een Boerenknecht, een vast Werkman, een flinke KNECHT, een Smidsknecht 811 8811 SlllÈl een cast berkman, re L flinke Diensiflofle, een cast lK#man, een flinke Knecht, SMIDSKNECHT. MipÉsgMériBlIfi, era cast ÉBetiman, KAASBAK, bcstf (Urtaardappelp, een Wielploeg, een KNECHT, van Hen toni voor Staatspnonmi, Nu is het tijd, een Dienstbode, HOOI. Yoerbieten in luisstil INGEZONDEN. Terstond gevraagd; SCHAGEN. lUevratlffd, met half Maart: in de Kaasfabriek, te Burgerbrug. fitevraagd met Mei of eerder, bij J. F. WILKEN', Langereis gem Nieuwe Niedorp. Cte?ra»gd, tegen 1 Mei as.. met Mevr. Julia v. Lier— Cuijpers, den Heer en Mevr. Erfmann en Louis de Vries indehoofdrollen. Na afloop BAL. bij P. ZANDER, Koegras, Helder. Uenma^d, tegen 1 Mei, in de Kaasfabriek te Lutjewinkel, zich aan te melden bij Stoomzui vel fabriek te K. BROERS, Nibbikswoud. Gevraagd van Veenhuizen, op Zondag 17 Maart 07, te Haringbuizen. Gevraagd, met 1 Mei a s., woning en tuin disponibel, bij Jb KRAMER, St Maartensvlotbrug (hoek Ruige weg.) der afdeeling Anna Paulowna des avonds te 7l/2 uur, in van den Heer J. ZWART. Spreker: het lokaal van Wordt gevraagd Joon 2 gulden, bij W. BLAAUbOER, broodbakker, St. Maarten. ADVERTENTIEN. bevraagd, tegen 1 Mei, in de Kaasfabriek te Zuiderwoude, Tegen 1 een Mei gevraagd Smidsknecht, bekend met boerenwerk en hoefbeslag Aanbiedingen liefst in persoon, bij Jn. SMIT Tz., Mr. Smid, Kreil, Ba-singerhorn. Amsterdam. Toegang voor mannen en vrouwen vrij Debat gewenscht, HET BESTUUR. om uwe boomen te bespuiten met Bordeausche pap en te vrij waren tegen schurftziekten. Bij mij verkrijgbaar Aanbevelend, Jb. MOLLEVANGER, Tuinman, D Brouwer te Nieuwe Niedorp van 1 K.G. en Handel in uitsluitend 1ste soort zich aan te melden-bij K KONING, „de Eendracht", te Koedijk. H. H. BAKKERS Terstond gevraagd Adres: A. HOOG8CH AG EN, Koe gras, gem. Helder Te koop: 30 beste BIGGEN, bij JOH. NUIJ, Stoomweg, Paulowna. onder O. K. C te Wageningen. C. P. HUIBERTS, van het Proefstation Te koop GA IJ AARD, Langereis, N. NIEDORP. Te kOOp: een in besten staat zich bevindende inhoudsmaat 1500 Liter. Gegadigden zich te vervoegen a. d. Kaasfabriek: „de Eendracht" te Zuid-Schermer. I een Boerderijtje jaar gebruikt, bij G. KOS, Ötroet, I 8t. Maarten. te koop. K> BURKLI, Groetpolder. tische schets in één bedrijf, en tot nastuk „Eerloos," drama in drie bedrijven. Over 't geheel genomen moeten wjj zeggen, dat er goed spel gegeven is. De verschillende scènes werden bjjna zonder uitzondering, heel goed tot haar recht gebracht. Stellig zal D. I. U. by een volgend op treden in 't openbaar wederom een aandachtig en dankbaar publiek vinden. Een gezellig bal hield de aanwezigen nog langen tyd bijeen. Berooving. Uit Amsterdam meldt men Maandagmiddag is een kantoorlooper van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel, waarschijnlijk op het Stationsplein door een of meer vreemde lingen, beroofd van zijn portefeuille, inhou dende ruim f 50.000. Nader wordt gemeld, dat de looper, ge naamd R., een 72-jarig man is. Hij ontving het geld Maandagmorgen aan verschillende bankinstellingen en borg de ruim f 55.000 (dus f 5000 meer dan de eerste opgave luidde), waaronder 55 bankbiljetten van f 1000 in een zwart lederen portefeuille, waaromheen een breed, bruin elastiek ge bonden was. Volgens zijn zeggen heeft hy de portefeuille goed