. Naar wij vernemen z ij n er reeds drie dames, geëxamineerd in de nnttige handwerken, die gaarne naar St. Maarten willen solliciteeren, zoo vanwege het gemeentebestuur eene oproeping in dien geest wordt gedaan. Yr ij dag 20 dezer, had ver- kiezing plaats voor drie leden in het kiescollege der Nederlandsch Hervormde gemeente te Oudcarspel, en zijn als zoodanig gekozen de heeren: J. BoonJ Harder en II. Tauber. Gisteren liepde weduwe R., door bijziendheid in één der dijksloo- ten te Oudcarspel te water. Door de spoedige hulp van K. Leegwater en M. J. Kroon werd zij op het droge ge bracht. Maandag 16 November is te HOORN eene bestuursvergadering ge weest van het 50e landhuislioudkundig con gresdat in Juni 1897 te Hoorn zal wor den gehouden. Daarin is besloten aan dat congres te verbinden eene tentoonstelling van fokvee, eene excursie en eenige avondfeesten ter wijl ook pogiugen zullen aangewend worden, om de voorjaarskeuring van het Neder- landsch paardeo-stamboek, zoo mogelijk gedurende het congres te Hoorn te doen plaats hebben. Tot betere verdeeling der werk zaamheden werden de volgende commis- siën benoemd, die in eene bijeenkomst in Eebruari 1897 Dadere plannen zullen voor stellen lo. Commissie voor de te behandelen vraagpuntenvoorz. de heer J. Breebaart Kz., secr. dr. Knuttel; 2o. Commissie voor het financieel be heer: voorz. dr. v. d. Zande, secr. de heer Billroth; 3o. Commissie tot regeling der tentoon stelling: voorz. de heer G. Wonder, secr. de heer A. Kool; 4o. Commissie voor de huisvesting: voorz. de heer M. de Jong, secr. de heer Keestra 5o. Commissie voor de excursie; 6o. Commissie tot regeling der feesten. Yr ij dag 4 December 1896, aanvangende des avonds ten half acht ure, zal in het lokaal van den heer P. Haringbuizen te Nieuwe Niedorp, door de dames-zangvereeniging „Melodia", met medewerking van de heeren D. Pool eD J. Coster, leden van Niedorps Mannenkoor en Mej. G. Groot uit Purmerend, worden uitgevoerd: Zweers. Het zuiver saldo dezer uitvoering zal worden aangewend, om voor kinderen,die weinig of niets van Sint-Nicolaas ontvangen, te doen, wat vader en moeder zoo graag zelf zouden bewerkstelligen, als zij er maar toe bij machte waren. Zondag 6 December daaraanvolgende, aanvangende des avonds ten half zeven u- re, zal de cantate opnieuw worden uitge voerd, en zal St. Nicolaas zelf, geholpen door zijn knecht, de geschenken ronddee- len, die voor het saldo van Vrijdag zijn gekocht. De uitvoering van Vrijdag 4 December is alleen toegankelijk voor personen boven 12 jaar, die minstens f 0.25 entrée betalen. Voor iedere 50 cents entrée, onverschil lig of dit bedrag door één of twee perso nen is betaald, wordt een bon afgegeveD, waarop bij de uitvoering van 6 December een kind tusschen 5 en 12 jaren oud kan worden geïntroduceerd. Aan dit kind wordt dan een St. Nicolaasgeschenk ter hand gesteld. Zij, die de entrée voor de Yrijdaguit- voering hebben betaald, ontvangen een kaartje, dat recht geeft, ook die op Zon dag bij te. wonen. Zij hebben Vrijdag te vens gelegenheid om voor 30 cents per stuk kinderkaatten te koopen. Deze kaar ten geven bet recht om kinderen, die niet beweldadigd behoeven te worden, op de Zondaguitvoering te introduceeren. Aan de op deze wijze toegelaten kinderen wordt dan ook door St Nicolaas zei ven een pakje uitgereikt, in waarde ongeveer over eenkomende met de som,die voor hun kaartje is betaald. De uitvoering van Zondag is alleen toegankelijk voor hen, die