Zwarte, gekleurde en erêuie St#n BLOUSES, Costimrota vanaï 13.50. VITRAGES Voorjaars- en Madras voor serres SoliedeNaaimachines vanaf f 20 tot f40. Groote sorteering zwarte en gekleurde Zomermantels. Glasgordijuea en aigepaste Gordijnen. Schagen. J. H. SCHENE, bondag 5 April 19(18. •52e Jaargang. No 4349. VIERDE BLAD. LOSSE BLADEN Binnenlandsch Nieuws. bericht de ontvangst der nieuwste Handschoenen, Corsets, Ceintuurs, Chales, Katoen en Lusterrokken. Linnen, Lancaster en Katoen Gordijnen met bijpassende Franjes Kapok en Veeren Bedden, alle soorten Matras sen, Ledikanten en Dekens worden tegen scherp concurreerendeprijzen spoedig geleverd. Hit het Boek van F I D117 8. IV. Nooit ztgt een mensch zichzelf volkomen uit, Nooit stijgt zjjn diepste diep tot aan zijn lippen, Nooit laat zijn ziel naar diep're ziel ontglippen, Wijl zjj bewust of onbewust zich sluit Wij steken grijpens-schuw onz' handen uit Naar wat wij niet verlangen of begeeren, Naar wat wij trachten aan onszelf te leeren T" zijn: Der Wijsheid toppunt en besluit En in die leugen-waarheid leven wij, Geheim voor and'ren, voor onszelf nog meer; Totdat het Lot op 't onverwachts ons leer, Dat 't IK zichzelven handhaaft, en zich vrij Bliift weten boven alle doen en zeggen Ons zwijgend Innigst laat zich niet gezeggen. goed uit en droegen «n ruime hoeveelheid Keer tSjke vruchten. Wat de druivenwingerden betreft, kwam ik tot de ver- I rassende ontdekking, dat de met Phytophiline behan- i delde. niettegenstaande zij niet eens de gebruikelijke bemesting, zooals de overige wingerden hadden ont vangen, vergeleken met die andere zich daarvan door meer intensief groene kleur en gezonder uitzicht gunstig onderscheidden. Ik heb in mijn instituut te Wageningen ook proeven genomen en bevonden, dat bladluizen en roode plan- tenmilben, met Phytophiline in contact gebracht, spoe dig sterven, en dat de planten van de behandeling abso luut geen schade ondervinden.'' De heer Verhagen heeft later nog verklaard, dat hij de bedoelde perzikboomen en druivenwingerden sedert niet meer heeft behoeven te behandelen, daar er zich tot December 1907 geen ongedierte op vertoond heeft, terwijl hij, in de kassen waar hij de Phvtophiline niet toepaste, in dit jaar weer veel last van schildluizen gehad 'h'eeft. Ook in hetzelfde jaar waren de oogstresultaten van de behandelde boomen beter dan van de niet behan delde. Hoewel, zooals uit het bovenstaande blijkt, de resul taten van tot dusverre genomen proeven gunstig zijn, zouden wij (de Phytophiline nog niet durven aanbevelen als het bestrijdingsmiddel tegen dierlijke en plant- aardige parasieten. Wij meenen echter, dat de aanvankelijke resultaten alleszins rechtvaardigen, de aandacht van onze lezers op het middel te vestigen. Waar de schade door parasieten van verschillenden aard, aan de cultures in de geheele wereld teweeg gebracht, eenvoudig niet onder cijfers te brengen is en zelfs de teelt van gewassen geheel ten gronde over van het onrein. De rader Was voor eenigen tjjvi naar Duitschland vertrokken en had niets meer v*» zich laten hooien. De vrouw trachtte nu en dar. s avonds met sinaasappelenventen wat te verdienen. De armbezoeker begreep, dat spoedige hulp hW' dubbele hulp beteekende. Hij begaf zich aanstonds nasi' den heer Jonker, directeur van bet Toevlucht voor Onbehuisden en veriekie de treurige geschiedenis. i)e heer Jonker begreep, ging aanstonds mede, maar vroeg den hoofdcommissaris van politie te voren om twee brancards, die naar de Rozenstraat gedirigeerd werden. in het woonhoi gekomen, schrikte zelfs de heef Jonker, die heel wat toestanden