Alieseu Nieuws- I D «I -«««'.• s-1 s, irïïs wing Donderdag 8 Mei 1913. n a n SCHA 57ste Jaargang No. 52GO toiimiT. Arrondissements Rechtbank te Alkmaar. Zitting van, Dinsdag 6 Mei 1913. MISHANDELING. Anril e:enlee-de vernielin~ van een door buurman ner« te VeenendaaJ is aan de werklieden bekend ge-1 Z'n beenen bengelen boven 't zwartig glanzend** Bart daargestelde rieten schutting. maakt, dat gedurende vier weken hun, gemiddeld loonwater. Boven z'n brutaio snuit luifelt de rand van Had Bart, zooals uit de stukken bleek, aam-anke- i «'orden uitbetaald, waarna zij zullen geacht wor-i Voddig oellwrtje lijk verklaard, dat hij die rieten schutting, die van o n le 7,J.n ontslaëeu. Als er opnieuw gebouwd is, Piers' spulletje, dat door een sloot a,l va.n dat van aan oude werklieden voor zoover er dan Bart is gescheiden, ongeveer 10 Meter afstaat, had P'^ts z-al rijn, de voorkeur gegeven worden, neergezet om niet meer tegen deze buren op te moe- vtij)\v AClrrER-TBIMERMAN. ten kijken, thans eraf hïi een e-ehoel onrt»"» nmionnr. I Cn de laatst o-Ahm.n ecewveii woraen. I neergezet om niet meer" tegen dezeTuren'op ~ti'I r>e eerst© beklaagden waren Jacob Schermer en tijken, thans gaf hij een geheel andere reden op. f 5^ gehouden algemeen© vergadering van schuldig gemaakt. Zii maakten diten dnsr m«+ Ha - - 0„v„.» -.w.ciMiimiuaia. n voaatg colbertje, veel te groot, omgeeft z'n hoekig jongenslljf. In z'n handen, hajf bedekt door de rafelig-elndigen.de mou wen, houdt-i© ©en langen, hengel Een schooiertje hengelt bedaard in het zwnrto water van. de erentfeste Heerengraeht. Met strakke aandacht bestaart hij het touwtje, dat afspant van 't hengeleinde. Een paar dienstboden voor de groenla-sniACAlAti^A i, u»iaart nq net - -- i hbtnrni-cn ka« w Y™a* imyoeng I afspant van 't hengeleinde. Een paar diei i»i uiui aau mwnwmeung nanoen Dloemetjes daar. wachter van 3iföSerk^(wïfdi^) ^STd^r?i?ü 1 Sï? schuldte gemaakt. Zij maakten dóen dag met de De President was over dat plaatsen van dm achute ».|J kijken nut vieze geatehten dit ran» doen SamSete 11.56 uur van Wognum vertrekt, van- door Bart eigenlijk lang niet te spreken en v» letenonen dat' de 8tllle daar een reisje naar Hoogwoud in gezelschap van dat do man zeuelijk gesproken wel een pak steagherlma|jp wr,^TA: Tv'-..-. en aat *»««-««- Raa's vader en den. ól-iarisren ietwat dooven voehan- verdiende. al Is het ook waar .Taan h r Bart eigenlijk lang niet te spreken en vond I '*«0 Jaarwedde genoopt ia, in "zijn ^rijTui^T" SiJ i WjkPn met échten dit w© do^n* ÜUl7,en -rcaas vaderenden 51-jarigen ietwat dooven voehanr verdiend/f1^ nf 5 gesproken wei een pak slaag Jvan timmerman, uit te oefenen, en dat' in 0ver n hrug, dan langs de stille gracht komt er delaar Jaap Bais. ook een Hoogwouder. Het discours JL dat Jaap p^rs hem t£ wif® °m verbetering in dien toestand' S?