Vrijdag entree hebben betaald en voor de geïntroduceerde kinderen. Tekstboekjes worden verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 10 cents extra Aan hen, die meer dan 50 cents entrée betalen, wordt gratis er eene uitgereikt. De be zitters ervan worden beleefd verzocht na afloop het boekje achter te laten. Aan de kinderen, die leien kunnen, wordt dan zoo veel mogelijk op de Zondaguitvoering een boekje gegeven. Besmet Nederlandsch vee in Frankrijk. ATRECHT, 19 Nov. (R. O.) Men heeft mond- en klauwzeer geconstateerd bij eene behngrijke zending Nederlandsche kalve ren in het departement Pas-de-Cilais aange voerd. Waarschijnlijk zullen de grenzen voor Nederlandsch vee gesloten worden. (Hdbld.) Allemaal op de fiets De trouwpartij per fiets heeft te ROT TERDAM plaats gehad. Het bruids paar was gezeten op een tandem, terwijl de bruidsbouquet op de stunrstaDg prijk te. De vier getuigen en drie dames op safe- ties waren alleD in sportcostuum gesto ken. Duizenden nieuwsgierigen hadden zich langs den weg, dien deze stoet volgde, op gesteld en ontvingen hen met gejuich. Bij het verlaten van het stadhuis sneed een sterk detachement politie den nieuws gierigen den weg af, hetgeen nog al wat rumoer en gedrang veroorzaakte. Het ge drang was zoo groot, dat het jonge pi3r zich zonder de getuigen uit de voeten maakte. In het belang van hetspa- ren in de scholen heeft de heer Sassen, di recteur der Rijkspostspaarbank, aan de hoofden vau scholen voor lager-onderwijs in ons land per circulaire gevraagd of het niet mogelijk zoude zijn, dat de hoofden van scholen, hetzij voor rekening van het gemeentebestuur, of der besturen van an deren aard, waaronder zij ressorteereD, zich een kleinen voorraad spaarbankzegels aan schaften, om die desverlangd aan de leer lingen tegen betaling uit te reiken. Het betreft slechts het doen van een betrekke lijk gering geldelijk voorschot, met de ze kerheid, het voorgeschoten bedrag gaande weg terug te bekomen. De directeur voornoemd verzocht den hoofden tevens te willen mededeelen, of het bestuur, waaronder de school ressorteert, bereid is, de noodige medewerking in dezen te verleenen. betrekking met Rusland, was hot doel j der Duitsche politiek. Sedert de da<*on van -Katharina II is 1 O, wij weten, de schoolopziener steunt „et^vXrca.cita,haarden maat- "wfaeld ia, d. ItaMeach daad komen. E.d» daad moet toonen, den eerbied, dien zij voor zelf gelijk gebleven. Up 1 olen zal i kje volgen, dat staat vast. staf van Duitschland het adres val begroet, samen te gaan Groote mannen hebben vele vijanden. Geen volk of het kan in zijne ge schiedenis vele treurige bladzijden als bewijzen daarvan aantoonen. Socrates ledigde den giftbeker, Belisarius werd verminkt, Columbus klonk men in ke tens, Johan de Wit en Oldenbarneveldt vonden op eene wreede, onrechtvaardige wijze hun einde. Tegenwoordig doodt men den politieken tegenstander niet meer, maar tracht men hem langs den parlementairen weg in zijn'naam, of zijne positie te treffen. Dat heeft nog dezer da gen prins Bismarck ondervonden. Tot de heftigste tegenstanders van den kanselier behooren ongetwijfeld de centrummannen. Geene gelegenheid la ten ze ongebruikt voorbij gaan, om den man van de Meiwetten het leven on aangenaam te maken. De bekende ont hullingen werden nu weer gebruikt om een aanval op den prins te doen. In eene interpellatie in den Rijksdag werd door het centrum gevraagd: 1. Of tot het jaar 1890 eeu geheim ver drag bestaan heeft tusschen Duitschland en Rusland. 