AlltltEl Nillll- AiTcrtfiitiï- k LhIIhiIM Donderdag 3 December 189S. 40ste Jaargang ÏTo. 3157. Laat Verzoend. 5 Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- en Z a 1 e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.Franco per post f 3.60. Afzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedero regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. GemeenteSchagen. ISekeodmakingen. FEUILLETON. 18. Nationale Militie. Binnenlandsch Nieuws. SCHAGER OIIRAAIT. UitgeverJ. WINKEL Oureau: SCMAOJSflï, Laan, 4. POLITIE. Ter Secretarie dezer gemeente worden inlichtingen verzocht omtrent een ver loren gouden ring. Burgemeester en Wethouders van SCHA DEN Gezien art. 97 der Algemeene Politie verordening voor die gemeente Bevelen den eigenaars, vruchtgebruikers of beheerders van binnen of aan de grens van de kom der gemeente gelegen slooten of wateren, die te doen uitbaggeren of te doen slooten op eene diepte van 0.80 Mr. en bodembreedte van 0.90 Mr., en zulks vóór den len Maart 1897. Belanghebbenden worden herinnerd, dat nalatigheid ten deze strafbaar is met eene geldboete van ten hoogste f 25.of hechtenis van ten hoogste zes dagen, onverminderd de bevoegdheid van Burge meester en Wethouders, tot het doen uit baggeren of slooten ten koste van eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder. SchageD, 1 December 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van SCHA- GEN herinneren de ingezetenen, aan het bepaalde bij alinea 4 van art. 122 der Algemeene Politieverordening voor die gemeente, luidende als volgt „Onder privaten, geplaatst boven vaar- „ten, slooten of wateringen, moet bij eene „uitgestrektheid van minstens 1 M8 eene „waterdiepte van minstens 0.5 M. aanwezig „zijn." Een onderzoek, of deze bepaling behoor lijk wordt nagekomen, zal worden icge- steld in de eerste dagen van de maand Maart des volgenden jaars. Nalatigheid is strafbaar met eene geldboete van ten hoogste f 25.of hechtenis van ten Roman naar het Engelsch van Ella WalcL. Ruth bad wel aan Basil Meredith kunnen schrijven en deze zou zeer zeker ook wel weder alle moeilijkheden voor haar uit den weg geraimd hebben. Maar Ruth was zeer trotsch, ondanks haar nederig gemoed, zij zou er nooit toe hebben kunnen besluiten, bij hem hnlp te gaan vragen, terwijl zij arm was. En bovendien kon zij er evenmin toe komen, hem te bekennen, dat zij niet kon bewijzen, dat zij de wettige vrouw vau Ralph Plympton was. Zjj wist wel, dat zij wel weder eene plaats als kamerjoffer zou konnen krijgen, want vele van de kennissen van Mrs. Plympton zonden blijde geweest zijn, als zij Roth's bekwaamheden aan zich dienstbaar hadden kunnen maken. Maar het tractement van eene kamerjoffer was zeer gering en zij kon er onmogelijk toe overgaan,haar kind aan de zorg van anderen over te laten en evenmin zou het haar worden toegestaan, dat zij het wicht bij zioh hield. Dit plan was dus onuitvoer baar. Er moest dus iets anders begonnen wor den, om den dreigenden nood af te weren. Dat was een zeer zwaar probleem en de oplossing daarvan veroorzaakte Ruth zeer veel hoofdbreken, vele slapelooze nachten en angstige dagen. Mrs, Barwston was zeer goed en vol deel name, maar zij was niet in staat een prac- tischen voorslag te doen, ofschoon zij Ruth telkens weer verzekerde, dat zij zich niet zoo angstig moest maken, want dat zij bij haar altijd welkom was en dat zij zoo lang bljjven mocht, als zij zolve maar wilde, want dat Mr. Ralph haar vroeger ge noeg diensten bewezen had, en dat zij nu zeer blijde was, die nu eens aan zijne vrouw en zijn kind te mogen vergoeden, ja,het bereid de baar genot en vreugde, bun beiden in haar huis te hebben. Maar onze heldhaftige kleine weduwe wenschteden strijd des levens voor de arme vrouw nog niet zwaarder maken en wilde niet worden onderhouden van do zuur verdionde penningen der oude dame. Eindelijk, na lang overleg, besloot