*!?"g« n apent aanbeenen. Tien meter van het op dit traject gevoerd, mocht druk heeten en voor e t ffc p v-oort^rt^°°r .zaJ word?n hoogere aiitÜri» Zelfs een uilteenzetting aan I staathiJ stiI- als ware plots een g!f- zoover hii er tiid to© had. zoo tueschen de drukte IÏ1' Pr^f9UB Barf aa"- nlet a"Jor*t*it bad tot gevolg, dat er gewezen "Jj* TOOr h«m uit dep grond geschoten a's op dezewijzo door te gaaien Bart, verklaard© dan °P art. 130 der Gemeentewet, di© den Raad de b,J marmer verkeerd, als al^hoJwdA h« °°k 1 tt„rruïiu,S.i<rn' ,r^^ "f'ï \oot da "^11'sluï Se POH- -bb-^rachUgp, J.loedteSgSf<K^rW Mn 't I« ijgÈ^n In handen geeft. Zoo'n i alet geloven en ziet het niettemin- hij z let liet vil schend Rr.h^wlAW _.z_ ,J- /,ieui«l 11 - jl ge\x>era, mocni aruK neeten en voor „e zoover hij er tijd to© had. zoo tusschen de drukte A door luisterde de tramconducteur Pieter Pool uit Hoorn er met behoorlijke belangstelling naar. Intus- schen nAm de conferentie juist geen heel vredig ver loop. De andere reizigers toch bleken, het over Bais te hebben, wat conducteur Pool hem ten slotte kor telings mededeelde. Bais zei, dat dit wel zoo onge veer alle weken weer opnieuw 't geval was en 't gewende dus zeker al zoo'n beetje. Maar Volkert, Raa zei: „Zou de doove dhet gehoord hebben," waarop Bais, beleedigd en 'n goed oog rijker iian Raa, zei, dat dóe schele maar liever naar z'n eigen moest kijken. Zoover waren zij dan, maar dat is niet het moment waarop twee lui di© bezig zijn elkaa,r9 lichaamsge breken in 't, discours te betrekken, zijn uitgepraat. Volkert Raa tenminste was zoo vrij om Bais tot bloedens toe in 't gezicht te stompen, terwijl ook Schermer hielp om Bals te mishandelen. Wel had conducteur Pool, door aanvankelijk reeds tusschen .»yv. mou uer ueurs voor de bezoldiging van de poli- Ooit "S'oudTptereTl'ÜTe over het gooieo met 'nJV'^en.eee"-,Zof'R foml H-,.i des te meer, omdat in Zeeland reeds meermalen l^Ba^rtrad noï als getu^ op de arbeider Qer- aangedrongen is door Ged. Staten bij de gemc-nte- rit* v. d. Stoop, die gepasseerd was des morgens ^^dr®^cbteraeh°°rl,ike beZOldig™g van 40 S®01060- u« uooostil hengelend jo 7 ure, op dien April-Maandag en, nadat ook hij het ie A sCH-Ar'FRRRTTr3 Setje af. noodige had meegedeeld was 't weer lïr. Hanegraaff, n 7. Q »Wil jij we! eens as de gesmeerde bliksem v< die er als subst. officier het zijne van mocht zeg- 1 Schagerbrug is bevor- kassen, jongen? Be-jij heelemaal gek? Gauw, he?" gen. Z.E.G. achtte de vernieling, di© Warnar trouwens V* 00 derde klasse van de Rijksnormaallessen „Mag ik hier niet mit me hengel zitte, baas? IK bekende bewezen en eischte tegen hem dies-.™ ±lemer- en ommers nikR?" ©u zjoi „,j am. cl not is schend Schooiertje en zijn adem stokt, zijn bloed verstijft Dan herkrijgt hij het gezag over zijn©» van ontzetting als lood geworden ledematen, stapt met dreuuen.d geweld op het doodstil hengelend jon getje af. „Wil jij wel eens as de gesmeerde bliksem ver- Lssen. lonren' "Ra-*h ------ wUi° warnar tro uaasr IK ook bekende bewezen en eischte tegen hem nrrriprt ttiq i doen oeqm«rs niks?" wee© f 15 boete subsidiair 10 dagen hechtenis. j t „Doe niks? Mot-je nog tegenspreken9 Ikzl« VEHVAiSCHING VAN MELK. I .J™ onderwar te OudMlul. Je toch Thscheh? Allo to. iSp - vooruit De 69-jarige Krijn' Kater, van 't Nieuwediep (Den. |.