LEVERTRAAN. ülierdruppels, Klierkruiden, enz. E IR W.J.Stlmllï.m Bericht van Inzet. Schotsche Collie Kaltvaarzen, Gratis Pianoles booiiniei JAN DE VRIES, Schager Bioscoop. Extra aanbieding. firma D. A. ZISSELINK, Alkmaar, Uit de hand te hui Nieuwe Niedorp. TiMMERLIEOEM «WïiÖL Bakkersknecht. Aardappelen. een DIEISTDlK Boerenar Boerenmeid geil» een Koetsie' ophim v.rt.»pi.i 'j* iriar P. VosJbz., Ringr^derij op Fietsen Openbar® Vergadering Uit de hand te koop J. KORFF, ALKMAAR. Kruideniers- en - Gruttersware. Stalvorken, Broepschoppen, Roskammen, i enz. enz. Wandschappen. Gebr. Spanjaard, BROEIRAMEN. Ds publieke Verkooping BOELHUIS op Dinsdag 4 November'13, 13 Duizend Hooi. CAFÉ en UITSPANi Kassiers Schagen, d Huizen, Slagerij en Schuur S. Kuilboer Pz., Veesnijder. Fietsen aflo°p ball hiJ Mevr. W. van Itailie Van Embdan. Mfilly en de AgentenI Centr. brogist 'I „Groene Kruis", M Zondag 2 November 1913. op Dinsdag II November 1913, Koffiehuis „de Beurs", Donderdag 30 October Kruidenier te Warmenhuizen, Warmenhüizen en Omstreken- Spitgraven in alle modellen- en Donderdags Markt Laan, Schagen Cbemicaliênbandel - ALKMAAR Boternoteering deze week 11.60 Gavroche wil ein rijke vreuw trouwen. De Kleine Straatventer. Doorloopiiide Voorstellingen 25 Piano's aan. Piano-, Orgel-, Instrument- en Muziekhandel, gaat niet door, te Sint Maarten. SCOTT'S EMUISIOH- te Callaiitsoog Optocht met „De kleine Kapel" Café „Duinzicht". Zondag 2 Nov. '13 Afd. SCHAGEN. op ZATERDAG l NOVEMBER a.s Opvoering van );Le@d"g Eeuige ZANGNUMMERS. aan 't ZAND, twee perceelen Woning, kleine Boerdepj te koop: it*L 1 H.A. late por,: KOOL, Paulowna h et zoo gunstig bekende florissante Stoomketels, Stoommachines, Instal laties Zuivelfabrieken, Constructie werken, Centrale-verwarming, Auto- gene-lasch- en Snij-inrichting. Telefoon No 338. te Schagen [J slechts f22151,57. f7133.72. liiMEflfJJffj De echte stalen J Creolin, Carbolzuur, Carbolineum enz. Per kruik en per lifter. „Eensgezindheid", Winterhanden en -Voeten- Ruwe handen en Lippen Zondag 26 Oct. as* Montenegro Centraal Drogist 'tGroene Kruis", Een Artistengrap. De W oudkoningen. Kinder voorstelling Langestiaat 88, t.«o. het Stadhuis, ALKMAAR. S. FRAIJMAN Laat 15 17, Alkmaar. Des Donderdags te SCHAGEN in Café „de Wildeman" aan de Markt. Belast zich met den aan- en verkoop ven e ffecten voor geldbeleggingKoopt chèquei m vreemde muntverzilvert eoupons et losbare stukken tegen de hoogste koer- ten. Sluit prolongaties en beleeningen Verleent cr e d ie ten tegen borgstelling, Trediet-hypotheek of andere zekerheid Seemt gelden in depositoen incasseert tritst'la op binnen- en buitenland. Keinsmerbrug, E Een HUIS en tegenover heft Sftatioe, Vrijdag 14 Nov. 1913, Recht van erfpacht H. H. Veehouders. of vv erkstêh, BOERENMEID] 'T ST EN BILLUKST BIJ Hoogzüde E 16, SCHAGEN. V» 1 op Aanvang Damiddatrs 2 uur. van Zuidscharwoude door 't Dorp Daarna voor Herren en Dames. Aanvang half drie. Inleggeld 50 cent. Uitstekende