weggestoken in den binnenzak van zijn jas en is toen, vóói het Kommandantshuis op de tram stappende, gereden naar het Centraal Station. Op het plein voor het station verliet hy den wagen, om over te stappen op een andere lyn, maar nauwelijks had hij plaats genomen, ol hy kwam tot de ontdekking, dat^hy zy n tasch met geld kwijt was. Dadelijk begaf zich de oude man, die begrijpelijkerwijze zeer ontdaan, was, naar het politieposthuis aan het station, waar men hem een agent mee gaf om te zien of de dieven wellicht zou den trachten per trein te ontkomen. Maar op de perrons werden geen verdachte per sonen gezien. Daarop schoot R. niets anders over, dan aangifte te doen aan het politie- bureau in de "W armoesstraat. Men is daar dadelijk aan het werk getogen, maar ver mocht tot dusver geen spoor te vinden. Trouwens, het signalement, dat de man van zyn vermoedelyken beroover opgeeft, is zeer vaag. De Ned. Fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel heeft een belooning van f 5000 uitgeloofd voor hem, die aanwijzingen kan doen, welke leiden tot opsporing van het geld. De V ereeiiia'iiig tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollfcids Noorderkwar tier zal hare voorjaarsvergadering der leden houden op Woensdag 27 Maart 1907, des voormiddags 10 ure, in het Koffiehuis van Mejuffrouw de Weduwe J. Winkel Jz. te Benningbroek. De punten van beschryvmg zyn o.m.: Jaarverslag der Vereeniging, (Art. 3 der Statuten). Rapport der financiëele Commissie betreffende de rekening en verantwoording over 1906 Verslag van de werkzaamheden van den Zuivelconsulent over 1906. Uit te brengen door den heer dr. L. T. C. Schey. Verslag der prooven tot verbetering der Varkensfokkerij. Uit te brengen door den heer C. Nobel. Benoeming van drie leden van het Bestuur, wegens periodieke aftreding op 1 Januari 1908 van de heeren J. ZypKz., H J Avis en W. C. Duin. Benoeming van een Voorzitter. Bepaling van de plaats waar de Algemeene Vergadering in November 190/ zal gehouden worden. Voordracht van het BestuurSchagen. - Voorstellen van het Bostuur: tot het opleiden van veeverlos kundigen In te leiden door den heer H.J. Avis b tot het bevorderen van goed melken. In te leiden door den heer dr. L. T. C. Schey. c. tot verbetering der varkensfokkery In te leiden door den heer C. Nobel. d. tot het verleenen eener bijdrage in de kosten van een monsternemer. In te leiden door den Voorzitter, e. tot het verleenen eener by- drage aan de Vereeniging „het Kaascontrole- station in Noord-Holland". In te leiden door den heer W. C. Duin. f. om een onderzoek in te stellen naar de zuivering van afval water bij zuivelfabrieken. In te leiden door den heer J. J. Winkel, g. om een vergely- kend onderzoek in te stellen naar de uit komsten verkregen met de ingevoerde Lin coln- en Wensleydale-rammen. In te leiden door den heer P. Schenk Dz. h. betrekkelyk de bereiding van volvette kaas vergeleken bij die van dagkaas. In te leiden door den heer dr. K. H. M. van der Zande. i. tot het nemen van voederproeven bij mestvee. In te leiden door den heer P. Kaan Dz. Be grooting 1907. De crisis. Bij gebrek aan officieele mededeelingenbly- ven de geruchten en tegenspraken rondgaan omtrent mogelijke oplossingen der crisis. Zoo schrijft nu weer „Het Centrum"„„Het Va derland" deelt mee, dat het kabinet aan de Koningin heeft geadviseerd, „voor