SCHALEN, Bock Bier ZONDAG 22 NOV. Kachels en Fornuizen, 5D van Choeolafle, Suikerwerken Smt-licolaas-tafel, f inter-artikolBD, B. Dl 1011, Sint-NicolaasCafleanx. ten 39 313 1. fcék, Muur. Locaal Cérès, Van Vollenlioven's 51. en Marsepein. D. de Waard, St. Nicolaas- etalage Si. Aicolaas W.Cr BoeleSenior,Kampen. MARINE. Herbcsteding. 1 2 NEDERLAND. Mant, Hapl, Hola etc. A. KOSTER, Alimaar. I. F. Stoel Zoon. voor Nederland, D. A. WISSELINK, Naamlooze Vennootschap van verzekering op het leven, gevestigd te AMSTERDAM. VOORSTELLING PAARDENSPEL, te SCHAGEN. OPENING 1PHT" Slijters genieten flink rahat. K. Verheus, Donderdag 26 November, Beste Speculaas, 35 Ceit liet pont Taai-Taai, 20 Cent liet pond. een practlip JAPANSCHE F 0 F, ZOETE GEKARNDE MELK- SCHIEDAMMER GENEVER. loiJl Merilap te Sclap zit til in tot Galt van ien Heer Co®. ZiewiM. p e joor de Qymnastiök- cember a-8- preriikbeurte n. SCHAGESf. Hervormde Gemeente Anna P a u 1 o w n a. Doopsgezinde Gemeente llarsiiigerhoru c. a. Darsingerhorn c. a. Hervormde Kerk. 553ste STAATSLOTERIJ. Getrokken P r ij z e n. Het Bestuur ruaakt door deze bekend, dat als Agent te Wieringerwaard is opge treden, de heer B. J. TIM MERMAN, Candidaat-Nota- ris aldaar. Marktberichten. ADVERTENTIES. Geboren: ISELE Co, Amsterdam. j| DANSEN, R, HAAIT. de Heer COHEN, Fonds tot uitkeering bij overlijden. Gevestigd te Amsterdam, Rozengracht 37. Ruime voorraad: KOLEN- en TURFBAKKEN, PO KEN, TANGEN en KOLENLEPELS, KACHELPLATEN en KACHEL- ZEILEN. genieten ruim rabat Beste Bascules met beugel en schuifgewiclit, Koperen en IJzeren Gewichten. Graan- en Steenkoolmaten. Stalkettiiiffen, Stallampen en Lantaarns. Hooi- en Stroopakdraad. PF" Goldenherg's Koe- en Paardenscharen. Artikelen voor Smeden en Timmer lieden. Thermometers en Maatglazen. te Schagen. Ruim Voorzien Hopende evenals vorige jaren met een druk bezoek vereerd te zullen worden. Aanbevelend: Hooffzijde 122, Schaden. Marktplaats, SCHAGEN. met Tombola zonder nieten, 5 Cents liet lot. Bij L. KUILMAN, voorheen Wed. H. Koster. Op de Loet. De artikelen voor de St. N i c o- laas MOüTBiV WEG; bijv: een spel groot 95 c M. a 30 CtS echte Engelsche poppewaffens van plm. f4.voor f Ü9-50. In U AliAXTE RB EÏLY heb ik bijv. groote albums a 65 CtS., prachtige mandjes met bloe men, waarin een fijn fleschje odeur a 30 CtS., en zoo gaan alle galan terieën, speelgoederen, nikkel bijouterieën enz. enz. tegen ongekend lage prij zen van de hand en omdat het WCff moet, geel ik aan ieder, die voor minstens f I.koopt, cadeau die kan spreken, of een prachtigen Ulectriseheil Tol naar keuze. (Zoolang de voorraad strekt.) Kom dus spoedig kijken vóór het mooi's weg is. Hoogzijde E, 10, Joh. Mera, Schaffen. Tot Maandag: 23 novem ber geëtaleerd bij den heer J. Haan, te Nieuwe Niedorp. Komt nu -toch eens een kijkje nemen in den Boek-en Speelgoed winkel op de Lagezijde. Bij de groote