Dansmuziek in ie groote Zaal. Gelegenheid voor Biljarten. Ruime stalling voor Paarden en bergplaats voor Rijwielen. Aanbevelend, den besten stand aan de bloeiende, voor dames en Heeren, om con- Yeemarkt te SCHAGEN, mooietanten. Namiddag 2 uur, Gebouwen en inventaris zijn in j uitmuntenden staat Ruime locali- teiten, met een zeer druk markt bezoek, openbare verkoopingen en vergaderingenzitting van twee bankinstellingen, sociëteit ens enz. Billijke koopprijs. Flinke hypo theek beschikbaar. Te aanvaarden 1 Mei 1914, of desgewenseht eer der O in het Noordhollandsch Koffiehuis. Rede van Tooneelspel in drie bedrijven door Mej. A, C. Klooster, door de dilettantenclub „Animpa". Entrée 25 cent. Aanvang 8 uur. Debat gewenaeht. s avonds 6 uur, b\j den heer G. A. DE WIT, van of TE HUUR gevraagd, Br. fr. met volledige icf0. lett S A, bur. Schager Co™ Ongeveer 2O.000 i met MOI.KM, aan den Boschweg, na- bij 't ZAND. gemeente Zppe, Sectie A, no. 97 en 98, groot 4 69,30 HA. (Dornchkool) te koon Sü r Te aanvaarden 25 December 1913. t i. Z 9J Ten verzoeke vat. Mevrouw de Wed. '"^polder, KoIk„v S. Laven, Meerweg, bÖ Wegens stil gaan leven, met gew. Vergunning, staande op Lutjewinkel. i S. KEET Dz. en den heer C. KRAAK MAN als eigenaren. Notaris VRIJBURG. A. der onroerende poederen aan de Lasschoten, bfj de NES en nagelaten door den heer P. THO- MASZ, zfjnde eene HuismaDswoning, Boet, Wei- en Bouwland, te zanten °P wegsns ome tan ji groot 18,57,80 H.A., welke z|jn inge- ^en> 0en prachtige zet op B. van twee perceelen Weiland en rRIfnt t Tuin aldaar, groot 3,06,50 H.A., af- V? A® *'en en te bevrj, komstig van den heer L. JONKER, loraatraat No. 25 te - welke zijn ingezet op der. Afslag, combinatie en toewijzing blijven bepaald op 's voormidddg8 11 uur, in het lokaal D1j C. Boontjes, Stalhouder 8c van den hr. W. Roggeveen Cz. te gen. Schagen. Notaris VRIJBURG. p: wegens omstanfo «en prachtige Te koop 12 beate Reflectanten gelieven zich per- beveeit zich beleefd aan bij alle soonlijk te wenden tot den eigenaar en exploitant W. Roggeveen Cz. voor eerst-beginnende, door jongedame aangeboden. Br. fr. lett. b. k. bureau v d. biad. Fourage-, louw- en KlompanHacdel. Inwoners van oud en nieuw model. tegen den saherpst concurreereaden PRIJS. Minzaam aanbevelend. Alle goederen worden desge wenseht, gratis thuis bezorgd. Aanbevelend, Smid, VALKOOG bij 8chag»n. Groothandel in Concnrreereade prijzen. 8T. MAARTENSSRÜG PER AG Verkrjjgbaar bij K. Roggeveen te 8chagen WORDEN SPOEDIGST GENEZEN DOOR ONZEN BEKENDEN PROGRAMMA. 1. (Natuur.) 2. (Uitbundig Lachsucces.) 3. (Dramatisch.) 4. (Geklemd Neemt proef 1 en U zult ver baasd staan over zulk een WONDERMIDDEL. Verkrijgbaar m doo-jes a It» en 15 CHNT. Alleen bij Hoogzüde E 16, SCHAGEN. 5. (Komisch.) 6 -7. (Drama in 2 doelen.) 