alles de rechterzijde in de gelegenheid te stellen, het bewind over te nemen". Ons is echter met zekerheid bekend, dat tot dusver geen lid der rechterzijde een opdracht tot kabinets-formeering ontving. Onder de namen van hen, die van links als eventueele formateurs genoemd worden, ko men ook voor die van het oud-liberale Kamerlid Tydeman en van den oud-minister Pierson, Unie-liberaal". Het correspondentie-bureel te s-Graven- hagVolgens' de jongste geloof verdienende berichten worden pogingen beproefd tot vor ming van een cabinet d affaires door iemand die niet behoort tot het Parlement, noch tot een bepaalde staatkundige partij. Vergadering van den Raad der gemeente Heer Hugowaard, gehouden op Maandag 11 MVoorzitter de heer P. Wonder Az. Alle leden tegenwoordig. Na opening, worden de notulen gelezen en goedgekeurd. Ingekomen is: a_j. a een schrijven van den heer Cs. Smit, bouwkundige te Zuid-Scharwoude begelei dende een bouwplan van genoemden heer voor eene boerenwoning met schuur en vee- stalling, te bouwen voor de heer H. Reine, ten opzichte waarvan Burgemeester en Wet houders eenig verschil van gevoelen hebben met den bouwkundige. Het betreft een zoogenaamden koemuur, dien de heer Smit dik genoeg acht op 11 c. M., terwijl het Dagel. Bestuur 22 c. M. (volgens de verordening) verlangde. In over leg met den deskundige der Gemeente, den heer Groot, wordt met algemeene stemmen besloten aan den eisch vast te houden. b. Van den heer G. Sieffers, H. d. Sch. No. 2, eene missive, naar aanleiding van de verordening herhalingsonderwys, waar in door hem wordt medegedeeld „De jongens cursus werd door 5 leerlingen bezocht, waar van er 4 't onderwijs geregeld volgden. Van de 3 meisjes, die den cursus zouden volgen, vertrok er een naar elders, de overige 2 volgden de lessen geregeld tot en met 1 Febr waarna ze ook de gemeente verlieten. Wat de leerstof betreft, valt evenals vorige jaren op te merken, dat voor de jongens 64 uren voor schrijven, lezen, Ned. taal en rekenen, te weinig is. Voor kennisgeving aangenomen, c. Eene missive van Ged. Staten, bege leidende het Prov. Blad No. 33, behelzende besluit, betreffende de nadere vaststelling der jaarwedden van Burgemeester en Secre taris, by welk besluit de jaarwedden zyn vastgesteld als volgtvoor Burgemeester f 750, voor Secretaris ook f 750. ('t Was voor elk voorheen tot heden f600, terwijl Ged Staten te voren hadden geadviseerd om Burgemeester f1000 en Secretaris f750 salaris toe te kennen). De heer De Boer oppert 't idéé om te protesteeren tegen dit besluit; de gronden daarvoor aanvoerende. Men gaat op het oogenblik niet verder hierop in. Volgt vacature onderwijzer te Veenhuizen, (school No. 4.) Na op 26 Febr. j.1. gehouden proefles, is in overleg met den schoolopziener en na ingewonnen advies van het H. d. S., opgemaakt de volgende voordracht 1. L. Tichelaar, te Den Burg op Texel. 