^iU\VFrrr'mvr anDgc-meld. t opgeduveld En de iigentonsehoen wringt zich Helder), had zich op zijn .ouden dag nog te ver- tnsachen den blnuw.grijzen steen en 't jong-.nscor. antwoorden wegens vervalstibing van melk. die hij Gerechtehof te Amsterdam wees heden arrest pus. Ip™,tor ais onvervalsclit aan zijn clientèle verhandelde. Hij n d® zaak tegen den 30-Jarigen timmernmnsknecJit ..Vfsch ik. baas? Ik visch niet!" En 't schooiertje kocht de melk in van anderen, betrok ze wel van U Wiegmink uit Zaandam, die mam— schuins on naar den „„„n. erw ceaen oen «u-jarigen timmermansknecht 1 '""Visch ik. baas? Ik wa«wenM uetroK ze wej van i Wiegmink uit Zaandam, die terechtgestaan heeft loert schuins op naar den agent, onderwijl buigzaam zijn brom- to" soms van iemand' uit den Anna Pan- «cseus eedsweigering HIJ weigerde, als getuige voor aop z'n knieèn krabbelend. fJU ..Wom v.... het kantongerecht te Zaandam gedagvaard, den eed -■ lownapolder, zooals dat uitkwam. Krijn nam dan even- «L tjvs meer geld dap waarvoor hij ze inkocht en had at le leg&en, op «rrond a« n.i stond te Hoogwoud daden. u- rj rrr o—„wu vuc<;iijj».e winst. Bais was niet van plan, zich de mishandeling zooi T«+' maar anderhalven kan water op de maar to la,ten welgevallen en liet verbaal opmakejn. Vprhazpnfi i?G aaD' ,at zullen dan wel De O. v. J. liet niet na er nog op te wijzen,, dat npn g »Aw^w1c^'n'nen moge''J!c eeuwenoude ur- 'de vade.r van Volkert Raa. die ook het bewuste i v u^i,Fr„.o vT i wa,nt.a®t scheikundig onderzoek tramreisje meemaakte, tegen Bais zelfs met een tershei™ p-af e i aPotkoker"scheikuild''go Dr. Stut stok is te keer gegaan. Wel beweert vader Raa daar- t irf.r w.t<f n„ ™^n.fJug aau van minstens. 6 van niets af te weten, en wel zeggen ook de men- meikconti-olAiir Qlcn^ »!^r me,k' E?n Jeugdsg schen, die het gezien hebben, dat ze het niet gezien u-;.» h,,^, aan cie Heldersche fa- hebben, maar ouwe Raa kent het klappen van de I van Q T°°? semeenteveldwa.chter, G. zweep en heeft, zegt de Officier, gegronderedenen j maai 'mnncrtör g „1R. J'- eeD Paar om maar liever uit de handen van de justitie te icllI,dlvA riTan yn B. mei'c- De schei- Zaterdag waren de heeren H. A Kooinnnc dat blijven. Doch Bais' verklaringen ten opzichte van Raa (;a, e®rde heden de noodige cijfers uoj>en.s Breda cn J. E. W. Du'ys, lid van de Tweede Kamer -enior staan geheel alleen. e«- kan dus geen vervol- j ^"2?/f™ vet- d:r Staten-Ge.eraal v^r ZaiSam op^ïn autï z,ch hem worden ondernomen. Maar tegen i.,,,... g ®nderzochte melk bevatte. tochtje te Willemsdorp gearriveerd en bli hotel gl'Jd Wel s'eests nog toer Zeg-is. jong, mot-?k jon ir 't beron brAn«„^ «7~. .k jou w je oore(> Wat doe je dan? He-jij - -«ws uuii ocki. van recütsvervoilging, ct"ok*^<J' ue mop >ast? Allee, geef op di© onder overweging dat voor beklaagde, als niet be- 1 De acenf ontr«Vf hoorende tot een kerkgenootschap, niet bestaat een I h,^. ontrukt t schooiertje zijn stok, zwiept wijze van eedsaflegging naar zijn godsdienstige '-re- i JU S- op zindheid. öuuor siaan genee» aueen, er san ons geen vervol ging tegen hem worden ondernomen. Maar tegen Schermer en Raa, Junior acht spreker het bewijs geleverd. Broodujjd zal wel de fundeering van deze historie zijn. Ten slotte eisohte Z.E.G. tegen ieder der beklaagden f 10 boete of 10 dagen hechtenis. ALWEER EI LEKS. Voor volledigheid' van de rol van strafzaken voor de zitting van heden was ook natuurlijk onze be roemde chemicus en tuberculose-man Hendrik Jacob Eilers van Oeg&tgoest in een hooger-beroepzaakje aan de beurt. Die eer van zijn aanwezigheid had hij ons »iet aangedaan Ook 'n ramp! Hij was 13 Januari voor den Medemblikker kanton rechter gedagvaard en den 20sten dier maand door Z.E.G. veroordeeld tot 5 boetetjes ad f 300 per stuk elke boete docxr 60 dagen hechtenis te vervangen. Den 3den Maart het wel te verwachten verzet. Tegen, de vervallen verklaring hooger beroep aangeteekend en nu hier 't zaakje aanhangig gemaakt. Geen getuigen geen Eilers! 