heeft medegemaott. voor het ontzettend vuile en treurige schouwspel terug Hij trachtte de vrouw te overreden, met haar kinderen mede te gaan naar het Toevlucht voor Onbehutsdea (Oude Wdhelminagasthuis), maar zeif wilde ae niet n«e, gaf wel na eenige oppositie haar kinderen af. De» stumperdjes zijn toen per brancard overgebracht en. hebben in het Tehuis, onder de goede zorgen des hte ren Jonker, een wedergeboorte ondergaan. De kinde ren hadden ergen honger en wanen allen door ver vuiling verwond Men zou nog trachten de moeder over te haiea om haar ellendig verblijf te verlaten om in het Tehuis bij haar kinderen te komen. TeL Speelterrein. In verband met de talrijke klachten over de tuch teloosheid der straatjeugd verdient vermelding, dat het gemeentebestuur van Lochem bij den Zandkuil aldaar een terrein heeft laten in orde brengen, waar de jeugd zich kan vermaken. Een aantal oude schoolbanken zijn tussehen het 'hakhout geplaatst, die vermoeiden gele genheid tot uitrusten bieden. F.en moole'vangst. De politie te Nijmegen heeft een prachtige .vangst gedaan. Twee Duitsche zilverdieven, jongelieden van 18 en 22 jaren, werden n.I. aldaar aangehouden en in het bezit gevonden van een grooten voorraad rijk tafelzilver, vermoedelijk afkomstig van inbraak. Het bu reau van den commissaris van politie geleek één zil verwinkel Het zilver is gedeeltelijk gemerkt H. A„ gedeeltelijk E. R. De arrestatie heeft met veel overleg plaats gehad. Een rechercheur n.L zag in de Vleeschhouwerstraat verdacht voorkomend individu, dat 1 1'irorr] is en zeirs oe icut v«m 0 gericht werd door deze vijanden, mag het vraagstuk van de bestrijding voorzeker zeer gewichtig heeten. Het is dan ook daarom, dat een bestrijdingsmiddel, dat eenigszins serieus schijnt, naar onze meening ten volle de aandacht verdient van alle belanghebbenden. Wij meenen derhalve het nemen van proeven op uit gebreide schaal te mogen aanbevelen. En om hiertoe te geraken is het zeker het meest ge- wenscht en het minst (gewaagd voor de belangheb benden zelf, dat ieder op kleine schaal een proef neemt Aan hen, die dit met ons eens zijn en alzoo over gaan tot het nemen van een proef, zouden wij dan nog den volgenden raad willen geven: Stelt het Phytopathologisch Instituut er mede in ken nis wanneer ge een proef neemt en deelt het te zijner tijd uwe bevinding mede Voor zooveel mogelijk zal dr. Ritzema Bos dan uwe proeven zeker wel controleeren en in ieder ge val komen de resultaten op één plaats samen, (waar een onpartijdig deskundige in staat zal zijn uit deze verschillende ervaringen één algemeene conclusie te trekken. Diploma van bekwaamheid in het melken De Yereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier stelt de gelegenheid we derom open een diploma te verwerven voor bekwaam heid in het melken. Jongens en meisjes van 15 tot 20 jaar kunnen zich. vóór 20 April schriftelijk aanmelden, onder opgave van. datum en jaar van geboorte, bij den secretaris tkr Yereeniging, W. Teengs te Alkmaar. Reiskosten naar en van Hoorn, waar het melken zal geschieden, wondfn. desverlangd vergoed. l>e deelnemers ontvangen direct na aangifte eer boekje over het melken. Bij grootere aangifte dan wordt geloot, wie tot het examen worden toegeiati De Langereis, 1 April 1908. 't Was vandaag feest aan de Langereis, en de ge beurtenissen, die heden wëïden herdacht herdacht, omdat ze een kwarteeuw geleden plaats vonden,—gaven alleszins aanleiding tot een flinke, opgewekte feect- viering. Op den lsten April van het jaar 1883 toch is 1» nieuwe school aan de Langereis in gebruik genomen en zyn het Hoofd dier school, de heer M. de Jong, en de onderwijzeres, mejuffrouw Timmerman (de laatst» dan, strikt genomen, even later in 't zelfde vooijasO aldaar in betrekking gekomen. 