collectie Prenten boeken is ook het nieuwste: Een avond in het Circus Kenz. Dan de Spellen, Kinder-Speelgoed, Schoolartikelen, Albums, Portefeuilles, Doozen Post, enz. enz. Met beleefde aanbeveling, Laagzijde. V. JBUItuJuiW, P.S. Dat de pakketten van Bolle, Cohen en anderen, door mij voor den aangeboden prijs geleverd worden, is U zeker nog wel be kend. Herstelplaats van Stoom- en andere Werktuigen. Sigarenfabrikant. Hofleverancier. Voor St. Alcolaas weer voor radig de bekende luxe-kistjes In houdende 25, 50en IOO Sigaren. VerkrUsbaar in alle prijzen. Te SCIIAGEX bij W. ROGGEVEEN Dz. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine zal op VVoeiïS- dag 25 IVovcmber 1896, des voormiddags te 11 uren, bij in schrijving worden herbesteed, de levering ten behoeve van het Ma- rlne-liospitaal, gedurende het jaar 1897, van: De bijzondere, evenals de Algemee- ne Voorwaarden van aanbesteding lig gen van heden tot aan den dag der herbesteding, gedurende de werk dagen op de gewone kantooruren ter Griffie der Marine te Willems oord ter lezing en inzage van gega digden. De inschrijvingsbiljetten, ingericht overeenkomstig artikel 4 der boven genoemde Algemeene Voorwaarden zullen vóór of op den dag der aanbe steding, vóór het bepaalde uur, bij genoemde Directie franco moeten bezorgd worden. F. K. EXGELBRFXHT. De ondergeteelcende bericht de ontvangst van eene prachtige sorteering als: Dames-vilten pantoffels, met hak, mooie modellen f 1.90; dito zonder hak fl.40. Trijpen pantoffels, zonder hak f 1.20; dito stoffen f 1.10. Da- mesriemschoentjes, elegant model, met lakneusje en strik, met wol gevoerd f2.20. Kamerpantoffels met vilten zolen, voor kinderen 80 eu 35 ets; dito voor Dames 45, voor Heeren 55 ets. Viltenmuilen, zeer warm, 80 ets. Voorts:Heeren gewastenRijgschoenen, met neusje,handwerk, f2.75.IJzersterke Werk- en Ploegscboenen f 2.50. Loop laarzen en waterdichte Slootlaarzen gewone looplaarzen f 4.50 en f 5,00. Lage Kaplaarzen f 5.50. Hooge kaplaar zen f 6.00. Knielaarzen f 6-00. Twijfe laars f7.50. De Langste soorten Sloot- laarzen, met of zonder tongen, f 9.00. Voor de dichtheid der laarzen wordt bepaald ingestaan, de prijzen zijn al len zoo laag mogelijk gesteld en a con tant berekend. Zie verder de uiterst goedkoope prijzen van alle soorten schoenwerk in de étalage. Aanbevelend Adolph Schut» Firma B. SCHUT. Hoogzijde, Schaffen. Hooffzijde, C 118. Schaffen Groote voorraadHeeren en Kinder-costumes, Win terjassen, Demi-saison's, Winter-colberts, Jekkers en Pellerine-jassen, SIGAREN, C. SCHEI*VUS, Anno 1846, 'Blfll II U IJ LUJULIJ Ui gj te HARINGHUIZEN. MERK: C. de VRIES, te Schaffen. P. H. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der firma P. HOPPE. verstrekt gelden op hypo theek op voordeelige voor waarden, en geeft pandbrie ven uit, rentende 2 O. mk Inlichtingen verstrekt de agent W. Teengs, te Alk maar, Laat A 112. De Nederlandsche Hy potheekbank, gevestigd te Veendam, verstrekt gel den op eerste Hypotheek, zonder vooruitbetaling van rente en geeft pandbrieven uit, rentende f. Inlichtingen verstrekt de vertegenwoordiger, kassier te Alkmaar. plaats hebben. en Soberinvereeniging „LyeurgUS" te geven oir ée ii uitgesteld tot 12 De- De Godsdienst-oefeningen beginnen om ÏO ure, des voormiddags. 22 Nov. Ds. A. W. v. Kluijve. 29 üs. A. W. v. Kluijve. De morgen-Godsdienst-oefeningen begiu- nen om £*72' en namiddag-Godsdienst oefeningen om 2 uur. 22 Nov. Ds. Hobus, Voorra. 29 Ds. Ludwig, Nam. 22 Nov. Baisingerhorn, Ds. Kooiman. 29 Kreil, Ds. Kooiman. 22 Nov. Geen dienst. 29 Haringhuizen, voorm. lste Klasse. Trekking van 18 November. Prijs van f 1000No. 18695 f 400No. 13256 14546 f 200: No. 16174 f 100No. 4985 7238 8300 12129 17907 flste Klasse. Trekking van 19 November. Prijs van f 2000No. 9359 f 1000No. 4449 f 400No. 4227 f 100: No. 11921 130.- 210.- 190.— 80.- 55.- 23.— a 23.— 15.- 6.- 9.— .38 5.- —.80 1.25 -.65 1.20 —.35 6.50 SCHA.GEN, 19 NOV. 1896. Aangev. 6 Paarden f 30.a 130. Veulens a Stieren a 50 Geldekoeien(magere) 90. 15 Vette Koeien *160. 10 Kalfkoeien *150. 20 Vaarzen *60. 25 Graakalveren 28. 30 Nuchtere Kalveren 7.— Kammen Schapen magere 265 Idem, vette 17. 300 Overhouders 10. 12 Bokken en Geiten 2.— 30 Varkens (magere) 7.— 27 Idem(vette) per K.G. —.32 50 Biggen 3.— 80 Konijnen .15 a 70 Kippen .25 a 50 Eenden —.45 a Duiven a 380 Eilogr. Boter 1.— a 250 Kaas .20 a 1000 Kipeieren 5.50 a Eendeieren a HOORN, 19 NOV. 1896. Aangevoerd: Kleine Kaas, hoogste prijs f 28.50 Com missie f27.50, Middelbare f26.50 Hooikaas faangev. 154 stapels, wegende: 43526 Kilo. ALKMAAR, 20 NOV. 1896. Kleine Kaas f 28.50 Commissie f28.— Middelbare f28.— aangevoerd 300 stapels, wegende 115000 K.G. Handel over bet ge heel matig, ALKMAAR, 20 NOV. 1896. Aangev.: Granen 2731 H.L. als: 575 fl.L. Tarwe f 6.35 a f 7.60. 213 HL. Rogge, f 4.80 a 5.-; 430 HL. Gerst f 410. a f 4.25; HL. id. Chev. f 5.15 a 15.75. 1091 HL: Haver f 3.25, a f 3.75. 328 HL. boonen Paarde- f 5.— a 15.60; Bruine id. f 9. a f 10.50; Citroen f 9 50 a f—.— Daive- f 5.75 a 16 25; Witte- f 11.— a 11.50; H.L Ka- nariez. f a 6 HL. Mosterd zaad: rood, f 16,50 a f id. Geel a 10 HL. Karwjjzaad f 10.80 a 2 HL. Blauw Maanzaad f—a 78 HL. Erwten: Groene f 7.50 a f 14.Granwe f 11.50 a f 15.—; [Vale f 7.— a. 12—. Witte f 10 ZAANDAM, 19NOV. 1896. Aangevoerd 8 stapels kleine Kaas, prijs f 26.50. EDAM, 19 NOV. 1896. Aangevoerd 155 stuks boter per 5 HG. f ,60 a f .62, Grasboter f a—Kipeieren f 7.— a f 7.50 per 100 stuks. ENKHUIZEN, 18 NOV. 1896. Heden werden aangevoerd8 stapels kaas, prijs waren als volgt: a a t 11.— a f 16.75. Maanzaad Groene erwten f9.— a f 10.50 a 13.—. Wijker erwten f 10.50 7.- a 10.— Gerst f 3.75 f26,— per 50 KG. De prijzen der zaden Nieuw Mosterdzaad f Karwijzaad f 10.87® Mosterdzaad f 16 50 f9.