't Zaakje was gauw besteld en 1 howocHo-ino- v->n hot Aan 't eind van 't touw bungelt, zenuwachtig rond- draaiend, 'n vette, oude, lekke .elastiek-bottine, 'n Het O. M. bij de Haarlemsche Rechtbank kwam onooglijk, versleten, druipend stuk schoeisel, waar van dit vonnis in hooger beroep. 1 „jt met straaltjes het-grachtwater siepert. Ook het Gerechtshof heeft den beklaagde van i De agent vindt geen woorden. Hij is zeer na aan alle rechtsvervolging ontslagen. Hdbld. een bezwijming, de arme. Dan ziet hij. met bio..*d- AL'TO OP HOL. dorst in z'n feilen blik. om naar 't schooiertje. Maar De Dordtsche Courant meldt: js al bijna thuis. Zaterdag waren de heeren H. A. Koomans uit j De hcindhaver des gezags kijkt even schichtig ons ted». A» -i w ch jieen> laat dan stok en schoen vlug in 't water en. Kruist den rug, stapt ge- m op een auto- u^-n stok en sch ïje droge stof. enz. de onderzochte melk bevatte. tochtje te Willemsdorp gearriveerd en bij hotel De Sjakt'-kkh/ verderf'n^tikje%bleeker dan vóór hl| Beklaagde zei, dat hij de melk, waarvan de eerste Kor\er afgestapt. kwam. maal monster aas genomen, niet hati vermengd met j Te™W deze heeren een en hndet- zaten te Bebrul- Aol'ter de e(fen yenstelTutteni lachen da dlenstbo- water. Wel die waarvan het laatste monster (op 10 ken, is de auto er stil van door gegaan en paidoes ^ngezichten Tel April genomen) afkomstig was. I het water naast den aanlegsteiger der veerboot in- j In het getuigen verhoor werd nog terloops aangege- gereden tot verbazing der aanscbouwers T)OOT TlDijkgraaf en Heemraden van 'den polder ven dat da bepaling van d© Heldersche verordening Gelukkig kwajn er Juist een drijvende bok aan, die zhoe en Ilazepolder is heden Woensdair aanhe- om de te verkoopen melk' een minimum-vetgehalte te door de heeren geëngageerd werd om hun machine gteed* doen hebben van 2.70%. moeilijk is te handhaven. weer op het droge te brengen. Snoedinr s»jn^ Immers w-nrrM Hof nesteia en de uv. j voraerae oevesugxng van aei door den kantonrechter gewezen vonnis, dat geener- ïei formeele bezwaren opleverde en wel en wettig werd geacht te zijn bewezen. 'T GING NIET DOOR. Kregen we Hendrik Kedzer, een Uïthoorbsche pol derwerker, die als beklaagde luid genoeg werd af geroepen, maar niet verscheen, evenmin als de ge tuigen de heeren W. en J. Swarthof uit, Sint Maar tensbrug. De O. v. J. verduidelijkte dan ook dein deurwaarder, dat dó© zaak voor heden niet doorging en toen werd 't de beurt van een Westfrteseheir boe renarbeider, diei wed present was MISHANDELING. meiiv ecu muiixaum-vetgehalte t« doen hebben van 2.70%. moeilijk is te handhaven- Immers wordt dat stiptelijk gedaan Tdan zou zeker wel een 40% dier melk moeten worden gecorrigeerd. 