Kerstmis. Vrijdag 25 December 1896. 40ste Jaargang No. 3163. Dit nummer bestaat uit drie bladen. GemeenteSchagen. Bekendmakingen. Nationale Militie. NATIONALE MILITIE. Lianenlandsch Nieuws, en Dit blad verschijnt tweemaal per weekWoensdag- Zal e r d a g a v o n d. Bij inzending tot 's morgens 9 ure, worden ADVERTENTIEN in het eerstuitkomend nummer geplaatst. INGEZONDEN STUKKEN één dag vroeger. Prijs per jaar f 3.-—. Franco per post f 3.GO. Alzonderlijke nummers 5 Cents. ADVERTENTIEN van 1 tot 5 regels f 0.25;iedere regel meer 5 ct. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Oproeping voor de tweede zit ting van den Militieraad. Wik- en weegloonen. Wieringen, 23 December 1896. I liiiii-, COURANT. Alrattitis- k Liiiliifllai. UitgeverJ. WINKEL üureaa: SCM1C1SI, JLaan, 11 4. Politie. Ter Secretarie dezer gemeente worden inlichtingen verzocht omtrent drie of vier op Donderdag 17 December j. 1. vermiste overhouders met rood merk Inschrijving1. (Art. 19 der Wet.) BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sohagen Brengen ter openbare kennis, dat de mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1878, zich ter inschrijving voor de Natiouale Militie behooren aan te mel den ter Gemeente-Secretarie, tusscheu den lsten en den 31sten Januari 1897. Voor die inschrijving zal zitting worden gehouden iederen werkdag van des voormiddags 9 ure tot des namiddags 4 ure, zoodat men ver zocht wordt, zich zooveel mogelijk op dat tijdstip aan te melden. Verder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande artikelen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), welke betrekking hebben op de inschrij ving voor de Militie ART. 15. Jaarlijks worden voor de Mi litie ingeschreven alle mannelijke ingezeïe- nen, die op den lsten Januari van het jaar hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij, wiens vader, of, is deze over leden, wiens moeder, of, zijn beiden over leden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28steu Juli 1850 (Staats blad No. 44) 2°. hij, die, geen ouders of voogd heb bende, gedurende de laatste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermel de tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield j 3°. hij, van wiens ouders de langstleven de ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoorende tot eeoen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangeno men. ART. 16. De inschrijving geschiedt: 1°. van een ongehuwde in de Gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en van een we duwnaar in de Gemeente, waar hij woont; 3°. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achterge laten, of wiens voogd buiten 's lands ge vestigd is, in de Gemeente, waar hij woont; 4°. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de Gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. ART. 17. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: 1°. de in een vreemd Rijk achtergeble ven zoon van een ingezeten, die geen Ne derlander is; 2°. de in een vreemd Rijk verblijf hou dende ouderlooze zoon van een vreemde ling, al is zijn voogd ingezeten; 3°. de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont. ART. 18. lste en 2de lid. Elk, die vol gens art. 15 behoort te worden ingeschre ven, is verplicht zich daartoe bij Burge meester en Wethouders aan te geven tus- schen den lsten en den 31sten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ont stentenis is zijn vader, of, is deze overle den, zijne moeder, of, zijn beiden overle den, zijn voogd tot het doen van die aan gifte verplicht. ART. 20. Hij, die eerst na het intre den van zijn 19de jaar, doch vóór het vol