25 Jaren lang hebben beiden ijverig en nauwgewc hunne plichten als opvoeders der jeugd, van vaders trots en moeders hope, vervuld. Moge het voor een Hoofd der school voorzeker een zeer gedenkwaardig feit zjjn, 25 jaren die gewichtig» taak te hebben vervuld aan dezelfde school, niet minder Het was een praehtige stoet, bestaarde uit 22 rijtui gen, 10 ruiters en 28 heeren en 9 dames op fietsen, waaronder waarlijk keurig versierde waren. Na het eindigen van den optocht zongen de school kinderen jubilaris en jabilaresse een eenvoudig, waar- deerend lied toe, wat met hartelijken dank werd beant woord. De heer Dane, fotograaf uit Alkmaar, nam bij 't school gebouw een kiekje van t mooie tooneeltje. Ook bij de herberg van den heer P. Vis werden de luidjee met ver sierde fietsen, enz. gekiekt, wegens de grootte der groep in twee gedeelten. Er zullen, zegt men, exemplaren dier fotografische opnamen in verkoop worden gebracht. Na ontbinding van den optocht, kregen de jubilarissen in de ontvangzaal talrijke blijken van belangstelling en zooals te begrijpen is, was het gemoed meermalen vol. In de herberg van den heer P. Vis was'tjonge volkje onderwijl druk aan den dans gegaan, wat vroolijk tot een uur of vijf, zes, 's namiddags voortduurde. We laten even eene opsomming van de stoffelijke blijken van belangstelling, die de jubilarissen in zoo ruime mate ontvingen, volgen. Aan den heer M. de Jong werd het navolgende ver eerd van de ingezetenen van de Langereiseen fraai schrijfbureau met stoelvan het gemeentebestuur van Hoogwoud 1 gouden bril met etui, met goud bewerkt, waarin inscriptie kan en zal worden aangebracht. Van 't Departement Hoogwoud van de Mpij. tot Nut van het Algemeen, waarvan de heer De Jong 17 jaren secretaris is, 2 zilveren lepels en vorken. Van de onderwijzers in do afdeeling Hoogwoud en Omstreken van 'tN.O.G. zal den volgenden dag een gouden bril als geschenk inkomen. Mej. Timmerman kreeg de volgende geschenken: van de ingezetenen van de Langereis een fraaien gouden hor logehalsketting. Van het gemeentebestuur van Hoog woud een zilveren lepel, vork en servetring. Bovendien kregen de jubilarissen van de oud leerlingen, leerlingen, vrienden en buren, elk een in lijst gevat huldeblijk, in aardig en zeer waardeerend rijm opge maakt. Bovendien kreeg de beer De Jong van de schoolgaande kinderen nog een gouden vingerring. Menige hartelijke en waardeerende toespraak werd ge houden door de leden der feestcommissie. Met gevoelvolle woorden, werden de waardeerende toespraken door den jubilaris beantwoordt» Soms werd het hem haast te machtig, overstelpt als hij was door de hem in zoo ruime mate gebrachte hulde en was het gemoed zoo vol, dat dit hem haast belette te zeggen, wat hij gevoelde. Ook de districts-schoolopziener uit Alkmaar kwam de jubilarissen hartelijk gelukwenschen. Van 2 tot 6 uur 's namiddags was er receptie (ook Donderdag nog van, 's middags 2 tot 4 uur) en de recep tie werd druk bezocht. een hem verdacni vuuikuji«.uu geen voldoend antwoord gevend, door hem werd ge arresteerd. Bij visitatie van den betrokkene vond men hem als het ware geheel beladen met zilver. Ook was gebleken, dat hij met een tweeden persoon gezien was, die, vergezeld van een niet gunstig befaamd Nijme- genaar, in de buurt van de Rotterdamsche boot was opgemerkt. Uitgelekt was tevens, dat men niet hier, maar onderweg op die boot wenschte plaats te ne men. Onmiddellijk werd toen naar