't Zal wel zijn, zooals de President opmerkte, dat de verordening met een beetje verstand moet worden toegepast, anders is het nonsens. De O. v. J. eisohte* tegen Krijn wegens het ver koopen van vervalschte drinkwaar, de vervajsching verzwijgende, een maan,d gevangenisstraf. Beklaagde wou graag een andere, lichtere straf, I gehouden worden, waarbij dan ee maar de Pres'dent wees er hem op, dat er vooreerst I mannen mede liet woord zou voeren, geen andere straf op staat en voorts dat hij, be- W*wv- -»-• klaagde, nog was gewaarsahuwd en toch met de - u'chscu. apucaig stond de «»^a.We9f^P •Vasten grc'Dd" Ais oorzaak van het te I bet '«veren van grint, ten behoeve vaa de trrfnf spoedig vooruitgaan werd aan de TeL opgegeven, I wefen polder, gedurende 1913 e grint- aar de heeren de remmen niet vast «uioa» hnHH»» Ingeschreven werd door óp ,u. c u i©i- opgegeven. I r **SBÏK»6«uuiejiue isi3. aat de heeren de remmen niet vast genoeg hadden. Ingeschreven werd door de heeren* F 2.75 per h, uigen geen ijuiei-fv: t zooitje was gauw klwa-'H» wao- ,„..o "u» de O. v. J. vorderde bevestiging van het vervalechinic wno iwr en 10(1,1 met öo antonrechter gewezen vonnis, dat geener- jjjden gegaan, wat tot minder mede lijden slemt. DEUREN DICHT. Een tweetal zaakjes werd, met het oog op de goe de zeden, met de deuren dicht behandeld. A.s. week geen zitting, Pinkster-vacant ie; over 14 dagen uitspraak. Binneuiand»ch Meuws. WEERINGEN. Ugemeene vergadering der afdeeling Wieringen van a S.D- A.P on =- <--« T7.r" f v. «AU nuisi, i_ODitü, voor f 2.75 per kub. Men schrijft, aan, Het A olk hierover. meter; T. Veltman Az Amsterdam, voor f 2.50 per Een onzer OAnstaande candidaten voor meerdere kub meter. Jb Roeian,s, Nijmegen, voor f 2.40 per distrieten had een dezer voorloopig „afgewerkt on kub mcber. j Jb oujaiker. Vreeswijk, voor t 2 35 er zou nu ter bekroning van de niet ongunstig per kub meter gevoerde actie een groote vergadering op Zondag b Het* jaarlijkach onderhoud van alla gehouden worden, waorbiji dan een onzer groot© gebouwen, bruggen, schoeiiingen enz. ,.v: wiu /aju voeren. "lu««eu, scnoeungen enz. Waar het afgelegen district alteen ten koste van, inschreven werd door de heeren: el (lldvpTlfM horalVI l.„„ J_ .1 Vphow ij D. veel tijdverUei°bCTdkt kon worden werd tHjsloten, I deJ'L^^B^rS>!|ot^^^«' 2600I w- e^,:s.h«S^,r,oSruhteOU', der ZAterdoeemiddogB hevond. I Ingeschreven werd door den heer W. deLoenw. Zoo gezegd zoo gedaan en vanuit Hollands groote Burgerrlotbmg. voor f 110. Kipstaa tufte de anto langs de vruchthare iandou- H wwk to |aa^ Inschrijvers gegund. cu, tsuum noiianas groot* koopstad tufte de auto langs de vruchtbare iandou wen. Heerlijk vloog het voertuig door de dreven; de cancLidaat aan het stuur, de spreker achter iu, in gezelschap van zijn koffertje. Naast de noodige paperassen bevatte dit wat zorgzame vrouwenhan den aan boorden, hemden en wat meer tof een Za,- terdogsche verschooning behoort, er had gelegd. Een groot deel der reis was achter den rug toen 5 ae Zb-jaxage VAuwvivuï-wwi o-pnieent© I wviuen uoor aen Zden secretaris, de heerS. jvu. u^u .uncmugeu uieuscn te versterken- achtig aan den Schap^ ee ij huurman Arie Mostirt, de notulen gelezen, welke zonder dankzeg-' Men kan zich hun schrik begrijpen toen een der aïln<*>J^!Si *"lwauJ Heerhugowaard. Hij kad b n öeze> buurtjes ging werden goedgekeurd. brave buitenlieden met een