brengen van zijn 20ste, ingezeten wordt, is verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemees ter en Wethouders der Gemeente, waar de i inschrijving, volgens art. 16, moet geschie- den. Daarbij gelden de bepalingen der 2de zinsnede van artikel 18. Zijne inschrijving geschiedt in het regis ter van het jaar, waartoe hij volgens zijnen leeftijd behoort. Afgekondigd en aangeplakt voor de tweede maal te Schagen, dec 15en December 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, S. BÈRMAN. De Secretaris, DENIJS. Aangifte Burgeriyke 3 tand. Ter keunis van belanghebbenden wordt gebracht, dat op den 26 December a. s. (2en Kerstdag) van des voormiddags 11 tot 12 ure, ter Secretarie alhier gelegenheid zal bestaan tot het doen van aangiften voor den Burgerlijken Stand. Scbagen, 22 December 1896. De Ambtenaar van Jen Burgerlijken Stand, S. BERMAN. (Art. 87 der wet op de Nationale Militie.) BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Schagen, gelet op eene mis sive van den Heer Militie-Commissaris in bet district van Alkmaar, brengen ter ken nis van de belanghebbenden dat de tweede zitting van den Militieraad zal worden gehouden ten Raadhuize te Hoorn op Woensdag den 13 Januari eerst komende, des morgens te 12 ure. Dat op gemelden dag voor diea Raad behooren te verschijnen de lotelingen, wier zaken in de zittir.g van den 16 Decem ber 1.1. zijn uitgesteld. Dat aangezien er geene zittingen meer worden gehouden, een ieder, die zulks aan gaat, wordt aanbevolen, zich dien dag ten nutte te maken. Schagen, den 22 December 1896. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 8. BERMAN. De Secretaris, DENIJS. "Wij hebben weder ons kerstfeest. Met vreugde hebben wij 't te gemoet gezien en maken ons gereed, om 't met opge wektheid te vieren. Ofschoon in den sombersten tijd van 't jaar, midden in den winter geplaatst, is het ons het feest der feesten. Met verlangen zien wij uit naar den tijd, als het gezellige leveu zijn glanspunt bereikt en de goden van den huiselijken haard met over vloedige offers worden gezegend. Wij zoeken het genot niet buiten, maar in ons buiswij trekken den kring eng en slechts intiemen worden toegelaten want al feesten wij heusch en maken goeden sier, over het geheel ligt een waas van ingetogenheid en bedwongen geestdrift. Al is de spanning groot, om dat 't van binnen gloeit en brandt des harten gloed straalt slechts uit in golvingen van teerheid. De menschheid heeft de eeuwen door hare hoogtijden gehad en zich bij die gelegenheden niet onbetuigd gelaten. Hier de stof ontleenende aan het leven der natuur, dan weder ze makende tot eene herinnering van belangrijke feiten uit haar verleden, dikwerf beiden sa menvattend in eenen greep, onderging zij den drang om uiting te geven aan het gevoel van blijden lust, die er door werd opgewekt. Hare vreugde nu eens zus en dan weder zoo vertolkende, uitte zich de geestdrift luidruchtiger, naarma te de beteekenis van 't feest in hare schatting hooger stond. Ons kerstfeest echter, hoe hoog 't ook moge staan, ei gent zich niet tot woelig feestgedruisch festoenen van groen en bloemen passen niet bij eene verkleumde en ver armde natuur en schallende liederen be hooren t'kuis in eene andere omlijsting maar terwijl het ons ernstige vragen van zelfonderzoek op de lippen legt, be proeven wij op bescheiden wijze in engen kring de vertolking van hot aan grijpend ideaal eener allen omvattende vreugde en vrede. Want dat is 't toch, dat aan het kerstfeest zijne eigenaardige bekoring geeft die verkondiging, dat lofgezang „Eere zij God in den hoogevrede op aarde in de menschen een welbeha gen." Hoe dikwerf