Verdeeld Nederland. 1863-1913. ■■UI; vele forensen mee. Nel is dan heel druk aan hel sla tion Bloem endaal en alle passagiers moeien, om. het slalion ie verlaten den spoorweg over loopoit Wan neer de sneltram, die om fi uur uil Velscn naar Haar lem verttvki. precies op lijd is, dan i> deze bij, aan komst v<< tien Amsterdamsclien trein juist gepasseerd. Dikwijls i> da treil uil Velscu echter te Iaat, cn reeds her haaldelijk is gewezen op liet gevaar, dal daaruit voor de Amsterdamsche passagiers ontstonden. I)e overweg van het tweede naar het eerste perron is namelijk niet door boom en afgesloten. Soms waarschuwt een stalionsbeamhlc voor 'den na derenden trein, maar dikwijls gcschi.dl dal nie:. Ken deel dor passagier^ loopt vóór den slilstaandcn trein om - maar anderen wachten tot den trein, waarmee zij' gekomen zijn, wegrijdt, om dan onmid dellijk als de laatste wagon voorbij is, de spoorbaan tiver te steken. Kn waar zoovélen, kinderen en jonge- i Jui onder de passagiers bohooren, of velen dezer door huisgenooten worden afgehaald, gebeurt hel overloo- pen van de sporen natuurlijk dikwijls vroolijk en «la-iel - - zonder vaal opletten. Onder die omstandig heden mag.het zeker wel een wonder heeten, dut nog niet eerder oen ongeluk gebeurd is. Gistermiddag toen hel ongeluk gebeurde, stond do trein uil Amsterdam nog s.il. De passagiers liepen vóór de locomotief om, óók de persoon in kwestie, die, blijkbaar in gesprek, den trein niet zag aankomen, <*n door de razend yoortsnel lende locomotief Werd ge grepen tot ontzetting van de talrijke toeschouwers. Ern stig geschonden werd zijn ontzield lichaam vele 'hieters verder teruggevonden. Een broeder van hei slachtoffer zag het ongeluk voor zijn oogen gebeuren, en was radeloos van ontzetting. Er was geen wachter bij den overweg om de passa giers te waarschuwen. WIEKINGEN. Do knecht van schipper Kaan, de heer M. T. liad jl.il. Dinsdagavond het ongeluk van d"en vrij hoogen pak- jmiszolder te vallen, waardoor hij zich zeer ernstig aan het iioofd verwondde en geheel huilen kennis bij' don heser 'Kaan in huis werd gedragen. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp van Dr. J. W. de Goeje in- geroepen, die de ernstige bekomen verwonding verbond, 'l'egen d'en avond kwam de gevallene gelukkig weder hij kennis en is zijn toestand vrij bevredigend. GKOOTDOEN. 'Een behangersknecht uit de Pijperstraat te Rotter dam liad bij de politie aangifte gedaan, dat hij in die straal van een portefeuille met f 385 was beroofd door ftwoa hom onbekende mannen. De portefeuille werd ledig op de stiaat teruggevonden. Bij onderzoek bleek evenwel, dat dè man onmogelijk zooveel geld kon be zitten, en na herhaaldelijk in verhoor te zijn genomen, Jieeft hij eindelijk bekend, de berooving gefantaseerd' te hebben, om tegenover zijn bruid te kunnen verbloe men, dat hij geen middelen bezit. N.R.Ct. DISTRICT ALKMAAR. J>e drie rechtsch'e partijen hebben in het kiesdrislricl Alkmaar candidaat gesteld het Chr.