Ontvanfien do nienwsta j. H. Schene. Firma D. A. WISSELINK, Alkmaar, I. SCillIL Pz.. Kassier te SCHAGEN. UhMII L H fa Wed. J. Noord-Hollandsche Bank fan der Stok, Kaan Co. Architect en Landmeter, Schapen-Smering, Breukbanden l. BEIJNEVELD, Winkel. Groote Keuze. Nieuwste Modellen ii. B, Klierdruppels en Pillen Klier- en Bloedziekte:! 1 Duiz fBsöriflscle M eau Woning. Uit de hand te huur. UIIGE 8011. 12 Buizend pond Hooi, Metselaarsknecht, Metselaa Ringrijden op Fietsei Najaarskermis „ReepelsMje", Ringrijderij op Fiets een platte Wagen Huis- en Hoefsmedsrij, BOUVIERSBEDRIJFJE. Turfstrooise!. Een Boerendionstbode, ie Voor den Boerenstam fflllBLIlDlH Koeschiren Stoom Slijperij, Levert M Openbare Vergadering Wit gij Thee drinken zooals uwe Ouders en S. Bregman, Kassiers Schagen, Firma Wed. J. Heddes. Zie de Étalage! Ringsteken! Uitvoering E, Mevr. W. van Itallie-Van Embden. Blouses en Costuumrokken en Kinderjurken. Prachtige Collectie Noord Hollandse!) Landbouwcrediet. J. KORFF, 9—1 uur. iapitul: Hm nliiei gillet. Afd. SCHAGEN. op ZATERDAG l NOVEMBER a.s Opvoering van gjLeed'% - Eenige ZANGNUMMERS. Zichtzecdingen franco tegen franco. Des Donderdags te SCHAGEN in Calé „de Wildeman" aan de Markt. Belast zich met den aan- en verkoop vai effecten voor geldbeleggingKoopt cheque en vreemde muntverzilvert coupons er losbare stukken tegen de hoogste koer sen. Sluit prolongaties en beleeningen Verleent cr e d ie ten tegen borgstelling orediet-hypotheek of andere zekerheid Neemt gelden in depositoen incasseert wissels op binnen- en buitenland. Kantoor: Landbouwstraat 12", bij het Station, siken werkdag van Kassier, Alkmaar. Amsterdam. tegenover het Station. Ontvangen Des Zondags NIET Gesloten. Heerenstraat te SCHAGEN. Groote keuze IERSCHE geëmailleerde Vulkachels, nieuwste modellen Duitscbe- en Jaarsma's Kaarden. De bekende Hunck s Kachels, merkH-z- gevestigd te Nieuwe Niedorp. N. I. K. d. Steen. I. Breebairt Kz. P. Denker Jr. C. Haringhuizen. 1. van der Stok. Salamander Kachels, zeer geschikt voor greote lokalen. Gas- en Petroleumkachels. Kachelplaten, Kolenbakken. Geëmailleerde en gegoten Fornuizen. Gascomforen. Beveelt zich aan als -o- Stationstraat 5. Credloten, deposito's, eüeotwi, ooupons, beleeningen, prolongattën, W. Vader Dz. Prijs f I per Flacon. bij Jan de Vries, ook zonder veer, fl ai U M O aS te VAN Hoogzijde, Schagen. w te te Dr. E. HOEKSTRA, Apotheker Henri Sanders, TiliSUAN. MLIA1 4 Ce. te Schagen. Kapitaal f 400,000. P. timmerman Dz. A. Halff. I E. Noraao F. 1. B. MiddeiWi. Een HUIS en Erf. Zondag 2 Nov. A. STEEN. Kf[. St. Maarten op Zondig 2 Nov. op Fietsen, f loorllis „Anna Paulowna" i np Zondag 2 November u Bal na. Zondag 2 Nov. Na afloop BAL, Te koop aangeboden, Einde dezer week wordt de lading ver wacht. L. KAPER Jr., U I. lOKDENLIEFIEBBlflS. (REU). Te i:*»n en te bsvri Floraatraat No. 25 te Den 1'(, H.A. late rood KOOL, Alkmaar* Magazijn- of Pakhui Knecht O in het Noordhollandsch Koffiehuis. Rede van Tooneelspel