alle richtingen een onderzoek ingesteld met het gelukkig gevolg, dat te Weurt. juist toen hij de stoomtram naar Wamel wilde instappen, door den hoofdinspecteur de tweede Duit- scher gearresteerd werd, die eveneens volgepakt bleek met zilveren voorwerpen. Hij werd naar bet politie bureau overgebracht en daar van den voorraad ont last. Ook werden deze beide veelbelovende jongelie den nog in het bezit bevonden van beleenbriefjes van n"~ -"«/ion lorctnnd wer- den nog in het bezit iwvonueu >.m pandjeshuizen te Nijmegen, welke panden terstond wer den gelost. Het tweetal is Ite voet van Kleef naar Nijmegen gekomen en heeft op die manier het zilver gemak kelijk over de grenzen kunnen brengen. Aan de politie te Dusseldorf, van waar beiden af komstig zijn, is onmiddellijk van deze vangst kennis gegeven. Nijm. Ct Ingestort. Door den hevigen wind van Dinsdagnamiddag sloeg van den molen van A. de Jong te Zundert (N.B.) eene roede af. De molen begon zóó snel te draaien, dat de molenaar hem niet stop meer kon zetten, ten gevolge waarvan hij geheel in elkaar stortte, den mo lenaar en eene toevallig daar aanwezig zijnde vrouw Hollanders onder het hout bedelvende. De molenaar zelf kwam met den schrik vrij, doch genoemde vrouw liep ernstige kwetsuren op. Notaris BarUx. De heer J. F. Backx, notaris te Wieringerwaard hoopt op 17 April a.s. den dag te herdenken, waarop hij 25 jaar notaris zal zijn. De Stakende Haad van Dreuuiel. lie staking duurt voort. Sedert 11 Maart is er geen lid van den raad ais zoodanig aan het werk gegaan. Ónderkruipers zijn er niet bijgepost behoeft er dus niet te worden, maar de gemeente zit met zoo'n sta- kenden raad leelijk in de misère. Heel belangrijke za ken wachten op afdoening. Landerijen moeten verhuurd worden en een heele schoolklas zal vacantie moeten hebben als niet spoedig een onderwijzer benoemd wordt. Dreamel zit in angstige spanning, wacht op een scheids gerecht. Pr. G. en N. Ct. April-grnp In een der dagbladen stond Dinsdag een annonce waarin werden gevraagd 50 personen tegen f 1.50 per dag, ter verspreiding van reclamehiljettenzich aan te melden bij den coiffeur Carel Oly, hoek Nic. Berghem- 1 straat, te Amsterdam. üp genoemde annonce meldden zich ruim 600 per sonen aan bovengenoemd adres aan. Maar de goede coiffeur wist nergens van en werd mot scheldwoorden overladen, zoo zelfs, dat hij zich genoodzaakt zag, de hulp der politie in te roepen Vier agenten nadden hun handen vol. om de schel dende en uitjouwende personen te verwijderen, 'n Pret tige le April. Ken nieuw middel ter bestrydiug aan dierljjk en plantaardige parasieten Onder den naam Phytophiline is een nieuw middel ter bestrijding van dierlijke en plantaardige parasie ten in den handel gebracht. Op grond van de resultaten verkregen met daarmede genomen proeven, vestigen wij er de aandacht op. Een bekend fruitkweeker, de heer A L- Verhagen, te Naaldwijk, heeft in het najaar van 1905 eenige per- zikboomen, zich bevindende in een broeikast, met Phy tophiline behandeld en kon verklaren, dat in het ge heele daarop volgende jaar zich geen enkel ongedierte op deze boomen vertoond heeft en dat zij overvloed van vruchten opgeleverd hebben. Een door hem genomen proef op een negental drui venwingerden, welke bij de overige in groei achter stonden en van schildluizen en het zoogenaamde zwart veel te lijden hadden, gaf het resultaat dat daarop geen ongedierte meer voorkwam en dat zij er in de lente van 1906 veel beter uitzagen dan de niet daarmede behandelde, en zulks terwijl de planten dat jaar de gewone bemesting niet hebben gekregen. Deze proeven zijn