-Hist. lid der Ka- mor, den hoer J. R. Snoeck Honkomans, afgevaardigde 'van Amsterdam. Do volledige candidatenlijst js nu, dal door de con centratie is gesteld hel aftredend lidl jlir. rar. P. van 'horeest, door de coalitie de heer J. R. Snoeck Henke- znans cn door de S. D. A. P. de heer A. H. Gorhard. „Voor of tegen Christus", zoo luidde hij vroeger dan stembus-strijd in, „De geest van den Pinksterdag of den geest des verderfs." En éen zijner volgelingen, prof. NoordjtzJj, had het over „de beginselen van, Sa,- tan aan, de een,e zijde en van Jezus Christus ter an dere." Ziedaar „vrijheid en verdraagzaamheid". Verdeeldheid en scheiding en tweedracht brengen, dat is de politiek der rechterzijde. Het ministerie- Heemskerk, dat in 1908 aan 't bewind kwam, omdat hot vrijzinnige kabinet-De Meester door een sluip moord, die in onze parlementaire historie z'n weder gade niet kent, was ten val gebracht, begon, in an dere en "betere richting. De vrijzinnigen hebben het royaal en vreugdevol toegestemd, dat het tegenwoor dig kabinet in 't begin gematigd en sympathiek op trad. De vrijzinnige leden in de Tweede Kamer ver-I Nog móer goeds klaarden dan ook, <•- «e met ingenomenheid gezien te hebben, dat het kabinet zich onthoudt van vooropstelling der anti these tusschen geloof en ongeloof". (Voorloopig Verslag Hoofdst. I Staatsbegrooting 1909, bi. 1.) Maar het werd anders. Nagekomen berichten. IN DEN BALKAN. Het gaal mét de politieke barometer steeds meer naar mooi weer. De Montenegrijnen hebben Skoelari ontruimd of zullen, het morgen doen, hoe hel koning Nikla ook aan het liaril gaat. Ook met de Al ban cv- schc kwestie gaat het voorspoedig. Zooals men zich nog zal herinneren had de Turksche bevelhebber van Skostari, Essad zich uitgeroepen lol koning van Al banië, aldus meldde Nikita, maar het blijkt nu dat dit alles niet waar is. Essad heeft geen complotten gesmeed eiHs volkomen genegen met do mogendhe den mee te werken. Alles dus rozegcur Nog moer goeds br'~~" J Jen Servië het over 5SB zijn en land hebben benbemd als ^scheidsrechter over alle even- tueclc verschillen. Er bestaal dus alle kans, dat het oorlogszwaard nu eindelijk eens in de schede giat. i ------- mei nu nioaenone- J c" Vrt»" ue keii Alles dus rozegeur en maneschijn f af?otrokken voor de bijdrage, i s belooft do tijding, dat zelfs Bulgarije etL 13 pct" maar Pet. ►,ver de grensregeling eens zijn en Rus- I i-m" e storten- Dit stelsel zoi Want dr. Kuyper begon zich weer te laten gel den. Zoo'n half-zacht chriSfejlhk ministerie: dat stond ihem niet aam Felheid, vérdeeldhed.'d, scheiding: dat was immers z'n levenswerk? En hert. kabinet-Heems kerk begon te i,/^a, drijyers geweldige roe de". Het bleek in, de ha,nd. vanKuyper te zijn als leem in de hand van 'den 'pottébakker. Het begon de antithese-politiek voort te zetteh. Het werd een kabinet-Kuyper, zonder den persoon, maar met den geest van den gevreesden leider. En toen Kuyper dan ook in Ommen tot Kamerlid Werd gekozen, aan hy het aan, omdat het kabinet, in zijn geest veranderd was. Hij- schreef in z'n beroemden brief „Het zou mij tegen de borst hëbbëö gestuit tegen een bevriend kabinet oppositie' te. moeten voeren." (Hand. Tweede Kaaner 1908/9 blz. 537.) Maar dat hoefde niet meer. Heemskerk had in Kuyper-stïjl gesproken, ,t d Heemskerk werd... Kuyper. En vanaf dart. oogenblik begon het kabinet met volle felheid z'n politiek van scheiding en verdeeld heid f Predikbeurten. ZONDAG 11 MEI. i. Nog een luttel aantal maanden en wij vieren hot eeuwfeest onzer onafhankelijkheid. Zal dat feestvie ren geschieden, door een volk, dat, door welke ver schillen ook gescheiden, dan toch hand- in hand zal staan, kloek en sterk door een heilig gevoel van saamhoorighedd', en vol eerlijke verdraagzaamheid jegens elkander? Zal het een volk zijn, dat, wijl