2. In geval zulk een verdrag bestaan heeft, welke aanleiding er geweest is om het niet te hernieuwen. 3. Welken invloed de jongste mededee- lingen over deze quaestie gehad hebben op de betrekkingen van Duitschland tot het Drievoudig Verbond en op de ver houding van het Rijk tot de overige Europeesche mogendheden. Uit de verklaringen van den Rijkskan selier, prins Hohenlohe, blijkt, dat tus schen Rusland en Duitschland van de ja ren 1887 tot 1890 eene overeenkomst heeft bestaan, doch daar geheimhouding beloofd was en die belofte nog van kracht is, had hij geen recht gevonden, dit verdrag thans publiek te maken. Ver der laat de heer Hohenlohe het aan den Staatssecretaris von Marschall over, den leden nog eenige inlichtingen te geven. Met zijne bekende handigheid gaf de ze een overzicht der feiten, waardoor ten slotte niemand ook maar iets wijzer werd. De overeenkomst was gesloten om den vrede te verzekeren en werd alleen daarom niet verlengd, omdat ze in de praktijk tot moeilijkheden aanlei ding had kunnen geven. In een conflict tusschen Rusland en Oostenrijk, waarbij niet uit te maken was, wie de aanleiding had gegeven, zou de positie van Duitschland zeer moei lijk geweest zijn. Trouw aan het Drievoudig Verbond met onderhouding der vriendschappelijke toonen. Deze wenk aan van Engeland werd met bij- Verder tracht Duitschland overzeesche belangen met de rijken, waarmee het ten vorigen jare reeds eenige kwesties oploste. Wij hebben dus in 't vervolg een verder gemeenschappelijk optreden van Duitschland, Rusland en Frankrijk te wachten. Voor ernstige verwikkelingen tusschen de Europeesche mogendheden bestaat geen rechtstreeksch gevaar, daar de hangende vraagstukken jaren laüg de aandacht der diplomatie in nemen. Met deze niets zeggende tirade, besloot de heer von Marschall zijn be toog. Alsof niet ieder oogenblik, bij de oplossing der hangende kwesties, ver schilpunten kunnen ontstaan, die den vrede ernstig bedreigen, 't Is al meer malen voorgekomen, dat de meest ge ruststellende verklaring op den voora- werd (Niet geplaatste ingezonden stukken worden nimmer teruggegeven oorlog Mijnheer de Redacteur. Met belangstellende verbazing, ja zelfs met verbazende belangstelling las ik in uw blad van 12 en 15 dezer de berich ten en verslagen, inzake het gegeven ont- - o i slag aan den onderwijzer Akkerman te aandacht der diplomatie in beslag g Maarten. Als men in eene gemeente woont, waar alles zoo kalm zijn gewonen gang gaat, niemand ooit in ernst opposeert, en de vaderen der gemeente liefst zelve ook alles in vrede en rust laten blijven, dan is men op en top verbaasd bij de ontdekking, dat het in eene naburige zuster-gemeente zoo treurig kan toegaan, en vooral, als men het daar, omdat men niet goed kan lezen, zoo laat stormen in een glas water. Dan komt er onwillekeurig de ver zuchting uit„Och is het dan nog zoo verstaat gij ook, wat gij leest" In art. 39 der wet op het lager on derwijs hadden wij altijd gelezen om- ffdat het krachtens deze wet in de school „gevorderd aantal onderwijzers is over schreden." Nu is het toch een feit, dat dit te St. MaarteD het geval niet isde raad heeft een besluit genomen, in de hoop en verwachting dat, bij uitvoering van dat besluit, het aantal onderwjzers zal overschreden worden. De raad weet nog niet eens, of er wel eene candidate- onderwjzeres gevonden zal worden, die naar de schoonevacature, ik herzegge, naar die pas geschapen