BAL Bal Een oude ervaring Continental Banden MEI-kaas f 1.40, H. Dnttotai Beschikbaar: Varkensvleesch. 2en Pinksterdag garneering n&i JilBjnaf". een blauwe hond, Huishoudster. Huishoudster een nette Dienstbode, Wagenmaker Schrammen, een Boerenknecht, nienwe TILBURY'S ei een JACHTWAGEN, Timmerlieden I Letterzetter een Huishoudster, Architect. KET (Ruin] een 1 Slier KERMIS Lokaal „Prins Maurits". loordracStsiond, een flinke Meid 3»tsïr- een ml werkman, „SAHSON", jarige 2 beste melkgeiten, Tweeden Pinksterdag Broodbakkersknecht en een LEERLING, Knippen van Schipen. een dienstbode, Stier Nico li, 3 éénjarige Veewagen. een veewegen, Firma B. Sanders Ezn., Stationsweg, Sehagen. Ringsteken op Fietsen Muziek roer des dans. een vast werkman landerijen Attentie Advertentiën. j Den 12den M i a.s. hopen mijn geliefde Ouders Jb. Koster Ad. Hopman hunne 25-jarige Echteree J- i ging te herdenken. Hun dankbare dochter, JACOBA. CATHARINA en Verloofde. Sohagerbrug, Mei 1913. Op den lOden Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders 1 J. Aardema en E. v. d. Yeen jp hunne 25 jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Groenveld, Mei 1913. berichten, den Pinkster-Maandag gesloten zullen zijn. Het Bestuur van den Polder Valkkoog vraagt prijsopgaaf van Brandkasten in verschillende grootte, met ver melding der inhoudsmaat. Opgave worden voor 24 Mei a.s. ingewacht bij F. S. van de Velde, Secretaris v. d polder voornoemd. Den 14den Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders en Oom en Tante L. W. Quax .en A. Franken Schagerbrug, en Jb. Overtoom '<f en t C. Franken Zaandam, hunne 25-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Schagerbrug, Mei 1913. jjj dr,ry,'-a^ Den 14den Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders T. L. Franken en G. Ruitenburg hunne 50 jarige Eehtvereeni- 1 ging te herdenken. Hunne dankbare kinderen Anna Paulownapolder, Mei 1913. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, Jan Yeter, in den ouderdom van bijna 83 jaar. Uit aller naam, Wed. J. VETER-Leeuw. Oudesluis, 7 Mei 1913- Dankbetuiging. De ondergeteekenden betuigen bjj deze hunnen hartelijken dank j aan allen, die hen ter zijde heb- j ben gestaan bij dep op den 30 j April j 1. plaats gehad hebbenden brand en voor de algemeene deel - 1 Deming bij de ter aarde bestelling hunner omgekomen kinderen. R. 8. Boersma H. Boersraa-de Waal Schpgsn, 7 Mei 1913. Voor de vele bewijzen van deel neming ondervonden bij het over lijden van onzen geliefden Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot Prima oude met zaad f 1.50. Sehagen. Kaashandel dank. Uit aller naam, J. SCHENK—Koster, Wieringerwaard, Mei 1913. genegen om bij voorkomende ge legenheden in de salon te bedie nen, bij K. ROGGEVEEN, ban ketbakker, Sehagen. Gevraagd zoo spoedig mogelijk de voor 1913 met de hoogste premie be kroonde Stamboek- hengst Dekgeld f 15.—. C. GEFRLIGS, Anna Paulowna. Ondergoteekende maakt aan zijn geachte begunstigers bekend, dat bij het Ie kwaliteit Paardenvleesch voortaan tevens verkrijgbaar is le kwaliteit Beleefd aanbevelend, F. DEKKER, Stroet, gem. St. Maarten. TE KOOP: Een beste, makke 10 jaar oud, bij C. BOONTJES, In do Hoep, Schaden. Nieuwe Niedorp, op 11, 12 en 13 MEI, Dansmuziek van de familie Polak van Den Helder. Entrée 10 cents. Dcorloopende kaarten 25 cents. Maandagavond te geven door den beroemden Hu morist GRAPENDAAL van Jut faas, opgeluisterd door het Casino- orkest uit Den Helder. Entree 50 cent de persoon. Aanvang half acht bij J. de GRAAF, 't Zand. Dankbetuiging. De ondergeteekeBde betuigt zijnen welgemeenden dank aan de Assu-1 rantie-MaatschappijenDe Jong&Co. j te Amsterdam en de Utrechtecbe i Maatschappij voor de royale rege- ling der schade, ontstaan door den middelb. leeftijd, P.G., bij G. Dek- brand op 30 April j.1. Alsmede ker, Winkelier, Dirkshorn san de Neringverzekering te N.- j Niedorp voor de prompte uitbeta- Gevraagd, tegen 1 Juni ling voer bedrijf. den stilstand van zijn F. S. BOKR8MA. i, 7 Mei 1913. Hiermede betuigen wij onzen of Knechtje, vakkennis geen vereischte. Adres P. Wjjdenes, Kaasmaker, a. d Nes, Sehagen. bartelijken dank voor de vele' Gerraagd, om terstond in dienst blijken van belangstelling onder- te treden S. 8TIN8 huis met tuin beschikbaar bij eu Echtgenoote.A POOT Baiüingerhorn, Mei 1913. Moerbeek, N. triedorp. 