het gedragen wordt door éen gedachte en éen dioel, ont vankelijk is voor een oproep als van die van prof. Tan Vollenhovendat Holland z'n plaats herneme in het internationale leven der volkeren en de wereld verblijde met een daad, een grootsche, koninklijke daad? Is er zoo'n eendracht? Zoo'n eendracht van feet land? Wij vreezen van neen. En wanneer daar dia,n toch uit sohier aller borst het lied stijgt: Blijf éen, blijf éen mijn vaderland. Blijf éen en ongeschonden, dan mogen zij, die in de politiek tot de rechterzijde feehooren, zich in, vollen ernst afvragen, of zij in de laatste parlementaire tijdvakken niet schier ü.1- les hebben gedaan, om, iustede van het heilige en hooge eendrachts-gevoel onder 't volk aan te kwee ken, verdeeldheid en scheiding te brengen, verbit tering en onrust te zaaien onder ons. O, wij hebben hier gansch niet het oog op een gezonde partijvor ming. Die is, voor opgewekt politiek leven., voor 'u -eerlijken, vuiigen, enthousiasten strijd onmisbaar. Maar wat heeft de rechterzijde steeds gedaan, doet zij weer? Zij spitst de geloofs-verschii ons volk zoo fed mogelijk toe. zij brengt weer dag in dag uit t&kkebossen aan voor 't oplaaiende vuur dier verdeeldheid op godsdienstig gebied, en zij doet 'dat niet ter wille van den godsdienst zelf, maar om bij de stembus succes te behalen. Zij schildert wie het'niet met haar eens is, af als een ongeldovige, als een an,ti-christ. In alle toon aarden wendt, het weer gezongen,, het Kuyperliedje van de antithese, en wordt óns vrijzinnigen verwe ten. dat wij het geloof willen, aanranden. Op don 4en December 1900 hield Dr. Kuyper in de Kamer een rede, waarin, hij eenigszins z'n bezorgdheid te ken nen gaf over onze internationale positie. Denk er om zoo riep hij uit wanneer de ucod aan den man komt, wanneer het oogenblik daar za,: zijn dat wij onze onafhankelijkheid zullen moe ien verdedigen, dan zullen „defensie en diplomatie ons niet baiten, indien niet in den boezem van ons volk zelf het nationaal besef en in het leven van het volk de natioinale veerkracht wlordt aangekweekt,." En hij vervolgde (Dr. Kuyper. Parlementaire; redevoerin gen I, bi. 571/2): „Daarvoor is allereerst noodig, dat wij ons maatschappelijk leven en ook ons parlementair le ven. niet maken tot een verbitterd strijdperk, maar dat wij het gevoel, burgers en zonen van éénzelf de vaderland te zijn. steeds invloed laten oefenen ook op onze gezindheid jegens anderen, die wel andersdenkenden, maar toch ook onze medeburgers zijn... Ei\ wanneer in de ure des gevaars dat zelfde gevoel van eenheid, van bij elkander te hoonen, van éen volk uit te maken en éen vader land te hebben, krachtig du ons mag werken, dan zal daarin zeer stelilfg eed, der krachtigste mid delen gevonden zijn om onze vrijheid en onafhan kelijkheid te handhaven. Doch dan moet ook hert, rteieeiangsbeleid' daarop gericht zijn." Aldus de heer Kuyper. En nu, aan den voor-avond van het groote onftf- hankelijkheidsfeest, vragen wij, wie er meer heeft ge daan om dat gevoel van eenheid en saamhoorigheid in, ons vollk te schenden en te ondermijnen, dan juist do heer Kuyper, z'n politiek en z'n. eoaldtie. Wie heeft, zoo fel, zoo demagogisch arts deze man, den godsdienst misbruikt* op 't, geloof gespeculeerd', t e- g e n de vrijzinnigen en daardoor een geest van; haat «en verbittering in 't leven geroepen? „Vooral bij de stembus past het ons met het