ook vernomen, wij worden nooit moede te luisteren naar dat lied, dat ons vurigst verlangen be vredigt en onze ziel in verrukking brengt. Altijd weer trekken wij in bedevaart naar Bethlehems velden, en 't is ons als hoorden wij de woorden tot ons zeiven gerichtZie, ik verkon dig u groote blijdschapwant al zijn w' ons ook bewust veelal te leven en te werken in een anderen geest lief, onuitsprekelijk lief is ons datge ne, wat het beste in ons wakker roept en heimwee wekt naar het hoogere. O, hoe verrukkelijk is 't, wat 't kerst feest ons verkondigthoe grootsch 't ta- freel, dat 't voor onze oogen ontrolthoe verheven de gestalte van Hem, die Zijne profetie voor de menschheid belichaamt. Och, laat ons toch niet twisten over de vraag, of de Christus eene realiteit is ge weest, dan wel, of Hij geworden is in den loop der eeuwen de menschheid heeft haren Christus, haar Gezalfden Gods ea zal hem niet losmaken van den persoon van Jezus van Nazareth, maar denkt aan Hem en vereert Hem op haar kerstfeest Zijne gestalte staat voor hare oogen opgericht, hoog opgericht, en toont haar, wat in de menschelijke natuur ver scholen ligt, wat een mensch in voor treffelijke en edele dingen doen kan. Hij is voor haar de aantrekkelijke open baring van dat Godgewijde leven, waar aan onze ziel getuigenis geeft, en alles wat edel in ons is, gaat tot Hem uit, of Hij komen mocht tot ons en ons deelgenoot te maken van de heerlijk heid Zijns levens. Immers, wij kennen niets verheve- ners dan ons hier wordt voorgesteld. In spijt van de enkelen, die meenen, dat 't Christelijk ideaal heeft afgedaan, maar die immer in gebreke blijven ons iets te laten zien, wat werkelijk hooger staat, blijven wij zeggenniets is uitnemen- der dan de mensch, opgeroepen om een leven te leiden, dat geen sterker begee- ren kent dan 't te maken tot één lofzang ter eere van 't Hoogste, waartoe ons ver stand kan opklimmen, God, de-zich- van-zichzelven-bewuste, denkende Een heid van 't Heelal. Te vereeren is ons eene behoefte. De drang om te veree ren is ons allen ingeschapen. Maar men beseffe dan tevens, dat slechts wie zelf edel is, het edele in waarheid vereeren kan, dat zielenadel voor vereering on misbaar is en dat hij, die behooren wil tot de lijfwacht des Eeuwigen, Zijn troon omringt en Hem psalmen zingt, van 't goddelijke vervuld moet zijn. En zoo dringt zij ons tot altijddurende krachts inspanning om ons te ontworstelen aan de macht onzer lagere natuur, tot zelf bedwang zelfoverwinningtot 't ver overen van de vrijheid voor den zinne- hjken mensch, de zedelijke vrijheid, die de slavenketenen van den hartstocht ver breekt en lagen lust met voeten treedt bezielt zij ons tot een nimmer rustend streven naar zelfverheffing en zelfvere deling, voortgedreven door de stem, die altijd roeptwees volmaakt; wees vol maakt. En wederom: kan men zich iets verheve- ners denken dan een levente leiden,dat tot doelwit heeft de nooden der menschheid te lenigen; lasten wegtenemen, die de ziel ter nederdrukken, opdat er vreugde kome in aller hart Den mensch te vervullen van broederlijken zin en van 't levendig besef van onderlinge verantwoordelijkheid, zoodat niemand alleen blijft staan louter denkende aan zich zeiven, maar hij in elk deel van zijn arbeid en streven voortdurend 't oog op de menschheid houdt gericht Dat besef, dat dringt tot zelfverloo chening en zelfbeperking, tot ootmoed en zachtmoedigheid en den heros doet geboren worden niet in den weerstand tegen zijne medemenschen, maar in den strijd tegen het altijd begeerende, zelf- I zucbtigo ik. Met bezielden ernst doet 't ons waarschuwen en vermanen, met kloeken zin vooruitwijzen