8. En op verzoek het Lachcusse», S O Aanvang 5 uur. 4 uur. Mat hst oog op ateeds bezet zjjnde taal laat id den avond, wo dt men beleefd verzocht tijdig te komen, kanbeveleud, DE DIRECTIE. Uit onzen voorraad hunrinstrnmenten bieden w jj tegen XI KR VKHMI.NDKRDKN I h IJS Hieronder berinden zich instrumenten die dit seizoen SIEt'W in huur gingen, derhalve slechts ecu, twee en drie maanden gebruikt ztyn. TEL. 583. Koopt en bestelt tijdig uwe EENRUITERS en andere BROEIRAMEN bij de Houtwarenfabriek en speciale inrichting tot machinale Hout bewerking, van - (Bg groote partgen rabat) van de Huismanswoning met Lande- rüen, nabg de in de Züpe, polder K, toebehoorende aan mejuffrouw de weduwe As. Slü kerman c. s en aangekondigd legen 29 OCTOBER 1913 en 5 NOVEMBER 1918, als zynde uit de hand verkocht. Notaris VRIJBURG- 's voormiddags 10 uur, bij de afgob'ande boerderij van den heer D. BERKHOUT en tan diens verzoeke, van Te koop bij Cs. Droog te Rolkora. Te koop9 wagens Te bevragen onder lett M bur. v. d. blad. Te koop eed Café met w; ning en completen inventaris,n aan verbonden een uitspan Rijke broodwinning. Te bevragen bij den eigetu: bewoner O. HUJ8ÊRTS, 1« Schagen. in den WAARDPOLDEB 6 Gelde koeien 2 tijd kalvers, 4 mrente Barsing-rhorn, ben ge de vaarzen 4 graskalreren. 1 onseveer 2 Heet. 50 aren BOt paard, 2 drachtige zeugen, 2 vette LAND aldaar varkens; 6 biggen, kippen met haaa, ^an aardmg huis en erf di 15 ovethouders, >3 ramschapen, trekhond met melkwagen en hok. Driewielde kar met ierbak hark- machine, meit kruiwagen, kroozer en rietkapper, 2 melkvaten, draai- karn, room vat, emmers, m-lkscho tels, theems, 3 losse varkensboeten ens. enz. Notaris VRIJBURG. De Notaris H. DE BOER te Hoogwoud sal op 's avonds 7 uur, in de herberg van den heer C. KOOIJMAN te Nieuwe Niedorp, publiek verkoopen en het op den aan de gemeente Nieuwe Niedorp in eigendom behoorenden grond kadastraal bekend gemeente Nieuwe Niedorp sec ie D, bob. 438, 464 n 655, groot 9 aren, 12 centiaren. Eigendom van J. EftUJN 8s. Nadere inlichtingen geeft ge noemde notaris. en land 1 December a s. Informatie bij den o>akel«u REZELM1N te Winkel. De KERKERAAD der Herv Gem te Winkel, no gemeenteleden, die weascha sol ieiteeren naar de «statf trekking van gevraagd: Gevraagdeen aankomend voor het gra*en eener gasleiding gevraagd, bij Jn de Graaf te Ju- aan de Btroet. Loon 22 ct. per lianadorp. j uur. De uitvoerder W. A. Ran. om met 1 Nov. in dienst te tre den, bg W. Los, Julianadorp. TB KOOF: 50 Zak lekkere blauwe Bij Jb. BUISMAN. Qroawnrog Ut Schaden.) Voor 't snijden van Hengsten, Biggen enz,, beveelt zioh beleefd aan OUDORP. bij Alkmaar. Specialiteit voor Breuk-u en Binncübeercii. uit, om hiervan vóór den Oct. a.s aehriftelijk medod" te doen bij dsn VoorziitervM Kerkeraad. Gevraagd met Kerstmi'* melken geen vereischte, GROOT, Schagerbrug. Gevraagd half Nov een bij J. Keesman, Noord* 0 Gevaagdeen met Mei of eerder e» p met Kerstijd beide melkea, bij B. Pluister woad. met Ker»tmis as., lief*' melken, bij Jb. Tenas» dorp. Gevraagd: ODgehuwd, bg C Boontj08' plaats, Behagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1913 | | pagina 0