Rutb, eens te probeeren, om een klein winkeltje in mode-artikelen te openen. hoogste zss dagen. Schagen, 1 December 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. De BURGEMEESTER van SCHAGEN brengt, ter voorkoming van bekeuringen, ter kennis der ingezetenen, dat de SChoor- Steenen, ingevolge het bepaalde bij de Politieverordening dier gemeente, ten min ste t w e e m a a 1 's j a a r s, en wel in DE CEMBER en MAART, moeten worden geveegd en schoongemaakt. Schagen, 1 December 1896. De Burgemeester voornoemd, S. BERMAN. Inschrijving (Art. 19 der Wet.) BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Schagen Brengea ter openbare kennis, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1878, zich ter i n s c h r ij v i n g Yoor de Nationale Militie behooren aan te mel den ter Gemeente-Secretarie, tusschen den lsten en den 81 Januari 1897. Voor die inschrijving zal zitting worden gehouden iederen werkdag van des v o o r m i d d a g s 9 ure tot des namiddags 4 ure, zoodat men ver zocht wordt zich zooveel mogelijk op dat tijdstip aan te melden. Verder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande artikelen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), welke betrekking hebben op de inschrijf ving voor de Militie ART. 15. Jaarlijks worden voor de Mi litie ingeschreven alle mannelijke ingezete nen, die op den lsten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij, wiens vader, of, is deze over leden, wiens moeder, of, zijn beiden over leden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staats blad No. 44) Het berlst-seizoen naderde snel en toen zij de noodige artikelen bij elkaar had, ge loofde zij wei, dat het gaan zou en had zij goeden moed, dat zij flinke zaken zou ma ken- Zjj vreesde eerst wel een weinig, dat die onderneming wat gewaagd was, daar zij zoo dicht bij New-York woonde; maar zij dacht hierbij aan het spreekwoord„die niets waagt, die niets wint" en zoo zette zij de zaak door en nam bare maatregelen, om zoo spoedig mogeijjk te kannen beginnen. Zij bezat nog ongeveer honderd dollars in baar geld, maar zij had ook bovendien nog al de kostbaarheden, die Ralp haar ten ge schenke had gegeven en doordat zij een en kel stuk daarvan verkocht, had zjj geld ge noeg om haar plan door te zettenen in 't ergste geval, dat de zaak nu eens geheel mislukte, dan had zij hare andere kostbaarheden nog over om iets anders te beginnen. Zij bezat ook nog een groot aan tal elegante Parijeche hoeden, want Ralph was er altijd zeer op gesteld geweest, dat zij by elk nienw costunm een hoed droeg, die daarby volkomen paste, en velen daar van had zjj nog in het geheel niet en an deren maar een paar maal gedragen. Zy besloot, al deze boeden voor haar doel te gobrniken. Zij huurde een paar kamers op goeden stand, richtte haar atelier zonder kos ten, maar toch elegant in, terwjjl zij het tweede vertrek als woon- en slaapkamer ge bruikte. Vervolgens liet zy de kleine Hope by Mrs. Barwston achter en deed eene reis naar New-York, waar zy zelf nog eenigo inkoo- pen deed, en by vele groote modisten de opgemaakte hoeden bekeek, om zich met de heerschende mode op de hoogte te stellen en op den avond van den tweeden dag keerde zy naar Albany terug, met het gevoel van een generaal, die meester van het slagveld is gebleven. Zy veranderde hare hoeden eenigszins, en maakte eenige anderen voor die luidjes, die niet zoo'n hoogen prjjs konden besteden. Zy liet een met aardige en vroolyke letters beschilderd uithangbord boven hara deur plaatsen en legde in de winkelkast van haar atelier, bloemen, veeren en linten, en atdere kleine artikelen,die in haar vak te pas kwamen. Eene week verliep en zy had nog geen enkele klant gehad, ofschoon vele voorbij gangers bleven staan, om de inhoud vau de winkelkast te bozien en een blik te werpen in hare aardige werkkamer. De arme Ruth wss reeds geheel ontmoe