3 jarige Vosbles Hengst van Bel gisch ras, staat ter dekking beschik baar op „De Hefboom", Zwin weg, Anna Paulowna Dekgeld f15. P. KAAN Dz. Een prachtco'llectae Stalen voor dames- japonstolfen. uitgebreide sorteering Een Beschikbaar de donkerzwart bonte Stamboek en Premiestier Jonge Frans 4 488 8 N.K. S 73 y. H. tegen een dekgeld van f. 4.00 per koe; het geheels beslag van een eige naar a f. 2 50 per koe. Het dek geld is bij niet drachtig zijn ook verschuldigd R Waiboer en Co. Kleiweg, Aana Faalouwna. Gevraagd van particulier f 2000 ot 1 4400 als Ie hypotheek met fli»ke over waarde op land of hmis met land. Brieven no. 107. bureau van dit blad. bg P Kater, Belkmerweg St. Maar tensbrug. Te koop 1 met, 1 zonder hoorns, witten, bij Th. vaa der Waal, Anna-Pau- lowna. Ondergeteekenden bevelen evenals vorige jaren, beleefd voor bet machinaal bij Jb. van Rossem, Julianadorp, Koegras. Terstond geyraagd een bij Jan Yijzelaar, te Neck, bij Purmerend. GEVRAAGD: H. OP- 'T VELD. K. JONGEMAN. Anna Panlowna. F«schikbaar: de 2-jarige gepri meerde N. H. 17 en 1095 8. N. JR. S. Dekgeld f 1.50, enkele koeien f2.bg A. D®. Slemtel, Wieringerwaard. Te koop aangeboden en bg behoorende artikel *n. I en halfbloed' Bel? door Voor aanpassen en maken van j Vethman..Te zien bij A. Veth- elk costuum eene zeer vaardige j mant Kreil, Bargingerhorn. eomstumière aan te wijzen, waar- i mede overeengekomen, dat vlugge Terstond gevraagd een zal geschieden. nieuwste eisohen gf| Aanbevelend, t i J. Keuken een Leerling, N Niedor ^9 &00* ^z. Middenweg, Heer- Hugowaard. Te koop gevraagd, Fr. Br. met prijsopgave aan R Bakker Jisperweg Beemster. JULIANADORP. Fiint sticaitors - witkalk te kaap, bij J. DE G KA AP en ARIE VAN DIJK te Julianadorp, Koegras. y. 'V- op den len, PINK-STERDAG bij CONSTANT te Petten. Tevens ruime bergplaats voor fietsen. Kassiers- en Effectenkantoor, leert dat het beste steeds het goedkoopste is. De beate band is altijd de goedkoopste, en wel niet bij het aanschaffen, doeh in het gebruik. Men rijde daarom slechts op die den goedkoopsten kilometerprgs waarborgen. Corrtinental-Caoufchooc- en Gutta-Percha-Cor, Amsterdam. A. Schenk £i. te Wieringer waard.' Te huur l1/, H. A. Klavergroet voor kool. Te bevragen hij P. Bak ker, Lotweg te Anna Paalownapol- der. Ter dekking beschikbaar De Zwarte Oldenb. Stamboek- en premie Hengst N. P. S. 983. Prachtige draver. Reeds drie ach tereenvolgende jaren bekroond. Gekield f 10.— a contant. bij Jb. TUINMAN, Schagerbrug. Weggeloopen, Zondag j.1 witte pooten en wit aan den kop. Tegen goede belooDing terug te bezorgen bij D. ERIKS, Tolke, Sehagen. 1 Er biedt zich aan een nette liefst bij een heer alleen, 39 jaar P.G. 8n van de beste getuigen voorzien. Br. fr. L. G. aan het |Bur. v.d. Blad. voor hearan om pr$s en premiön in contanten, voor dames om kunstvoor werpen, op 12 klei, 2den Pinksterdag. - Die al meer prijzen gewonnen heb ben bly'ven buiten mededinging. P. Ruis l Door het huwelijk der tegen woordige wordt gevraagd, vader betuigen wij onzen oprechten half Juni Door bijzondere omstandigheden gevraagd bij C. Over, bij de Kerk te Oud- karspel. Flinke woning disponibel. Ten strengste verboden kippen te laten loopen op de i van A. Baken Gd® te Callantsoog gevraagd, bekwaam vakman, voor vast werk, en Timmerlieden, tijd werk, bij P. Oudrgeteekande bericht hiermedeaan zijne qeuchte ciiëntèle, dat hii tenqevoLe i i i r V00r {?erulmeji van den bij hem plaats gehad hebbenden Tuin 't zand. brand tot den 12*'" Mei a,s. zijne bakkerij niet kan voortzetten. Waar hij door overma ht tot dezen tijdelijken stilstand gedwongen isvertrouwt hij op ieders welw llendheid. «»x KL Groot Cz., Met inqanq van genoemden datum ®lo,,(!'dsk> k--i -• i i r beveelt zich beleefd aan voor zal tllj tijdelijk zijne bakk&ij Uitoef e- levering van bete eiken nen in het per eet op het Woord naast klaVefrUlterS den heer Scharlewieen hoopt hij zijne 7 #1». tegen billijken prijs Spoedige be- geachte begunstigers dan weder te bedienen, steiimg aeer gewenacht. HoogachtendUw dw. R. S. Boersma. SehagenMei 1913 Een koppel bij P. Boebei, Miede, Sehagen. Gevraagd om direct in dienst te treden, goed kunnende melken, bij Jn. j Nagelhout, St. Maartensbrug. I ïtijtuighandel. TE KOOP bg DE G E 8 en P A W, te Terdiek, N. Niedorp de gevraagd bg A. SLEUTEL te Dirkshorn. gevraagd, aan de Drukkerij van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1913 | | pagina 3