en voorwaarts gaanmaar ook het schenkt ons eene zachte hand om wonden te balse men en te heelen en een gemoed teer en ontvankelijk, zóó, dat de zwakste kreet er weerklank vindt eu ééne smee king van 't oog tot ontferming beweegt. Dat is de openbaring in de menschheid dier groote liefde, die Hemel en aarde tot één maakt en die uitgaande tot den oneindige, die allen en alles omvat, zich afspiegelt in de liefde tot het ver gankelijke, het eindige. Zonder eene door de liefde geheiligde maatschappij is geen vrede op aarde en geen welbe hagen in menschen denkbaar. Door haar alleen zal hij komen, de welaange name tijd, dat men op aarde geen leed meer zal doen noch verderven, door haar, van wie 't onovertrefbaar schoon is gezegd de liefde zoekt zich zelve niet; zij is niet afgunstigzij wordt niet ver bitterd zij denkt geen kwaadzij ver blijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid zij bedekt alle dingenzij gelooft alle dingen zij hoopt alle dingen zij ver draagt alle dingen de verrukkelijk ste hymne, die ooit is gezongen. O, wij erkennen 't, gapende kloven en diepe afgronden liggen er tusschen de werkelijkheid, die ons omringt, en dit Christelijk ideaal en er zijn er, die daarop wijzen met kwalijk verborgen vreugde. Maar dat ontmoedigt ons niet. 't Booze oog, dat bij voorkeur de duis ternis zoekt, kan ons niet beletten, het licht op te merken, dat allerwegen door de Duisternis heendringt. Hoeveel on beroerd bleef door den adem van den Christelijken geest, er is niet minder veel, dat door hem gewijd werd, en daar om vreezen wij niet, dat de Christelijke ideeën haren loop op aarde niet zullen volbrengen Neen, zij zullen niet afne men in kracht, maar wel toenemen in heerschappij. Daarvoor staat ons borg de menschelijke natuur, die geen vrede heeft met het alledaagsche en altijd weer opnieuw het bewijs levert, dat, niet minder dan in de natuur, zoo ook op 't gebied des hoogeren levens het 't stoute vergezicht is, dat oog en hart boeit en vasthoudt. Slechts dan zouden hare dagen geteld kunnen heeten, wanneer werkelijk der menschheid iets werd aangeboden, dat in de ziel des menschen dieper weerklank vond. Maar in dat geval, wat nood, want wie ruilt niet gaarne 't betere in tegen 't goede Nochtans, dan kome men met iets an ders dan met fragmenten van 't oude heidendom, dat in zijn geheel als levens- en wereldbeschouwing door de Christelijke ideëen glansrijk werd overwonnen. Eere zij God in den hooge, vrede op aarde, in de menschen een welbehagen! Hoogerals gij kunt. Tot zoolang: gezegend Kerstfeest. Tot organist b ij de Ned. Herv. gemeente te Barsingerhori) is benoemd de heer P. Schuitemaker Jzon derwijzer aldaar. Het amendement-Zijp op het ont werp, betreffende wik- en weegloonen werd verworpen met 40 tegen 28 stemmen, na bestrijding door den heer Ferf en den Minister. Het ontwerp werd daarna on veranderd aangenomen, zoodat gedurende 3 jaren 60 cents per 50 kilo zullen kannen geheven worden. Voor de 10e maal vierden de kinderen te Dirkshorn den 20 sten dezer het Kerstfeest. In de Herv. Kerk was evenals vorige jaren een boom geplaatst, die rijkelijk verlicht en versierd was. Bij afwisseling speelde het orgel, of werd door de kleinen gezongen. Volop werden er versnaperingen uitgedeeld. Na afloop werd er eene tombola gehouden, zoodat elke kleine met eene gevulde hand huiswaarts ging. De talrijke opkomst der toeschouwers bewees volkomen, dat dit feest zich nog steeds in de sympathie van velen mag verheugen. Door den burgemeester van Haringcarapel zijn namens de Maatschappij tot redding v»n drenkelin gen te Amsterdam uitgereikt de be kroningen, door genoemde