digd over dit schijnbaar mislukken harer plannen- 2°. hij, die, geen ouders of voogd heb bende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermel de tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield; 3°. hij, van wiens ouders de langstleven de ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangeno men. ART. 16. De inschrijving geschiedt; 1°. van een ongehuwde en de Gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en vau een we duwnaar ia de Gemeente, waar hij woont; 8° van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achterge laten, of wiens voogd buiten 's lands ge vestigd is, in de Gemeente, waar hij woont; 4° van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de Gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. ART. 17. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: 1°. de in een vreemd Rijk achtergeble ven z >on van een ingezeten, die geen Ne derlander is; 2°. de in een vreemd Rijk verblijf hou dende ouderlooze zoon van een vreemde ling, al is zijn voogd ingezeten; 3°. de zoon van den Nederlander, die let zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. ART. 18. lste en 2de lid. Elk, die vol gens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is verplicht, zich daartoe bij Burge meester en Wethouders aan te geven tus schen den lsten en den 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont stentenis is zijn vader, ot, is deze overle den, zijne moeder, of, zijn beiden overle- Haar gelaat werd mager en bleek, zjj was zeer terneergeslagen en des nachts was haar kussen getuige van de tranen, die hare schoo- ne oogen vergoten. Maar op een' zekeren morgen hield er een elegant rytuig voor hare deur stil en eene zeer voornaam gekleede dame steeg nit en kwam by haar in de werkkamer. „Ha!" fluisterde zy op bevredigenden toon, toen zy de kamer rondzag en Ruth opnam, die in een uiterst eenvoudige, tnaar eigenaar dige, zwarte japon voor haar stond Zy be merkte al zeer spoedig, dat alles een Fraosch karakter droeg en dat was juist, wat zy be geerde. „Waarlyk, mevrouw, het ziet er by u hier uit, alsof we midden in Parijs wonen." Zy vertelde Ruth vervolgens, dat zij plot seling op reis moest en geen tijd meer bad, om naar de stad te gaan, om daar by hare mo- diste een' hoed te koopen. Zij had toen maar besloten, om eens naar Ruth te gaan en daar eens te zien of die iets voor haar had, wat zij in dit geval van nood zou kun nen gebruiken. Zij keek zeer verwonderd, toen Ruth haar met gepaste beleefdheid verzekerde, dat alle hoeden rechtstreeks uit Parjjs kwamen en dus geheel volgens da nieuwste modes waren. Die verzekering werd bewezen door de na men der firma's, welke in de boeden waren af gedrukt, en waarvan eeuige ook der bezoek ster bekend waren. Binnen een kwartier tijds had zy een der duarste en mooiste hoeden gekocht en Ruth gevoelde zich volstrekt niet bezwaard, haar daarvoor den vollen prys te laten betalen, dien zy er zelve te Parys voor had betaald; te meer, daar zy dezen hoed uog geen enkele maal had gedragen. Mrs. Dalton zoo heette de dame bestelde bovendien nog een eenvoudigen hoed, welken zy wilde gebruiken, om inkoopen in de stad te doen, dien Ruth zelve voor haar zou opmaken en be zorgen by haar aan huis, wanneer hy gereed was; zij behoefde zich daarmede evenwel volstrekt niet te haasten, daar Mrs. Dalton voor 8 dagen op reis ging en hem dus in dien tusschentyd niet noodig bad. „Ik kom bepaald terug," zeide deze, toen zy gereed stond, om heen te gaan, „want waarlyk, ik heb in langen tyd niet zoo iets smaakvols gezien. Ik zal u ook by mijne bekenden recommandeeren," voegde zy er aan toe, toon zy zag, hoe blijde Ruth's oogen begonDen te schitteren en de reden daarvan ried, „want ik noem het uitermate gemakkelyk en prettig, dat men iets moois en smaakvols kan koopen, zonder dat men den, zijn voogd tot het doen van die aan gifte verplicht. ART. 20. Hij, die eerst Da het intre den van zijn 19de jaar, doch vóór het vol brengen van zijn 20ste, ingezetenen wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemees ter en Wethouders der Gemeente, waar de inschrijving, volgens art. 16, moet geschie den. Daarbij gelden de bepalingen der 2de zinsnede van artikel 18. Zijne inschrijving geschiedt in het regis ter van het jaar, waartoe hij volgenB zijnen leeftijd behoort. Afgekondigd en aangeplakt voor de Eerste maal te Schagen, den len December 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, S. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. V ergadering van den Raad der gemeente Anna Paulowna, gehou den op Dinsdag 1 December, des morgens ten 10 ure. Afwezig de heer G. foldermet ken nisgeving, wegens ongesteldheid. Na opening der vergadering volgt lezing en goedkeuring der notulen. Vervolgens wordt aan de orde gesteld Het ingekomen verzoekschrift van den heer Br. Overduinwaarin adr. verzoekt om het hem nog toekomende bedrag als gemeentegeneesheer. De Voorzitter, de heer Th. J. Waller stelt namens B. en W. voor, den heer Overduin vanwege den gemeente-ontvanger een mandaat te doen uitreiken, waarin den heer Overduin 27 dagen salaris wordt toegekend, zijnde de 27 dagen in Mti, dat het genomen raadsbesluit nog niet van kracht was. De heeren Geerligs en Waïboer zijn het in deze geheel met B. en W. eens. Met algemeene stemmen wordt daarna het voorstel van D. en W. aangenomen. Daar geen der hesren leden het woord daarvoor de stad behoeft nit te gaau. Ik wensch u geluk, Mrs. Plympton, dat ge zooveel smaak en elegantie den nwen kunt noemen." Ruth klopte het harte van vreugde, ter wjjl zij hare cliënte uitgeleide deed en haar zag wegrijden. De hoed, dien zy verkocht had, had haar negentig francs of achttien dollar gekost en nu had zy dat geld weder in haar bezit. Die hoed bad voor haar in hare tegen woordige positie toch geen waarde gehad, terwyl de prys, dien zjj er voor had gekregen, twee maanden buur dekte. Al bad zij langen tyd op een enkel ge lukje gewacht, het verscheen ook nu in zjjn moest schitterende kleed. Zy had binnen een paar wekeD meer opdrachten ontvangen, dan haar mogelijk was om ten nitvoer te brengen; bovendien werd bet haar onmogelijk, hare huisboudeliike plichten waar te nemen, zoodat zij genoodzaakt was, een meisje te bureD, om Hope op te passen en iemand in dienst te nemen, die haar in het atelier be hulpzaam kon zyn. Zy was ook verplicht, zich een grooteren voorraad goederen aan te schaffen; zij hield haar winkel altijd zoo net en smaakvol mogelyk en ontving hare bezoeksters immer zeer vriendelijk en voorkomend en zy kleedde zich voortdurend een weinig excentriek, zoodat zy spoedig den naam had van de mooie, Fransche naaister nit de Manstraat. Toen het herfstseizoen voorbij was, en zy hare balans opmaakte, was zy verwonderd over hare verdienstenzy spaarde direct een klein reservefonds voor Hope op en zonderde ook een flink bedrag af, voor het inslaan van goederen voor het lenteseizoen. Nu volgde er een stildstand in de zaak, en daar zy gevoelde, dat zy rast verdiende, ontsloeg zij hare beide helpsters en ver pleegde hare lieveling nu voortaan zelve, waarvan zij bij den dsg meer plezier en genot beleefde. Gedurende de maanden Februari en Maart, had zij bjjna niets te doen en zij besteedde haar tijd voornamelijk met het vervaardigen van kleeren, dio Hope in den aanstaanden zomer noodig zou hebben. Toen het April was, stuurde Ruth sierlijke adreskaarten rond, waarop deu dag vermeld stond, waarop bare expositie weder gereed zou zijn. Op een dag reisde zij wederom naar New- York, Hope bij Mrs. Barwston achterlatend, om bare inkoopen voor de leute te gaan doen. Toen zij Albany verliet, kocht zjj een morgenblad, om den tijd in 't spoor wat te verkorten. Zjj begon met de advertentiën