te Schagen, OPROEPING. Ilaiine. VERSCH SPEK, Jb. Gom en J. E. de Wit te Schagen. i Ér W Stalpompen, ip Dames- en Kinderurn laren Litast Wed. J. Beddes, Costnums - Hoeden - laiifactra. St. NIG0LAAS Luxe-Postpapier eL Abr. Sloos WIN KEL, Abr. Sloos Notaris Backx, 4 5 rente. Grafkransen Grafkransen. CONCERT „EUTERPE", m, G. Si i edeman, i P. BOON, Bietensnijders „,ge, \V intergoederen, Wc. G. Oud Pz. a Go., J. BÜTTER, Jan Winkel Voorbanden eene zeer ruime en uit gebreide sorteering, doozen Groote keuze Omvangrijke voorraad Preiteih G. van Os, Notaris te Zijpe- Openliare, Vrpllip Verïoojint Manufacturen-zaak. NIEUWE NIED0RP, Wed. Johs. DENIJS, li kt M-HoMscli Mkhis, Na afloop BAL. De enfrée is verschul digd voor de geheeie loka liteit. Het beste is altijd het voordeeligst. Ie plomterie zakjes m 11 en 2| K.G. In plomMe tussen m en 5 K. C. WAMlflDM, mém M«M. Wed, J. H E D D E S, Schagen. frotfmiw en Prospectus alom. Portret-lijsten, Portret-albums, Poësie-albums, Inkt- stellen, Kaarten- en Fichesdoozen, Pennenhouders, Portemonnaies en Portefeuilles, Schrijfmaps, Muziek- tasschen, Schrijflessenaars, enz. Dinsdag 24 November 1896, 3 Kalfkoeien, 1 GeEdekoe, Woensdag 2 December '96, in 'tOpenbaar Verkoopen: Openbare Verkooping j op Woensdag 9 Dcc. 189C, Die iets te vorderen heeft van-, verschuldigd is aan- of borgtochten onder zich beeft, geteekend door den Heer KLAAS VEL Klaaszoon, in leven landbouwer, gewoond hebbende aan de Langereis, onder Aartswoud, en aldaar overleden 1 November 1896, gelieve daarvan uiterlijk vóór of op 1 December 1896 opgave en betaling te doen ten kantore van den Notaris W. TERPSTRA te Benningbroek. 1 1. Een perceel Weiland, 2. Een perceel Bouwland, 3. Een perceel zeer vrucht baar Weiland, #de Groote Koog' aan de Ringsloot aldaar, no. 560, groot 4.07.60 E. A. VERPACHTING van Stortgronden langs en Vis- scherijen in bet Groot Noord-Hollandsche Kanaal, voor zes jaren, ingaande 1 Januari 1897, door 18 perceelen grond en 2 perceelen vissclierij. Particulier kapitaal beschik baar, onder hypothecair verband van landerijen, ten kantore van den makelaar 0. de Kieviet, te Wierlngerwaard. zijn in ruime keuze en prijzen, steeds p? verkrijgbaar bij g Hoogzyde, A 8CHAGES, p. Stadt, Lenamie Denijs, op Zondag 22 Novemb. 1896, Ie Schagen. Entrée 75 cent. F. K. E\G EERRECHT. Vraagt daarom: T Gedip^S Gegarandeerd zuiver. Scheikundig en Mikroskopisch onderzocht. a 20 cent per K. G. Verkrijgbaar bij de heeren: Vertegenwoordiger voor Noord-Holland, de heer Ritsevoort, Alkmaar. TANDARTS is iederen Donderdagmor gen van 9 tot 11 uur, in 't hotel v. d. heer Broersma te spreken. W. HEMAN. Ruime sorteering in tegen concurreerende prijzen. naar de nieuwste modes. te WINKEL. XÏ<Ie Jaargang van De ISazar, Dames-Modegids, SCHAGEN. vanaf 327» Ct. en liooger. w.o. het alom geroemde Renz-Prentenboek. Alle soorten boekwerken worden op bestelling, in den korst mogelijken tijd, geleverd. Geen bere kening van vracht. De Notarissen 8I0OS te Winkel en Boonacker