2. C. Daalder, De Ryp; 3. J. F. Oosterhof, te Emmen. Benoemd wordt de heer L. Tichelaar met 6 stemmen. Met 't verkrijgen van een tijdelijk onder wijzer, ter voorziening in deze vacature ontstaan doordat de onderwijzer J. Zwart primo Maart jl. vertrok is men .gelukkig geweest. Heel spoedig toch meldde de heer C. van Twuyver uit Moerbeek (N. Niedorp) zich als zoodanig aan. Algemeen is men er voor, de indiensttre ding van den nieuw-benoemden onderwijzer te bepalen op 1 Mei en zoo noodig op 15 Mei a.s. daar men nu toch tydelyk klaar is. Goedgevonden wordt, een paar door het onderwijzend personeel aangevraagde veran deringen de eene zal ongeveer f 40, de andere pl.m. f 60 kosten aan te brengen in de desbetreffende woning. By de rondvraag vraagt de heer De Boer nog eens naar den besten weg tot protesteeren tegen salarisverhooging van den Burgemeester-Secretaris welke verhoo ging deze zelf immers niet eens verlangde doch na eenige bespreking wordt er toch van afgezien, om te protesteeren. Hierna sluiting. Vanwege de Provinciale Commissie tot bevordering der Veefokkerij in Noord-Hol land zullen dit jaar de voorkeuringen ge houden wordente Hoogkarspel 2 April, te Purmerend 3, te Hoorn 4, Alkmaar en As sendelft 5, Schagen 8, Anna Paulowna 9, Hoofddorp 10 en Amsterdam 11 April. De centrale keuring wordt 19 April op hetDoe- fenveld te Alkmaar gehouden. Iedere stier, die tot de centrale keuring te Alkmaar wordt toegelaten, krijgt een premie van f 25.—. In 't geheel worden zes tig premiën toegekend. Ter centrale keuring worden deze premiën belangrijk verhoogd. Voor de stieren afstammende van in een fokregister ingeschreven koeien, worden bovendien tien premiën van f40 beschikbaar gesteld. Deze premiën worden niet verhoogd. Er wordt gekeurd volgens oen punten- stelsel. By het keuren worden aan de stieren met erkende afkomst 5 punten extra ven. Mijnheer de Redacteur! Verzoeke beleefd onderstaande regels in uw veelgelezen blad te willen plaatsen, naar aanleiding duur gas. By voorbaat myn dank. De reden dat ik u dit schrijf, is, dat niet de fout ligt aan de nieuwe gasfabriek, maar by iederen gasverbuiker van de oude fabriek, wiens branders en komforen geregeld zyn naar de drukking van het nauwe buizennet en nu bij de verwijding van het buizennet der nieuwe fabriek alle branders en komforen te veel gas doorlaten, dat men moet betalenmaar na dat het duur is, heeft men er ook geen dienst van, want het geeft minder licht en warmte. Wil men er meer van weten, elk oogenblik zai ik u het verschil van het doorlaten van gas door een brander van het oude en van het nieuwe buizennet laten zien, want ik zeg 't gas is niet duur met een brander zooals ik brand en die geregeld is naar het tegenwoordige buizennet en drukking en niet roekeloos gebruik kost niet meer dan één cent per uur. Dus wil u goedkooper gas, elke brander en komfoor moet gere geld worden naar de drukking en het buizen net der nieuwe fabriek. Nogmaals myn dank, Met achting, J. ZWART. borden: „Het Casino is de eenige plaats die open is. Het heeft zyn oigen electriciteit. liet gevolg was dat hot Casino propvol zal. In de deftige restaurants zag men demen- schen aan tafel zitten by kaarsen, die in den hals van oen flosch waren gestoken. Andere koffiehuizen waren met honderden lampions verlicht, tot groot vermaak van de menigte. In de ge heel e stad kwamen oudmodische kandelabres voor den dag. De kruideniers werden bestormd om kaarsen. In de hotels lieerschte evenzeer een onbe- schryflyke verwarring. De gasten moesten op den tast hun kamers zoeken. Op het hoofdtelegraafkantoor zaten de telegrafisten by kaarsjes de telegrammen over te seinen. De staking heeft niet lang geduurd. De regeoring heeft toegegeven en de stakors haar steun beloofd voor de toekenning fan de eischen. Zoo hebbon de Vandalen, zegt „de Figaro", die acht-en-voertig uur aan de hoofdstad van Frankrijk het licht en daar door zyn glans en schoonheid onthielden, overwonnen." Ilcn ongeluk. In de schuur van een brouwerij te Neu- markt was een marter ontdekt. De jager- meester van het slot St. Veit zou het dier komen doodschieten en toen hy op weg er naar toe was, sloot een zijner kennissen mot diens twaalfjarigen zoon zich by hem aan om de jacht mede te maken. Men was in de schuur bezig, toen de jager, beweging ziende in het stroo, meende, dat daaruit de marter te voorschijn kwam en een schot afvuurde. Dit bleek een droevigq vergissing. Dadelijk na het schot sprong het dier, door den knal opgeschrikt, uit een anderen hoek te voor schijn en werd gedood. Toen bleek, dat de twaalfjarige jongen het offer was geworden der vergissing. Een schot in het hoofd had hem terstond gedood. Landverhuizers. Sinds eenigen tyd neemt de landverhui zing uit Spanje onrustbarende afmetingen aan. Uit allo havens vertrekken dagelijks honderden arbeidersgezinnen. In Malaga alleen gingen Donderdag j.1. ongeveer 700 Andalusische families scheep naar Hawai, waar de regeering hun allerlei voordeelen aanbiedt. Zoo worden hun op de voordee- ligste voorwaarden landerijen en gebouwen in pacht gegeven en in uitzicht gesteld, dat j ze na drie jaren verblijf daar te lande i eigenaars van het in pacht gegevene zullen worden. De Spaansche bladen zien dezen grooten uittocht natuurlijk met leede oogen aan en beschouwen dien als een ernstig gevaar voor het land. Ze verwachten, dat de regeering de noodigo maatregelen zal nemen, om de beweging tot staan te bren gen. „Het is geen landverhuizing meer", zegt de „Imparcial", „het is een vlucht". Een fonograaf als getuige. Eenige maanden geleden huurde een ad vocaat te Brussel een kantoor, doch het bleek in huis en op straat zóó rumoerig te zyn, dat hy absoluut niet werken kon. De huisheer verklaarde zich machteloos en was ook niet van zins,den advocaat van de huur te ontslaan. Teh einde raad, diende deze een aanklacht in, en om den rechters 'n getrouw beeld te geven van het lawaai, waar hy onder te lijden had, liet hy 'n fo nograaf al de verschillende geluiden opnemen. Na de rechters in het kort op de hoogte gebracht te hebben, list hy zyn eigenaardige getuige aan het woord, en te midden van het oorverdoovend lawaai, dat dientengevolge in de rechtzaal heerschte, beslisten de rech ters, dat de advocaat onmiddellijk verhuizen kon. Tegenvaller. Toen verleden jaar in Duitschland de spoorkaartjes-belasting werd ingevoerd, voor spelden velen, dat zulk een verkeersbelem- mering wrange vruchten zou opleveren. De critici hebbon schoon gelijk gehad. Niet .alleen bleef de opbrengst ver onder de raming, maar het verkeer verminderde zoo, dat, de belasting-opbrengst er by geteld, de totaal ontvangst uit de spoorwegen nog mindei was dan de totaal-ontvangst vóór de invoe ring der belasting! Misschien zal men zich herinneren, dat alleen de le, 2e en 3e kl. belast werden; de 4e kl. bleef vrij. Nu, de drie eerste klassen hebben alle minder reizigers te vervoeren gekregen, terwijl de 4o kl. abnormaal toenam. In de 3 klassen zyn 22.33 millioen reizigers minder vervoerd dan verwacht kon worden. Nog niet wys geworden, wil de minister, zegt men, de retourkaarten afschaffen en do halve retourkaaren met 16 pet. verhoogen. gevraagd, voor geruimen tijd werk, bij Jb. BES, metselaar te Schagerbrug. Eéne enkele buitengewone voonstellini door het ft» bij h.. BLOK, St. Maarten. Direelie TAI lij vau AMaTERDAM, op Dinsdag 26 Maart 1907, zal worden het beroi Opgevoerd Tooneelstuk PT1 j bij H. VAN KEULEN, Oudesluis. töevr&s»£d, tegen 1 Mei, :-:MHSS,x Aanvang 8 uur precies. Entrée fl.