gecontroleerd (foor professor dr. J. Ritzema Bos, directeur van het Phytopathoiogisch Instituut te Wageningen. met betrekking tot welke con trole wij h ier laten volgen een ons ter hand gesteld uittreksel uit de verklaring van dr. Ritzema Bos. 1 „Bij de door mij in Juni 1906 gehouden controle over de door den heer A. L. Verhagen, te Naaldwijk genomen proeven, heb ik kunnen constateeren. dat bij ™jn bezoek aan de met Phvtophiline behandelde per zik boomen geen enkele schildluis te ontdekken Was, daarentegen waren zij in massa's wel aanwezig op de overige niet behandelde, ondanks de tuinman mij ver zekerde. dat hij de laatste voortdurend met allerlei als ms^vticide aangeprezen middelen behandelde. De met Phytophiline behandelde boomen zagen er J. H. SCHENE in GROOTK KKl'ZE. Prachtige sorteering wollen,zyden en mousseline de nieuwste modellen (Kiuiono). Zwarte en gekleurde -n alle breedten, vanaf 20 ets. tot 95 ets. per t| in verschillende kleuren. de nlenwste patronen. In alle breeeten. Groote sorleering TAFELKI.EEDEN, TAPIJ TEN, KARPETTEN en LOOPERS. Aanbevelend, Wanneer op deze wijze de mannen van de pracüjk j i8 dit geval, waar valt te wijzen op 25-jarige onafi». samenwerken met di evan de wetenschap, zal spoedig broken ambtsvervulling aan één en dezelfde schooldoor uitgemaakt kunnen worden of men in de Phytophiline eene onderwijzeres. inderdaad h e t middel gevonden heeft ter bestrijding En waar dan valt te wijzen op een zóó warm o> van dierlijke en plantaardige parasieten, die zulk een gaan ;n het openbare leven van de Langereis waar enorme schade aan onze fruittelers kunnen berokke- echt-medeleven met de burgerij valt te constateeren 1 daar kan het wel niet anders, of men wordt der burger^ J"U .1. ronHoot, knliMfl. nen. jl daar Kan net wei mei aiiubis,in uioi wviuiuoi uli Voor bestellingen ter proefneming wende men zicli üef en deze gevoelt op een tijdstip als vandaag behoefte, tot de Maatschappij Phytobie, Molenstraat 15, te 's- j^ri don aandrang haars harten op hare eenvoudigs. Graveailiage, alwaar gebruiksaanwijzingen en alle ge- ongekunstelde wijze gehoor te geven, déar zijn te -i-.« -hiit.o^n ir hekomen zun. verwachten warme. ODrecht irraveiMiagc, - wenschte inlichtingen te bekomen^ zijn^ Weebl Een uittrek. verwachten warme, oprecht gemeende blijken v*i waardeering, van hulde en sympathie, geschenlten, waarvan het geven rechtstreeks uit het hart voortkomt: Eeu uittrek De commissaris der Koningin in Gelderland heeft dier dankbare0dorpste^önërs~ üi Maart 500 bewijzen van Nederlanderschap afgege- Welnu, de band, die hém' en haar in d«n ven, bijna alle aan personen, die in Duitschland izijm J- 1i-t, gaan werken. In Januari en Februari zijn er in 't gaan geheel 1300 bewijzen uitgereikt Helder 2 April 1908. De raad heeft gisteravond f 7800 toegestaan voor ver betering van het plantsoen bij het spoorwegstation en f 30.000 tot verbetering van den toestand van het Het- dors ehe kanaal. Aan de vereeniging „Ambachtsschool voor Helder en Omstreken" zal onder hypothecair ver band op de te bouwen school f20.000 worden verstrdkt. Schandelik. Gisterenavond werden te Heerenveen gevankelijk bin nengebracht drie 17-ja~~ta!w«ck«i fïiaas- terland). Deze drongen GOUUUgu Bouwstra, wiens dochter in gezelschap was van^haar verloofde. Deze werd verjaagd en nu werd het 27-jarige meisje op schandelijke wijze door de drie jongens be jegend Nog twee andere jongelingen moeten medeplich tig zijn. De Officier van Justitie gaf last tot gevangenhou ding. Ellendige toestand. Te Amsterdam is weer een ontzettend stukje pl- lende blootgelegd. Een bezoeker