Kleedermaherij van den eersten rang. Geconfectiouneerde Goederen, J CL H. Th. SCHMALZ, Rijwiel A. BAKKER* lij A. KLOPPER ZONEN, Blaauhoers i Slaapiaier-MeiiliÉB. Tajijft Yloerzeil en Karpatïen. Angora, Helvet en Waschschte Tafeieeden. Tafelzeil afgepast en stukgoed. Amsterdam, Nieuwen# 184, BKSEJk St Jt .s Gravenhage. Hoorn, Groote Noord b. d. Leeuwarden Op herhaald verzoek onzer Cliëntèle, is een onzer Coupeurs iedere week op DONDERDAG van 8'|2 2 uur aanwezig in Hotel Vredelust bij den Heer Igesz, Marktplaats, tot het opnemen van orders, zoowel.voor J als voor HEEREN= en JONGENSKLEEDING naar maat. 't Is geen ijdelheid, Sanguinose Dames» Kinderhoeden PlakkenPlakken Naar ds Bruiloft !j Firma D.A.WISSELINK, Alkmaar, Laagzijde B 61, SCHAGEN Bedden, Dekens en fatrassen, Alovernets, Madras, Vitrages en afgep. Gordijnen. Wenscht U een Laagzijde, Schagen. KIEST in Juni alleen tegenstanders Ongetwijfeld Meubelen, Spiegels, enz. enz. 8 Levering franco. Ds grootste sorteering Laan, Schagen. een Kaasmakersknecht, TER DEKKIK6 BESCHIKBAAR m t STIER, tBTBnS TöDkDÜSDBlBD. j r&RMA* Isten en 2en Pinksterdag de Hieuwesluis, aan Kleedermagazijnen P. VAN DEN BRUL. i j wed dez spe* ak wo! Jl gni was Op aanvrage zenden wij onze nieuwe uitgebreide Stalencollectie voor het aanstaande seizoen frauco ter inzage. wanneer eene dame er prijs op stelt zich te ontdoen van zomersproeten, die meestal het mooiste gelaat en de blank* 13 handen ontsieren. De Chem. Fabriek „De Aesculaap" te Helder, acht zich dan ook geluk- i kig een middel te hebben uitgevon- j den, dat zomersproeten zeker en vlug doet verdwijnen. Dit middel j SPRUTOL. Voor zekere werking wordt in gestaan. Verkrijgbaar p.potè, f 0.60 bij Drogisten en Coiffeurs te Schagen bjj D Wit, Noord 69, St. Maartensbrug bij Jn. Sleutel, Anna Paulowna bij P. Govers, Dirkshornbij Jb. Smit Te Alkmaar (voor en gros en detail bjj Nierop en Slothouder, Langestraa^. Vinnm Sangniaosniu, ln vaeno. Zuiver plantaardig tonicum. Telkens meer menschen komen tot de overtuiging dat zij geen gewoon staal verdragen; ztf probeeren het;een paar dager, een paar weken gaat het goeddan is de maag in de war, de eetlust weg, de spijsvertering ge stoord. Gelukkig wordt het tegenwoordig meer dan vroe ger ingezien. Pr. Nothnagel uit "Weenen zegt het met zoovele woorden„het staal moet ons in organische verbinding worden toegediend door de plant." En tal van lijders aan bloedarmoede zijn gekweld en in hunne genezing belemmerd door eigenwijze mënschen die dit niet wilden begrijpen. Gelukkig tegenwoordig breekt de Sanguinose zich meer en meer baande een vertelt het aan den ander: „Mflne ervaring van de Sanguinose Is voortreffelijk. Jaren heb ik gesukkeld met bloedarmoede en zenuw zwakte, totdat ik eindelijk met de Sanguinose begon nen ben. Reeds bij de tweede flesch gevoelde ik mij krachtiger, bij de vierde kon ik mijne werkzaamheden weer behoorlijk verrichten en had ik ook een uitste kende eetlust. Gaslaan 252, Moj. v. Waveren. Den Haag. Ber flacon f 1.50, 6 fl. f8.—, 12 fl. f 15.— Bij alle eerste Apothekers en voorname Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM en Co., d« Riemerstraat 2c/4. Den Haag. To SCHAGEN bjj G. DORBBCK. Molenstraat, Sc agen. Grootst en voordeeligat adres in en Groote Iceuzc in alle prijzen. Wat zijn de patroontjes van bet behang dit jaar weer prachtig. Weg met het oude, alles weer nieuw, want voor wei nig centen zijn kam rs, keuken, bed, staltje en staanders weer op geknapt. Voorts: Mooie witte kastran den aan vellen en rolletjes. Be- sliet helder Wit kastpapier, ktain f 0.25, groot f. 0.4o en f 50 per boek. Blauw en bruin kastpa pier voor keukeakasten, etz enz Aanbevelend Burgers Boekhandel Schagen, Laagzijde t/o Córè». Voor behaDg in hoogere prijs is stalenboek ter inzage. Wie komt dit jaar weer aan de j beurt Denk aan mijn grooten voorraad Liederen en Voordrachten. Feest muts-n. Surprises met lied en muts Koosjes voor glaasjed, kopje Zweep en Paard. Guirlandes voor versie ringen. Bengaalsch vuur en nog ve le aardigheden. Aanbevelend Burgers Boekhandel Schagen, Laag Bij de t/o Cérès, gQT* Van de gekochte liederen en Surprises met lied en muts, ■wordt aanteekening gehouden. Des Donderdags te SCHAGEN in Café „de Wildeman" aan de Markt. Belast zich met den aan-en verkoop vatt effecten voor geldbelegging. Koopt cheques en vreemde muntverzilvert coupons en losbare stukken tegen de hoogste koer- im. Sluit prolongaties en beleeningen Verleent er ed ie ten tegen borgstelling erediet-hypotheek of andere zekerheid. Neemt gelden in depositoen incasseert wissels op binnen- en buitenland. vraagt beleefd attentie voor zijn speciale afdeeling iWindow Holland (Lancaster) voor Rolgordijnen. Koper- en Houten Raamgarnituren, ook Galerielijsten in alle kleuren, worden geleverd en geplaatst. Nergens vindt men grooter keuze. Alles tegen uiterst billijke maar vaste prijzen. Bij contante betaling 2% korting. Aanbevelend, Ch. H. Th. Schmalz. ZONDAGS na vijf uur gesloten. s NEL IERLIJK TERK te koopen, vergeet dan niet, eerst prijscourant aan te vragen bij van de TARIEFWET. De TARIEFWET schaadt de Nijverheid. Z# mankt bedrijfsmateriale* duurder. Groote voorraad, lage prijzen. vindt u de grootste verscheidenheid Loodsgracht (>9 HELDER. Beslist de goedkoopste prijzen. Meubelen, zoowel in goedkoope als duurdere soorten vindt men in aan de kaasfabriek „Cérès" te Keinsmerbrug. Loon f6.per week. Zich te vervoegen bij den kaas maker P. KLOEK, aldaar. een flinke één-jarige Oafe „Zeezicht" Dekgeld t L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1913 | | pagina 4