— en fO.75. Plaatsen te bespreken iq cent extra, ook per briefkaart Een extra-tram zal loopen, na af. loop der uitvoering, naar Nieuwe Niedorp, om met Mei of eerder in dienst te den, bij W. KREIJGER, Oudesluis. tre- dcr Rederijkerskamer „De Zwaan" in het lokaal van den Heer M. KOOIJ 13 Terstond gevraagd; tijd werk, bij P. BOOü voor geruimen te Kolhorn, Parijs in donker. Plotseling, zonder eenige waarschuwing byna, hebben ongeveer een 500 electriciens in Parijs gestaakt. Een van de bladen, die nog zyn uitgeko men, beschrijft de stemming in het plotseling in het donker gezette Parjjs aldus In de banken, de drukkerijen, winkels van allerlei gading en in gewone huizen ging het licht even na vyven uit. Men be stormde de telefoons, om de maatschappijen te vragen onverwijld werklieden tot het doen van herstellingen te zendenHet eenige antwoord was, dat er geen werklieden be schikbaar waren. De staking is uitgebroken, doordat de werklieden geen inwilliging konden krijgen van eischen, die zy al sedert Juli 11. hadden gesteld. De aanleggers van de staking had den de grootste geheimhouding bewaard, en, op enkele Donderdagavond aan de muren in de stad aangeplakte biljetten na, was er geen aanwijzing geweest dat de strijd was begonnen, vóór het licht uitging. Tegen vier uur kregen de drukkerijen, waar de avondbladen ter perse zouden gaan, bericht dat er om vyf uur eun werkstaking was afgekondigd. Op verschillende plaatsen wilde men er geen geloof aan slaan, maar men maakte toch - toebereidselen voor alle gebeurlijkheden. In een groote bank in de wyk van de Opera was er een tooneel van verwarring toen het licht uitging. De voordeuren werden dadelijk gesloten en bewaakt, geldswaardige papieren en baar geld werden inderhaast in de kluis weggeborgen en de menschen die in de bank waren, worden nauwkeurig onderzocht toen zij het gebouw verlieten. Ditzelfde gebeurde in de meeste groote instellingen, met name in het hart van de stad. Toen de avond viel, was Parys een onbe haaglijke duistere stad. De oudste inwoners herinnerden zich niet sedert het beleg van 1871 zoo iets aanschouwd te hebben. Het Casino de Paris, dat zyne eigen elec- trische werkplaats heeft, liet by alle andere tingeltangels mannen met borden post vatten Bij 1 Gevraagd tegen half April, goed kunnende melken, bij J. A. Visser te Barsingerhorn- 7. K.G. p.a. Wordt gevraagd, met 1 Mei een bij O. R. BLAAUBOER, Wieringerwaard. juiuii vl" Anna Paulowna. Anna Gevraagd, tegen 1 Mei, goed kunnende melken, bij A. GROOTES, Nes, Schagen. Gevraagd, met half April, Zoon.) R.C., in klein gezin (Vader en AdresC. BLOKDIJK, Veenhuizer Middenweg bij Oude Niedorp gevraagd, tegen 1 Mei, het licht van lantaarns las men op die bosoh te Oude Niedorp. Stekel- I Te koop, pl.m. 8000 pond puik beat Landhooi, benevens 50 zak a f 1.25 per zak, bij Gebr. DE JONG te Anna Paulowna, van 8 bnreau Te huur gevraagd: van 10 dit Koeien, blad. Br. fr. lett. J> Te koop:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1907 | | pagina 6