van „Liefdadigheid naar Vermogen" kwam een huis binnen in de Rozenstraat, of liever gezegd, poogde er binnen te gaan. Want de verregaande toestand van vervuiling en verdierlijking, waarin hij het gezin aantrof, deed hem terugdeinzen. Daar wentelde in één-kamer-woning een moeder met vijf kinderen zich in hel vuil rond in den waren zin van het woord. Afschuwelijk en in-treurig was zulk een staat van armoede en vervuiling. Het jongste kind van 10 maanden lag naakt in den bijna naakten schoot der moeder; de andere 4 kinderen, van onderscheidenlijk 4t 6, 8 en 9 jaar, waren in lompjes gehuld en liepen V* Cl U U, UO oail'i, Uiu uviu Wii UUU-. au uvu mu* tijden met de burgerij heeft samengeetrengeld, is h»<iw gebleken een hechte band van ware en trouwe vriend schap te zijn. Veel voorbereiding, vele werkzaamheden heeft de wakkere feestcommissie zich dagen te vo% getroost, maar de uitkomst hater bemoeiingen is schoon is dubbel loonend geweest. In den frisschen morgenbries wapperd.-n vrooljjx g® vlaggen vanuit de woningen en het feestelijk aanzw. werd nog verhoogd door de aardige groen versieringen die waren aangebracht. De school was van binnen smaar- vol versierd; daar was keurig werk van gemaakt. 2jj diende tot receptiezaal. De ingang prettig met groc ^lU011V010ldlU15, UiO 1« "Vu luuito. ziene buffet met bekwame hand was voortgezet. Beginnen we thans eene beschouwing van heit wd- voorziene feestprogramma, dan valt eerst te reppen den optocht die allereerst zou worden gehouden. Omstreeks half tien was de lange file van rijk ver sierde rijtuigen, fietsen, ruiters te paard, enz. in uit stekende orde opgesteld en ving de optocht, die tot het. einde netjes geregeld bleef, aan. 't Is waar, de wind was wel wat sterk, doch mocht hij al hier of daar geniepig een hoed of een petj» af rukken, dat waren van die incidenten, d ie v. einig af breoa aan 't geheel deden, en 't was overigens droog, botoor weer; een waar voorrecht bij zoo'n Ungen marsch. Vóór de 0. L. school was dan de geheele stoet opg». steld, een zestal wakkere muzikanten waren zich koxiw aansluiten en voort ging het in ooeteljjke richting lati^ de Lage Langereis over de Wineelerbrug, vervolgt^ over de riooge Langereis tot de Veenhuizerbrug, daar over de Lage Langereis volgende tot de 0. L. schat vervolgens ontbinding. Eindelijk werden bjj de herberg van den heer K. de Beurs bij de Langereizer voetbrug toebereidselen gemaakt tot de gondelvaart, die te 7 ure zou aanvangen. De „snip", door den beurtschipper Kuiper beschikbaar gesteld, en 4 kleinere vaartuigen waren voor dit doel aangewezen. De vijf vaartuigen, rijkelijk met groen versierd en flink verlicht met lampions, vormden een mooi geheel en stevenden ter bestemder ure statig vanaf de voet brug bij K. de Beurs tot nabij de openbare lagere school, 't Maakte een alleraardigst effect. Na het einde der gondelvaart werden op de „snip" een drietal aardige groepen door dames en heeren ver toond, flink met Bengaalsch vuur verlicht. Eene onafzienbare volksmenigte was bjj de gondel- vaart en het vertoonen der groepen langs de ringvaart aanwezig, 't Weder was gelukkig nu veel stiller dan 's morgens. Den geheele feestdag werd besloten door een zeer ge animeerd en buitengewoon druk bezocht bal ten her- berge van den heer P. Vis. Het lokaal was haast niet bij machte den grooten toeloop van volk te herbergen en er stak èn voor mu zikanten èn voor dansenden terdege „een zweetje" in. J Maar 'tging heel gezellig toe en dan hindert de groote warmte niet- veel. De jubilarissen en leden der feest commissie waren nog een heele poos gezellig daarbij