gebruik van den heiligen naam onzes Gods uiterst voorzichtig te zijn. De majesteit dies Heeren staat aoo hoog, de glorie van den Drieëenigen God is zoo heilig! En zoodra ge, vooral op openbaar ter rein, bij het uitspreken van dien naam zelf niet door stillen eerbied wordt aangegrepen, stoof er stofgoud van de vleugelen af." Ook dit is eenw oord van Kuyper (Die Standaard!, 8 Juni 1905). Welnu, wie hééft „de heilige naam onzes Gods" bij de stembus zóo misbruikt als dr. Kuyper? Wat is er overgebleven van den „stillen eerbied?" Niets. NTEDHRLANDSCH HERVORMDE GEMEENTE tet Schagen, v.m. 10 uur, De. Van Meurs. Wieringerwaard, v.m. 9.30 uur; Dg. Van, Linscbo ten. Valkoog. Geen dienst. Kolhorn. Geen dienst, Dirkshorn, v.m. 9.30 uur, Ds. T)$iptslé. Winkel, v.m. 9.30 uur, Ds. Nieuwburg. Oosterland, v.m. 10 uur, Ds. Huizinga. Westerland en Hippolytushoef. Geen dienst. Julianadorp, v.m. 10 uur, Ds. Van Griethuijsen. Petten. Geen dienst. Oudesluis en Schagerbrug. Geen dienst. Callantsoog. Geen diénst. Sint Maartensbrug, v.m. 9.30 uur, Ds. De Graaff. Collecte Ned. Zend.-GenootschaP- Earsingerhorn, v.m. 9.30 uur, Ds. Van Loon. Nieuwe Niedorp ,v.m. 9.30 uur, Ds. Schermerhorn. Anna Paulowna. v.m. 10 uur, Ds.'Hopster. DOOPSGEZINDE GEMEENTE te: Hippolytushoef, v.m. 10 uur, Ds. Leendertz. Oudesluis, v.m. 10 uur, Ds. Holtz. Barsingerliorn c.a., v. Ds. Van der Veen. Nieuwe Niedorp, v.m. 10 uur, Ds. Haars. EVANGELISATIE te: Schagen, v.m. 10 uur, de heer De Borst. Breezand, v.m. 9.30 uur, de heer Woltman. MAANDAG 11 MEI. NEDERLAXDSCE HERVORMDE GEMEENTE te: Kerlcebuurt, v.m. 9.30 uur,. Ds. Damsté. Warmenhuizen, v.m. 9.30 "uur, Ds. Nieuwburg.* Hippolytushoef. v.m. 10 uur, Ds. Huizinga. Oosterland en Westerland. Geen dienst. Huisduinen, v.m. 10 uur, Ds. Van Griethuijsen. Schagerbrug. v.m.. 9.30' uur, Ds. Groene veld. Burgerbrug, v.m.. 9.30 uur, Ds. De Graaff- Col lecte Ned. Ziend.-Genootschap. Haringbuizen, v.m. 9.30 uur, Ds. Van Loon, DOOPSGEZINDE GEMEENTE te: Stroe (Wielingen), v.m. 10 uur, Ds. Leend'ertz. Burgervlotbrug, v.m. 9.30 uur, Ds. Holtz. HKERHUGOWAARD. In de vergadering der Prot. Kiesvereeniging Bur gerplicht, geleid door den heer P. Molenaar, wjerd besloten f 15 .'af té' 'staan aan het Vrijz. Verkiezings comité in het "district Alkmaar. De heeren Blauwen Akkerman werden .benoemd tot afgevaardigden naar de Centrale, die hpden te Schagen vergaderde en de heeren Met en Trapman werden bij acclamatie opnieuw candidaat gestéld. Uïtgebi^ide .besprekingen werden gehouden omtrent candadaatsteliïng voor den Gemeenteraad, nadat door den voorzitter" was meegedeeld, dat moeten aftrede® de heeren. J. Schilder, J.Plevier en W. van Slooten. AI aanstondB werd de vraag, gesteld' of het beslist zekerheid u fo,_ dat de. Burgemeester geen candidQf- tuur meefyzqil..^ aanvaarden, wat door verschillende per sonen wordt jaeireurd, vooral omdat de partijen nier zoo scherp tégenover elkaar staan. Hoewel In do- zien geen officieel beticht van Z.E.A. is ontvangen, werd zijn besluit, .toch persoonlijk meegedeeld aan voorzitter eh secretaris beiden. Men gelooft nu weü deze mededeeding als officieel te kunnen aanvaarden,, wat echter niet wegneemt, dat men onder de gege ven omstandigheden dit besluit betreurt. Naar hel algemeen gevoelen der vergadering moet getracht worden. Z.BA;,,yRn dit besluit terug te doen komen,, wat dan ook' aan htt bestuur wordt opgedragen. Na^ dat