in drie bedrijven door Mej A C. Klooster, door de dilettantenclub „Animpa". [ES- en K1ERMANTELS, Entrée 25 cent. Aanvang 8 uur. Debat gewenscht. j neemt dan onze thee in Witte pakjes. Dit is een China melange en heeft den echten the« smaak. HOOFDSOORTEN f 0.90, f 1.10 en f 1.30 per pond. Prefereert ge echter de in den laatsten tgd veel in zwang gekomen Indische thee (Java, Assam, Ceylon), die in smaak zeer van de China Thee afwijkt, neemt dan onze Java Assam Melanges in Roode pakjes. HOOFDSOORTEN: f 0.90, f 1,10 en f 1.30 per pond. Aan kenners bevelen wij echter steeds de China Melanges in Witte pakjes aan. Onze thee is verkrijgbaar bij Schsgerbrug, SCHIGEN. R. G v. d. Wal. J. Slikker* J. Rotgans. K. v. d. Meer. J. Groot Tz. A M. Kossen. S. Wijn. W. Mul. J. Denijs. A van Twuijver. Jb. Bakker. D. Zwaag. St. Maartensbrug. Wed. A. de Leeuw. P. Dekker. H. Veuger. Winkel. H. Jes. C. Beers Pz. W. Jimmink. H. v. d. Pull. Kolhorn. P. Pool. P. Slikker. St. Maarten. C. de Vries. H. Sijbrands. P. Bronder. D. P. Wit. Groenveld. P* Appel. G. Dekker, Barsingerhorn. J. v. Twuijver. J. Snoek. J. Middelbeek. C. Horst. Nd. Sebarwoude, J. Sw8ger, J. Jong. Zd. Sebarwoude. J. Greidanus. W Spaans. P. Tuijn. Jb. de Bakker, Valkojg. G. v. Bodegraven. Neemt gelden a depoelto. Opant rekening - courant. Verleent voor schotten op onderpand, tegen pro messe of borgtocht. Koopt en ver koopt effecten en vreemd geld Incasseert wissels en kwitantlën. Verzilvert coupons. Neemt effecten en andere gelds- I vaardige papleren in bewaring. Sluit alle Verzekeringen. Kantoor: Nieuwesloot tegenover het Postkantoor. Belast zich met het bezorgen ran gelden onder hypotheek, het rerleenen van orediet op korten termijn neemt gelden in déposite, sluit verzekeringen op het leven en tegen brandschade, en verder mei alles, wat tot het Kassiersvak behoort. Firn B. S Beleefd aanbevelend, Schagen. ONDER DE FIRMA Directeuren: De Vennootschap .Noord-Hol landsche Bank" neemt gelden in Depót tegen een rente, bfj overeen komst vast te stellen. Plaatst geldon onder borgtosht, op hypotheek, belast zich met In- en Verkoop van EFFECTEN, COUPONS enz. tot de hoogste koersen en verder met alles, wat tot den werkkring van de Vennootschap kan gerekend worden te behooren. Het kantoor wordt gehouden iederen Donderdag bij den Heer W. ROGGE VEEN Cz. te Behagen, van 10—12 nar en iederen Zaterdag bjj den Heer H, KROON Pzn. Café „Witte Engel" te liuora. A. Aanbevelend, Hd. SMIT. A. J. SALM, gevestigd te geheel geplaatst en volgestort verder alle werkzaamheden, tot hel kassdersvak behoorende. Het kantoor van den heer Oorreipoidest voer Behagen ea Ons streken. Telefeen Ne. 19, werdt gehouden aan de Land bouwstraat aldaar, iederen werkdag van des Teoimiddags 9 tot 's nam. 1 unr J. F. MOEN6L Mr.M. MOEN8 tegen Kreupelen en Rotkreupel bij Schapen. (Wettig Gedeponeerd.) Chemicaliën-Handel. Alkmaar, en bij de bekende Depóts. De Direoteurea O OQ F— cd u O) O Het beste adres van Dames-CoHtuumgarneering, Zijden