- af 9.25. 9.25. Vale erwten Vale f7.50 a 8.50. Grauwe a 13.—. Bruine booneo f Paardeboonen f 4.50 a 5. a 4.50, Haver f3.- a 3.50. Aangev.73 Vette Varkens f .16 a .20' per KG. Magere Varkens f 8.a f 14.p. st. 46 Biggen f 3.— a 7. Scha pen f a Lammeren f 25 Konijnen f.45 af 1.64 Kippen f —.80a 1.50 per stuk. Eieren f5.75 a 6.— per 100 stuks. Boter t 0.70 a f 0.72® per kop Catharina Maria, dochter van D. SCBERMERHORN, M, SCHERMERHORN—Waxboer, Sint Maarten, 17 November 1896. M Men vrage inlichtingen bij gelegenheid tot Entree ÏO Cents, in vertering. Aanbevelend: UI W** UUlUUUiijU, is vanaf 28 November veikrijgbaar. Bierbrouwerij „De Gekroonde Valk". AMSTERDAM-DOR DRECHT. directie 's avonds acht nar. Namiddags 2 uur, gratis voor alle Schoolkinderen van Anna Paulow- na. Standplaats bij G. J. VOLDER, te Anna Paulowna. Bovengenoemd fonds wordt ieder aan bevolen, als het goedkoopst iD contribuëe- ring, tevens eene hooge uitkeering gevende. Inschrijving bij onderstaande agenten, welke tevens prospectussen en inlichtingen gratis verschaffen. P. DEKKEB, te Schagen op de Dorpen. J. JOMAN Fz., te Oudkarspel. M. BAKKER, te Alkmaar. Namens den j>Raad van Beheer'', J. G. Götze, Administrateur. Don Uanke tb akker, Beticht zijnen geachtsn begunstigers, dat de gereed is vanaf en dit jaar eene buitengewone groote sorteering artikelen ia voorraad heeft. Door het vertrek van Mej. de "Wed. K. Blaauboer verzoek ik beleefd aan mijn geachie begunstigers in de WIE- RINGERWAARD de bestellingen nu direct aan mij te willen zenden, alles wordt franCO aan huis bezorgd. St. N1C0LAAS schagen, p "OTTT? nw Willemsoord, 19 November 1896. De Schout-bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Commandant der Stelling van den Beider. Heeren-winterjassen vanal f 6. colberts v 4.50, demi-saison's v n 6.50. Kinder-jekkers u 1.50. H pellerine-jassen n 1.75. Benevens ruime keuze in Mijnen geëerden begunstigers heb ik de eer te berichten, heden eene bijzondere fraaie collectie te hebben ontvangen, in kistjes van 25 en 50 stuks, welke door fraaie verpakking, puike kwaliteit en billijken prijs uitmun ten. Onder minzame aanbeveling U Ed.Dw.Dn. Heerenetraat, SCHAGEN. j verzekert huizen, inboedels, vee, hooi, oogst, enz. tegen vaste en billijke premiën. Inlichtingen te bekomen bij den Agent Puike oude NI GII T AP, Verkrijgbaar bij Uitent lage prijzen. Aanbevelend 11 DE MOEL. J Kassier en Commissionnair in Effecten Wissels, Coupons, Buitenlandsch Bankpa pier en Specie. Agent der Meergelijkmatige Brandwaar borgmaatschappij voor roerende goederen, uitsluitend voor landbouwers en veehou ders, gevestigd te Loenen aan de Vecht,-der HaagscheAssurantie-compagnie voor branden van 1805, en der Eerste Nederlandsche Ver zekeringmaatschappij op hot Leven,tegen In validiteit en Ongelukken, gevestigd te 's- Gravenhage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 3