enkele woorden zijn gewisseld' betreffende de eand'idatuur van den heer Plevier, heeft een tamelijk 1 langdurige digeussie plaats betreffende den derden oandidaat, den. heer .T- Schilder. Door een der aan- I wezigen wordt er op gewezen, dat door dit raadslid op zeer onwaardige wijze gebruik gemaakt is van I zijn kwaliteit, door als zoodanig beslist onware I mededeelingen te verstrekken bij sollicitatie van den heer A. Brands, welke zoogenaamde inlichtingen van invloed zijn geweest op niét benoeming van den be trokkene. Deze handelwijze van den heer Schilder is gelukkig geen geheim geebleven en waar dit ter onzer kennis is gekomen, meent spr. dat van pro- testa.ntsche zijde gezegd moet worden liever eiken anderen Roomsc-h-Kath. candidaat, dan het aftredend raadslid. Andere leden van „Burgerplicht" verklaren dit gevoelen te deelcn en het algemeen oordeel is dan ook, dat „Burgerplicht" al het mogelijke heeft t( doen om herkiezing van dén heer Schilder te voor komen. van deze wet zal terecht komen! Volgens den heer Treub is zij dermate onuitvoer- uv, dal hij er met genist harte.... Voor zal stommen! Verwerping uitstel voor jaren. Aanneming van deze niet toe te passen wet 't de Hegeering voor de nood zakelijkheid stellen van cene spoedige, onvermijdelijke herziening, novelle. .Maar duizendmaal beter acht de heer Treub 't, o;>k voor het prestige der Regee ring, om de zaak tot het najaar te laten rusten. Dc be handeling nu te schorsen. Hij, mr. Treub, zelf heeft een stelsel bij amende ment ingediend, waarbij dt> inkoopsom vau 't eigeai pensioen ten laste van het Rijk komt, de salarissen beneden de f 500 vrij zijn en vaji de andere f 500 wordt afgetrokken voor de bijdrage. De ambtenaren IV' --1 - ct. van hun sala- olcioci zou het Rijk op 3!£ millioen komen te staan. En nu heeft mr. Treub becijferd, dat de nieuwe Rijks inkomsten-belasting ntet (zooals minister Kolkman, berekend heeft) 3, maar 6 millioen 1 ton meer zal opbrengen dan de Vermogens- en Bedrijfsbelasting. Daarvan kunne* dus de drie millioen worden genomen. Bij de verdere discussie over de derde eandida- 10 uur te Wierineerwaard blijkt meer cn meer het gevoelen der verga lt) uur te Wieringerwaard denng te zijn, dat „Burgerplicht" slechts Protestant- sche candidaten heeft te'stellen" Vooiafaciit men diit I ,aatfe tfniooiistellingsmarkt 'met één overtroffen werd.' midat bi: rT handel was vlug, dc prijzen goed. Voor eerste kwali voor htt vervolg een voorgeschreven plicht, omdat b Wat heeft men nu te verwachten ten aanzien der lotgevallen van dit wetsontwerp vóór het uiteengaan dor Kamer? Minister Jleemskerk beseffend, dat hij slechts door zeer groote scheuten water in zijn wijn de zaak, althans den schijn, kan redden, redeneert: „Och, de heeren moeten 't weten. Van doordrijven, wille* doorjakkeren, is geen sprake. Als de Kamer gee* haast heeft, wel, dan moet zij 't zelf weten. Voorts betwijfelde Z.Exc. 