sarcastisch lachend ge- V„..v Bart nushonde.d. Er schijnt tu ln De afgevaardigde naar de Federatievergadering te zicht kwam vertellen dat hun voertuig in het water! IKRINGEN, e-u nogal hardnekkig ge^hil.te zijni gertzem Schagen brengt hierna verslag uit. Besloten wordt 2 i was gereden, zijne gevolgen zoo ver strekkend ^geweest °ac x _0() verkiezlnësnumraers va het achtereenvolgens zoon en vader Piers op ae dok i - - - WIERINGEN. Z' Crt' ning^'"® "S'n <h,,k. owée di- bouwrerw*- viiaii ui ae 1JVJH u-w oei,- 1 was de aannemer, da heer N. J. Poel met zijn ur- „1,^7-,»<r H»r afriPAiiuP- Wierino-en van i Ben groot deel der reis was achter den rug toen bedden bezig een houten Ik,el tc bouwen. Onver- ^S-STaT opWW to r hotel Koozm htio- J.JHI datt ScJiaTTAnwAff Ml veennuixe-x Jjflf*-** 'lo o— «-OV uwiua «cajag uit. üesioten wordt 2 i was gereden. hatax-htêrëêavolMTO 'ion"eh "imiev Piete'op" dc bok-I SOOverkJ-adngsm.mmer» van de Vonk rond te zen- -Of nu de bestuurder verpeten hnd de auto stop kehank nrnetteeende terwül zij allebei naar llie waar- Medegedeeld wordt, dat op 8 Juli 'e Wieringen en stevig vast te zetten of dat andere invloeden in schUnlijkheid geldboete zullen hebben te betalen een opjsnluchtmeeting zal worden gehouden; deze het ----- aLa ze er Set vior wdilen stoten. m ""k er N,S,"UI' ®er''BeU1 "orite" 't WM ongeveer 12 uur den 5den April Jl. en dus Na beepnektog van verschillende huishoudelijke za -i^tTK zijn, 46-jarigen huurman Arte out- ten Mui voorster vergadering, zegt, dat hij bij di© gelegenheid den an- Tl lUU.DUKX Gisteren hnd in hel ito'el J^ni, voor rekcritm ,zn t heemiaadschaD <!.- mihna-e V n "vs iio ei isont. voor rekcr stop I heem .aadschap de Publieke aanbesiedin- p!; m ih 2Lni? Lau zee8I*n'» welkend _p> ZIJU D-J«,Il)KltUl UUU11UIUI S1IJÜ vsiin- moetl.e. Jaap z©gt. dat hij bij die gelegenheid den an- i der heeft toegeroepen een boodschap aan hem te Met de verzending van lammeren, waarvoor flinke hebben. Arie daarentegen beweert dat hij uit de prijzen worden betaald, is Maandag 5 Mei een aan- woorden van zijn buurjongen opmaakte, dat deze yang gemaakt en zijn de eerste per postboot naar - "^'enen. 1 y.011 Ewijcksluis gezonden voor rekening van den hr. wvorufü Vü.11 ZIJ II UUUIJCllfiWl NA"». 777, hem .een pak slaag wilde toedienen. 1 yan Ewijcksluis gezonder l onze i *i het zij, ze begrepen elkaar aelter niet te ivaan t© Wieriugerwaard. H JU »rv komon RaTT f rrwTit ratnok Ir, *1 in i ,o" "J- «cgnni, welke weid gc "7"'"kTVrr0 iiwioeuen aan den. laa^sten inschrijver, d:n heer C. Veriaille het spel waren, zeker is het dat de auto van den 2 29 per M8 e::mgsz4ns hellenden weg was gereden en in het water terecht gekomen. Daai" stonden de reizigers! Plotseling weerklonk een gillende kreet en de plaats van •d glgilTld per -- V ll-'Rl\GFN. In het holel Lonl had' gisteren de stemmina p'naKa -via,iiia een guienae Kreet en de wj"igp«uMren voor t iiceinnuulsrlvm spreker wierp zóth op bet nog gedeeltelijk boven 1Horkoiten werden de ^ftredöndb loden 'de heé- ril-lfMet wn enke,e bewe- J- Klein fe Noordburen. Aib. Sz. jr Klein .wiuig. Met een enkele bewe ging nchte hij zijn koffertje naar zich toe om wel dra OVAT-tllJirH tn tnv.r,l .1 a aat neï naet zijn uwiv ucuia a>u »■«- Tging op de