Maatschappij toekend aan Jacob IJ ff Kz,, voor het met gevaar voor eigen leven redden van een drenkeling, op 24 Sept. j.1. en aan Klaas IJff Jz., voor het opwekken vau de levensgeesten bij dezen drenkeling. Eerstgenoemde ontving eene gratificatie van f 10, de laatstgenoemde eene zilveren me- dalje met f 27. Door eenen verkeerden wisselstand liep de sneltrein, dia om 6 uur van AMSTERDAM naai ENKHUI ZEN vertrekt, gisteren nabij Purmer- end op een goederen trein. Wel be kwamen eenige reizigers schrammea en ook een paar een blauw oog, maar o- verigens is het geval gelukkig afgeloopen en kwamen de reizigers met den schrik vrij. Een goederenwagen werd verbrijzeld. De jaarlijksche verpach- ting van bet grasgewas aan wegen en dijken van den polder Heer HugO- waard heeft voor 1897 f 5367.opge bracht het vorig jaar was de opbrengst f5314. De boerenhofstede van den landbouwer C. Appelman aan den Jan Glijnisweg te Heer Hugowaard is in den avond van den 20en door onbe kende oorzaak in de asch gelegd. De vlammen tastten het geheele gebouw zoo snel en hevig aan, dat met inspanning koeien en paarden gered werden overigens moest alles aan het vuur prijs gegeven worden. De hofstede, zoowel als inboedel, hooi en granen waren zeer laag tegen brandschade verzekerd. Mond- en Klauwzeer. De verhooging van Hoofdstuk V (Bin- nenlandsche zaken) met f 100.000 voor de bestrijding van het mond- en klauw zeer werd aangenomen. Twee kinderen te MEPPEL, zonder toezicht thuis gelateD, speelden met lucifers. Daarbij geraakten de kieeren vau een tweejarig knaapje in brand, met het gevolg, dat het kind zulke ernstige brand wonden bekwam, dat de dood onvermijde lijk scbijut. Voor Noord- en Zuid- Zijpe, Anna Paulowna, het Zand, de Scha- gerbrug enz., is eene Eoomsch- Katholieke k i e s v e r e e n i g i n g opgericht, die reeds ongeveer 100 leden telt. De oudste scholier van 't heele land Te BARNEVELD heeft zich voor het volgen van de lessen op den cursus in bijenteelt, welke daar dezen winter wordt gehouden, ook als leerling aangemeld, de 82-jarige heer Van Leeuwen, oud—sta tionschef aldaar. Ook niet alledaagsch maarHAAGSCH. In De 's-Gravcnh. Kerkb. wordt bij advertentie een goed huis gevraagd voor een' „lieven kater". Dezer dagen was een por tier van het station te ROZEN DAAL genoodzaakt tegen zijn wil op reis te gaan. De man had een' telegram voor een' rei ziger en begaf zich in een der personen rijtuigen, en daar de trein zich in beweging zette, kon hij het rijtuig niet meer verlaten. Daar de trein geen tusschenstations aandeed, was Lij verplicht, de reis naar Vlissingen mede te maken. Door de Christelijke-GeheelOnthouders- vereeniging „Emanuel" van den Helder, werd j.1. Zondag eene lezing gehouden op de bovenzaal der Herv. Kerk. Voor de talrijke opkomst trad als spreker op de heer O. van der Wal, welke te kennen gaf, dat de alcohol geen voedings-bestanddeelen bevat, maar eene langzame vergiftiging ver oorzaakt. Na afloop der lezing, bestond er gelegenheid om alle gewenschte inlichtin gen te ontvangen, teneinde als lid toe te treden. Door Burgemeester en Wethouders van Wieringen is j. 1. dinsdag ten raadhuize aldaar publiek aan besteed het maker, van eene woning te Hipolitushoef. Ingekomen waren 10 bil jetten eu wel van de heeren P. de Waard te Den Helder f 8300.00. Gebr. van Pelt te id. 8285.00. D. Kramer te Schagen n 8100.00, P. Voorman te id. 8018.00. K. Zeeman te Helder 7980.00. G. Timmerman te Wieringen 7930.00, L. Klein te Helder 7877.00. Jb, Poppen te Wieringen 7600.00. N. J. Poel te id. 47450.00. te id. „6696.00. C. Kroon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1896 | | pagina 1