't of 't wel juist gezie* is van mr. Treub, dat deze wet niet uitvoerbaar is. j „Leuker", kalmer, meer apathisch-onverschilldg is bezwaarlijk denkbaar. De minister wil wel gaan, nog, in de richting van den heer Dé Geer, die trouwens het ongewijizigd ontwerp van-middag niet te aanvaar den achtte... Van diens amendement, dat o.a.. d* groote gemeenten met eigen pensioen-regeltaig wil vrijlatenMaar uit den toon, waarop de minister zij* rede dewelke morgen zal worden voortgezet, uitsprak, is m.i. de gevolgtrekking te maken, dat ec kans bestaat op schorsing der behandeling. De Kamer wil a.s. Vrijdag huis-toe. Morgen, Donderdag, gaan we te halfvier ure h«t Vredespaleis bezichtigen. Morgen te tien ure: huldi ging van griffier Arntzenius. En te half twaalf ure zullen zeer vele leden bijwonen de ter-aardebestel- li ng van kolonel Verhey. I Dus: een dag, waarop weinig zal kunnen wordé* gewerkt. Van-avond: stapel kleingoed. Alzoo: slechts Vrijdag nog voor de pensionnee- riug. Dat is onmogelijk. Daar zou minstens nog eene gansch e week aan moeten worden vastgekoppeld. Bo vendien. de Kamer is niet meer in staat om seri- eusen, grooten arbeid af te doen. Mr. ANTONIO. Plaatselijk Nieuws. AMBTENAAR TER SECRETARIE. Tot tijdelijk ambtenaar op de secretarie «alhier is benoemd de heer J. P. J. van Wijk te Hoogwoud. MARKTOVERZICHT. Onze markt van. heden, maakte in twee afdeclingen van den aanvoer een record in vet'.c koeien. Hol niarkt- fohds verzekerde 122 stuks, welk getal alleen op de 402(1 e Staatsloterij. 3de TREKKING. PRIJZEN. 4de KLASSE, HOOGE f 1500: 14043. f 1000: 20111. f 200: 4350 19396. f 100: 2114 28116 4500 11480 2007,2. Prijzen van f 65. 82 2343 5031 7507 10480 13414' 15895 107 440 70 647 501 426 905 108 531 87 735 577 465 939 146 536 163 S05 615 486 950 152 581 301 838 694 537 987 164 646 316 914 845 568 16017 172 811 395 975 868 584 47 269 937 416 8145 11128 613 59 282 951 461 174 128 624 167 I 310 3190 716 177 199 629 246 317 203 729 183 345 644 305 323 219 730 219 558 689 422 330 247 738 299 606 775 42-4 403 401 752 3Ö2 637 829 434 441 446 758 500 639 848 437 545 464 797 572 683 852 439 560 376 838 577 724 905 475 568 657 857 578 769 920 492 600 675 864 682 8611 929 493 754 684 870 730 874 978 529 S82 712 876 743 892 14003 534 913 714 891 772 902 64 582 978 742 6029 808 12017 '90 643 1012 743 132 816 20 118 692 21 769 1914 861 32 136 746 61 772 231 869 51 143 771 78 814 250 9611 231 162 783 93 832 251 9002 256 196 854 117 838 280 48 289 231 864 175 843 287 v77.t t;-2»0, 232 868 201 914 456 108 309' 1 348 nos 215 933 478 200-, 597 969 221 4053 491 247 623 17006 316 74 560 309-., 630 72 380 132 666 389' 640 95 395 145 625 421 702 128 414 146 673 425 705 174 447 165 694 453 461 726 178 495 254 701 455 503 737 190 536 267 715 496 5045 871 213 556 308 721 535 5i$ 894 347 572 340 796 634 615 896 373 596 438 817 672 '651 938 376 606 442 835 703 676 939 396 607 444 894 778 754 15048 413 613 503 919 813 797 171 475 649 524 968 820 800 224 501 656 545 983 906 818 245. 616 808 549 7005 928 826 -ÏB5. 670 820 551 11 957 832 26Ly 281 726 899 607 83 979 841 794 986 672 103 10047 852 305 887 2102 735 128 54 867 306 899 103 766 158 101 "895 309 943 138 781 289 105' 961 476 969 141 831 296 208 970 555 18025 182 863 338 284 975 598 135 198 878 354 293 994 671 136 228 943 402 333 13133 692 274 230 961 404 436 179 782 397 236 995 459 459 287 8S4 472 270 010 498 474 313 893 527 601 605 612 654 720 799 804 883 922 178 184 312 313 356 364 439 472 479 518 606 607 653 680 S32 24 58 104 176 218 221 245 333 359 405 408 507 565 597 622 720 739 749 750 779 £00 804 S05 957 975 _CT, rvyvri Wiliie Awail- 1 t teit werd 45 a 46 cent betaald. De hoogste prijs wierd de laatst gehouden verkiezing van den iGemeentelraad 1>ctaald V(X>r koe van dm ldeJu hcen het van groote toenadering getuigend aanbod vanp Wit,.Groetpolder, zijnde f 475. Van