v.lncht. Jaap had echter in zdjn voor- "T ,zx>ov©el jonger te zijn en kreeg den, ander dajn j'n slotte te grazen, wierp hem op den gTond en ar.de 1de hem ernstig. Wa,t duidelijk bleek uit het hun utting voorgelezen rapport van rijksveldwachter irin '^®r Moae3i van Langedöjk. Ook is Arte 14 dogen 1 t geneeskundige behandeling geweest, tengevolge F' —ondergane mishandeling. Hij was over een en ander zoodanig gestemd, dat hij eene strafvervolging «.NziiTTiAje üitdi- zjcu toe om wei- dra overtuigd, te worden dat zijn boorden en wat Ben~Er^t S^Tttan». dut dit vervonr 5 maal S-uTpnlT'wSên^'"151801'6 beh°°n r (tap- kan merhtoHan i;;w i vluggel Intusschen werd ten koste van de noodige fooien «.iCKozcn Wid ui de n'oats vnn rt>n n.— c - nonaergane m«Hi«ii««sjJiie. «v xndor eoodoiiig gestemd, dat hij eene straivervoigcue i ien aanzien i-an net kiesrecht voor vrouwelijke gt jgen Jaap Piers dieed instellen en heden zou behal- J zinshoofden erkent spr., dat er argumenten voor rvv^bi;s Mooij als ge- zijn aan te voeren, maar ook er tegen. Zou er iemanc naar Schagen neemt steeds toe. DE PRAAT EENS ROOMSGH' KAMERLID. Mr. J. van Best, afgevaardigde voor Eindhoven ter Tweed© Kamer heeft in een door het bestuur der R.-K. Kiesvereenijgingen te Amsterdam belegde verga dering gesproken en volgens het versaag der N. R. Crt. o.m. het volgende gezegd: Ten aanzien van het kiesrecht voor vrouwelijke ge- .ai»«ui, uaoju wk. tu tegen. zx»u ex iemanc uwer.ajdus 6pr„ voor zijn om de moeder, in wie wij het beeld zien van de heilige vrouw die eens Jezus baarde, gaarne de strijdmakker te zien worden van den man? Wanneer er ooit een wandaad wordt verricht, wanneer er ooit een schelmstuk wordt ge- j -- -~t5 r. r. ivuut ie Hippoiylushoef. Gekozen werd in de plaats van den heer C. Kooij- i>üt, »x,kh«i 11. e». uo ~..u6ci wttaju. I meer tot een Zaterdagsche verschoning behoort, benoemd, de heer Johlj t ,m --- tesnmoct te ktuncai maak- Een groot gcmAk is tlinns. dat dit vcn-oer 5 maai druipnat waren! 1 z ea G '.en om A-nlA t© oakken. maar dez^ P«r dog kan geschieden, op gemakkelijke en vlugge! Intusschen werd ten koste van de noodige fooien rw, tiap aanstaltem om w„ beurt zOU WOr- wijae, terwijl bier vroeger slechts éénmaal per dag door allerlei middelen da auto op het droge gebracht n<^ 55 &ihouden veredeling van cfc •nredende daf het i Achter in zijn voor- gelegenheid voor was. Ook het vervoer met de tram Docli in welk een toestand Evenals een menseh "anclveefokv'e.ecni^irig imngerwanrd, welke ai hoofd- ^a«t krf*.sr den, ander dajn naar Schagen neemt steeds toe. niets waard i« wanneer hij van binnen te vochtte: ?aak hlushoudelijken aa tl wns utw«T r» i h!» «TVNT.H Afn I DE PUUT TMMWtó UfUIUü..u, *r 1 - - HI, w icii een nrwvaardigdc te zenden naar die vergaderinfl «reigerue uit voertuig den dienst aa° n van den P.ov. Bond van Rundvee fok vctreenigmaeffl to stuurder. Er zat dus niets anders op dap te ac Hoom. in. verband met ©ane afwijzende bcsciukkJite teu op ©en paar stevige trekpaarden van de Kon. Ncd. Landbouwvteroena^ng aan den Bond Onder luid. gejuich van de dorp nge van Rtmdvccfokvtereeni^uigm, om voor (gezamenlijke re- minzaam bedajikt door de beide propagandisten, werd koninf! fXnf> coUectiev© inzending vee uoa, do le hou. toen na ©enige uren oponthuud de re v den tentoonstelling te 's-Gravcnhag? le zenden. Twee knollen er voor, de cand daat e Den nfeevaaidigde, den heer K. Zijp werd opge maag heldhaftig aan het stuur, de diagen, ontk-r wSShoud te verklaren limii-n ho?