te Schagen, zul len op Dinsdag 1 December 1896, des morgens 10 uur, op de plaats bewoond door den heer C, Smit Pz., a. d. Barsingerweg te publiek verkoopen 6 Kalfkoeit'll, 1 Kalfvaars, 2 Hokkelingen, 4 Oonschapen, 1 af- tandsch Paard, 1 Boerenwagen, 1 Kar, éénpaards-dorschmachine met Ros molen, Ploeg, Egge, Boeren- en Bouw gereedschappen. Notaris te Winkel, zal op 's morgens IO uur, op de plaats, bewoond door de Wed. G. Koomen, aan de Wateringskant, onder publiek verkoopen 3 Oonschapen, 1 Zeug, 1 Graskalf, 1 modderbak, 1 melkschuitje, Hooi, Stroo, Mest, Boe ren- en Bouwgereedschappen eenig Huisraad en Inboedel en hetgeen meer wordt te voorschijn gebracht. Notaris te WINKEL, zal op des avonds 7 uur, in de herberg *d e Zwaan1 Ie Winkel, 2 Perceelen uitmuntend vruchtbaar "Weiland, aan dan Westfrieschen Zee dijk in den Nederlandspolder onder Winkel, te zamen groot 3.08.70 H. A, Eigendom van L. H. J. en A. Reinierse. te Schagen, op Woensdag 9 De cember 1896, des middags 12 ure,, in het NOORD-HOLLANESCH KOFFIE HUIS, van zal publiek verkoopen, des middags 12 uur, in het Noord-Hollandsch Koffiehuis Een perceel uitmuntend Wei land, gelegen nabij de Ringsloot, in de Schagerwaard, gemeente Haringcarspel, kadaster sectie C, no. 559, groot 1.85.00 H. A, Eigendom van Mej. de wed. C. Berkhouwer. Dadelijk te aanvaarden. in den Polder Schagerwaard, gemeente HARINGCARSPEL. bij den Middelweg, Sectie C, no. 558, groot 1.17.60 H. A. Belend met de heeren S. Keet Dz. en Gd. Slotemaker. aldaar, no. 263, groot 2.52.60 H. A. Belend als voren en met den heer G: Dorbeck. Belend met de heeren S. Keet Dz. en G. Dofbeck. Eigendom van mej. de Wed. f. Berkhoutoer. Aanvaarding 25 December 1896. Hetanldag 6 weken na de toewijzing. van e e n e De Notaris II. de Boer, te Hoogwoud, zal op Woensdag 25 No vember 1896, 'b avonds 7 uur, in het café „de Prins Maurits'" te na bekomen rechterlijk verlof publiek verkoopen 1. Een hecht ge bouwd Woon- en Winkelhuis, met nieuwen voorgevel, erf en schuur, staande op den besten stand te Nieuwe Niedorp, groot 2 aren, 30 centiaren. In voormeld huis wordt reeds 30 jaren eene winstgevende zaak in Manufactu ren en aanverwante artikelen gedreven. 2. Een perceel Weiland, gelegen aebter perceel 1, groot SI areD, 10 centiaren. Eigendom van den heer C. Wilken. Aanvaarden 1 Januari 1897. Nadere inlichtingen geeft genoemde No taris. 1°. den ontvanger der Reg. en Dom. te §cliageil, den 7 DE CEMBER 1896, voormiddags 10 uur, ten huize van P. Stam, aan het Zand, in de Zijpe: 23 percee len grond en 6 perceelen vlssclierR. 2°. den ontvanger der Reg. en Dom. te Pil mierend, den 8 DE CEMBER 1896, voormiddags 10 uur, in het f/Heerenlogement" van Me juffrouw de weduwe Sant, tePurme- rend: 16 perceelen grond en fa perceelen visscherij. 3°, den ontvanger der Reg. en Dom. te A Ik maar, den 9 DE CEMBER 1896, voormiddags 11 uur te Alkmaar, in het hotel de ffToe- last": 19 perceelen grond en 5 perceelen vissclierij, benevens een spoorweg- overhoefe. 