dienzelfden stal weiden drie stuks verkocht voor f 380 elk. De heer H. Spaans van Ba;-singerhorn verkocht er drie h f 405. Beste prijzen, maar ook.... best vee. De aanvoer van veile varkens werd ook alleen door bovengenoemde markt overtroffen. Toen 125 nu 100 stuks. De kwaliteit was over 't geheel zeer goed. De hoogste prijs was 7 oent. Geldekoeien waren iets lager. Melkkoeien prijshou dend. Overhouders, uitsluitend voor do weide, liepen tot f 35. Lammeren waren reeds in een belangrijk getal aangevoeld. Hoklammèren van Wieiing.n en de Zijpe, bosjes lammeren uit heel jien omtrek. De prijzen lie pen tot f 18.50. De handel was vrij levendig. CENTRALE VRIJZINNIGE KIESVEREENIGING IN HET HOOFDKIESDISTRICT SCHAGEN. Hedenmorgen vergaderde bovengenoemde Vcreeniging, in hooldzaak voor net opmaken der groslijst van can didaten voor 2 leden «Ier Staten, onder leiding van den voorzitter, den heer D. Sleutel. Aanwezig waren: St. Pankras, Barsingerliorn, Wie ringerwaard, Schagen, Anna Paulowna, Kolhorn, Oude Niedorp, lleerhugowaand, Sclioorl, \Vinkel en Zuid- Zijpe. Afwezig: Warmenhuizcn, Harenkarspel en Wic- ■.inj.-Ji. Nadat de notulen waren goedgekeur, bleek uit de ingekomen stukken, dat geen andere caiididaten waren opgegeven dan de twee aftredenden, de heeren Jac. .Niet en P. Trapman. In alle Kiesvercenigingan waren zij óf met algemeene stemmen, óf bij acclamatie ge kozen. Genoemde heeren zijn zoodoende dé candidaten der Centrale. Tot l»esluursleden der Centrale werden herbenoemd de heeften K. Breebaart Jz. (die lret aannam) en, A. J. Peeck (wieai kennis zal worden gegeven). De rekening over het afgrloopen dienstjaar sloot mei een ba lig saldo van f 47.97y»- Ze werd goedgekeurd. Hierna werd besproken de te voeren propaganda voor dc candidaten en besloten, die zoo krachtig mo gelijk ter hand te nemen, n.1. door "het verspreide* van strooibiljetten, door ad verton !f.;n. enz. WEERBERICHT van 8 Mei. Meest matige Z.O. tot Z.W. wind. Gedeeltelijk be wolkt, kans op regen- of onweersbuien. Iets warmer. „Burgerplicht" door de R.-K. partij is afgeslagen. Met algemeene stemmen spreekt de vergadering er zich dan, ook over uit bij de a.s. verkiezing drie Prot. candidaten te stellen. Bij dc rondvraag komen nog enkele zaken van huis- houdelijken aard ter sprake, waaronder maatregelen; tCf .bevordering der belangen van Prot. neringdoenden, het uitbreiden van liet Ledental der ki jsverecniging. Besloten wordt nog midden Juni te vergaderen voor do candidaatstelling voor den Gemeenteraad, welke ver gadering zal worden gehouden to Veenhuizon. Hierna sluiting. LANGEDIJK. Uit 251 solliii'anlen is tot bode-magazijnmeester bij do afdeeling Lahgedijk van het Witte Krui; benoemd, de heer W. Groenste Zuidscharwoude. GEMEENTE ZIJTE. Ingeschreven van 37 Mei 1913. Getrouwd: Cornelis Rijs en Maartje Struijf. Overleden: Jan Veter, 82 jaar, echtgenoot van, An- tje Leeuw. Tweede Kamer. Den Haag, 7 Mei. ■Mie kwaad straft zich zelf... Ook het doordrijven der behandeling van wetsontwerpen, die nog gansc.he- lijk onrijp zijn voor de openbare discussie, waarvan de gevolgen noch door de betrokken ministère, noch door de Vertegenwoordiging kunnen wordien overzien. Die ^afgejakkerd' worden wijl politieke eischen van een rijke buit, die don kiezers moet worden vertoond, dal nu eenmaal „onafwijsbaar' maken. Zóó is 't gesteld mot liet wetsontwerp tol pension- nee ring van gemeente-ambtenaren enz. 