en Fluweelen stoffen, Galons, KDoopen, Ceintuurs, Plooisels, Glacé Handschoenen enz Depót van Paithe's beroemde Chem. Ververij te Almelo. Beleefd aanbevelend, 0 te GO 1 H W H De alom bekeade van worden tegen alle voorkomende met succes gebruikt. Zg zijn be reid volgens recept van Dr. E. HOEK8TRA. Prjjs f 1.50 per flacon en per does. Alleen verkrijgbaar bij ROK1N 8, - AMSTERDAM. Te koop Cs. Droog te Kolhorn. Beheerende Venuooten Hoofdelijk voor het geheel aan sprakelijk. Neemt gelden a deposito tegea e~n ran te bfj het deponeeren vast te st* len.—Verstrekt voorschotten en op« rekening-courant op billijke voorwaar den. Plaatst gelden op hypothetk Koopt en verkoopt effecten Ver- Mlvert coupons. Koopt en verkoopt vreemd bankpapier en muntspecie Fourneert chèquee op alle bamt- Uaatson. Verhuurt loketten in haar brand- en inbraakvrjje kluis toge. matige vergoeding. Het kantoor is geopend iederet werkdag des voormiddags van 9— iv uur des Donderdags van I u Te huur nabij de Spoorbrug. Te bevragen bij M. Smit, Blauwe Keet, Koe- gras. in den WAARDPOLDER ge mrente Bareing* rhorn, benevens ongeveer 2 Hact. 50aren BOUW LAND aldaar. Aan aarding huis en erf direet en land 1 December as. Informatie bij den makelaar R. REZELMAN te Winkel Ter dakking beschikbaareen bij P. Ligtendag, Anna Paulowna. Gevraagdeen bij P. v. Eeten, Anna- Paulowna. I voor HEEREN en DAMw# AANVANG 2 UUR, Tevens Muziek voor den' Aanbevelend bij C. DE VRIES, Café X MUZIEK VOOR DEN Dij jïïïmtl Anna Paulowna Kleins^, Directeur; JOH. BRAN08 Muziekleeraar Den des avonds om 8 uur. Zaalopening half 8 O-a. opvoering vaa het sprookf in vijf bedrgven. Muziek van Joh. Ve Bewijzen van toegang rank heden verkrijgbaar bij den heer I Jonker, „Veerburg", en 'aavo» aan de zaal k f 0.E0. voor dames en Heeren, om tanten. Namiddag 2 uur, Lutjewinkel Te koop gevraagd draagvermogen 2000 K.G. Ad: zuifelfabiek „De Eendracht" Warmen huizen. weg»Bs hoogen leeftijd an geen opvolger hebbendeBen van ouds bekende met inveitaris, werkplaats, boven huis en pakhuis, aaa dei Over toom, gemeeate Sleten bg Amster dam. Te bevragei bij dei makelaar A. DRN HARTOG, Overtoom 663, Amsterdam Telefoon 2996 Z. Te huur: een Boerenstolp, Koolsehuur en 100 Srees land, •aneen gelegeu aan den Middenweg te Heer Hugowaard Te bevragen bg C. KOOPMAN aldaar. Beleefd aanbevelend, Kolhorn. Gevraagd: om met Kerstmis in dienst tetie- den. Adres KOORN Ja., Aarts woud. Te koopwegens den een praoh'iige der TB BJOOP: bg 8. Raven, eer weg, ^BDI Paulowna. gevraagd, bij W. Jz. de Leeuw, 't Zand. Gevraagd zoo spoedig mogelijk een flinke bij R. BLOEMENlvAaL vvjnkel. worden fijn geslepen onder gaf*®*1 Ook nieuwe Terkrijg')ftar aan d« Hekelstraat 33, AU®41 N. B. Daar het voortdure voorkomt, dat nieuwe 8rh®r slecht of in het geh««' 0 Knippen, is thans elke n i e u Schaar bij ons gekocht, g 6 overgeslepen. Aanbevelend, Er biedi, zieh aan een Lett D bur. v.d. blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1913 | | pagina 0