tegenwoordig. Veel bemoeiingen, we zeiden het reeds, had de feest commissie met haren wakkeren voorzitter den heer P. Kooij, en haren ijverigen secretaris, den heer P. Brug man Pz. zich getroost, maar hun werk is uitnemend geslaagd. Het is een merkwaardige dag gefeest, die ongetwij feld bij de burgerij nog in lange en dankbare herinne ring zal blijven. En ook voor den jubilaris en de zijnen en voor de jubelaresse is het een schoone dag geweest, die opzoo sprekende wijze devoor hen bestaande sympathie heeft doen uitkomen. Dat ze nog lange jaren zich in die sympathie mogen blijven verheugen en hunne taak nog geruimen tjjd met onverzwakte toewijding in ge zondheid mogen blijven vervullen, is de wensch van de geheele Langereis. Raadsvergadering Nieuwe Xiedorp. Vergadering van den Raad der gemeente Nieuwe Niedorp, gehouden op Donderdag 2 April 1908, namid dags 3 uur. Voorzitter de heer J. v. d. Stok, Burgemeester. Present allen, ook het nieuwbenoemde, nu te instal- leeren raadslid de heer J. B. Wilken. De Voorzitter opent de vergadering. Daarna vindt de installatie plaats van den heer Wilken als raadslid; hjj legt in handen van Voorzitter de gevorderde eeden af, waarna Voorzitter hem met hartelijke woorden feliciteert. Ook van den Raad ontvangt de geïnstalleerde een hartelijke felicitatie. Vervolgens worden gelezen de notulen van de vorige vergadering; ze worden onveranderd goedgekeurd. Mededeeling door Voorzitter, dat de jongste kas- verificatie bij den gemeente-ontvanger, accoord met bijbehoorende aanteekeningen, bü den heer Haringhuizen in kas heeft doen bevinden f 41.48|. Een suppletoire begrooting voor het dienstjaar 1907 wordt voorloopig opgemaakt in ontvangst en uitgaaf op f840. De Raad begeeft zich geruimen tijd in comité-generaal tot het opmaken van hbt kohier Hoofdelijken Omslag, behandeling reclame Hoofdelijken Omslag, enz. Bij het opheffen van het comité-generaal stelt Voor zitter voor, het kohier voorloopig op de aangegeven cijfers (ongeveer f2700) vast te stellen, om later tot vaststelling van het percentage over te gaan. Rondvraag: De heer Wilken vraagt het gevoelen van den Raad over de vereenigbaarheid van zijn raadslid maatschap met de reeds jaren door hem bekleede functie van Armvoogd. Voorzitter en de heer Kuilman wijzen er op, dat het volgens de Gemeentewet wél vereenigbaar is en zjj beiden zouden het, evenals alle andere Raadsleden, nu waarlijk betreuren, als de heer Wilken bedankte als Armvoogdzijne groote verdiensten als zoodanig worden erkend. De heer Wilken verklaart zich bereid voorloopig zijne functie als Armvoogd te blijven waarnemen. De heer Kuilman informeert, wanneer de commissie voor de Weezenrekening vergaderen zal. Voor deze com missie en voor die voor de Armvoogdenrekening zullen tijdstippen worden bepaald. Hierna sluiting. Diefstal. De eigenaar van het Hotel Bristol aan den Stations weg te 's-Gravenhage, heeft bij de politie aangifte ge daan, dat hem een bedrag van ongeveer f2000 aan geldswaardige papieren en specie is ontstolen. Verdacht van dezen diefstal wordt een kellner, die eergisteren is vertrokken en, naar vermoed wordt, het geld door middel van een valschen sleutel uit een kast zou hebben weggenomen. Een ongeluk by den arbeid. Op de ijzergieterij te Isselborg bij Dinxperlo heeft een treurig ongeluk plaats gebad. Terwijl de poetser P. van Halteren bezig was een kachelromp te slijpen, sprong deze uit de machine en tegen zijn hoofd aan. De man werd zoodanig getroffen, dat hij in levensgevaar verkeert („Amh. Ct")

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1908 | | pagina 11