verlangt, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Men schrijft uit BARNE— VELD Zondag heeft eene 28-jarige gehuwde vrouw, genaamd H. S. en wonende te Gar deren, zich den hals afgesneden, na daags te voren ten haren hnize brand gesticht te hebben, die echter spoedig gebluscht werd. De EERSTE KAMER, die Dinsdagavond bijeenkwam, z»l zich de daar opvolgende dagen wijden aan het afdee- lingsonderzoek van de Indische begroo- ting en van de overige aanhangige wets ontwerpen. Het voornemen bestaat, de spoedeischende voorstellen alsde invoe ringswet op het personeel en de suiker- accijnsvoorziening, in het laatst der vol gende week in openbare vergadering af te doen, en alsdan uiteen te gaan en na Kertsmis terug te komen voor de behan deling der Indische begrooting. Eergisteravond is nabij deu Groenekanschen Dijk de conducteur van den laatsten trein uit AMERSFOORT naar UTRECHT, van het balcon gevallen, en door dezen trein overreden. De onge lukkige werd zwaar gewond, en is spoedig aan de gevolgen overleden. Hij was se dert 1 Nov. jl. bij de Ned, Centr. Spr. Maats, in dienst getreden. Van 21 tot 27 November zijn langs het grensstation ROZENDAAL uit ons land naar het buitenland verzon den: 125 stieren, 76 ossen, 320 koeien, 470 vaarzen, 217 kalveren, 90 schapen en 127 varkens. Totaal 1425 stuks, ter waarde van ruim 165000. De heer Jb. Met t e Heer Hu- gowaard is aannemer geworden tot het maken van een nortonput aan school no. 3 en herstellen der bestaande put aan school no. 2alles voor rekening van de afdee- ling het Witte Kruis. Door den district s-veearts, ter standplaats Haarlem, is mond- en klauwzeer geconstateerd bij een veehou der in den HAARLEMMERMEER. De AMSTERDAMSCHE politie maakte in October 2445 procesgen-verbaal op, dat is 79 per dag, ara——a—i te lezen en haar oog viel weldra op het volgende „Gehuwd. Te Parijs zijn den 18 Maart 18 in het huwelijk verbonden Anthony Plympton uit Albany eu Miss Inez Golding uit Parijs." Daarop volgde eene beschrijving van het toilet van de bruid en de gegeven feesten. Tevens werd de ontboezeming verkondigd, dat de burgers van Albany verblijd zooden zijn, wederom eene meesteres op Hazlewood- Heigbts te krijgen, dat voor de ontvangst der jonggetrouwden reeds feestelijk ver sierd was." Toen Ruth dit niet verwachte bericht ge lezen had, ontviel de coarant aan hare krach- telooze vingers en bleef een poos op hare knieën liggen. Dat waB dus de weg, die Iaez Golding had ingeslagen, om hare wraak nog verder te volvoeren. Evenals zij den zoon in haar net gelokt had, zoo had zij door hare coqaetterie ook den vader ingepalmd en dit bad haar meer opgebracht, want hij had haar gehuwd en zij zou nu weldra als meesteres op Hazle- wood-Heights regeeren en het genot van den rijkdom smaken, ja zelfs profiteeren van het vermogen van Ralph, dat rechtstreeks aan Hope toekwam. Natuurlijk wist Rath, dat zij tegenover dat alles machteloos stond en dat zjj niet in staat was aan dit geval maar het minste te veranderen en alles moest laten, zooals het was. Maar het was voor haar tooh niet minder bitter, te moeten dulden, dat het eene gewetenlooze, slechte vrouw opnieuw ge tukt was, haar een pijnlijken stoot toe te brengen. „Hoe zeldzaam is het toch, dat een slecht mensch alles bereikt, wat hij gaarne wil,"mom pelde Ruth met een bitter wee in het harte. „Ia zulk eene levenswijze ligt geen gerech tigheid en hot eiode daarvan brengt geen goede vruchten. Maar 1" en hierbjj wierp zij het hoofd trots achterover. „Daar ik in staat ben, voor mjjzelve te zorgen, en hen in niets verantwoording behoef uf te leggen wil ik mij ook niet in het minst met hen bemoeieD." Maar ondanks dat, las zij het artikel, aan het paartje gewijd, toeh met groote opmerk zaamheid door en spoedig wist zij, dat de heer en meesteres op Hazlewood-Heights zeer spoedig werden verwacht. WORDT VERVOLGD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1