betrekking (bjna had ik geschreven „concept-betrekking") wenscht of durft te dingen, want behal ve het onkiesche, dat er tegenover een collega-onderwjzer in gelegen is, staat voor baar ook in de toekomst het zwar te spook van ongevraagd ontslag voor oogen, voor het geval, dat zj eens niet, om de eene of andere reden buiten de school of het onderwjs omgaande, in den smaak mocht vallen of genade mocht vinden in de oogen van En nu gaat de raad van St. Maarten een besluit nemen, dat eerst genomen kan worden, als de onderwjzeres in spee, in dienst zal zjn, immers dan eerst kan de onderwjzer A. overcompleet zjn en kan er van ontslag sprake wezen dan eerst immers is het aantal onder wjzers overschreden. Het ontslag, meen ik nu maar (doch misschien ben ik te eenvoudig om het fjne te snappen) is dus alleen daarom op het oogenblik voor het minst ontij dig- „De Heeren zullen, voordat de juf frouw is aangeland en traktement geniet, nog eens moeten vergaderen en dan weer hun oude besluit nemenhun te genwoordig besluit is eene vroeggeboor te de raad van St. Maarten is ontjdig bevallen van een onwettig besluit. Jam mer, eeuwig jammerdat de voorzitter de gemeentewet niet bj de hand scheen te hebben, want dan had het oog nog kunnen vallen op art. 70 tweede lid, waarbj den burgemeester, als hoofd van den raad gelast wordt, om een be sluit, dat door de Koningin kan worden geschorscht of vernietigd, niet ten uit voer te brengen. Wat dus de voorzitter in een onbe waakt oogenblik voorstelde en zag aan nemen, (o, Wjzen uit het Oosten, waar zaat gj toch dat had de burgemeester nog kunnen keeren. O, Heilige eenvoud vond van een grooten gegeven. Wj hechten meer aan feiten dan aan woorden, 't Z j n vogels in de lucht, al die meesterstukken van diplomatieke handigheid.Schitterende sprankels van een redenaarstalent, die voor 't oogenblik begeesteren, doch de innige kracht der overtuiging ontberen. Wilt gj, koningen, ministers en diplomaten, werkeljk den vrede roep dan een internationaal scheidsgerecht in 't leven, aan welks oordeel gj al uwe kwesties, want tus schen de volken bestaan geen geschil len, onderwerpt, en bj welks einduit spraak gj u verbindt, u neer te leggen, dan zullen wj gelooven,dat gj den vre de wilt, ze lief hebt; tot zoolang bij ven wj uwe mooie woorden als kleurrjke zeepbellen beschouwen, waaraan niemand iets heeft. De volken willen den vrede. Ware koning Humbert daarvan ten op zichte van het Italiaansche volk niet diep doordrongen geweest, hj had zeker den Abessynischen strjd wel voortgezet in de hoop, de nederlaag b j Adoua te kun nen wreken. Gelukkig is nu de vrede tusschen beide landen gesloten. Over 't geheel zijn de voorwaarden zoodanig gesteld, dat beide partjen vrjwel tevre den kunnen zjn. In de eerste plaats wordt het verdrag van Uccialli, dat vooral tot den oorlog aanleiding heeft gegeven, herroepen. Het traktaat van Uccialli werd in Mei 1889 tusschen de vertegenwoordigers van koning Humbert en den Negus Men6lik gesloten. Art. 17 bevatte, volgens Italiaansche le zing, het volgende Z. M. de Koning der Koningen van Ethiopië zal zich in alle onderhandelingen met vreemde mo gendheden of regeeringen bedienen van de tusschenkomst van Z. M. den Koning van Italië. In den Abessynischen tekst staat„kan"in plaats van „zal". „Zal" plaatste Abessynië onder souvereiniteit van Italië, door „kan" behield het zjne zelfstandigheid. Nogal een verschil van beteekenis. Verder er kent Italië de absolute