4°. den ontvanger der Reg. en Dom. te Helder, den 11 DE CEMBER 1896, voormiddags 10 uur, in het lokaal T i v o 1 i te HELDER: Zie verder de biljetten. Boekjes a 10 ct. per stuk, zijn te verkrijgen bij voornoemde ontvangers, bij wie tevens de kaarten ter inzage liggen en nadere inlichtingen te be komen zijn, en tegen vooruitbetaling bij eiken anderen ontvanger der Re gistratie en Domeinen. van de Zangvereeniging onder leiding van den heer met medewerking van mejuffrouw Eere-lid der Vereeniging, Solo- Violiste te Amsterdam, Aanvang 's avonds 8 unr. Heer en Dame 1 ffld. Elke dame meer 50 cent. Personen, beneden de 16 jaar, wor» den niet toegelaten. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdag 25 Novem ber fi896, des voor middags teil uren, bij inschrijving worden aanbesteed de levering ten behoeve der équipages van H. M. Schepen en Vaartuigen van Oorlog, gedurende het jaar 1897, aanwezig ter Keede Texel en in het Nfeuwcdfep, van geraamd op eene hoeveelheid van 15000 K.G. of zooveel meer of min der als zal blijken benoodigd te zijn. De bijzondere, evenals de Alge- meene Voorwaarden van aanbesteding, liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding, gedurende de werk dagen op de gewone kantooruren ter Griffie der Marine te Willemsoord ter lezing en inzage van gegadigden. De inschrijvingsbiljetten, ingericht overeenkomstig artikel 4 der boven genoemde Algemeene Voorwaarden, zullen vóór of op den dag der aan besteding, vóór het bepaalde uur, bij genoemde Directie franco moeten be zorgd zijn. Willemsoord, 16 November 1896. De Schout-Bij-Nacht, Directeur en Commandant der Marine te Willemsoord, tevens Commandant der Stelling van den Helder, B Sinl Nicolaas. B (van Zink,) worden steeds gemaakt door Gelieve vroegtijdig mijn fl B Aanbevelend B B berichten bij deze, dat zij als Depothouder hebben aangesteld den heer bevattende DAMES- en KINDERMODES benevens HANDWERKPATRONEN. IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER 13® Ia ieder do. tekstzwarte platenmodekroniekfeuilletonenz. enz. le Uitgave: zonder gekleurde platen, met 3 snijpatronen en 8 groote geknipte patr. Per 12 nrs. f 1.25; p. post f 140 2e Uitgave: als de le uitg., met daarenboven 6 gekleurde platen. - 1.75; - 1.90 3e Uitgave: als de le uitg,, met daarenboven 12 gekleurde pl. en 1 bijzonder gekuipt patr. bij het 6e no. Per 12 nrs. f 2 50; p. post f 2.65 4e Uitgave: als de 3e nitg, bij bet 6e no., 1 geknipt patroon naar keuze; bij bet 12e no., een gekleurd fraaie-handwerkpatroon Per 12 nrs. f 3.p. post f 3.25 Ook alle mogelijke goedkoope aanbiedingen, zooals vanBolle, Co- lien, Gebrs, Koster en anderen, worden zonder prijsver- h o o g i n g en binnen een paar dagen geleverd. Bestel nu niet zelf uwe pakketten, maar alles door tusschenkomst van JAN WINKEL, hiermede wint ge port voor uwe brieven en vracht voor uwe pakketten uit, en hetgeen gij koopt, kost ubij Jan Winkel niets meer. Snelpersdruk van J. Winkbl te Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 4