't Is gelijk de heer Treub van-ochlend op zijn heldere, onmeedoogende wijze aantoonde, met dit ontwerp allerzonderling^ gegaan. Het schetsontwerp kwam op 30 Auguslus 1910 in. Na 2>/i jaar moet do Kamer 'I „in een vloek en een zucht' afdoen. Dc ministers Heemskerk en Kolkman hebben 't allerlei gedaante-verwisselingen doen onder gaan. Men., „kwam tegemoet' aan allerlei bezwaren, op het laatste oogenblik "(hoe kon 't ook eerderi jloor de gemeenten gemaakt. Men caramboleerde met prin cipes alsof "t balletjes waren, waarmee goochelaar zijn publiek in ygi^ukking brengt voor zijn virtuositeit... Dat is in trouwe een allerbedenkeiijkste wijze van „weige ven.'*. 't Belreft hier eene hoogst gewichtige zaak, waar voor een bréèdè categorie van ingezetenen en hunne gezinnen heel wat van-afhangt. Men achtte het onnoo- dig de gemearttebesturen te raadplegen. Ook piet die, welke reeds eene pensioen-regeling hebben! Wat in derdaad zeer 'kras moet heeten. Minister Heeniéfeerk antwoordde daarop, in tien lalen middag, zij-u rede tér lxxmtwoording aanvangend „Och, dat raadplegen zou de zaak nog langer hebben doen duren. En: ,,,'tjzou niet veel gebaat hebben.'" Aan welk. diepzinnig antwoord de arme Kamer al bilter, bitfe^ weinig „houvast'" heeft!.... Met dien zekér voor Rechts gewichligen eisch der zelfstandigheden van de gemeenten is bedroefd weinig rekeningVgehoudenBijvoorbeeld zal geen enkel ge meentebestuur eene aanvullende regeling voor zijne amb tenaren, kuïmen maken. 'De verdeelingder pensioens- lastea '.is eene aangelegenheid der gemeenten, waar c.q. Gedeputeerde Staten, maar nooit die Tweede Kamer. contTrile over of kritiek op heeft. Toch kwam de bur- geméestër san Geldrop, het Kamerlid Flcskens, de Rot- te.danische en Haagsche regelingen aan zijn scherpe kritiek onderWerpcfi.... Zulke dingen zegt de beer I Treub toonen beter dan iels anders aan, hoe wij „op den vcrkeét<h*n weg zijn". In het ontwerp (art. 61) wordt aan den gemeente ambtenaar hel recht gegeven, zich aan dez» wet te ont trekken. Wanneer men nu overweegt dat 13Vs pct. van het salaris, voor 'l pensioen le storten, voor tal en lal van kleine salarissen onduldbaar-drukkend is, dan kan men - pok zonder mr. Treub's scherpzinnig betoog 1 zelf ingaanhoe weinig er, in de praktijk, Marktberichten. BROEK OP LANGENDIJK, 7 Mei. Uien f 0.60 a f 0.71 per baal. Wortelen 0.07 i»er baai. Bieten f 0.11 per baal. Rabarber f 3.20 a f 5.60 per 1*00 bos. SCHAGEN. 8 Mei. 12 Paaiden f 100 a 300. Stieren f 150 a 365. Geldekoeien (mag.) f 160 a 260. Idem (vette) f 200 a 475. Kalfkocien f 200 a 330. Pinken f 80 a 160. Overhouders f 24 a 35. Lammeren f 10 a 18.50. Bokken en Geiten f 1.50 a 12 Nuchtere kalveren f8 a 21. Varkens (mag.) f 18 a '24. Idem (vette) per K.G. f 0.52 a 0.54. Biggen f 12 a 20. Konijnen f 0.35 a 1.25. Kippen f 0.40 a 1.75. K.G. Kaas f 0.50 a 0.60. K..G Boter f 1.10 a 1.30 Kipeieren f 3 a 4 per 100 stuks. 13 80 122 180 61 230 450 20 80 8 100 110 20 40 50 800 2500 Heekmest Het is tb aas 50 jaren geleden, dat de wijdvermaar de bron van Andreas Saxlebner ontgonnen werd. Deze bij Bud'apest gellegen bilterzeuthaucl-ende mineraalbrotrr heeft thans sedeo-t 50 jaren millieenen flessohen Hu- nyadi Jdnos-bitterwater op voorschrift van de be roemdste Europeesche medische autoriteiten als pur- geerwater verzonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1913 | | pagina 2