onafhankeljkheid van Ethiopië en zullen de grenzen bij eene nadere overeenkomst binnen een jaar vastgesteld worden. In dien tjd verplicht Italië zich van zjn koloniaal gebied noch geheel, noch gedeelteljk aan eene andere mogendheid afstand te doen. Tusschen beide partjen zal een verdrag van handel en nijverheid worden ge sloten. De Italiaansche gevangenen wor den in vrjheid gesteld, tegen eene ver goeding door den koning van Italië zei ven te bepalen. Nu de zoo noodzakeljke rust naar buiten is hersteld, kan het ministerie Ru- dini zjne bjzondere aandacht aan de bin- nenlandsche aangelegenheden gaan schen ken. Wj hebben reeds meermalen een droevig tafereel van de economische en sociale toestanden op het heerljke schier eiland opgehangen, om thans in herha lingen te treden. Laat, ods hopen, dat, wanneer in den financieelen warwinkel orde is gebracht, ook de nood van de groote massa der bevolking leniging zal vinden. Als de wil slechts bestaat, kan er veel verbeterd worden. Dat de geschie denis eenmaal van markies Rudini moge zeggenHj schonk Italië vrede naar buiteD, rust en voorspoed binnen de grenzen. De sultan beraamt ook al finan- ciëele hervormingen, of beter uitgedrukt, peinst op middelen om de schatkist ge regeld van de noodige gelden te voor zien, een plan, dat zeker de houders van Turksche fondsen bjzonder toelacht. Z. M. heeft daarom aan de vertegen woordigers der groote mogendheden voorgesteld, om het financiëel beheer ge heel onder Europeesch beheer te plaat sen. Een Europeesch minister van fi nanciën, dito ontvangers in het binnen land, en het karretje rjdt langs een zandweg, hoopt men in Yildiz Kiosk. Maar och, nauwljks komt de Groote Heer met een plan voor den dag, of een der zes toeziende voogden heeft ernstige bedenkingen daartegen, 't Is nu weer Rusland, dat tegen een dergeljk stelsel bezwaren opwerpt. Natuurlijk. Orde in de financiën zou de ontbinding van het Sultanaat voor langen tjd vertragen. En dat is de be doeling niet in Sint Petersburg. De za ken hangende en sleepende houden, tot op het gegeven moment de buit voor 't grijpen is. Net zoo'n spelletje heefteen- deel het lot maal het tsarenrjk in Polen gespeeld, j Uwe macht. daad komen. Eu die daad dat het Gemeentebestuur van Sint-Maarten den strijd aanvaard heeftniet met Akker man alleenmaar met den geheelen onderwij zersstand. In 't voorjaar zjn wj overwinnaars gebleven, in 'n open en eerlijk gevecht. Zouden roe nu door zulk 'n slinksche streek verliezers worden Onafhankelijk van 't geen Schooltoe zicht en Regeering kunnen uitwerken, toont Gj, in geen geval te willen mee werken, om een Uwer collega's wille keurig door z'n Gemeentebestuur uit z'n betrekking te doen dringen. De boycot te Heiloo (eenige jaren gele den) mislukte. Heze boycot behoeft niet te mislukken en mag dit ook niet doen Daarom nogmaals, onderwjzeressen, het wachtwoord voor u allen z j Men heeft ons verzocht bovenstaande uil de Bodeover te nemen. O, Sinte, Sinte-Maarten, Kalvren dragen staarten. Inmiddels heeft de Raad van Sint- Maarten de voorstellen van B. en W. in z'n vergadering van 11 November aange nomen. Br zal dus 'n oproeping geplaatst worden voor onderwjzeres met akte handwerken op een salaris van zeshonderd vijftig gul den. Er wordt voorgegeven, dat er geen dames in de gemeente zjn, die de be trekking van handwerkonderwjzeres al leen, zooals dit tot nu toe geschiedde, kunnen vervullen. Dit is echter onwaar. Er zijn er ten minste drie, die