^ schap van zijn koffer mot een natte v.aa^I wordt), dat do vereeniging waarschijnlijk not, achterin, zoo maakten de reizi&e wel ecni^v koeien beschikbaar heeft, zouden aankomen, omstreeks 9 u joy Wjeringrawaaid zal evenwel als verce; iglng inaenden. trée in hun plaats van bestemming. Nog kan worden vermeld, dat de keiiring*iag voor LANGS DE STRAAT. DE VERRASSING. inschrijving in het fokregister, alhier gehouden zal wor- De Heerengraeht op het deftigste^ gedeelte. Als den 0p Maandag 28 Mei. voorm. 9 uur. 1 »- - en i>> hoer M. Wonder, die van Berkhout metterwoon lier is gekomen, is als lid overgegaan. .JB. u,non wnnncn nlt. «tel «to eeSooi^™or gor, om Uen heen°riti aX^eldnn, Ze IU"e. Bloemcndaal em al W m/eI het plan dor rechterzijde een weinig vuur zoude heb- lieve oude dames met sneeuwig baar. stódjes w<„-van s^>ks .,5 ;a ir bil het overloopen van <Ien rijn buurman n E»an STtefm?ndp verklaarde Af ben medcèredeeld. Ten, slotte herdrubt bij den over- gestreken laiiss 'n non blank, effen voorhoofd Of. (verenen tl rc dm' sneltrein ttl^IievrTVWik De O- v. J. het woord bekomende, verkwr^.van Ju8tltle. Als deze nier stond. a1s gewten. rUke kooplui. trotKh op hun marht. Of smlimn iteverynjk te alen van hrt verhoor hechtenis, roede hij. aldus spr.. u toeroepen; op voor de ernstige, sUtise^drBemeesters van anno daznmal. <fc talrijke oossjtulgM! vertiaaide daannjl te «gen beklaagde f 25 boete of 1U nnge Ujkheid! Als Ilnka het wint. aal het bmyiaroerkarud «r^™...- j hc, Tol8enfc nan hel HdHZf j De trein pit Amsterdam, die le 6 uur 5 uit de Hoofdstad in Bloemendaal aankomt, voert steeds zeer -O,.— j.mestju lufixeiicii cu utmen ouu ve Bart ook de koopman Cornelis Mooij als ge tuige zijn, opgetreden, ware het niet, dat deze door ongesteldheid daarin verhinderd was geworden. De aanleiding tot de mishandeling was eigenlijk dat Bart tegen den vader van J. Piers proces-verbaal had laten, opmakken. Ook bracht Piers in 't midden, dat de kleeren, di© zijn moeder buiten bad, door pleegd aan"dë'^rnAni^^J^1 worat ge- De HpM^tip-ppA* v. hrberaSfSnSfrc^rr'^s^. t a-0.-1,--«-=« 5FJSÊJ3** Wht gSf' Uit' voor dinem' veel "ie LKr&tuhLSS «&-;S' l- 1 leti^n miTi.iciti-T. „q„_ T„0ri#i„ jgestreken langs 'n no tegen beklaagde, a au o -- ,.,j, .WUo «in., u lwiwihjji; up voor ae zeae- ai. .rr.,i HET VERVOLG. Ujkheid! Als links het wint. zal het langzamerhand L~*- Nu kwam Warnar Piere, de vader van den vorigen teruggaan naar den. afgrond der ontucht. gPm5:ea eu. staal-koele hogen. beklaagde te voorschijn om voor de vierschaar te ota««« oompnreeren. Hem was ten laste gelegd, een op 4 GEVOLGEN VAN BRAND. Als gevolg van den brand der groote katoenspin- "xy- ouwi—Koeie oogen. ten van de talrijke ooajdu Rustig en deftig rijen zich de huizen naast elkaar, het volgende nan het Hdbld*" aan de oüde. plechtig-voorname gracht. De trein pit Amsterdam"dia te «uur Op den wollekant zit 'n schooiertje. UnnrddoH iii,»uur 'll' do

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1913 | | pagina 1