daarvoor in aanmerking komen. We zien het dus deze geheele zaak is opgezet, om Akkerman uitSin t-Maar ten te verdrjven. Ons wordt wel eens gebrek aan eer bied voor 't gezag verweten, maar wj vragen is 't dan wel eerbied voor 't ge zag, wanneer een Burgemeester, dé verte genwoordiger der Koningin in zjn Gemeen te, door zulk een voorstel het besluit van H. M. de Koningin wil te niet doen, waarbij Akkerman in zjne betrekking wordt gehandhaafd Schagen, 21 November 1896. Het programma voor het Concert van de Zangvereeniging „Ell- terpe", onder directie van den heer P. Stadt, met medewerking van Mejuffrouw Leuamie Denijs, Eerelid der Vereeni- gittg, Solo-Violiste te Amsterdam, op Zondag 22 November 1896, in het Noord- Hollandsch koffiehuis te Schagen, te ge ven, luidt als volgt: 1. Danklied, J. Haydn 2. Klarenbeek, (mannenkoor) W. Smits 3. 2me Polonai se Brillante, H. Wieniawski, Viool-solo, voor te dragen door Mej. Lenamie De nijs 4. Psalm 122, J. P. Swe-linck; 5. Neerlands taal, (mannenkoor) Stille; 6. 't Looze Molenarinnetje, E. D. Pijzei 7. De Stem der zee, (mannenkoor) F. Coenen 8. a. Hebraische Melodie, S. de Lange Sr b. Humoresque, E. Mlynarski, Soli voor Viool, voor te dragen door Mej. Lenamie Denijs9. Van een Ruiter en een Koningsdochter, J. H. Verhulst10. Herfstlied, F. Men- delsohn Bartholdy, De afdeeling „Schagen e.o." van den Bond van Nederlandsche On derwijzers heelt den heer G'. V. Gerritsen lid van de Tweede Kamer der Staten Ge neraal, in kennis gesteld met de handelin gen van den Raad der gemeente St. Maar ten, met beleefd verzoek, zijn oordeel over deze zaak te mogen vernemen en zoo mo gelijk ook door zijne tusschenkomst het dreigend ontslag van dan heer Akker man te voorkomen. De heer Jb. Roggeveenhoofdlei der en penningmeester der gymnastiek- en schermvereeniging „Lycurgu s," welke functies hij gedurende 12 jaren onafgebro ken heeft waargenomen, hoopt over esnige dagen den dag te herdenken, waarop bj voor 15 jaren lid der vereeniging werd. #Lycurgus"denkt dien dag niet onopgemerkt voor den jubilaris voorbij te laten gaan. Den 20sten hebben de da mes WA. E. Keijser te Diekshoen en A. van der Wal alhier, beiden leerlingen van den heer van Rijn, vroeger apotheker in onze gemeente, met gunstig gevolg examen afgelegd als apothekersbediende. Woensdag j.1. had eene A 1- gemeene Vergadering plaats der leden van de plaatselijke Kiesverenigingen Burger plichten //Democratisch-Vrijzinnige". Op deze vergad. werd de fusie volkomen tot stand gebracht. Deze nieuwe Vereen, zal den naam dragen van Afdeeling SCHA GEN der LIBERALE UNIE. Volgens een der artt. is bet doel: het bevor deren van de verkiezing van vrijzinnige le den voor de Tweede Kamer, Prov. Staten en den Gemeenteraad. Met betrekking tot dit laatste lichaam kan de Vereen, een politiek-program aannemen, uitsluitend met betrekking tot de plaatselijke toestanden. Elk meerderjarig, mannelijk ingezeten der gemeente Schagen, alsmede zoodanige ingezetenen uit eenige andere gemeente van het betrokken hoofdkiesdistrict, kan lid worden tegen betaling van eene jaarlijkscbe contributie ad f 0.5Ö. Na verschillende stemmingen werden tol leden van het bestuur gekozen de heeren P. Buis JzJ. M. de Jong11. W. v. RossemIh. RoepL. J. RoggeveenP. v, Iwuijver en M. Visser. Da verschillende fuuctiën zullen door de leden van het bestuur onderling worden verdeeld, in eene vergad., welke over 14 dagen zal

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 2